Поиск по базе сайта:
Список наукових праць завідувача кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Ю. I. Грицюка, д-ра техн наук Розділ I. Монографії icon

Список наукових праць завідувача кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Ю. I. Грицюка, д-ра техн наук Розділ I. Монографії
Скачати 206.69 Kb.
НазваСписок наукових праць завідувача кафедри уіб львівського ду бжд, доц. Ю. I. Грицюка, д-ра техн наук Розділ I. Монографії
Дата конвертації29.05.2013
Розмір206.69 Kb.
ТипДокументи


СПИСОК наукових праць

завідувача кафедри УІБ Львівського ДУ БЖД,
доц. Ю.I. Грицюка, д-ра техн. наук


Розділ I. Монографії

1 Грицюк Ю.І. Ре­гу­ляр­не роз­мі­щу­ван­ня пря­мо­кут­них об'єктів вздовж смуг од­нос­то­ронньо об­ме­же­ної стріч­ки : монографія / Ю.I. Грицюк. – Львів : Вид. дім "Па­но­ра­ма", 2002. – 220 с.

2 Грицюк Ю.І. Оп­ти­мі­за­ція тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на меб­ле­ві за­го­тов­ки : монографія. – Львів : Вид. дім "Па­но­ра­ма", 2004. – 484 с.

3 Грицюк Ю.І. Мо­де­лю­ван­ня карт і оп­ти­мі­за­ція пла­ну роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на меб­ле­ві за­го­тов­ки : монографія. – Львів : Вид. дім "Па­но­ра­ма", 2004. – 524 с.

4 Грицюк Ю.І. Оп­ти­мі­за­ція тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на меб­ле­ві за­го­тов­ки : монографія. – У 2-х кн. / Ю.I. Грицюк. – К. : Вид-во "Основа", 2005. – Кн. 1. – 480 с.

^ Розділ II. Підручники, навчально-методичні посібники

5 Грицюк Ю.І. Об­чис­лю­валь­на тех­ні­ка, ал­го­рит­мі­за­ція і прог­ра­му­ван­ня мо­вою Pas­cal : навч. посібн. [для тех­н. ву­зів] / Ю.І. Грицюк. – К. : Вид-во ІСДО, 1995. – 258 с.

6 Озарків І.М. Основи аеродинаміки і тепломасообміну : навч. посібн. / І.М. Озарків, Л.Я. Сорока, Ю.І. Грицюк. – К. : Вид-во ІЗМН, 1997. – 280 с.

7 Грицюк Ю.І. Програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. – 292 с.

8 Грицюк Ю.І. Об'єктно-орієнтоване програмування мовою С++ : навч. посібн. / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД, 2011. – 404 с.

^ Розділ III. Концепції, навчальні програми, нормативні документи


Розділ IV. Статті у наукових виданнях

9 Грицюк Ю.І. Ме­то­до­ло­гіч­ний під­хід до виз­на­чен­ня скла­до­вих час­тин за­да­чі роз­крою ДСтП на за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 50 57.

10 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка фор­му­ван­ня та ха­рак­те­рис­ти­ка карт роз­крою ДСтП на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 57 65.

11 Грицюк Ю.І. За­галь­ні по­ло­жен­ня роз­роб­ки АРМ-тех­но­ло­га меб­ле­во­го ви­роб­ниц­тва для роз­ра­хун­ку норм вит­рат ма­те­рі­аль­них ре­сур­сів за до­по­мо­гою тех­ніч­ної і прог­рам­ної ба­зи ПЕ­ОМ / Ю.I. Грицюк, Р. М. Фер­не­за, О. В. Де­боп­ре, О. М. Шар­го­родсь­кий // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 110 115.

12 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го роз­ра­хун­ку по­де­таль­них норм вит­рат де­ре­ви­ни для ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вих брус­ко­вих де­та­лей / Ю.I. Грицюк, Р. М. Фер­не­за, О. В. Де­боп­ре, О. М. Шар­го­родсь­кий // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 115 122.

13 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го роз­ра­хун­ку ін­ди­ві­ду­аль­них норм вит­рат де­рев­них і об­ли­цю­валь­них ма­те­рі­алів у ос­нов­но­му ви­роб­ниц­тві меб­лів / Ю.I. Грицюк, Р. М. Фер­не­за, О. В. Де­боп­ре, О. М. Шар­го­родсь­кий // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 1. – С. 122 135.

14 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка ге­не­ру­ван­ня всіх мож­ли­вих ва­рі­ан­тів карт роз­крою ДСтП на за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : Проб­ле­ми де­ре­во­об­роб­но­го ви­роб­ниц­тва. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1994. – Вип. 2. – С. 101 127.

15 Фер­не­за Р. М. Ав­то­ма­ти­зо­ва­не ро­бо­че міс­це еко­но­міс­та меб­ле­во­го ви­роб­ниц­тва / Р. М. Фер­не­за, О. В. Де­боп­ре, Ю.I. Грицюк, Я.Г. Єлфі­мо­ва // Лісовий журнал : на­ук.-ви­робн. жур­нал. – К., 1994. – № 3. – С. 36-37.

16 Кос­тів I. I. АРМ тех­но­ло­га для роз­ра­хун­ку вит­рат си­ро­ви­ни і ма­те­рі­алів / I.I. Кос­тів, Ю.I. Грицюк, О. В. Де­боп­ре, Р. М. Фер­не­за // Лісовий журнал : на­ук.-ви­робн. жур­нал. – К., 1994. – № 4. – С. 41 42.

17 Фер­не­за Р. М. Пер­спек­ти­ви роз­роб­ки і впро­вад­жен­ня АСУ та АРМ на меб­ле­вих під­приємствах / Р. М. Фер­не­за, Ю.I. Грицюк, О. В. Де­боп­ре // Лісовий журнал : на­ук.-ви­робн. жур­нал. – К., 1994. – № 5. – С. 41-42.

18 Де­боп­ре О. В. Під­го­тов­ка ви­роб­ниц­тва – як об'єкт ін­же­нер­них роз­ра­хун­ків / О. В. Де­боп­ре, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 50-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.1. – С. 114 121.

19 Грицюк Ю.І. Що­до про­це­су фор­мо­ут­во­рен­ня ра­ці­ональ­них карт роз­крою ДСтП на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 50-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.1. – С. 128 138.

20 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка ав­то­ма­ти­зо­ва­но­го роз­ра­хун­ку тру­до­міс­ткос­ті ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вої про­дук­ції / Ю.I. Грицюк, І. І. Ко­лінь­ко, О. В. Де­боп­ре // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 50-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.2. – С. 68 80.

21 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка ге­не­ру­ван­ня всіх мож­ли­вих ва­рі­ан­тів не­од­на­ко­вих карт роз­крою ПДМ на за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 50-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.2. – С. 103 116.

22 Грицюк Ю.І. Ор­га­ні­за­ція уп­рав­лін­ня меб­ле­вим під­приємством в умо­вах фун­кці­ону­ван­ня ПО АРМ / Ю.I. Грицюк, Р. М. Фер­не­за, О. В. Де­боп­ре // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.3. – С. 49 57.

23 Грицюк Ю.І. Що­до роз­роб­ки пла­ну роз­крою ДСП на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1995. – Вип. 3.3. – С. 75 87.

24 Грицюк Ю.І. Ва­рі­ан­ти еле­мен­тар­них карт роз­крою ДСтП на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Лісовий журнал : наук.-виробн. журнал. – К., 1995. – № 3. – С. 31 34.

25 Грицюк Ю.І. Що­до ге­не­ру­ван­ня не­од­на­ко­вих карт роз­крою ДСП на за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 6.1. – С. 163 167.

26 Грицюк Ю.І. Що­до від­бо­ру мно­жи­ни карт для оп­ти­мі­за­ції пла­ну роз­крою / Ю.I. Грицюк, Є. С. До­ро­жовсь­кий // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 6.2. – С. 168 171.

27 Грицюк Ю.І. Ма­те­ма­тич­ні мо­де­лі кла­су оп­ти­мі­за­ційних за­дач роз­крою в лі­со­про­мис­ло­во­му ком­плек­сі / Ю.I. Грицюк, Є. С. До­ро­жовсь­кий // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9. – С. 139 148.

28 Грицюк Ю.І. Од­но­ви­мір­не роз­мі­щен­ня пря­мо­кут­них об'єктів вздовж сму­ги з вра­ху­ван­ням об­ме­жен­ня на за­да­ні їх кіль­кос­ті / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.3. – С. 52 63.

29 Грицюк Ю.І. Спо­сіб по­етап­ної оп­ти­мі­за­ції пла­ну роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : Проб­ле­ми де­ре­во­об­роб­ки на ру­бе­жі ХХІ сто­літ­тя : на­ука, ос­ві­та, тех­но­ло­гії. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.5. – С. 56 67.

30 Грицюк Ю.І. Но­ве в ме­то­ди­ці розв'язан­ня ком­бі­на­тор­них за­дач гільйотин­но­го роз­крою / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.6. – С. 125 139.

31 Грицюк Ю.І. Ана­ліз іс­ну­ючих і пер­спек­ти­ви роз­роб­ки но­вих ме­то­дів розв'язан­ня ком­бі­­на­тор­них за­дач гільйотин­но­го роз­крою / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : Лі­сів­ниць­кі дос­лід­жен­ня в Ук­ра­їні. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.10. – С. 61 73.

32 Грицюк Ю.І. Фун­кції ме­ти для про­ек­ту­ван­ня тех­но­ло­гіч­но­го про­це­су ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вих за­го­то­вок з плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.13. – С. 53 61.

33 Грицюк Ю.І. Ос­нов­ні кон­цеп­ції ком­по­ну­ван­ня об­лад­нан­ня для роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 125-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.1. – С. 250 258.

34 Грицюк Ю.І. Роз­ра­ху­нок річ­них амор­ти­за­ційних від­ра­ху­вань для роз­крійно­го об­лад­нан­ня / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : До 125-річ­чя УкрДЛТУ. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.2. – С. 177 193.

35 Грицюк Ю.І. Роз­ра­ху­нок при­бут­ків під­приємства від впро­вад­жен­ня роз­крійно­го об­лад­нан­ня / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.1. – С. 170 181.

36 Грицюк Ю.І. Еко­но­міч­на ефек­тив­ність ка­пі­таль­них вкла­день від впро­вад­жен­ня ТП ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вих за­го­то­вок з ПДМ / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.4. – С. 216 225.

37 Грицюк Ю.І. Ос­нов­ні нап­рям­ки дос­лід­жен­ня проб­ле­ми оп­ти­мі­за­ції ТП ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вих за­го­то­вок з плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів / Ю.I. Грицюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівсь­ка по­лі­тех­ні­ка". – 2002. – Вип. 1. – С. 118 121.

38 Грицюк Ю.І. Ре­гу­ляр­не дво­ви­мір­не роз­мі­щу­ван­ня пря­мо­кут­них об'єктів у ме­жах пря­мо­кут­ної пло­щи­ни / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.2. – С. 243 259.

39 Грицюк Ю.І. Роз­мі­ро­ут­во­рен­ня меб­ле­вих де­та­лей / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.3. – С. 128 142.

40 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка фор­му­ван­ня карт роз­крою з су­ціль­ни­ми поз­дов­жні­ми і змі­ще­ни­ми по­пе­реч­ни­ми про­пи­ла­ми / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : Су­час­ні те­оре­тич­ні роз­роб­ки в де­ре­во­об­роб­но­му і меб­ле­во­му ви­роб­ниц­твах. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.5. – С. 61 80.

41 Грицюк Ю.І. Спо­сіб по­етап­ної оп­ти­мі­за­ції пла­ну роз­крою пли­то­фор­мат­них ма­те­рі­алів на за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.8. – С. 193 203.

42 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка вра­ху­ван­ня в кар­тах роз­крою плит­них ма­те­рі­алів за­го­то­вок ма­лих дов­жин і смуг ма­лих ши­рин / Ю.I. Грицюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 27. – С. 78 95.

43 Грицюк Ю.І. Роз­ра­ху­нок про­дук­тив­нос­ті ро­бо­ти спе­ці­алі­зо­ва­но­го роз­крійно­го об­лад­нан­ня / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.4. – С. 131 142.

44 Грицюк Ю.І. Роз­ра­ху­нок три­ва­лос­ті опе­ра­цій про­це­су роз­крою пил­ко­ви­ми ус­та­нов­ка­ми плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.1. – С. 97 108.

45 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка фор­му­ван­ня карт роз­крою для го­лов­ної та ос­нов­ної час­тин пли­ти / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 14.7. – С. 119 137.

46 Грицюк Ю.І. Роз­ра­ху­нок тех­но­ло­гіч­ної ефек­тив­нос­ті ви­ко­рис­тан­ня плит­но­го де­рев­но­го ма­те­рі­алу / Ю.I. Грицюк // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2004. – Вип. 29 – С. 133-141.

47 ^ Грицюк Ю.І. Дос­лід­жен­ня впли­ву ба­зо­вих кон­фі­гу­ра­цій карт роз­крою на ефек­тив­ність ви­ко­рис­тан­ня плит­но­го де­рев­но­го ма­те­рі­алу / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.2. – С. 81 95.

48 Грицюк Ю.І. Дос­лід­жен­ня впли­ву ба­зо­вих кон­фі­гу­ра­цій карт роз­крою та ти­по­роз­мі­рів плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на змі­ну ефек­тив­нос­ті їх ви­ко­рис­тан­ня / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 92 106.

49 Грицюк Ю.І. Визначення оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.3. – С. 115 124.

50 Грицюк Ю.І. Визначення оптимальних схем розкрою колод на тангентальні пиломатеріали / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2005. – Вип. 15.4. – С. 139 148.

51 Грицюк Ю.І. Проблема ідентифікації поверхонь колод, випиляних зі стовбурів дерев хвойних порід / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівсь­ка по­лі­тех­ні­ка". – 2005. – Вип. 4. – С. 132 138.

52 Грицюк Ю.І. Ме­то­ди­ка фор­му­ван­ня до­пус­ти­мих карт роз­крою тор­це­вої та ос­нов­ної час­тин пли­ти на за­го­тов­ки з вве­ден­ням до них ком­бі­но­ва­них за­го­то­вок / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ Ук­ра­їни : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.3. – С. 79-96.

53 Грицюк Ю.І. Ди­на­міч­не прог­ра­му­ван­ня у за­да­чі гільйотин­но­го роз­крою / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ Ук­ра­їни : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.5. – С. 119-126.

54 Грицюк Ю.І. Проб­ле­ма мо­де­лю­ван­ня карт і оп­ти­мі­за­ції пла­ну роз­крою плит­них де­рев­них ма­те­рі­алів на меб­ле­ві за­го­тов­ки / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2006. – Вип. 16.7. – С. 102 111.

55 Грицюк Ю.І. Дослідження впливу базових конфігурацій карт розкрою та типорозмірів ПДМ на зміну продуктивності роботи розкрійного обладнання / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17. 1. – С. 102 111.

56 Яцишин С. І. Методика визначення та аналіз оптимальних схем розкрою колод на радіальні пиломатеріали / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.1. – С. 136 146.

57 Яцишин С. І. Розрахунок балансу деревини внаслідок розкроювання колод на радіальні пиломатеріали розвально-сегментним способом / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.3. – С. 149 162.

58 Яцишин С. І. Розрахунок балансу деревини підчас розкрою колод хвойних порід розвально-сегментно-кутовим способом на радіальні пиломатеріали / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.4. – С. 108 120.

59 Грицюк Ю.І. Щодо методики визначення виду випиляних пиломатеріалів / Ю.I. Грицюк, С.І. Коширець // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 2007. – Вип. 17.5. – С. 88 102.

60 Грицюк Ю.І. Методика визначення виду випиляних пиломатеріалів внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівсь­ка по­лі­тех­ні­ка". – 2007. – Вип. 5. – С. 114 124.

61 Яцишин С. І. Моделювання процесу розкрою колод хвойних порід на радіальні пиломатеріали для потреб столярного виробництва / С. І. Яцишин, Ю.I. Грицюк // Проблеми трибології (Problems of Tribology) : Міжнар. наук. журнал. – Хмельницький : Вид-во ХНУ. – 2007. – Вип. 4. – С. 46 53.

62 Грицюк Ю.І. Розрахунок об'ємного виходу пилопродукції та відповідних відходів методами числового інтегрування / Ю.I. Грицюк, С. І. Яцишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2007. – № 598. – С. 61 69.

63 Нечепуренко А.В. Застосування змішаних таблиць для роботи з елементами булевих матриць / А.В. Нечепуренко, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.7. – С. 289-296.

64 Ликтей Ю.Т. Проектування розріджених масивів для роботи з елементами топологічних матриць / Ю.Т. Ликтей, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2007. – Вип. 17.8. – С. 321-329.

65 Грицюк Ю.І. Методика визначення виду випиляних пиломатеріалів внаслідок розкрою колод хвойних порід розвально-сегментним способом / Ю.I. Грицюк, С.І. Яцишин // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во НУ "Львівсь­ка по­лі­тех­ні­ка". – 2007. – Вип. 5. – С. 131 139.

66 Братівник Я.Г. Використання чисел Фібоначчі для кодування числової інформації / Я.Г. Братівник, Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 18.3. – С. 292-300.

67 Грицюк Ю.І. Комбінаторні методи генерування допустимих карт розкрою плитних деревних матеріалів на заготовки / Ю.I. Грицюк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2008. – Вип. 6. – С. 163 171.

68 Грицюк Ю.І. Структурно-функціональний аналіз технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.1. – С. 252-265.

69 Грицюк Ю.І. Стратегія розв'язання задачі структурно-функціонального аналізу технологічного процесу розкрою / Ю.I. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.3. – С. 87-99.

70 Грицюк Ю.І. Системна оптимізація структури та параметрів лінії розкрою / Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.08. – С. 167-182.

71 Грицюк Ю.І. Формування портфелю проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, О.Б. Зачко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.11. – С. 246-252.

72 Коширець С.І. Математична модель оптимізації багатостадійного процесу розкрою деревини / С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 96-101.

73 Цубера С.В. Числа Фібоначчі в алгоритмах шифрування числової інформації / С.В. Цубера, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.12. – С. 308-315.

74 Коширець С.І. Моделювання вад деревини / С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 254-264.

75 Грицюк Ю.І. Моделювання та оптимізація комплексу заходів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, О.Б. Зачко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.13. – С. 288-302.

76 Грицюк Ю.І. Комплексне використання деревини колод хвойних порід у процесі виготовлення пиломатеріалів / Ю.І. Грицюк, С.І. Коширець // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2009. – Вип. 7. – С. 139-145.

77 Дель Ріо А.М. Проектування платформо-незалежних, ефектомістких, веб-орієнтованих щільникових додатків / А.М. Дель Ріо, Ю.І. Грицюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2009. – № 3. – С. 82-86.

78 Грицюк Ю.І. Структурні компоненти задачі оптимального управління процесом боротьби з лісовими пожежами / Ю.І. Грицюк, І.О. Малець, Т.Є. Рак // Наукові праці Лісівничої академії наук України : зб. наук. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 8. – С. 171-174.

79 Коширець С.І. Аналіз технологій виготовлення заготовок клеєного бруса для потреб столярного виробництва / С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.02. – С. 87-92.

80 Лучка І.М. Проектування автоматизованої системи розрахунку матеріально-грошової оцінки деревини лісосіки / І.М. Лучка, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.06. – С. 292-301.

81 Салабан М.В. Розроблення інформаційно-пошукової системи порушень правил дорожнього руху з використанням динамічних структур / М.В. Салабан, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.07. – С. 273-278.

82 Купар Б.І. Сучасні технології проектування веб-сайтів / Б.І. Купар, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.07. – С. 295-300.

83 Грицюк Ю.І. Математичні моделі управління портфелями проектів з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, І. О. Малець, Т.Є. Рак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – Сер.: Комп'ютерні науки та інформаційні технології : зб. наук. праць. – Львів : НУ "Львівська політехніка". – 2010. – № 672. – С. 110 119.

84 Лаврівська О.З. Використання інформаційних технологій у навчальному процесі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності / О.З. Лаврівська, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 212-221.

85 Грицюк Ю.І. Алгоритми та методи стискання даних / Ю.І. Грицюк, М.Б. На­зар, М.О. По­лі­щук // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2010. – № 4, ч. 1. – С. 7 13.

86 Грицюк Ю.І. Особливості розв'язання задачі оптимального управління процесом ліквідації лісових пожеж / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак, І.О. Малець // Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2010. – № 17. – С. 51 57.

87 Корнійчук В.В. Вибухонебезпека елеваторного пилу та вибухозахист елеваторів / В.В. Корнійчук, Ю.І. Грицюк // Пожежна безпека : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2011. – № 19. – С. 55 60.

88 Грицюк Ю.І. Інформаційна безпека держави у системі безпеки життєдіяльності її громадян / Ю.І. Грицюк, О.О. Мосолов // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 20.15. – С. 304-310.

89 Герасимчук М.В. Шифрування інформації методом переставляння / М.В. Герасимчук, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.04. – С. 329-336.

90 Назар М.Б. Шифрування інформації методом простої заміни / М.Б. Назар, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.05. – С. 323-331.

91 Савіцька І.О. Проблеми вловлювання цементного пилу на промислових об'єктах / І.О. Савіцька, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.07. – С. 74-82.

92 Корнійчук В.В. Причини виникнення та особливості ліквідації надзвичайних ситуацій на елеваторах / В.В. Корнійчук, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.08. – С. 120-129.

93 Сулятицький П.Р. Класичні методи шифрування інформації простою заміною / П.Р. Сулятицький, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.09. – С. 306-317.

94 Грицюк Ю.І. Проблеми захисту інформації у структурних підрозділах МНС України / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.12. – С. 330-346.

95 Малець І.О. Впровадження інформаційних тех-нологій в управлінську діяльність підрозділів Міністерства надзвичай-них ситуацій / І.О. Малець, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.14. – С. 326-332.

96 Гураков В.С. Методи прийняття рішень при оптимізації технологічного процесу розкрою плитних деревних матеріалів на заготовки / В.С. Гураков, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 353-360.

97 Гураков В.С. Максимінні стратегії прийняття рішень при оптимізації роботи дільниці розкрою / В.С. Гураков, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. на­ук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.18. – С. 327-338.

98 Корнійчук В.В. Особливості розроблення системи підтримки прийняття рішення під час ліквідації надзвичайних ситуацій на зернових елеваторах / В.В. Корнійчук, Ю.І. Грицюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2011. – № 5. – С. ? ?.

99 Смотр О.О. Моделі та методи управління процесом гасіння лісових пожеж / В.В. Корнійчук, Ю.І. Грицюк // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : зб. наук. праць. – Львів : Вид-во ЛДУ БЖД. – 2011. – № 5. – С. ? ?.


^ Розділ V. Статті в міжнародних виданнях

100 Gryci­uk Ju­ri. Roz­mi­eszcze­nie obi­ek­tow pros­to­katnych na wsted­ze ja­ko spo­sob roz­wi­azywa­nia za­dan z zak­re­su optyma­li­zac­ji rozkro­jow ma­te­ri­alow sto­so­wanych w przet­wor­stwie drew­na / Juri Gryciuk, Wojciech Lis // In­ter­cat­hed­ra '97 : Bul­le­tin of Bul­le­tin of Plant – Eco­no­mic De­partment of the Eu­ro­pe­an Wo­od Techno­logy Uni­ver­sity stu­di­es. – Poz­nan. – 1997. – № 13. – P. 87 93.

101 Gryzjuk Ju. Das Prob­lem der Op­ti­emi­erung von Bet­ri­ebskos­ten fur die Her­scte­llung der Mo­bel­werkstuc­ke aus Holzplat­ten / Ju. Gryzjuk // Sta­te and De­ve­lop­ment Trends in Wo­od In­du­stry. – Zag­reb, 1997. – P. 161 164.

102 Грыцюк Ю.И. Оп­ти­ми­за­ция се­бес­то­имос­ти из­го­тов­ле­ния ме­бель­ных за­го­то­вок из дре­вес­нос­тру­жеч­ных плит / Ю.И. Грыцюк // Деревообрабатывающая промышленность : научн.-произв. журнал. – М., 1997. – № 1. – С. 16 17.

Розділ VI. Матеріали і тези доповідей науково-практичних конференцій

103 Грицюк Ю.І. Роз­мі­щен­ня пря­мо­кут­них об'єктів як один із під­хо­дів до роз­в'я­зан­ня кла­су оп­ти­мі­за­ційних за­дач роз­крою в лі­соп­ро­мис­ло­во­му ком­плек­сі / Ю.I. Грицюк // Проб­ле­ми ав­то­ма­ти­за­ції лі­соп­ро­мис­ло­во­го ком­плек­су : матер. наук.-практ. конф. – Львів : Вид-во УкрДЛТУ. – 1996. – С. 55 61.

104 До­ро­жовс­кий Е.С. Ма­те­ма­ти­чес­кая мо­дель ком­плек­сной пе­ре­ра­бот­ки ДСтП для из­го­тов­ле­ния ос­нов­ной и до­пол­ни­тель­ной ме­бель­ной про­дук­ции / Е. С. До­ро­жовс­кий, Ю.И. Грыцюк // Лес – эко­ло­гия и ре­сур­сы : Меж­ду­нар. науч.-техн. конф. – Минск : Изд-во БГТУ. – 1998. – С. 263 268.

105 ^ Грыцюк Ю.И. Те­оре­ти­чес­кие ос­но­вы оп­ти­ми­за­ции тех­но­ло­ги­чес­ко­го про­цес­са рас­кроя плит­ных дре­вес­ных ма­те­ри­алов на ме­бель­ные за­го­тов­ки / Ю.И. Грыцюк // Лес­ной ком­плекс : сос­то­яние и пер­спек­ти­вы раз­ви­тия : матер. научно-техн. конф.  Брянск. – 2006, 1-30 но­яб­ря. – С. 59-62.

106 Нечепуренко А.В. Використання динамічної структури даних – змішаних таблиць для роботи з графами великих розмірів / А.В. Нечепуренко, Ю.I. Грицюк // Информатика и компьютерные технологии : сб. трудов третьей Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. – Донецк : Вид-во ДонНТУ. – 2007, 11-13 декабря. – С. 414-417.

107 Ликтей Ю.Т. Організація структурованого типу даних – розріджених масивів для роботи з електронними таблицями / Ю.Т. Ликтей, Ю.I. Грицюк // Информатика и компьютерные технологии : сб. трудов третьей Междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов. – Донецк : Вид-во ДонНТУ. – 2007, 11-13 декабря. – С. 417-420.

108 ^ Грицюк Ю.І. Комбінаторні методи прийняття рішень з удосконалення системи безпеки життєдіяльності / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак, І.О. Малець // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 17-21 травня 2010 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 1. – С. 178-182.

109 Коширець С.І. Математична модель багатостадійної оптимізації процесу розкрою / С.І. Коширець, Ю.І. Грицюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 17-21 травня 2010 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 86-90.

110 Малець І.О. Інформаційний аналіз структурних компонент надзвичайних ситуацій / І.О. Малець, Т.Є. Рак, Ю.І. Грицюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 62-67.

111 Грицюк Ю.І. Проблема підготовки фахівців з інформаційної безпеки структурних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2010. – Т. 2. – С. 272-276.

112 Gryciyk Ju­rij. Te­ore­ti­cal fo­un­da­ti­ons for op­ti­mum use of WPB in fur­ni­tu­re blanks ma­nu­fac­tu­ring / Ju­rij Gryciyk // 11 Konferencja Nau­ko­wa Wydzi­alu Techno­lo­gii Drew­na SGGW : Drem­no – ma­te­ri­al eko­lo­giczny. – Warsza­wa. – 1997. – P. 337 340.

113 Грыцюк Ю.И. Эко­но­ми­чес­кие ас­пек­ты ком­плек­сно­го ис­поль­зо­ва­ния ДСтП для из­го­тов­ле­ния ме­бель­ной про­дук­ции / Ю.И. Грыцюк // Лес – эко­ло­гия и ре­сур­сы : матер. Меж­ду­нар. науч.-техн. конф. – Минск : Изд-во БГТУ. – 1998. – С. 210 214.

114 ^ Грицюк Ю.І. Те­оре­тич­ні за­са­ди прийнят­тя оп­ти­маль­них уп­рав­лінсь­ких рі­шень під час ви­го­тов­лен­ня меб­ле­вої про­дук­ції / Ю.I. Грицюк // ІІІ-а Між­на­род­на шко­ла-се­мі­нар "Те­орія прийнят­тя рі­шень" : пра­ці шко­ли-се­мі­на­ру.  Уж­го­род : Вид-во УНУ. – 2006, 2-7 жов­тня. – 43-44 c.

115 Лаврівська О.З. Зна­чен­ня ін­фор­ма­ційно-ко­му­ні­ка­ційних тех­но­ло­гій у про­фе­сійній під­го­тов­ці кур­сан­тів і студентів з ін­фор­ма­ційної без­пе­ки / О.З. Лаврівська, Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. семінару, м. Львів, 24 грудня 2010 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2010. – С. 155-159.

116 На­зар М.Б. Ог­ляд та по­рів­няль­ний ана­ліз ме­то­дів і за­со­бів стис­нен­ня комп'ютер­ної ін­фор­ма­ції / М.Б. На­зар, М.О. По­лі­щук, Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. семінару, м. Львів, 24 грудня 2010 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2010. – С. 293-300.

117 Сулятицький П.Р. Методи та алгоритми арифметичного кодування інформації / П.Р. Су­ля­тицький, Ю.А. Жвалюк, ^ Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. семінару, м. Львів, 24 грудня 2010 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2010. – С. 285-293.

118 Малець І.О. Інформаційний аналіз структурних компонент надзвичайних ситуацій / І.О. Малець, Т.Є. Рак, Ю.І. Грицюк // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2011. – Т. 2. – С. 62-67.

119 Грицюк Ю.І. Практичні проблеми організації систем захисту інформації у структурних підрозділах Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю.І. Грицюк, І.О. Малець // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2011. – Т. 2. – С. 265-272.

120 Грицюк Ю.І. Проблема підготовки фахівців з ін-формаційної безпеки структурних підрозділів Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак // Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту : матер. Міжнар. наук. конф. [зб. наук. праць у 2-ох т.], 16-20 травня 2011 р., м. Євпаторія. – Херсон : Вид-во ХНТУ. – 2011. – Т. 2. – С. 272-276.

121 Малець І.О. Аналіз можливостей телекомунікацій в умовах надзвичайних ситуацій / Малець І.О., Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак // Х Міжнародний виставковий форум "Технології захисту – 2011" : матер. 13 Всеукр. наук.-практ. конф. рятувальників, 20-21 вересня 2011 р., м. Київ. – К. : Міжнародний виставковий центр. – 2011. – С. 311-313.

122 ^ Грицюк Ю.І. Підготовка фахівців з інформаційної безпеки для потреб Міністерства надзвичайних ситуацій України / Ю.І. Грицюк, Т.Є. Рак // Шоста Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища" : матер. наук.-практ. конф. ITEA-2011, 22-23 листопада 2011 р., м. Київ. – К. : Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем. – 2011. – С. 123-129.

123 Сулятицький П.Р. Геоінформаційні системи на службу працівникам Міністерства надзвичайних ситуацій / П.Р. Су­ля­тицький, О.М. Ногачевський, Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2011 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2011. – С. 73-79.

124 Лозинський О.І. Використання геоінформаційних технологій у структурних підрозділах МНС України / О.І. Лозинський, ^ Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2011 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2011. – С. 239-248.

125 Чудінова Н.В. Інформаційна безпека України та види джерел загроз і небезпек / Н.В. Чудінова, ^ Ю.І. Грицюк // Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС, навчальному процесі, взаємодії з іншими службами : матер. на­ук.-практ. конф., м. Львів, 14 грудня 2011 р. – Львів : Львівський ДУВС. – 2011. – С. 248-257.


^ Розділ VII. Методичні рекомендації


Розділ VIII. Словники


Розділ IX. Патенти, авторські свідоцтва


Розділ X. Дисертації на здобуття наукового ступеня,
захищені працівниками університету


126 Грицюк Ю.І. Оптимізація розкрою ДСП на заготовки : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.21.05 – технологія і обладнання деревообробних виробництв, деревинознавство / ЛЛТІ. – Львів, 1993. – 182 с.

127 Грицюк Ю.І. Оптимізація розкрою ДСП на заготовки : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.21.05 – технологія і обладнання деревообробних виробництв, деревинознавство / ЛЛТІ. – Львів, 1993. – 18 с.

128 Грицюк Ю.І. Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою : дис. ... д-ра техн. наук: спец. 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 402 с.

129 Грицюк Ю.І. Системний аналіз та методи комбінаторної оптимізації технологічного процесу розкрою : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук: спец. 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень / НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 36 с.

130 Коширець С.І. Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / НЛТУ України. – Львів, 2011. – 20 с. (Наук. кер. – д.т.н., доц. Ю.І. Грицюк – Львівський ДУ БЖД).

131 Коширець С.І. Моделі та засоби вдосконалення процесу розкрою колод хвойних порід на пилопродукцію для столярного виробництва : дис. ... канд. техн. наук: спец. 05.23.06 – технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини / НЛТУ України. – Львів, 2011. – 248 с. (Наук. кер. – д.т.н., доц. Ю.І. Грицюк – Львівський ДУ БЖД).


Здобувач:

д-р техн. наук, доц. Ю.I. Грицюк


22.02.2012Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації