Поиск по базе сайта:
Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література» icon

Світова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»
НазваСвітова література Головною метою вивчення предмета «Світова література»
Сторінка1/4
Дата конвертації31.12.2012
Розмір0.64 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

Світова література


Головною метою вивчення предмета «Світова література» в загальноос­ вітніх навчальних закладах є виховання в молоді високої читацької і за­ гальної культури, естетичного смаку шляхом залучення її до найвищих до­ сягнень світової літератури та культури, загальнолюдських і національних духовних цінностей.

Ця мета реалізується в таких першорядних завданнях: формування гуманіс­ тичного світогляду та гуманітарної свідомості самостійної, творчої особистос­ ті; стимулювання інтересу до читання в цілому; відчуття краси та виразнос­ ті художнього слова; плекання вміння сприймати прекрасне, творити власну особистість його засобами; сприяння виробленню естетичних смаків, поглядів і уподобань учнів; формування читацької культури, творчих здібностей, кри­ тичного мислення, навичок аргументованого оцінювання прочитаного; підви­ щення загального рівня культури учнів як повноправних членів соціуму та активних учасників соціальних процесів; виховання в учнів поваги до націо­ нальної культури та інших етнокультурних традицій; формування планетар­ ного мислення, вільної орієнтації в розмаїтті культурних явищ.

У 2011/12 навчальному році вивчення світової літератури у 5­9 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, за­ твердженою Міністерством освіти і науки України: Зарубіжна література.

5–12 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітків­ ська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редак­ цією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Перун, 2005. – 112 с.

В основу курсу світової літератури покладено особистісно зорієнтова­ ну модель навчання, умовою ефективного застосування якої є використан­ ня таких методичних підходів, які передбачають позицію учня як активного співтворця уроку, самого процесу вивчення літератури. Така позиція форму­ ється завдяки системному використанню міжлітературних зв’язків і міжпред­ метної інтеграції, створенню системи проектної діяльності (дослідницької, творчої тощо) й умов для самопізнання особистості учня в процесі вивчен­ ня світової літератури.

Згідно з наказом МОН від 18.02. 2008 № 99 «Про Типові навчальні пла­ ни загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів» розроблено навчальну програму зі світової літератури:

– Програма для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із погли­

бленим вивченням зарубіжної літератури. 8­9 класи / За загальною


3


науковою редакцією Д.С. Наливайка, керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко; програму підготували: Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребниць­ кий, Н.О. Півнюк, Г.В. Бітківська, К.Н. Баліна.

Для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) із поглибленим ви­ вченням світової літератури можливим є заохочення школярів до вибору в старших класах філологічного профілю навчання, а відтак – до майбутньо­ го опанування у вищих навчальних закладах фахів, пов’язаних із потребою в поглибленому знанні світової літератури (філолог, викладач вищого на­ вчального закладу, учитель­словесник, журналіст, диктор телебачення, літе­ ратурний редактор і/або коректор, офіс­менеджер тощо).


Вивчення світової літератури у 10­11 класах загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки України (наказ від 28.10.2010 № 1021). Ефективність прак­ тичного втілення системи профільного вивчення світової літератури та визна­ чення ступеня її представленості як окремої навчальної дисципліни в профі­ лях інших спеціалізацій забезпечується наявністю трьох профільних програм із світової літератури.


^ Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо­математичний, технологіч­ ний, спортивний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Ба­ ліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

^ Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Суспільно­гуманітарний, художньо­ естетичний напрями. Академічний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – ке­ рівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Балі­ на, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.

^ Світова література. 10-11 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Філологічний напрям. Профіль- ний рівень / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Гребницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. Покатілова. – К.: Грамота, 2011.


Відповідно до листа міністерства від 27.08.2010 року № 1/9­834 розподіл годин щодо світової літератури за рівнями змісту освіти в 2011/12 навчаль­ ному році виглядає таким чином:


Навчальний предмет

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Класи

10

11

10

11

10

11

Світова література

1

1

2

2

3

3


4


Навчальний предмет «Світова література» викладається українською мо­ вою. Водночас, за наявності необхідних умов (достатнє володіння учнями мовою оригіналу, якою написаний художній твір; якісна підготовка вчителя, у тому числі можливість дослідження образної системи, засобів виразності, поетики, стилістичних особливостей твору тощо мовою оригіналу), бажаним є розгляд художніх текстів мовою оригіналу (скажімо, творів Л.М. Толстого

– російською, Б. Шоу – англійською, Ф. Кафки, Р.М. Рільке – німецькою, Гійома Аполлінера – французькою і т. д.). У такому разі предмет «Світо­ ва література» виконує додаткову функцію вдосконалення володіння учня­ ми україномовних шкіл іноземними мовами.

Оскільки з переважною більшістю художніх текстів на практиці учні озна­ йомлюються в перекладах українською мовою, особливу увагу слід зверну­ ти на якість цих перекладів, навчаючи школярів порівнянню творів на вісях

«переклад–оригінал» і «переклад–переклад».

У вечірніх (змінних) загальноосвітніх навчальних закладах світова літера­

тура вивчатиметься за програмами:

У 5­9 класах: Зарубіжна література. 5­12 класи. Програма для загально­ освітніх навчальних закладів / Автори Ю.І. Ковбасенко, Г.М. Гребницький, Н.О. Півнюк, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська. Керівник авторського колективу Ю.І. Ковбасенко. За загальною редакцією Д.С. Наливайка. – К., Ірпінь: Пе­ рун, 2005. – 112 с.

У 10­12 класах: Зарубіжна література. 10­12 класи. Програма для профільного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Природничо­математичний, технологічний напрями. Рівень стандарту / Укладачі: Ю.І. Ковбасенко – керівник авторського колективу; Г.М. Греб­ ницький, Т.Б. Недайнова, К.Н. Баліна, Г.В. Бітківська, І.А. Тригуб, О.О. По­ катілова. – К.: Грамота, 2009. – 52 с.


Одним з основних компонентів допрофільної та профільної підготовки є курси за вибором і факультативи. Зазначені курси сприяють одержанню стар­ шокласниками чітких уявлень про свою майбутню професію, що так чи інак­ ше має бути пов’язана з філологією (учитель­словесник, журналіст, редактор, коректор, перекладач, фольклорист, науковець філологічної спеціалізації тощо), а також дають змогу виробити особистісні риси та фахові навички.

Програми курсів за вибором і факультативів, рекомендованих Міністер­

ством освіти і науки України, вміщено у збірниках:

– Зарубіжна література. Збірник програм факультативних курсів для 8­11 класів загальноосвітніх навчальних закладів / Упоряд.: Ю. Ковбасен­ ко, В. Федоренко, Н. Жданова // Зарубіжна література, 2008. – чис­ ло № 1–3 (545­547).

– Збірник програм курсів за вибором і факультативів зі світової літерату­ ри. 8–11 класи. Книга 1 / За загальною ред.: Таранік­Ткачук К.В., Дво­ рницької І.П. – Тернопіль: Мандрівець, 2011. – 336 с.

Курси за вибором в старших класах мають забезпечити індивідуальні ін­ тереси кожного учня: поглиблене та розширене вивчення профільних пред­ метів, формування індивідуальної освітньої траєкторії школярів, орієнтація на


5


усвідомлений та відповідальний вибір майбутньої професії. Водночас, вони можуть сприяти вивченню непрофільних предметів і бути зорієнтовані на певний вид діяльності поза профілем навчання.


Важливим залишається організаційний аспект щодо використання програм курсів за вибором або факультативів. Насамперед зауважимо щодо кількос­ ті годин на рік для додаткових курсів: факультативи розраховані на 9 – 17 годин опрацювання, мають «статус» необов’язковості, коли учень може пе­ ревірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс. Відповідно до наказу МОН від 20.02.2002 р. № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять у ЗНЗ міської місцевості становить

8 учнів, сільської місцевості – 4 учні. Ураховуючи вимоги Концепції про­

фільної освіти, відвідувати курси за вибором мають усі учні класу.


Програма курсу за вибором розрахована на 35 годин на рік (одна година на тиждень), ці заняття є обов’язковими для відвідування учнями від почат­ ку навчального року до завершення, робота учнів у кінці навчального року має бути оцінена.


Однак, ураховуючи, що організація профільного навчання на етапі допро­ фільної (8–9 класи) та профільної (10–11 класи) освіти мають свої особли­ вості, що спричинені об’єктивними і суб’єктивними причинами, можливим є узгодження обраної програми з реальною ситуацією. Так, обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може виклада­ ти лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворот­ ній процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно­тематичному плануванні до програми курсу за вибором.


У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програ­ ми необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або фа­ культативу (за чиїм авторством) розроблено скоригований варіант.


З метою систематизації та упорядкування навантаження учнів протягом навчального року, подаємо рекомендовану кількість видів контролю у проце­ сі вивчення світової літератури у кожному класі. Поданий у таблиці розпо­ діл годин є мінімальним і обов’язковим для проведення в кожному семестрі. Вчитель на власний розсуд може збільшити кількість видів контрою відпо­ відно до рівня підготовки учнів, особливостей класу тощо.


6


^ Обов’язкова кількість видів контролю

5–9 класи


Класи

5

6

7

8

9

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

І

ІІ

Контроль- ні роботи у формі:

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

контрольно- го класно- го твору;

-

1

1

1

1

1

1

1

1

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей

на запитання тощо)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Уроки розвитку мовлення* (РМ)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

2 (у+п)

Уроки по- закласно- го читання (ПЧ)

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

Контрольнийдомаш- ній твір

1

1

Перевір-

ка зошитів

4

5

4

5

4

5

4

5

4

5


У 8­9 класах з поглибленим вивченням світової літератури пропорційно збільшується кількість контрольних робіт та уроків розвитку мовлення (на розсуд вчителя визначається кількість і види контрольних робіт).


710

11

І

ІІ

І

ІІ

Академічний

рівень

3

3

3

3

1

1

1

1

2

2

2

2

2 у+п

2 у+п

2 у+п

2 у+п

2

2

1

1

1

1

1

1

4

5

4

5
10

11

І

ІІ

І

ІІ

Профільний

рівень

4

4

4

4

1

1

1

1

3

3

3

3

2 у+п

2 у+п

2 у+п

2 у+п

2

2

2

2

1

1

1

1

4

5

4

510-11 класиКласи

10

11

Семестри

І

ІІ

І

ІІ

Рівні

Рівень

стандарту

Контрольні роботи

у формі:

2

2

2

2

контрольного класного твору;

1

1

1

1

виконання інших завдань (тестів, відповідей

на запитання тощо)

1

1

1

1

^ Уроки роз- витку мов- лення*

(РМ)

2 у+п

2 у+п

2 у+п

2 у+п

^ Уроки позакласного читання

(пч)

1

1

1

1

Контрольний

домашній твір

1

1

1

1

Перевірка зошитів

4

5

4

5  1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації