Поиск по базе сайта:
Положення про бібліотеку хсш №162 Загальні положення icon

Положення про бібліотеку хсш №162 Загальні положення
Скачати 89.68 Kb.
НазваПоложення про бібліотеку хсш №162 Загальні положення
Дата конвертації27.06.2013
Розмір89.68 Kb.
ТипПоложення

«Затверджую»

Директор ХСШ № 162

_______Т.Б.Тернавська

«___»____________2012р.


Положення про бібліотеку ХСШ № 162

 

 1. Загальні положення

  1. Дане положення розроблено на основі Примірного положення про бібліотеку загальноосвітнього закладу, Законів України «Про освіту»(1060-12), «Про бібліотеки і бібліотечну справу»(32/95ВР) інших законодавств та підзаконних нормативно-правових актів.

  2. Діяльність бібліотеки організується і здійснюється у відповідності з українськими культурними і освітніми традиціями .Освітні і просвітницькі функції бібліотеки базуються на максимальному використанні досягнень загальнолюдської культури. 

  3. Бібліотека ХСШ № 162 є її обов'язковим структурним підрозділом, володіє фондом різноманітної літератури, аудіо- і відеоматеріалами, СD-дисками, які надаються в тимчасове користування учням та співробітникам школи, дозволяє забезпечити ефективність інформаційного обслуговування навчально-виховного процесу. Медіатека є складовою частиною бібліотеки школи, здійснює свою діяльність з основними направленнями розвитку освіти в школі.

  4. ХСШ № 162 забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.

  5. У своїй діяльності бібліотека ХСШ № 162 керується Законом України "Про освіту" ( 1060-12 ), Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

  6. Бібліотека ХСШ № 162 своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.

  7. Дане Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки ХСШ № 162 і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту ХСШ №162.

  8. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.

  9. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою, які затверджені директором ХСШ №162 і складені на основі типових правил користування бібліотекою.
 1. ^ Основні завдання бібліотеки та медіатеки

Основні завдання бібліотеки:

 1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу ХСШ № 162 у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.

 2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.

 3. Формування в учнів вмінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.

 4. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллєвій діяльності, у профорієнтаційному визначенні.

 5. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

Основні завдання медіатеки:

 1. Збір,накопичення,обробка,систематизація педагогічної інформації і доведення її до учнів, вчителів, батьків, керівництва школи.

 2. Комп’ютерна каталогізація і обробка інформаційних засобів(книг,відеоматеріалів, та ін.)

 3. Здійснення взаємодії з інформаційними центрами району,міста з обміну інформацією та накопичення шкільного банку педагогічної інформації.

 4. Організація навчання користувачів (учнів,вчителів,батьків) методиці знаходження і одержання інформації із різноманітних носіїв.

 1. Базисні функції бібліотеки та медіатеки

Функції бібліотеки:

 1. Поширення знань та іншої інформації, яка формує бібліотечно-бібліографічну культуру учнів, участь в освітньому процесі. Основні функції бібліотеки – освітня, інформаційна, культурна.

 2. Формує універсальний, з урахуванням профілю (іноземна мова та література), бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам користувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання.

 3. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.

 4. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.

 5. Обслуговує читачів у режимі абонементу та читального залу.

 6. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.

 7. Бібліотечно-інформаційне обслуговування з урахуванням специфіки школи та запитів читачів..

 8. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.

 9. Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.

 10. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування.

 11. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.

 12. Бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.

 13. Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів в навчальній і дозвіллєвій діяльності.

 14. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

 15. Формування бібліотечного активу,залучення учнів до управління бібліотекою.

 16. Забезпечення потрібного режиму зберігання і збереження бібліотечного фонду,згідно якого зберігання підручників здійснюється в окремому приміщенні.

 17. Організація роботи по збереженню бібліотечного фонду.

Функції медіатеки:

 1. Розробка, придбання програмного забезпечення, ауді- і відеоматеріалів.

 2. Створення банку інформації,як основи єдиної шкільної інформаційної сітки.

 3. Надавати методичну консультаційну допомогу вчителям,батькам ,учням в одержанні інформації від медіатеки.

 4. Створення умов для учня і вчителя в одержанні інформації про літературу, СD-дисках, аудіо- і відео носіях,слайдах через електронні каталоги.

 5. Надавати практичну допомогу вчителям при проведенні занять з використанням можливостей медіатеки, використовуючи різні інформаційні засоби навчання (комп’ютерний клас при індивідуальній та груповій роботі, методичний кабінет ).

 6. Підготовка інформації на базі медіатеки для проведення культурно-просвітницької роботи серед учнів.

 1. ^ Управління, структура та штати

Відкриття бібліотеки(медіатеки) здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу, читального залу (кімнати), місця для роботи за комп’ютером, забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами, доступ до мережі Інтернет.

Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт не передбачених завданнями бібліотеки.

Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідуючий бібліотекою, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.

Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.

Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту, володіти комп’ютером на рівні користувача. Коло посадових обов'язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем в межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.

Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним Положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.

За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів.

Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць в бібліотеці встановлюється санітарний день.

Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.

Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.

Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.

Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій шефська допомога).

Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.

При бібліотеках працює читацький актив з числа учнів, вчителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.

5. Права, обов'язки та відповідальність

1.1Бібліотека має право:

   1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань зазначених у даному Положенні.

   2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.

   3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного користувачем.

  1. Бібліотечні працівники мають право:

   1. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.

   2. На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методичних об'єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.

   3. На атестацію згідно з нормативними актами Міністерства освіти і науки України та Міністерства культури та мистецтва України.

   4. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.

   5. На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом ХСШ № 162. ( Пункт 5.2.6 в редакції Наказу Міносвіти N 277 ( v0277281-99 ) від 04.08.99 )

   6. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.

  2. Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:

   1. Виконання трудових обов'язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором ХСШ № 162. (Пункт 5.3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міносвіти N 277 ( v0277281-99 ) від 04.08.99)

   2. Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.

   3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації