Поиск по базе сайта:
Хviіі всеукраїнського Турніру Юних Хіміків (2010/2011 навчальний рік) icon

Хviіі всеукраїнського Турніру Юних Хіміків (2010/2011 навчальний рік)
НазваХviіі всеукраїнського Турніру Юних Хіміків (2010/2011 навчальний рік)
Дата конвертації21.06.2013
Розмір60.4 Kb.
ТипДокументи

ЗАДАЧІ


ХVIІІ Всеукраїнського Турніру Юних Хіміків

(2010/2011 навчальний рік)


 1. «Ряд Бекетова». У школі вивчається витискувальний ряд металів (ряд активності металів). Обговоріть можливість створення подібного ряду для неметалів або деяких їхніх сполук. На яких властивостях має ґрунтуватися такий ряд?

 2. «Від філософського каменя до наноструктур». Зобразіть «лінію часу», що відображає послідовність взаємопов’язаних наукових відкриттів, які привели вчених від первісних хімічних знань до здатності синтезувати, аналізувати і використовувати наноструктурні об’єкти. Прокоментуйте причинно-наслідкові зв’язки між обраними вами відкриттями і запропонуйте найкоротший шлях від «філософського каменя» до наноструктур.

 3. «Шампунь». До складу шампунів входять часом до 30 різних компонентів. Опишіть роль основних компонентів шампунів. Які фактори мають враховувати розробники шампунів при створенні найбільш ефективних і безпечних сумішей? Опишіть основні критерії, за якими можна робити висновки про споживчу цінність шампуню.

 4. «Здоров’я каталізаторів». При здійсненні каталітичних реакцій в хімічній промисловості певні речовини виявляють властивості каталітичної отрути і знижують активність каталізаторів. Опишіть такі речовини і запропонуйте речовини, що можна використовувати в якості «ліків для каталізаторів» для відновлення каталізаторів з малоактивного стану в активний.

 5. «Вата». Запропонуйте способи хімічної модифікації целюлози для створення вогнетривкої вати.

 6. «Чадний газ». Запропонуйте конструкцію простого приладу, що може сигналізувати про появу карбон(II) оксиду в жилому приміщенні, дія якого ґрунтується на хімічних реакціях.

 7. «Тепловий ефект». Опишіть основні фактори, що визначають тепловий ефект хімічної реакції. Які особливості мають бути характерними для хімічних речовин, за участю яких відбуваються процеси з високим значенням теплового ефекту? Оцініть максимальне і мінімальне значення, якого може досягати тепловий ефект хімічної реакції. Для яких реакцій характерні такі значення і яке практичне застосування вони можуть мати?

 8. «Біодетектор». Деякі рослини акумулюють в значних кількостях певні металічні елементи. Опишіть, за рахунок яких особливостей їх функціонування відбувається таке селективне накопичення. Запропонуйте рослини, які можна було б використовувати в якості біологічних детекторів при пошуках корисних копалин. Оцініть переваги такого пошуку у порівнянні з традиційними.

 9. «Плоска органіка». Припустіть як змінились би різноманітність, фізичні і хімічні властивості основних класів органічних сполук, якщо для атома Карбону були б можливі тільки стани sp– та sp2–гібридизації.

 10. «Життя». Обговоріть можливість зародження клітинних живих організмів в неводному середовищі. Які речовини і процеси можуть лежати в основі будови і життєдіяльності таких організмів?

 11. «Горіння». Горіння деревини не є елементарною реакцією – це багатостадійний процес. Запропонуйте якомога повнішу схему процесу горіння целюлози, розбивши його на елементарні реакції.

 12. «Живий матеріал». Обговоріть можливість існування матеріалу, здатного регенеруватися після механічних пошкоджень. Які особливості складу і будови мають бути характерними для такого матеріалу? Опишіть області його можливого застосування.

 13. «Космічна лабораторія». Опишіть, як може впливати невагомість на протікання хімічних реакцій. Обговоріть існування хімічних реакцій, протікання яких принципово залежить від наявності сили тяжіння. Поясніть, синтез яких речовин або матеріалів оптимальніше проводити саме в умовах космічної лабораторії. Опишіть області застосування таких речовин.

 14. «Механохромні речовини». Механохромні речовини можуть змінювати свій колір під впливом фізичного навантаження, що дозволяє використовувати їх для створення сенсорів нового типу. Опишіть, які речовини здатні виявляти такі властивості, наведіть фізико-хімічне пояснення механохромного ефекту і можливі області його застосування.

 15. «Молекулярний процесор». Обговоріть можливість створення молекулярного процесора, в якому обробка інформації відбувалася б за рахунок хімічних перетворень. Припустіть, які речовини або системи можуть застосовуватися для створення такого пристрою і поясніть принципи його роботи.

Автори: Г. Г. Бачинський, Н. М. Будєнкова, В. К. Бухтіяров, О. В. Григорович,
М. С. Каліберда, І. М. Курилишин, О. В. Москаленко, А. С. Осипенко,
Т. Л. Павловська, М. М. Пустовойченко, Д. А. Свєчкарьов, Д. С. Троцько.

ЗАДАЧИ


^ ХVIІІ Всеукраинского Турнира Юных Химиков

(2010/2011 учебный год)


 1. «Ряд Бекетова». В школе изучается вытеснительный ряд металлов (ряд активности металлов). Обсудите возможность создания подобного ряда для неметаллов или некоторых их соединений. На каких свойствах должен основываться такой ряд?

 2. «От философского камня к наноструктурам». Изобразите «линию времени», отражающую последовательность взаимосвязанных научных открытий, которые привели ученых от первобытных химических знаний к способности синтезировать, анализировать и использовать наноструктурные объекты. Прокомментируйте причинно-следственные связи между выбранными вами открытиями и предложите кратчайший путь от «философского камня» к наноструктурам.

 3. «Шампунь». В состав шампуней входят порой до 30 разных компонентов. Опишите роль основных компонентов шампуней. Какие факторы должны быть учтены разработчиками шампуней при создании наиболее эффективных и безопасных составов? Опишите основные критерии, по которым можно судить о потребительской ценности шампуня.

 4. «Здоровье катализаторов». При осуществлении каталитических реакций в химической промышленности определенные вещества проявляют свойства каталитических ядов, снижающих активность катализаторов. Опишите такие вещества и предложите вещества, которые можно использовать в качестве «лекарств для катализаторов» для восстановления катализаторов из малоактивного состояния в активное.

 5. «Вата». Предположите способы химической модификации целлюлозы для создания огнеупорной ваты.

 6. «Угарный газ». Предложите конструкцию простого устройства, которое может сигнализировать о появлении монооксида углерода в жилом помещении, действие которого основано на химических реакциях.

 7. «Тепловой эффект». Опишите основные факторы, определяющие тепловой эффект химической реакции. Какие особенности должны быть характерными для химических веществ, с участием которых происходят процессы с высоким значением теплового эффекта? Оцените максимальное и минимальное значение, которого может достигать тепловой эффект химической реакции. Для каких реакций характерны такие значения, и какое практическое применение они могут иметь?

 8. «Биодетектор». Некоторые растения аккумулируют в значительных количествах определенные металлические элементы. Опишите, за счет каких особенностей их функционирования происходит такое селективное накопление. Предложите растения, которые можно было бы использовать в качестве биологических детекторов для поиска полезных ископаемых. Оцените преимущества такого поиска по сравнению с традиционными.

 9. «Плоская органика». Предположите, как изменились бы разнообразие, физические и химические свойства основных классов органических соединений, если для атома Карбона были бы возможны только состояния sp– и sp2–гибридизации.

 10. «Жизнь». Обсудите возможность зарождения клеточных живых организмов в неводной среде. Какие вещества и процессы могут лежать в основе строения и жизнедеятельности таких организмов?

 11. «Горение». Горение древесины не является элементарной реакцией – это многостадийный процесс. Предложите как можно более полную схему процесса горения целлюлозы, разбив его на элементарные реакции.

 12. «Живой материал». Обсудите возможность существования материала, способного регенерироваться после механических повреждений. Какие особенности состава и строения должны быть характерными для такого материала? Опишите области его возможного применения.

 13. «Космическая лаборатория». Опишите, как может влиять невесомость на протекание химических реакций. Обсудите существование химических реакций, протекание которых принципиально зависит от наличия силы тяжести. Объясните, синтез каких веществ либо материалов оптимальнее проводить именно в условиях космической лаборатории. Опишите области применения таких веществ.

 14. «Механохромные вещества». Механохромные вещества могут менять свой цвет под воздействием физической нагрузки, что позволяет использовать их для создания сенсоров нового типа. Опишите, какие вещества способны проявлять такие свойства, приведите физико-химическое объяснение механохромному эффекту и возможные области его применения.

 15. «Молекулярный процессор». Обсудите возможность создания молекулярного процессора, в котором обработка информации производилась бы за счет химических превращений. Предположите, какие вещества или системы могут применяться для создания такого устройства, и объясните принципы его работы.

Авторы: Г. Г. Бачинский, Н. М. Буденкова, В. К. Бухтияров, А. В. Григорович,
Н. С. Калиберда, И. М. Курилишин, О. В. Москаленко, А. С. Осипенко,
Т. Л. Павловская, Н. Н. Пустовойченко, Д. А. Свечкарёв, Д. С. Троцько.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації