Поиск по базе сайта:
Додаток №1 до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 27. 01. 2010 №19 умови проведення міського конкурсу учнівських проектів «Моя мала Батьківщина» (витяг) icon

Додаток №1 до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 27. 01. 2010 №19 умови проведення міського конкурсу учнівських проектів «Моя мала Батьківщина» (витяг)
Скачати 62.34 Kb.
НазваДодаток №1 до наказу управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради від 27. 01. 2010 №19 умови проведення міського конкурсу учнівських проектів «Моя мала Батьківщина» (витяг)
Дата конвертації27.06.2013
Розмір62.34 Kb.
ТипКонкурс

Додаток № 1

до наказу управління освіти

Департаменту з гуманітарних

питань Харківської міської ради

від 27.01.2010 №19


УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ

міського конкурсу учнівських проектів «Моя мала Батьківщина»

(витяг)

Міський конкурс учнівських проектів «Моя мала Батьківщина» (далі - Конкурс) проводиться в межах міського проекту, присвяченого 355-річчю Харкова «Ми – Харків’яни! Харків – наше місто! У ньому нам жити!».

Конкурс проводиться як індивідуальні та групові змагання учнів 3-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців позашкільних навчальних закладів з розробки та реалізації дослідницьких, інформаційних, творчих, прикладних проектів.

Конкурс проводиться за номінаціями у трьох вікових групах:

 • «Найулюбленіший куточок мого міста» (молодша вікова група – учні 3-4-х класів);

 • «Історія мого міста» (середня вікова група – 5-9 клас);

 • «Екологічні проблеми мого міста» (старша вікова група – 10-11 клас).

 1. Мета та завдання Конкурсу

1.1. Метою Конкурсу є формування в учнів почуття любові до Харкова, виховання дбайливого ставлення до природи, культурних, історичних та архітектурних пам’яток рідного міста.

1.2. Основними завданнями Конкурсу є:

 • осмислення учнями своєї ролі у формуванні громадянського суспільства;

 • привернення уваги учнів до проблем життєдіяльності міста Харкова;

 • формування інноваційного способу мислення, що забезпечує можливість нестандартного підходу до вирішення життєво важливих проблем малої Батьківщини;

 • сприяння розвитку активної життєвої позиції учнів, їх соціальному й індивідуальному самовизначенню, засвоєнню ними універсальних гуманістичних цінностей;

 • підтримка та розвиток дослідницької та проектної діяльності учнів;

 • виявлення та підтримка здібних та обдарованих дітей.
 1. Порядок проведення Конкурсу

Конкурс проводиться у три етапи:

 • І (шкільний) етап - лютий 2010 року;

 • ІІ (районний) етап - березень 2010 року;

 • ІІІ (міський) етап - квітень 2010 року.

До участі у ІІІ (міському) етапі Конкурсу подаються роботи переможців ІІ (районного) етапу (по 3 проекти в кожній номінації). Учні та вихованці закладів освіти міського підпорядкування переможці І (шкільного) етапу беруть участь у ІІІ (міському) етапі Конкурсу.

ІІІ (міський) етап складається із двох турів:

 • І тур   заочний (оцінка проектів членами журі);

 • ІІ тур   очний (індивідуальна або групова презентація-захист проектів їх авторами).

До очного туру допускаються учнівські проекти (у кількості не більше 9 проектів в кожній номінації), які набрали найбільшу кількість балів за результатами заочного туру. Проекти презентуються авторами (або представниками авторського колективу в кількості не більше 3-х осіб).

 1. ^ Вимоги до оформлення конкурсних робіт

На конкурс надаються як індивідуальні, так і групові проекти різних типів (дослідницькі, інформаційні, творчі, прикладні).

Конкурсна робота (проект) подається в друкованому та електронному варіантах, може бути викладена українською або російською мовою обсягом до 5 друкованих аркушів. Додатки не входять до вказаного обсягу.

Робота друкується на папері формату А4 з використанням текстового редактору Microsoft Office Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал

Заголовок друкується по центру сторінки, через три-чотири інтервали розміщують основний текст. Кожний розділ проекту починають з нової сторінки.

Нумерацію сторінок, таблиць та ілюстрацій подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації. На титульному аркуші номер сторінки не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці.

Таблиці та ілюстрації необхідно подавати після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Їх нумерують послідовно в межах розділу. Таблиці подають із заголовком, над яким у верхньому правому куті розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Ілюстрації позначають словом «Рис.» і ставлять номер.

Посилання у тексті позначаються порядковим номером за списком джерел, що виділені квадратними дужками або в круглих дужках вказують прізвище автора та рік видання роботи.


 1. Критерії оцінювання конкурсних робіт

У конкурсних роботах оцінюється:

 • відповідність змісту заявленій темі;

 • опора на сучасні знання з питань, що розглядаються;

 • актуальність ідеї та можливість її реалізації;

 • практична орієнтованість;

 • точність і ясність викладання матеріалу;

 • творчий і самостійний характер роботи;

 • культура оформлення матеріалів


Методичні рекомендації щодо написання конкурсної роботи


Проектна діяльність як одна з педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання спрямована на вироблення дослідницьких умінь і сприяє розвитку творчих здібностей і логічного мислення, об’єднує знання, отримані в ході навчального процесу, залучає школярів до необхідності вирішення життєво важливих проблем.


проект - це завершена та належно оформлена розробка, в якій пропонуються науково обґрунтовані конкретні дії (коли говорять «проект», мається на увазі саме пропозиція певних дій), спрямовані на розв’язування конкретних проблем на регіональному чи локальному рівні. Якщо проект містить ще й результати певних практичних дій, то його автори мають додаткові шанси.


^ Структура написання проекту. Проект повинен містити такі розділи:

Вступ. Розділ містить теоретичне обґрунтування проекту - актуальність, мету та його завдання, об’єкт і предмет дослідження. Необхідно чітко викласти нові наукові положення, запропоновані автором особисто, та показати відмінність одержаних результатів від відомих раніше. Коротко подаються відомості про теоретичне значення результатів дослідження та практичне значення їх використання.

Умови та методи дослідження. В даному розділі наводять характеристику проведення дослідження, загальну методику та окремі методи проведення досліджень, необхідні для досягнення поставленої мети, та вирішення окреслених завдань.

Огляд літератури. Розділ присвячений аналізу проведених наукових пошуків та отриманих результатів з обраної теми за літературними джерелами. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, вказати на питания, які залишаються невирішеними та визначити своє місце в розв’язанні даної проблеми. При цьому по тексту робляться посилання на використані джерела та в тексті списку використаних джерел вказуються автор, повна назва роботи та видання, де вона надрукована.

Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% всього обсягу проекту.

Результати проведених досліджень. У даному розділі із вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень автора з висвітленням того нового, що він вносить у розробку проблеми. Автор повинен дати оцінку повноти вирішення поставлених задач та оцінку достовірності отриманих результатів.

Висновки. Викладають найбільш важливі наукові та практичні результати, отримані при виконанні проекту.


^ Список використаних джерел. Список складають одним з способів: у порядку появи посилань у тексті (з наявністю наскрізної нумерації) або в алфавітному порядку прізвищ перших авторів.

Використані джерела в списку записують так:

Черній А.М. Дисертація як кваліфікована наукова праця. - К.: Аристей, 2004. - 232 с.

Хуртенко Л.О. Метод проектів і особливості його використання // Хімія. - 2005. - № 21. - С. 2-6.

Якщо робота містить додатки, то їх оформляють після списку використаних джерел. Кожний додаток наводять з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, який друкується вгорі (симетрично до тексту сторінки) з великої літери.

До додатків за необхідністю включають допоміжний матеріал, необхідний для повного сприйняття роботи: проміжні математичні формули і розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, фотографії та інші ілюстрації допоміжного характеру.

Проект повинен мати титульний аркуш (див. Додаток 1), анотацію, зміст та основний текст за наведеною вище структурою. Титульний аркуш подається окремо, не скріпленим з основною роботою (для проведення кодування робіт).

Анотація (0,5 стор.) містить короткий, але змістовний виклад суті проекту.


Додаток 1

Управління освіти

^ Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради


Міський конкурс учнівських проектів

Моя мала Батьківщина”


НОМІНАЦІЯ


________________________________________________________


Тема


________________________________________


Виконала:

Романова Марія Іванівна,

учениця 11-Б класу

(повна назва закладу освіти)

Московського району


Керівник:

Іванова Марія Олексіївна,

вчитель історії

(повна назва закладу освіти)


м. Харків

2010Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації