Поиск по базе сайта:
Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105 icon

Пояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105
Скачати 186.73 Kb.
НазваПояснювальна записка до робочого навчального плану Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №105
Дата конвертації25.06.2013
Розмір186.73 Kb.
ТипПояснювальна записка
ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Департаменту освіти

Харківської міської ради

________________О.І. Деменко

«___»_______________2011 року


ПОГОДЖЕНО

Начальник управління освіти

адміністрації Дзержинського району

Харківської міської ради

________________Ю.Г.Башкірова

«___»_______________2011 року


РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105

Харківської міської ради Харківської області

на 2011/2012 навчальний рік


ПОГОДЖЕНО

на засіданні ради ХЗОШ № 105

протокол від 16.05.2011 №7

Голова ради ХЗОШ № 105

_____________Ю.І.Коврига


ПОГОДЖЕНО

на засіданні педагогічної ради

ХЗОШ №105

протокол від 16.05.2011 №4

Голова педагогічної ради, директор

____________І.М.Молотилова


^ ХАРКІВ - 20117


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до робочого навчального плану

Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 105

Харківської міської ради Харківської області

на 2011/2012 навчальний рік


І. Загальні засади

Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №105 Харківської міської ради Харківської області (далі ХЗОШ №105) здійснює свою діяльність на підставі ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №778, Державного стандарту початкової загальної освіти зі змінами, затвердженими колегією Міністерства освіти і науки України від 20.10.2005 «Про підсумки переходу початкової ніколи на новий зміст та структуру навчання», Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 №24, зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №766, з урахуванням вимог Концепції профільного навчання в старшій школі, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 №854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», «Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» ДСанПіН 5.5.2.008-01, власного Статуту, забезпечує здобуття учнями загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів.

За Статутом ХЗОШ №105 є загальноосвітньою школою І-ІІІ ступенів.

Мова навчання – українська.

Робочий навчальний план закладу на 2011/2012 навчальний рік складено на підставі рекомендацій листа Міністерства освіти і науки України від 29.04.2011 № 1/9-325 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/2012 навчальний рік» та наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.05.2011 № 270 «Про затвердження робочих навчальних планів на 2011/2012 навчальний рік та режим роботи загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області»:

 • для початкової школи – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682 (додаток 2) – додатки 1-4;

 • для 5-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66 (додаток 2) – додатки 5-10;

 • для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додатки 4, 6, 8) – додатки 11-13.

Враховуючи потреби учнів, побажання батьків, фахову підготовку педагогічних кадрів, матеріальну базу кабінетів, навчання у старшій школі організовується за суспільно – гуманітарним та природничо-математичним напрямами диференціації навчання: в 11-А класі за економічним профілем, у 11-Б класі за екологічним профілем та в 10-А за універсальним профілем навчання. У 8-А класі організовано допрофільне навчання за суспільно-гуманітарним напрямом навчання.


ІІ. Порядок вивчення окремих предметів

Робочий навчальний план закладу включає інваріантну складову, сформовану на державному рівні, та варіативну складову, в якій передбачено додаткові години на вивчення навчальних предметів інваріантної складової, введення спецкурсів, курсів за вибором, а саме:

 • з метою забезпечення Державного стандарту початкової загальної освіти (освітня галузь «Мови і літератури») виділено додаткові години на вивчення предметів «Українська мова. Навчання грамоти» (1-А клас – 1 година на тиждень), «Українське читання» (2-А клас – 1 година на тиждень, 3-4-ті класи – по 2 години на тиждень);

 • у 2-3-х класах з метою оволодіння учнями логічними прийомами і способами діяльності, формування логічної структури мислення введено курс за вибором «Логіка» (по 1 годині на тиждень);

 • у 4-А, 8-А та 10-А класах з метою ознайомлення школярів із загальними закономірностями економічної і правової організації суспільства, основам споживчої поведінки, виховання грамотної споживчої поведінки, а також для посилення економічного компоненту освіти впроваджено курси за вибором, передбачені програмою «Основи споживчих знань»:

4-А клас – «Споживання і громада» (0,5 години на тиждень);

8-А клас – «Споживання і здоров`я» (1 година на тиждень);

10-А клас – «Основи споживчих знань» (1 година на тиждень);

 • у 5-А класі з метою формування в учнів початкових понять про предмет «Інформатика» та навичок роботи з комп’ютером введено курс за вибором «Інфомандри» (1 година на тиждень);

 • у 6-А класі з метою формування соціальної адаптованої, компетентної особистості введено економічний курс за вибором «Подорож у світ економіки» (1 година на тиждень);

 • у 8-А класі з метою формування уявлень про класифікацію, прийоми та методи розв’язання фізичних задач вводиться курс за вибором «Методи розв’язування фізичних задач» (1 година на тиждень), з метою формування в учнів розуміння необхідності всебічного розвитку особистості, місця кожного у соціумі введено курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку» (1 година на тиждень);

 • у 8-9-х класах з метою прищеплення учням любові до рідного краю, вивчення закономірностей та особливостей природи, виховання громадянськості та патріотизму введений курс за вибором «Рідний край» (фізична географія) у 8-А класі (0,5 години на тиждень) та для ознайомлення з економічним потенціалом області введений курс за вибором «Рідний край» (економічна і соціальна географія) у 9-х класах (по 0,5 години на тиждень), викладання яких буде здійснюватися відповідно до програми «Рідний край» (8-9 класи);

 • для забезпечення загальноосвітньої підготовки з математики, необхідної для успішної самореалізації особистості у динамічному соціальному середовищі, її соціалізації, для успішної майбутньої професійної діяльності у 10-А та 11-Б класах замість математики (по 3 години на тиждень) запроваджено вивчення окремих курсів алгебри і початків аналізу (по 2 години на тиждень) та геометрії (по 2 години на тиждень): по 1,5 години за рахунок інваріантної складової та по 0,5 години за рахунок часу варіативної складової, відведеного на навчальні предмети, факультативи, індивідуальні заняття та консультації;

 • у 11-Б класі, зважаючи на те, що рівень володіння мовою визначає можливості якісного опанування навчальними предметами і є невід’ємною складовою освіченої людини, з метою забезпечення вивчення української мови на академічному рівні введена додаткова година на вивчення предмета «Українська мова» (1 година на тиждень);

 • з метою формування в учнів сучасного наукового світогляду, розуміння значення основних фізичних понять і законів, для вирішення практичних потреб суспільства, а також з метою забезпечення вивчення фізики на академічному рівні введена додаткова година на вивчення предмета «Фізика» у 10-А класі (1 година на тиждень);

 • з метою якісної підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання запроваджено курс за вибором «Готуємося до ЗНО» у 10-А класі (3 години на тиждень);

 • з метою формування в учнів вміння розв’язувати задачі з хімії, набуття навичок самостійної роботи, розвитку уявлень про сучасну природничо-наукову картину світу введений факультатив «Розв’язування задач з хімії» у 10-А класі (1 година на тиждень);

 • з метою формування в учнів навичок усного і писемного спілкування, складання ділових паперів введений факультатив «Ділова українська мова» в 11-х класах (по 1 годині на тиждень).

За рахунок годин інваріантної складової робочого навчального плану викладаються інтегровані курси у 1-2 класах – «Я і Україна» (по 1 годині на тиждень), у 3-4-х класах – «Я і Україна. Природознавство» (по 1 годині на тиждень), «Я і Україна. Громадянська освіта» (по 1 годині на тиждень), у 6-А класі – «Історія України. Всесвітня історія» (2 години на тиждень), у 5-6-х класах – «Природознавство» (по 1 годині на тиждень), у 5-9-х класах – «Основи здоров`я» (5-7-мі класи – по 1 годині на тиждень, 8-9-ті класи – по 0,5 години на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України 05.07.2010 №666 «Про зміну назви навчального предмета» у 5-11-х класах вивчається навчальний предмет «Світова література».

На виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації від 20.07.2001 №476 «Про впровадження у навчально-виховний процес факультативного курсу «Харківщинознавство», з метою поглиблення пізнавального інтересу учнів до історії рідного краю, міста Харкова у 9-х класах введено спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень) з обов’язковим оцінюванням навчальних досягнень учнів та виставленням балів з даного предмета до документа про базову загальну середню освіту.

Відповідно до наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 24.12.2010 №698 «Про впровадження у 10-11-х класах загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012»» у 10-А класі вводиться курс за вибором «Ми господарі Євро-2012» (0,25 години на тиждень), який буде викладатися упродовж І семестру по 1 годині через тиждень.

Відповідно до Закону України «Про фізичну культуру і спорт» та з метою виконання Державного стандарту загальної середньої освіти, для виконання в повному обсязі навчальної програми з фізичної культури за рахунок варіативної складової робочого навчального плану введено додатковий час на вивчення фізичної культури у 10-А класі (0,75 години на тиждень). Третя година фізичної культури у 5-7-х, 11-х класах компенсується за рахунок залучення учнів до позаурочної та позакласної роботи з предмета.

Години фізичної культури в 1-11-х класах не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів (накази Міністерства освіти і науки України від 29.11.2005 №682, від 05.02.2009 №66 та від 27.08.2010 № 834).

Викладання предмета «Захист Вітчизни» проводиться у 10-А та 11-х класах (по 1 годині на тиждень) за рахунок інваріантної складової робочого навчального плану відповідно до навчальної програми «Захист Вітчизни», рекомендованої Міністерством освіти і науки України (лист від 14.08.2009 № 1/11-6881).

Години навчальних предметів інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану, що позначені дробовим числом (0,5; 1,5; 3,5), викладатимуться упродовж навчального року: ціла частина – щотижнево, дробова (0,5 години) – по 1 годині через тиждень, а 0,75 години на тиждень з предмета фізична культура у 10-А класі викладатимуться таким чином: у І семестрі по 1 годині через тиждень, у ІІ семестрі щотижнево.

Відповідно до навчальних програм будуть викладатись:

 • предмети «Українська мова» та «Українське читання» в 3-4-х класах: І семестр – «Українська мова» (по 4 години на тиждень), «Українське читання» (по 3 години на тиждень); ІІ семестр – «Українська мова» (по 3 години на тиждень), «Українське читання» - (по 4 години на тиждень);

 • предмети «Алгебра» та «Геометрія» у 7-А класі: І семестр – «Алгебра» (3 години на тиждень), «Геометрія» (1 година на тиждень); ІІ семестр - «Алгебра» (2 години на тиждень), «Геометрія» (2 години на тиждень).

Вивчення навчальних предметів «Трудове навчання» (5-9-ті класи), «Технології» (10-11-ті класи) освітньої галузі «Технології» буде відбуватись на базі навчально-виховного виробничого комплексу Дзержинського району.

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмного матеріалу введені години індивідуальних та групових занять у 4-11-х класах:

 • 4-А клас – з базових навчальних предметів (0,5 години на тиждень);

 • 7-А клас – з фізики (0,5 години на тиждень);

 • 10-А клас – з біології, географії (по 1 годині на тиждень);

 • 11-А клас – з історії України (1 година на тиждень), іноземної мови (англійської) та географії (по 0,5 години на тиждень);

 • 11-Б клас – з історії України, іноземної мови (англійської) (по 1 годині на тиждень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах» при вивченні окремих предметів у навчальному закладі запроваджується поділ класів на групи:

 • при вивченні української мови (більше 27 учнів у класі);

 • при вивченні російської мови (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при вивченні іноземної мови (англійської) (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні уроків з фізичної культури у 10-11-х класах (окремо для хлопців і дівчат; більше 27, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні практичних занять з інформатики з використанням комп'ютерів у 5, 9-11-х класах (клас ділиться на 2 групи, але не менше 8 учнів у групі);

 • при проведенні уроків з трудового навчання у 5-9-х класах (більше 27 учнів).

Поділ класу на групи при вивченні предмета «Захист Вітчизни» здійснюється окремо для юнаків та дівчат.

Курси за вибором, спецкурси та факультативи викладаються за державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, та авторською програмою, схваленою методичною радою комунального вищого навчального закладу «Харківська академія неперервної освіти» (Додаток 14).


ІІІ. Структура навчального року

Відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» 2011/2012 навчальний рік розпочинається 1 вересня святом «День знань» і закінчується не пізніше 1 липня. Навчальні заняття організовуються за семестровою системою.

Тривалість уроків у загальноосвітніх навчальних закладах становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, у 5-11-х – 45 хвилин. Різниця в часі навчальних годин 1-4-х класів обов'язково обліковується і компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій з учнями.

Закінчується навчальний рік проведенням навчальних екскурсій у 1-4-х класах, навчальних екскурсій та практики у 5-8-х і 10-х класах, підсумкового оцінювання навчальних досягнень учнів усіх класів та державної підсумкової атестації випускників початкової, основної і старшої школи.

Навчальні екскурсії та практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 № 1/9-61 «Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів». Навчальні екскурсії та навчальна практика частково будуть проводитись упродовж навчального року.

Навчальні екскурсії проводяться для учнів 1-4-х класів протягом 4 днів тривалістю не більше 3 академічних годин на день; навчальна практика та екскурсії  для учнів 5-8-х і 10-х класів проводяться протягом 10 днів: у 5-6-х класах – по 3 академічні години на день, у 7-8-х класах – по 4 академічні години, у 10-х класах – по 5 академічних годин на день.

Державна підсумкова атестація проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.02.2008 №94, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.02.2008 № 151/14842, зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.11.2010 №1116, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09.12.2010 №1237/18532.

З урахуванням місцевих особливостей та кліматичних умов за погодженням з відповідними місцевими органами управління освітою можуть змінюватись структура навчального року та графік учнівських канікул, зокрема, впровадження для учнів першого класу додаткових весняних канікул (інструктивно-методичний лист Міністерства освіти і науки України від 12.06.2009 № 1/9-396).

Режим роботи закладу: п’ятиденний навчальний тиждень, одна зміна.


Директор Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 105 Харківської

міської ради Харківської області І.М.Молотилова

Додаток 14

ПОГОДЖЕНО

Завідувач методичним центром

управління освіти адміністрації

Дзержинського району

Харківської міської ради

_______________________С.В.Свистун

^ Перелік програм,

за якими здійснюється вивчення предметів варіативної складової

робочого навчального плану в 2011/2012 навчальному році
^ Назва програми


Автор

Спрямування (спецкурс, курс за вибором, факультатив)

Клас

^ Видання (збірник)

Ким та коли затверд-жена

Кількість годин

За програ-мою

^ За планом

Математика

1

Навчальна програма курсу за вибором «Логіка» для 2-4 класів

Митник О.Я.

курс за вибором «Логіка»

2-3 клас

Програми курсів за вибором для загальноосвітніх навчальних закладів. Варіативна складова типових навчальних планів1-4 класи

Лист МОНУ від 25.07.2008 № 1/11-3478

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

2

Навчальна програма курсу за вибором «Готуємось до ЗНО» для 10-11 класів

Апостолова Г. В.

курс за вибором «Готуємось до ЗНО»

10 клас

Збірник програм для до профільної підготовки та профільного навчання

Науково-методична комісія з питань МНР з питань освіти МОНУ, протокол від 24.06.2010 №4

102 год.

(по 3 год. на тиждень)

102 год.

(по 3 год. на тиждень)

Суспільствознавство

3

Навчальна програма курсу за вибором «Основи споживчих знань» для 1-11 класів

Гільберт Т.В.

курс за вибором «Споживання і громада»

4 клас

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОНУ від 29.12.2007 № 1/11-9007

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

4

Навчальна програма курсу за вибором «Подорож у світ економіки» для 5-6 класів

Гільберт Т.В.

курс за вибором «Подорож у світ економіки»

6 клас

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОНУ від 29.12.2007 № 1/11-9007

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

5

Навчальна програма курсу за вибором «Основи споживчих знань» для 1-11 класів

Гільберт Т.В.

курс за вибором «Споживання і здоров’я»

8 клас

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОНУ від 29.12.2007 № 1/11-9007

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

6

Навчальна програма «Основи споживчих знань» для 1-11 класів

Гільберт Т.В.

курс за вибором «Основи споживчих знань»

10 клас

Збірник програм з економіки для загальноосвітніх навчальних закладів

Лист МОНУ від 29.12.2007 № 1/11-9007

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

7

Навчальна програма спецкурсу «Харківщинознавство» для 9 класу

Грінченко О.І.

Губіна С.Л.

Уткіна В.Б.

Уткіна О.Л.

спецкурс «Харківщинознавство»

9 клас

Програма спецкурсу «Харківщинознавство» для учнів 8-9 класів, Харків, 2005

Методична рада ХОНМІБО протокол від 09.11.2008 № 3

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

Природознавство

7

Навчальна програма «Рідний край»

курс за вибором «Фізична географія своєї місцевості»

8 клас

Інформаційний збірник МОНУ № 23-24 за 2008 рік

Лист МОНУ від 07.07.2008 № 1/9-433

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

8

Навчальна програма «Рідний край»

курс за вибором «Економічна і соціальна географія своєї області»

9 клас

Інформаційний збірник МОНУ № 19-21 за 2009 рік

Лист МОНУ від 22.05.2009 № 1/9-353

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

17 год.

(по 0,5 год. на тиждень)

9

Навчальна програма курсу за вибором «Методи розв’язування фізичних задач» для 8 класу

Гельфгат І. М., Ненашев І. Ю.

курс за вибором «Методи розв’язування фізичних задач»

8 клас

Збірник програм курсів за вибором і факультативів з фізики та астрономії

Лист МОНУ від 19.06.2009 № 1/11-4349

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

10

Навчальна програма курсу за вибором «Уроки для стійкого розвитку» для 8 класу

О.Пометун

курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку»

8 клас
Лист МОНУ від 06.06.2007 № 10

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)


11

Навчальна програма факультативного курсу «Розвязування задач з хімії»

І.Овчаренко

факультатив«Розвязування задач з хімії»

10 клас
Лист МОНУ від 20.11.2009 № 1/11-9428

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)


Здоров’я і фізична культура

12

Навчальна програма курсу за вибором «Ми господарі Євро-2012» для 10 класу

С.Дятленко,  Є.Столітенко, А.Ільченко, В.Ганчева

курс за вибором «Ми господарі Євро-2012»

10 клас

МОНУ протокол № 2 від 10.06.10

МОН України
(лист від 19.07.10 № 1/11-6580

8 годин (по 0,25 год. на тиждень)

8 годин (по 0,25 год. на тиждень)

Технології

13

Навчальна програма курсу за вибором «Інфомандри» для 5-6 класу

Казанцева О.П.

Курс за вибором «Інфомандри»

5 клас

Журнал «Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах» № 5-6 2010

Лист МОНУ протокол №2 від 10.06.2010

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

Мови і літератури

14

Навчальна програма факультативного курсу «Ділова українська мова для 10 (11) класу»

Оперчук О.П.

Факультатив «Ділова українська мова»

11 клас
Лист МОНУ протокол від 10.08.2010 № 1/9-538

35 год.

(по 1 год. на тиждень)

35 год.

(по 1 год. на тиждень)Директор Харківської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів № 105 Харківської

міської ради Харківської області І.М.Молотилова

Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

23 (двадцять три) аркуші


Директор

Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. Деменко


Прошито, пронумеровано

та скріплено печаткою

23 (двадцять три) аркуші


Директор

Департаменту освіти

Харківської міської ради О.І. Деменко
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації