Поиск по базе сайта:
Список наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II. icon

Список наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.




Скачати 79.26 Kb.
НазваСписок наукових праць доцента кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Б. З. Цибуляка, канд фіз мат наук Розділ I. Монографії Розділ II.
Дата конвертації29.05.2013
Розмір79.26 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК наукових праць

доцента кафедри УІБ Львівського ДУ БЖД,
доц. Б.З. Цибуляка, канд. фіз.-мат. наук


Розділ I. Монографії

Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники

Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи


Розділ IV. Статті у наукових виданнях

1 Сухоребрий С.П. Радіаційно-стимульовані зміни у приконтактній області діодів Au-ZnS / С.П. Сухоребрий, Б.В. Павлик, І.О. Тютько, Б.З. Цибуляк // УФЖ. – К. – 1993. – Т. 38, №10. – С. 1521-1525.

2 Павлик Б.В. Зміна фізичних параметрів контактів Au-ZnS та Au-CdS під дією радіації / Б.В. Павлик, І.О. Тютько, Б.З. Цибуляк // Деп.в ДНТБ України 10.03.94. – 1994. – №406. – Ук-94.

3 Горинь Я.М. Ефект малих доз у поверхнево-бар`єрних структурах Au-ZnS та Au-CdS / Я.М. Горинь, Б.В. Павлик, І.О. Тютько, Б.З. Цибуляк // УФЖ. – К. – 1998. – Т. 43, №2. – С. 238-243.

4 Pavlyk B.V. Cooling-stimulated electron emission and anomalous changes in the conductivity of CdS crystal faces / B.V. Pavlyk, B.Z. Cybulyak, Ya.M. Goryn`, I.V. Kozak // Functional Materials. – Харків. – 1999. – Vol. 6, №1. – P. 83-86.

5 Павлик Б. Радіаційно-індуковане поліпшення електрофізичних параметрів кристалів CdS та поверхнево-бар’єрних структур на їх основі / Б. Павлик, Б. Цибуляк, О. Клочан // Вісник Льв. ун-ту. Сер. фіз. – Львів : Вид-во ЛДУ. – 2000. – Вип. 33. – С.139-143.

6 Павлик Б.В. До проблеми радіаційно-стимульованого впорядкування дефектної структури в кристалах / Б.В. Павлик, О.В. Клочан, І.О. Хвищун, Б.З. Цибуляк // Вісник Льв. ун-ту. Сер. фіз. – Львів : Вид-во ЛДУ. – 2001. – Вип. 34. – С. 365-374.

7 Цибуляк Б.З. Перебудова приповерхневої структури базисної грані кристалів CdS, зумовлена охолодженням / Б.З. Цибуляк // Вісн. Льв. ун-ту. Сер. фіз. – Львів : Вид-во ЛДУ. – 2004. – Вип. 37. – С. 220-226.

8 Павлик Б.В. Фізична модель процесу радіаційно-індукованого впорядкування дефектної структури напівпровідникових кристалів / Б.В. Павлик, Б.З. Цибуляк, М.В. Лишак // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – Одеса. – 2007. – №4. – С. 26-30.

9 Колісник Я. Організація самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульного навчання / Я. Колісник, Б. Цибуляк // Вісник Львів. ун-ту. Сер. педагогічна. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2009, Вип. 25. – С. 332-341.

10 ^ Цибуляк Б.З. Використання інформаційних технологій для контролю знань студентів / Б.З. Цибуляк, Я.І. Колісник // Інформаційно-телекомунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи: зб. наук. праць. Ч. 2. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2009. – С. 146-150.

11 Цибуляк Б.З. Моделювання лінійних електричних кіл постійного струму / Б.З. Цибуляк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.14. – С. 329-333.

12 Цибуляк Б.З. Вивчення принципів роботи логічних елементів у вищій школі // Електроніка та інформаційні технології : зб. на­ук. праць. – Львів : ЛНУ. – 2011. Вип. 1. – С. 252-257.


Розділ V. Статті в міжнародних виданнях

13 Pavlyk B. Effect of low-dose X-irradiation on light emitting diodes Au-ZnS / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, Ya. Horyn’, M. Belov // Optical Organic and Semiconductor Inorganic Materials. Proc. SPIE. – 1997. – Vol. 2968. – P. 152-155.

14 Pavlyk B. The change of ZnS-Au and CdS-Au diode structure parameters caused be low dose X-ray irradiation / B. Pavlyk, Ya. Horyn`, B. Tsybulyak // Solid State Phenomena. – 1997. – Vol. 57-58. – P. 269-272.

15 Павлык Б.В. Влияние обработки на состав поверхности кристаллов CdTe / Б.В. Павлык, Л.И. Щеглова, Б.З. Цыбуляк // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. – 1999. – №3. – С. 79-80.

16 Pavlyk B. Cooling-stimulated rebuilding process in CdS / B. Pavlyk, B. Tsybulyak // Prace Naukowe AJD, Chemia i Ochrona Srodowiska. – Czestochowe. – 2005. – №10. – P. 5-12.

17 Pavlyk B. Radiation-stimulated ordering effect in CdS crystals. / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, O. Klochan // Solid State Phenomena. – 2002. – Vol. 82-84. – P. 587-592.

Розділ VI. Матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій

18 Павлик Б.В. Вплив рентгенівського опромінення на емітуючі діоди Au-ZnS та Au-CdS / Б.В. Павлик, І.О. Тютько, Б.З. Цибуляк, Я.М. Горинь // Передові дисплейні технології : мат. Міжнар. школи-конф. – Львів: Вид-во ЛДУ. – 1994. – С. 29-30.

19 Павлик Б.В. Радіаційно-стимульована зміна параметрів глибоких центрів в області збіднення бар’єрних сполук на базі ZnS та CdS / Б.В. Павлик, Я.М. Горинь, І.О. Тютько, Б.З. Цибуляк // Матеріалознавство алмазоподібних і халькогенідних напівпровідників : мат. 1-ої Міжнар. конф. – Чернівці : Вид-во ЧДУ. – 1994. – Т. 2.– С. 131.

20 Павлик Б.В. Дія ренгенівського опромінення на фізичні параметри приповерхневого шару Au-CdS / Б.В. Павлик, Я.М. Горинь, Б.З. Цибуляк // Міжнар. наук. конф., присв’ячена 150-річчю від дня народження видатного українського фізика і електротехніка Івана Пулюя : тези доп. – Львів : Вид-во ЛДУ. – 1995. – С. 56.

21 Pavlyk B. Low-dose X-irradiation influence on light emitting diodes Au-ZnS / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, Ya. Horyn’, M. Belov // Aqdvanced optical materials and devices : Book of Abst. Int. Conf. – Рига (Латвія). – 1996. – P. 198.

22 Pavlyk B. The peculiarities of X-ray effect on the metal-semiconductor interface physical parameters of diodes Au-ZnS and Au-CdS / B. Pavlyk, Ya. Horyn’, I. Tjutko, B. Tsybulyak // 15 General Conference of the Condenced Matter Division : Book of Abst. – Baveno-Stresa (Italy). – 1996. – P. 132.

23 Tsybulyak B. Radiation-stimylated ordering of crystals structure in Au-ZnS contacts / B. Tsybulyak // International school-conference on physical problems in material science of semiconductors : Abstract booklet. – Chernivtsi. – 1995. – P. 213.

24 Pavlyk B. The evolution of metastable defects on the CdS crystal surface / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, A. Melnyk, N. Korsunskaya // International Conference on Extended Defects in Semiconductors : Book of Abst. – Jaszowie (Poland). – 1998. – С. 1-28.

25 Павлик Б. Впорядкування структури кристалів CdS при дії рентгенівського опромінення Б. Павлик, Б. Цибуляк, О. Клочан // VI Міжнар. семінар з фізики і хімії твердого тіла ISPCS 2000 : тези сем. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2000. – С. 38-39.

26 Pavlyk B. CdS defect structure rebuilding induced by low dose ionizing irradiation / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, O. Klochan // E-MRS Spring Meeting 2001 : Book of Abst. – Strasbourg (France). – 2001, 05–08 June. – P. B-19.

27 Pavlyk B. Evolution of metastable centers on the CdS surface stimulated by temperature decrease / B. Pavlyk, B. Tsybulyak // 9th International Conference on Defects - Recognition, Imaging and Physics in Semiconductors : Book of Abst. – Rimini (Italy). – 2001. – P. 52.

28 Pavlyk B. Radiation-stimulated ordering effect CdS crystals / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, O. Klochan // Gettering and defect engineering in semiconductor technology : Book of Abst. IX Autumn Meeting. – Catania (Italy). – 2001. – P. 24.

29 Павлик Б. До ефекту радіаційно-стимульованого впорядкування / Б. Павлик, Б. Цибуляк, О. Клочан // Сучасні проблеми фізики напівпровідників : зб. мат. ІІІ Міжнар. школи-конф. – Дрогобич. – 2001, 25-30 червня. – C. 97.

30 Павлик Б. Про механізм емісії електронів з поверхні красталів CdS, стимульованих охолодженням / Б. Павлик, ^ Б. Цибуляк // Сучасні проблеми фізики напівпровідників : зб. мат. ІІІ Міжнар. школи-конф. – Дрогобич. – 2001, 25-30 червня. – C. 31.

31 Цибуляк Б.З. Вплив зовнішніх факторів на закономірності аномальної емісії електронів з базових граней кристалів CdS / Б.З. Цибуляк, І.З. Гудь. // 1-укр. наук. конф. з фізики напівпровідників, УНКФНП-1 : зб. тез. – Одеса. – 2002. – C. 340.

32 Pavlyk B. The influence of external factors on the cooling-stimulated electron emission of CdS crystal faces / B. Pavlyk, B. Tsybulyak // VIII International seminar on Physics and Chemistry of Solids : Book of Abst. – Lviv. – 2002. – P. 45.

33 Pavlyk B. The change of Shottky diode surface structure caused by low-dose X-ray irradiation / B. Pavlyk, B. Tsybulyak, I. Hud // IX International seminar on Physics and Chemistry of Solids ISPCS’03 : Book of Abst. – Częstochowa (Poland). – 2003, May 28-31. – P. 28.

34 Pavlyk B. Low-dose X-rays radiation effect in CdS crystals / B. Pavlyk, B. Tsybulyak // X-th international seminar on physics and chemistry of solids : Book of Abst. – Lviv. – 2004, 6-9 June. – P. 49.

35 Цибуляк Б. Вплив електричного поля на процеси перебудови дефектів (0001) грані кристалів CdS / ^ Б. Цибуляк, Б. Павлик // ІІ укр. наук. конф. з фізики напівпровідників (за участю зарубіжних науковців) УНКФН-2 : тези доп. – Чернівці-Вижниця. – 2004, 20-24 вересня. – С. 358.

36Грипа А. Вплив низькодозного рентгенівського опромінення на емісійні характеристики (0001)-грані кристалів CdS / А. Грипа, Б. Цибуляк // Міжнар. конф. студ. і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики ЕВРИКА-2005 : зб. тез. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2005, 24-26 травня. – С. 80.

37Слободзян Д. Зміна емісійних характеристик (0001)-грані монокристалів CdS під дією електричного поля / Д. Слободзян, ^ Б. Цибуляк // Міжнар. конф. студ. і молодих вчених з теоретичної й експериментальної фізики ЕВРИКА-2005 : зб. тез. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2005, 24-26 травня. – С. 95-96.

38 Цибуляк Б. Дослідження особливостей перебудови дефектної структури приповерхневого шару (0001) грані монокристалів CdS / ^ Б. Цибуляк, Б. Павлик // Актуальні проблеми фізики напівпровідників : зб. тез V Міжнар. школи – конф. – Дрогобич. – 2005, 27 – 30 червня. – С. 237.

39 Pavlyk B. Cooling-stimulated rebuilding process in CdS / B. Pavlyk, B. Tsybulyak // XIth International seminar on Physics and Chemistry of Solids ISPCS’05 : Book of Abstr. – Zloty Potok/Częstochowa (Poland)/ – 2005, 29.05-1.06. – P. 16.

40 Павлик Б.В. Фізична модель процесу радіаційно-стимульованого впорядкування дефектної структури напівпровідникових кристалів / Б.В. Павлик, Б.З. Цибуляк, М.В. Лишак // ІІІ укр. наукова конференція з фізики напівпровідників, УНКФН-3 : зб. мат. – Одеса. – 2007, 17-22 червня. – C. 203.

41 ^ Цибуляк Б.З. Модель радіаційно-індукованого покращення параметрів сенсорів, придатних для використання в області теплового випромінювання / Б.З. Цибуляк, Б.В. Павлик, М.В. Лишак // Пожежна безпека-2007 : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. – Черкаси. – 2007, 15-16 листопада. – С. 150-501.

42 Мосолов О.О. Перспективи використання стільникового мобільного зв’язку в системах інформаційного забезпечення підрозділів МНС України / О.О. Мосолов, Б.З. Цибуляк, І.О. Малець // Пожежна безпека та охорона праці : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. ад’юнктів, курс. та студ. – Черкаси. – 2008, 14 травня. – С. 253-255.

43 ^ Цибуляк Б.З. Процеси реструктуризації дефектів у кристалах CdS під дією зовнішніх факторів / Б.З. Цибуляк, Б.В. Павлик // Пожежна безпека та охорона праці : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. ад’юнктів, курс. та студ. – Черкаси. – 2008, 14 травня. – С. 259-260.

44 Кудринський Ю.Л. Роль дистанційного навчання у системі вищої освіти / Ю.Л. Кудринський, ^ Б.З. Цибуляк, Ю.О. Борзов // Пожежна безпека та охорона праці : мат. Міжнар. наук.-практ. конф. ад’юнктів, курс. та студ. – Черкаси. – 2008, 14 травня. – С. 246-247.

45 Цибуляк Б.З. Вплив контрольованої атмосфери на характеристики при поверхневого шару монокристалів CdS / ^ Б.З. Цибуляк // Сучасні наукові досягнення – 2008 : зб. мат. всеукраїнської наук.-практ. конф. – Миколаїв. – 2008, 29-30 листопада. – С. 286-288.

46 Цибуляк Б.З. Використання провідних та радіоканальних систем охоронно-пожежної автоматики / ^ Б.З. Цибуляк // Актуальні проблеми наглядово-профілактичної діяльності МНС України : мат. наук.-техн. конф. – Харків. – 2008, 17 грудня. – С. 161-163.

47 Цибуляк Б. Моделювання роботи логічних елементів з використанням ELECTRONIC WORKBENCH / ^ Б. Цибуляк, Р. Гриник, К. Мілян // Міжнар. конф. студ. і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2009 : зб. тез. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2009, 20-22 травня. – С. Е7.

48 Гриник Р.О. Моделювання експериментів з курсу «Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці» / Р.О. Гриник, К.В. Мілян, ^ Б.З. Цибуляк // Запобігти, врятувати, допомогти : зб. матер. ХІІІ наук.-техн. конф. курс. та студ. – Харків. – 2009, 23-24 квітня. – С. 351-353.

49 Цибуляк Б.З. Комп’ютерне моделювання процесів перетворення електричних сигналів / ^ Б.З. Цибуляк // Комп’ютери в електроніці: наукові дослідження та навчальний процес : зб. тез. 1-шої всеукраїнської наук.-практ. конф. – смт. Чинадієво (Закарпатська обл., Україна) : Вид-во ЛНУ. – 2009, 17-20 вересня. – С. 40-41.

50 Мілян К.В. Дослідження підсилювальних каскадів за допомогою комп’ютерного моделювання / К.В. Мілян, Р.О. Гриник, ^ Б.З. Цибуляк // "Проблеми та перспективи розвитку забезпечення безпеки життєдіяльності" : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. курс. і студ. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2010, 17-20 вересня. – С. 48.

51 ^ Цибуляк Б.З., Застосування інформаційних технологій для проведення лабораторного практикуму з курсу "Основи теорії кіл, сигнали та процеси в електроніці" / Б.З. Цибуляк, К.В. Мілян // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. семінару, м. Львів, 24 грудня 2010 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2010. – С. 294-296.

52 ^ Цибуляк Б.З. Моделювання підсилювальних каскадів у середовищі NI Multisim / Б.З. Цибуляк, К.В. Мілян, Д.М. Хомин, С.О. Ковальчук // Міжнар. конф. студ. і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики ЕВРИКА-2011 : зб. тез. – Львів : Вид-во ЛНУ. – 2011, 18-20 травня. – С. G10.

53 ^ Цибуляк Б.З. Застосування інформаційних технологій при вивченні технічних дисциплін у вищих навчальних закладах / Б.З. Цибуляк, К.В. Мілян // Запобігти, врятувати, допомогти : матер. ХV наук.-техн. конф. курс. та студ. НУЦЗУ. – Харків : Вид-во НУЦЗУ. – 2011, С. 294-296.

54 ^ Цыбуляк Б.З. Изучение переходных процессов для предупреждения чрезвычайных ситуаций / Б.З. Цыбуляк, С.О. Ковальчук, К.В. Милян, Д.М. Хомин // Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы : сб. мат. V Междунар. науч.-практ. конф. курс., студ. и слуш. – Минск, Республика Беларусь : Изд-во ГУО "Командно-инженерный ин-т". – 2011, 25-27 мая. – С. 133-135.

55 ^ Цибуляк Б.З. Вивчення параметрів електричних кіл з використанням віртуальної лабораторії / Б.З. Цибуляк // Електроніка та інформаційні технології (ЕлІТ-2011) : матер. ІІІ наук.-практ. конф. – Львів-Чинадієво : Вид-во ЛНУ. – 2011, 1-4 вересня. – С. 103-105.

^ Розділ VII. Методичні рекомендації

Розділ VIII. Словники

Розділ IX. Патенти, авторські свідоцтва

Розділ X. Дисертації на здобуття наукового ступеня,
захищені працівниками університету


56 ^ Цибуляк Б.З. Вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості приповерхневого шару базисних граней кристалів CdS : дис. … канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків / ЛНУ ім. І.Франка. – Львів., 2006. – 168 с.

57 Цибуляк Б.З. Вплив зовнішніх факторів на електрофізичні властивості приповерхневого шару базисних граней кристалів CdS : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: спец. 01.04.10 – фізика напівпровідників та діелектриків / ЛНУ ім. І.Франка. – Львів., 2006. – 20 с.


кандидат фізико-математичних
наук, доцент Б.З. Цибуляк

29.12.2011






Схожі:




База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації