Поиск по базе сайта:
Принцип «Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями» Виховна мета icon

Принцип «Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями» Виховна мета
НазваПринцип «Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями» Виховна мета
Сторінка1/7
Дата конвертації28.06.2013
Розмір1.12 Mb.
ТипКонцепція
  1   2   3   4   5   6   7

ВИХОВНА РОБОТА

Виховна робота спрямована на реалізацію Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».


ПРИНЦИП «Дитина має бути не тільки учнем, передусім людиною з різноманітними інтересами, запитами, прагненнями»

Виховна мета: Формування свідомого громадянина – патріота Української держави; інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти викликам глобалізації життя, у якої розвинуті особистісні якості і риси характеру, а спосіб мислення, вчинки та поведінка, спрямовані на формування ціннісного ставлення до соціального і природного довкілля та самої себе.

^ КОНЦЕПЦІЯ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ:

 1. забезпечення комфортних умов для розвитку творчих здібностей учнів, реалізації їх природних потенцій, прагнення і здатності до духовного зростання;

 2. створення системи мовної освіти, що забезпечує обов'язкове володіння учнями державною мовою, можливість опанувати рідну і вивчити іноземні мови;

 3. виховання через мовну культуру як засіб пізнання соціального досвіду і культури людства, спілкування зі світом, інтелектуального і духовного зростання

 4. пріоритет гуманітарної культури, загальнолюдських духовних цінностей як основи розвитку особистості; головні цінності: Людина як самоцінність, Праця, Інтелект, Освіченість, Добро, Віра, Толерантність;

 1. розвиток і задоволення моральних, інтелектуальних, мовних, естетичних запитів та інтересів у процесі активної творчої діяльності;

 2. формування мовного іміджу інтелектуальної особистості;

 3. зв'язок вивчення української мови з вихованням національної свідомості та патріотизму;

 4. різнопланова інтелектуальна підготовка особистості, яка сприяє орієнтації в суспільстві, вирішенню життєвих проблем.


Завдання виховання:

 • Формування особистості – патріота України, який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, підготовлений до життя і чітко орієнтується в сучасних реаліях;

 • Виховання особистості демократичного світогляду й культури, яка не порушує прав і свобод людини, з повагою ставиться до традицій, культури народів світу;

 • Забезпечення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів;

 • Формування покоління, яке здатне навчатися впродовж життя;

 • Створення й розвиток цінностей громадянського суспільства;

 • Формування в учнів національної свідомості, людської гідності;

 • Виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, ,добиватися сумлінного ставлення до уроків фізичної культури, спортивних секцій, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження й зміцнення їхнього фізичного та психічного здоров’я;

 • Розвиток у дітей та молоді творчих здібностей, підтримка обдарованих дітей і молоді.

^ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ:

 • під час викладання предметів гуманітарного та природничого циклів;

 • у процесі позакласної й позашкільної виховної роботи та в роботі з батьками;

 • через соціальні служби, спеціальні заклади;

 • через діяльність учнівського самоврядування;

 • через законодавчу політику в галузі освіти, охорони здоров’я, соціальної діяльності щодо виховної роботи з учнівською молоддю.

 • через технологію розвивального навчання (формування здатності до самовдосконалення, саморозвитку, самопізнання; «розумове виховання» — глибоке проникнення в сутність знань,виховання духовності, моральності на основі загальнолюдських цінностей, оволодіння методами здобуття та застосування їх на практиці);

 • через технологію колективної творчої діяльності (колективна творча робота в мікрогрупах, участь кожної дитини у виховному заході, справі чи грі; розвиток і виховання дитини у колективі та через колектив);

 • через технологію гри як засобу формування духовних потреб та розкриття творчого потенціалу особистості дитини (реалізація основних функцій гри: міжнаціональної комунікації; самореалізації дитини; пізнавальної, розвивальної, виховної; моделювання різноманітних життєвих ситуацій, насичене емоційне життя);

 • через технологію мовної інтеграції (мова як картина світу, носій колективного досвіду, всеосяжний канал інформації, інтелектуально-естетичний стимул саморозвитку; мова як метод, спосіб, засіб навчально-виховної діяльності).


^ ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ:

 • Принцип національної спрямованості.

 • Принцип культуро відповідності.

 • Принцип цілісності.

 • Акмеологічний принцип.

 • Принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії.

 • Принцип адекватності виховання до психологічних умов розвитку особистості.

 • Принцип особистісної орієнтації.

 • Принцип превентивності.

 • Принцип технологізації.


Виконання основних завдань і реалізація основних принципів виховання здійснюється за загально визначенними цінностями і якостями, а саме:

 • Ціннісне ставлення до суспільства і Держави;

 • Ціннісне ставлення до людей;

 • Ціннісне ставлення до природи;

 • Ціннісне ставлення до мистецтва;

 • Ціннісне ставлення до праці;

 • Ціннісне ставлення до себе;У 2012/2013 навчальному році виховна робота в школі буде спрямована на виконання завдань:

 • Підвищення професійної компетентності педагогів у здійсненні процесу виховання;

 • Активізація творчого потенціалу педагогів у доборі методів, форм, засобів та технологій виховання;

 • Наукове та організаційно-методичне забезпечення процесу виховання;

 • Посилення відповідальності суб’єктів виховання за здійснення даного процесу;

 • Забезпечення єдності навчання й виховання як двох взаємозалежних складових системи освіти;

 • Посилення ролі сім’ї у вихованні дітей, зміцнення взаємодії сім’ї і навчального закладу;

 • Поєднання організаційно-педагогічної, родинно-сімейної, національно-культурної та просвітницької діяльності вчителів, батьків, учнів;

 • Формування політичної та правової культури засобами громадянської освіти, яка забезпечує знання про політичну систему та владу на всіх рівнях суспільного життя, про Закон та Законодавчі системи виховання, поваги до Конституції, Законодавства, державної мови;

 • Формування культури міжнаціональних відносин;

 • Формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, визначення духовної єдності поколінь, та спільності культурної спадщини, виховання почуття патріотизму, відповідальність у служінні Батьківщині;

 • Формування морально-духовної життєво компетентної особистості, яка успішно само реалізується в соціумі як громадянин, сім»янин, професіонал;

 • Уміння визначити форми та способи своєї участі в житті суспільства: захищати і підтримувати Закони та права людини, бути обізнаним зі способами соціального захисту;

 • Впровадження здоров’язберігаючих технологій, виховання у школярів орієнтації на здоровий спосіб життя;

 • Створення належних умов для особистісного зростання кожного учня ( створення ситуації успіху та підтримки), його психолого-педагогічний супровід;

 • Формування в учнівської молоді уміння створювати і реалізовувати власні життєві проекти;

 • Співпраця з учнівським самоврядуванням у вихованні активної соціальної позиції школярів, розвитку їх уміння брати на себе відповідальність за прийняті рішення;

 • Вироблення негативного ставлення до будь – яких форм насильства, формування умінь налагоджувати взаємодію, співпрацю, гармонійно виходити з конфліктів.


ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ:виховання творчої особистості, здатної до самореалізації, яка легко адаптується в умовах швидких змін суспільного життя, зорієнтована на загальнолюдські цінності, має систему особистісних цінностей і життєву компетентність.


^ План

внутрішкільного контролю діяльності виховної роботи в ХЗОШ № 60 на 2012/2013 н.р.Об’єкт контролю

Об’єкт перевірки. Мета перевірки

Форма контролю

Відмітка про виконання

 1. 1

ВересеньКласні керівники 1- 11 класів

Об’єкт: зміст планів виховної роботи.

Мета: перевірити відповідальність змісту планів класного керівника віковим особливостям учнів; актуальність поставлених завдань і відповідність їх завданням школи, уміння класного керівника аналізувати роботу з класом.

Аналіз планів. Співбесіди з класними керівниками та учнями.
 1. 2

Класні керівники 1-11 класів

Об’єкт: Відкриті виховні години

Мета: скласти графік провелення відкритих виховних годин

Співбесіди з класними керівниками
 1. 3

Керівники гуртків

Об’єкт: програми та тематичне планування.

Мета: перевірити відповідність тематичного планування програмам; методичну грамотність педагога у визначенні завдань роботи з колективом


Відвідування занять. Співбесіди з педагогами, учнями
Учні пільгової категорії та учні які знаходяться на шкільному обліку

^ Об'єкт:соціально незахищенні учні та учні девіантної поведінки

Мета: Рейд «Урок», «Дозвілля», «Зовнійшний вигляд»

Складання актів
 1. 4

Класні керівники 1-4 класів, керівники гуртків

Об’єкт: Урок «Знань»

Мета: Формування в учнів відповідального ставлення до навчання

Відвідування уроків
 1. 5

Класні керівники 5-9 класів

Об’єкт: Виховні години з попередження дитячого травматизму

Мета: робота класного керівника з формування в учнів відповідального ставлення до своєї безпеки.

Відвідування класних годин
 1. 6

Класні керівники 1-11, вчителі предметники

Об’єкт: Класні журнали, журнал з безпеки життєдіяльності учнів та з журнал з охорони праці.

Мета: Перевірити своєчасне проведення інструкатів та бесід з усіх видів дитячого травматизму.

Перевірка журналів
 1. 7
Класні керівники 1-4 класів

Контроль за наданням учням безкоштовного харчування

Звіти
 1. 1

жовтень

Класні керівники 7-9 класів

Об'єкт: Класна година

Мета: робота класного керівника з формування в учнів відповідального ставлення до навчання

Відвідування класних годин
 1. 2

Класні керівники 5-11

Об'єкт: Урок мужності

Мета: робота класного керівника з формування в учнів патріотичних почутів, повагу до старшого покоління

Відвідання уроків мужності
 1. 3

Вчителі предмету Основи здоров»я,Охорони безпеки життєдіяльності

Класні керівники 1-11 класів

Об'єкт: Проведення тиждня безпеки життєдіяльності

Мета: формування в учнів відповідального ставлення до своєї безпеки.

Відвідання заходів
 1. 4

Класні керівники 1—11-х класів, вчителі предметники, педагог-організатор

Об'єкт: організація канікул.

Мета: перевірити, планування виховних та позакласних заходів під час осінніх канукул

Відвідування заходів. Перевірка творчих робіт учнів. Співбесіди з учнями
1Листопад

Класні керівники 1—11-х класів Класні керівники 1—11-х класів, вчителі предметники, педагог-організатор

Об'єкт: Осінні канікул.

Мета: перевірити, наскільки проведені заходи відповідали планам класів на канікули; визначити їх ефективність

Відвідування заходів. Перевірка творчих робіт учнів. Співбесіди з учнями
2Учні 5-11 класів

Об'єкт: Учні

Мета: Рейд «Урок», «Зовнішній вигляд»

Перевірка відвідування учнями навчально-виховного процесу та зовнішнього вигляду учнів.
3


4

Класні керівники 1—4х класів

Об'єкт: класні години.

"Мета: ознайомитися із системою проведення класних годин у початковій школі, їх змістом, формою, результативністю

Відвідування класних годин. Співбесіди з учнями, вчителями. Анкетування учнівКерівники гуртків

Об'єкт: Шкілні гуртки

Мета: стан наповнення груп, відвідування учнями занять

Аналіз відвідування занять, наповнення груп

1


грудень

Класні керівники 5-7х класів

Об'єкт: класні години.

Мета: ознайомитися з системою класних годин, їх змістом, відповідністю запитам та інтересам учнів

Відвідування класних годин. Перевірка щоденників учнів

2


3

Класні керівники 9-11 класів, соціальний педагог.

Об'єкт: Декада попередження негативних явищ серед учнівської молоді

Мета:Класні керівники 1—11х класів, педагог-організатор

Об'єкт: підготовка до новорічних і різдвяних свят, канікул.

Мета: визначити, наскільки враховуються запити та інтереси учнів під час планування зимових канікул

Анкетування учнів. Аналіз планів зимових канікул
1Січень


ень

Класні керівники 1—11х класів, керівники гуртків, педагог-організатор

Об'єкт: організація канікул.

Мета: перевірити відповідність заходів, що проводяться, планові відвідування їх учнями; перевірити роботу гуртків у канікулярний час.

Відвідування заходів. Співбесіди з учнями
2

Класні керівники 5—11-х класів

Об'єкт: робота класних керівників із формування громадянсько - патріотичних якостей учнів

Мета: перевірити відповідність запланованих заходів із громадянського виховання роботі, яка вже проводиться в цьому напрямі. Визначити результативність заходів

Аналіз плану ВР. Відвідування класних годин, заходів. Анкетування учнів. Спостереження
1лютий

Класні керівники 5—11 -х класів

Об'єкт: робота з батьками.

Мета: перевірити стан роботи з батьками в 5—11 -х класах, виконання плану роботи з батьками, залучення батьків до участі в НВП, психолого-педагогічної освіти батьків

Відвідування батьківських зборів, співбесіди з учнями, їхніми батьками.
2


Класні керівники 7-9 класів

Об'єкт: Декада з військово-патриотчного виховання.

Мета: робота класного керівника з військово-патриотичного виховання

Відвідання заходів
3

Класні керівники 3-4 класів

Білоконь В.В., Дудкіна О.В., Кулінченко І.І., Білоконь В.В.

Відвідання класних годин
4

Учні 5-11 класів

^ Об'єкт:Учні

Мета: Рейд «Урок», «Зовнішній вигляд»

Перевірка відвідування учнями навчально-виховного процесу та зовнішнього вигляду учнів.
1

березень

Класні керівники 6-10 класів, соціальний педагог, психолог.

Об’єкт: робота з профілактики правопорушень серед учнів із девіантною поведінкою

Мета: Перевірити якість індівідуаьної роботи з дітьми, схильними до девіантної поведінки, залучення їх до цікавого, плідного дозвілля, роботи гуртків, секцій.

Аналіз відвідування учнями уроків, позаурочних заходів. Співбесіди з учнями
2

Класні керівники 1- 11 класів, бібліотека, педагог - організатор

Об’єкт: підготовка до канікул.

Мета: перевірити підготовку тематичних заходів на канікули

Аналіз планів на канікули, перевірка щоденників, журналів
1


2

квітень

Класні керівники 5-11 класів

^ Об’єкт: робота з формування екологічної культури учнів.

Мета: Сприяти формуванню екологічної свідомості та екологічної культури під час проведення іихоіних заходів

Відвідування класних годин, виховних заходів.
Учні 5-11 класів

^ Об'єкт:Учні

Мета: Рейд «Урок», «Зовнішній вигляд»

Перевірка відвідування учнями навчально-виховного процесу та зовнішнього вигляду учнів.
1


Травень

Класні керівники 1-11 класів, педагог-організатор

Об’єкт: робота з розвитку учнівського самоврядування.

Мета: ознайомитись з різноманітними формами організації учнівського самоврядування в дитячих колективах

Співбесіди з учнівським активом


2


Об’єкт: підсумки роботи за навчальний рік.

Мета: перевірити виконання плану з ВР на рік, визначити результативність педагогів

Звіт класних керівників, педагога – організатора, соціального педагога, психолога школи
1

Червень .

Класні керівники 1-11 класів, педагог – організатор, керівники гуртків

Мета: підбити підсумки проведеної роботи, визначити її результативність і завдання на новий період

Співбесіди з класними керівниками, керівниками гуртків, педагогом - організатором  1   2   3   4   5   6   7Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації