Поиск по базе сайта:
Сучасне заняття: змістовні та структурні ознаки Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття. icon

Сучасне заняття: змістовні та структурні ознаки Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття.
Скачати 72.99 Kb.
НазваСучасне заняття: змістовні та структурні ознаки Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття.
Дата конвертації24.12.2012
Розмір72.99 Kb.
ТипДокументи

СУЧАСНЕ ЗАНЯТТЯ: змістовні та структурні ознаки


Основною формою навчання дошкільнят у процесі організованої пізнавальної діяльності було й лиша­ється заняття.

Що таке сучасне заняття в сучасному дошкільному закладі?

Які види й типи занять описано в літературі та реально застосовуються на практиці?

 • домінантні

 • тематичні

 • інтегровані,

 • комбіновані,

 • комплексні,

 • сюжетні,

 • сюжетно-ігрові,

 • літературні,

 • худож­ні

Упорядкування та характеристика основних видів занять з різних позицій


З позиції спрямова­ності змісту:

 • односпрямовані або предметні заняття, зміст яких лежить у площині однієї галузі знань, а хід переважно обмежується одним видом діяльності.

Позитивним є те, що більшість предметних за­нять, які є, по суті, навчально-пізнавальними, дають мо­жливість формувати в дошкільнят чітку систему уявлень, знань, певні вміння й навички у межах окремих освітніх галузей (математики, розвитку мовлення, ознайомлен­ня з природою, образотворчої діяльності тощо).

Негативне - пріоритетною лишається навчально-дисциплі­нарна модель взаємодії, домінує пояснювально-ілюст­ративний метод навчання, що часто призводить до зни­ження пізнавального інтересу, формування в дошкільнят інтелектуального споживацтва.

Предметне заняття може бути тематич­ним, коли всі завдання, що їх педагог планує розв'язати підпорядковані розкриттю певної теми

засобами конк­ретної діяльності. Всі зусилля вихователів і дітей спрямовані на реалізацію програмових завдань, які нерідко характеризуються дуже слабкою прив'язкою до життя.

^ Комбіноване заняття – складається із декількох частин ( як правило з двох). Зовсім не пов’язаних між собою. До кожної частини комбінованого заняття ставиться мета. Яка вирішується протягом всього заняття.

^ Домінантні заняття - будуються на основі комбінованого. Коли вихователь приділяє увагу одному питанню. Проблемі. Розділу. Тобто робить акцент на цьому виді діяльності з дітьми. Останні види діяльності є як додатковими. Домінантні заняття можуть мати тему та сюжет.


Принцип інтеграції - дає змогу забезпечити системність знань дітей. Відтак паралельно з предметними проводяться різноспрямовані, або міжпредметні заняття, зміст яких об'єднує різні галузі знань та види діяльності. До цієї групи віднесяться інтегровані та комплексні заняття.

 • Інтегроване заняття – засноване на процесі обєднання окремих елементів навчання та виховання в єдину цілісну систему, серія занять спрямована на формування у дитини цілісного світосприймання.

Оскільки в інтегрованому заняті поєднуються різні види діяльності та розширюється інформаційне поле, воно триваліше в часі за традиційне предметне заняття. Так, у старшій групі його тривалість може становити 40-45 хвилин. При цьому різноманітність способів навчання, регулярна зміна видів діяльності, емоційна насиченість заняття дають змогу зберегти високий рівень працездатності дітей і педагога. Сигналом до закінчення заняття є знижен­ня пізнавальної активності дітей, поява перших ознак втоми.

 • ^ Комплексне заняття – складається з декількох взаємопов’язаних між собою частин, які підпорядковані одній меті, доповнюючи одна одну та складаючи єдине ціле.

Інтегроване чи комплексне заняття обов'язко­во тематичне, оскільки тема в такому занятті є стриж­нем, ключовою ідеєю, віссю, навколо якої об'єднуються різні види діяльності та різні галузі знань.

За ди­дактичними цілями:

 • заняття з формування нових знань

 • заняття із закріплення раніше засвоєних знань

 • заняття з контролю якос­ті засвоєння знань, умінь, навичок або підсумкові.

Види занять за дидактичними цілями

Заняття

з формування

нових знань


Заняття

із закріплення

раніше

засвоєних знань

Контрольно-оцінні заняття (підсумкове)предметне інтегроване, комплексне інтегроване, комплексне

предметненавчально-ігрове навчально-ігрове заняття-змагання

вікторина,конкурс
навчально-пізнавальне сюжетно-ігрове заняття-гра
 • на основі дидактичного матеріалу

 • на основу літературного тексту

 • з елементами експериментуванняНавчально-ігровим вважається заняття, в якому для реалізації навчальних завдань активно застосову­ють елементи гри. В основу такого заняття можуть бути покладені ігровий чи літературний сюжет.

^ Навчально-пізнавальне заняття за характером діяль­ності наближене до урочного типу. Побудовано на основі застосування дидактичного матеріалу.

Сюжетно-ігрове заняття - наявність єдиної сюжетної лінії, Ігорові елементи можуть бути представлені театралізацією, драматизацією, ігровими ситуаціями, рухливими, словесними іграми. Сюжет передбачає застосування різних видів завдань, водночас дії дітей і вихователя у процесі виконання завдань не регламентовані жорстко.

Сюжетне заняття потребує облаштування середовища відповідно до задуму.

Ігрове заняття - має свою специфіку - цілісність структури — задуму, ро­лей, сюжету, правил, дій, підсумків тощо, підпорядко­вує гру розв'язанню суто навчальних завдань. І тоді іг­рове заняття стає просто заняттям з використанням ігрових елементів.

Заняття-гру можна побудувати на ос­нові певного сюжету — ігрового. Окрім ігрового сюжету, це заняття повинно мати всі інші ознаки гри: ігрові ролі, ігрові правила, ігрові дії, підбиття підсумків гри. На від­міну від попереднього виду, заняття-гра має тренінговий характер, діти вправляються у застосуванні тих чи інших способів дії, закріплюють, уточнюють чи розши­рюють здобуті раніше знання.

Якщо в сюжетному за­нятті вихователь є ключовою фігурою, то в занятті-грі його роль — диригувати грою, допомагати дітям створювати та розгортати ігровий сюжет. Він також може бути одним із її учасників.

Заняття-змагання не обов'язково має бути спортивного характеру. Це можуть бути інтелектуальні змагання — турнір знавців чи вікторина з будь-якої галу­зі знань; художній конкурс, виставка, учасники якої де­монструють свої художні таланти.

З огляду на психологічні особливості дошкільнят, доцільність занять-змагань очевидна лише стосовно старших дітей, причому має домінувати саме процес презентації досяг­нень, а не її порівняння.


^ За способом організації розподіляють­ся на:

 • групові тобто з усією групою ді­тей (традиційно такі заняття називаються фронтальни­ми),

 • підгрупові (кількість дітей — від 8 до 15), у сучасних умовах це переважно з половиною групи;

 • індивідуально-підгрупові (від 4 до 8 дітей)

 • індивідуальні (від 1до 4 дітей)


Типи занять за способом організації


групове підгрупове індивідуальне


інтегроване предметне предметне
комплексне на основі застосування

дидактичного матеріалуПротягом дня до­сить спланувати й правильно провести одне групо­ве заняття, одне — підгрупове та одне індивідуальне.


^ Найдоцільніший спосіб організації інтегрованого чи комплексного заняття — загальногруповий, оскільки вихователь застосовує різні види діяльності, що змінюють один одний, використовує різноманітні засоби, що ро­бить його результативним, та й за емоційною насиченіс­тю таке заняття майже неможливо повторити двічі

^ Предметні, односпрямовані заняття - з огляду на дані психологічних, медичних і педа­гогічних досліджень, які свідчать про низький рівень розвитку психічних процесів у значного числа дошкіль­нят, несформованість з різних причин навичок навчаль­ної діяльності, характерну для багатьох дітей гіперактивність - доцільніше проводити навчально-пізнавальне заняття підгрупами, оскільки вихователеві легше орга­нізувати індивідуальну роботу з невеликою кількістю ді­тей: надати їм допомогу, скоригувати власні дії.

Індивідуальні заняття - значна кіль­кість вихователів змішують поняття індивідуальна ро­бота та індивідуальне заняття. Індивідуальна робота, по суті, є реактивною дією на кожний окремий профе­сійний випадок, яких під час робочого дня трапляється без ліку і які потребують адекватного реагування (Василь­ко не вимовляє звук "К", Марійку слід навчити ініціювати свої дії, пропонувати себе як ігрового партнера, Оле­га— вправляти в стримуванні агресивних проявів тощо).

Індивідуальне заняття можна визна­чити як сплановану дію, важливий елемент системи на­вчання, що є незмінним для усіх дітей групи - індивідуальне заняття може проводитись у будь-який, зручний для вихователя і дітей час (прийом, про­гулянка, самостійна діяльність, вечірній час), що дає можливість максимально враховувати індивідуальні особ­ливості та потреби кожної дитини (для "совенят", на­приклад, індивідуальні заняття доцільніше проводити в другій половині дня).Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації