Поиск по базе сайта:
Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охоронної діяльності) icon

Закон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охоронної діяльності)
Скачати 73.63 Kb.
НазваЗакон україни про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охоронної діяльності)
Дата конвертації30.07.2014
Розмір73.63 Kb.
ТипЗакон

ПРОЕКТ

вноситься

народним депутатом України

А.В. Яценком

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо охоронної діяльності)
Верховна Рада України постановляє:
І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до №51, ст.1122):

1) частину шосту статті 259 викласти в такій редакції:

«При вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на об'єкти охорони, інше майно, порушника може бути доставлено персоналом охорони в міліцію для встановлення особи порушника і складення протоколу про правопорушення.»

2) пункт 3 частини другої статті 262 викласти в такій редакції:

«3) старшою у місці розташування об'єкта охорони посадовою особою суб’єкта охоронної діяльності - при вчиненні правопорушень, пов'язаних з посяганням на об'єкти охорони, інше майно.»
2. У ^ Законі України «Про охоронну діяльність»:

1) в преамбулі, в абзаці другому частини першої статті 1, в пункті третьому частини першої статті 2, в частині другій статті 3 слово «власності» замінити словом «майна».

2) абзац одинадцятий частини першої статті 1 після слова «власності» доповнити словами «або користуванні».

3) частину третю статті 4 викласти в новій редакції:

«3. Центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності:

затверджує ліцензійні умови провадження охоронної діяльності;

затверджує порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження охоронної діяльності;

видає та переоформляє у визначеному ним порядку ліцензії на здійснення охоронної діяльності за напрямами та спеціалізаціями, видає дублікати таких ліцензій та приймає рішення про визнання їх недійсними;

затверджує порядок навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з організації заходів охорони, персоналу охорони; затверджує склад та порядок роботи екзаменаційних комісій, організовує їх роботу; затверджує програми навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів;

веде перелік навчальних закладів, що здійснюють навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації фахівців з організації заходів охорони, персоналу охорони;

сприяє розвитку конкуренції, створенню рівних умов для суб’єктів охоронної діяльності;

затверджує порядок застосування зброї, інших спеціальних засобів персоналом охорони;

затверджує вимоги до пункту централізованого спостереження, вимоги до програмного забезпечення, що використовується суб’єктом охоронної діяльності при наданні охоронних послуг;

формує і веде у визначеному ним порядку ліцензійний реєстр, реєстр договорів про надання послуг з охорони, реєстр фахівців з організації заходів охорони та персоналу охорони;

визначає у затвердженому ним порядку випадки надання послуг з охорони майна і громадян правоохоронними органами та військовими формуваннями;

здійснює методичне регулювання, приймає нормативно-правові акти, у тому числі Вимоги до якості охоронних послуг та порядок контролю за їх дотриманням, які містять зокрема правила організації, випадки, порядок, строки та періодичність проведення перевірок, а також умови та способи відшкодування збитків (шкоди), зокрема шляхом застосування страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів охоронної діяльності;

веде у визначеному ним порядку перелік страхових компаній, що здійснюють страхування життя та здоров’я персоналу охорони, страхування цивільно-правової відповідальності суб’єктів охоронної діяльності;

здійснює у межах своєї компетенції контроль за додержанням суб’єктами охоронної діяльності ліцензійних умов шляхом проведення планових та позапланових перевірок;

приймає рішення про усунення недоліків, анулювання ліцензії на охоронну діяльність;

здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.»

4) статтю 6 викласти у новій редакції:

«Стаття 6. Забезпечення охоронної діяльності

1. Охорона майна та фізичних осіб забезпечується персоналом охорони шляхом здійснення таких заходів:

1) використання пунктів централізованого спостереження, технічних засобів охорони, транспорту реагування, службових собак;

2) контроль за станом майнової безпеки об’єкта охорони;

3) запобігання загрозам особистій безпеці фізичної особи, яка охороняється;

4) реагування в межах наданих законом повноважень на протиправні дії, пов’язані з посяганням на об’єкт охорони.

2. Обов’язковій охороні підлягають будинки (приміщення), в яких розміщуються органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, установи та організації, утворені у встановленому порядку органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування, державні, казенні, комунальні підприємства (їх філії, дочірні підприємства), об’єкти соціальної сфери, лікувальні та медичні заклади, фінансові установи у значенні, визначеному Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», юридичні особи, що здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку, навчальні заклади, дошкільні заклади, архіви та їхні сховища, музеї, картинні галереї, історико-культурні заповідники та інші об’єкти культури, суб’єкти господарювання, які провадять господарську діяльність у сфері видобутку, виробництва, використання, зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та проведення операцій з ними (у тому числі роздрібної торгівлі), місця значного скупчення людей, інші види об’єктів, визначені центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності. Порядок, способи та засоби здійснення охорони таких об’єктів визначає центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності

3. Перелік видів об’єктів, що повинні бути оснащені системами передавання тривожних сповіщень, затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності у визначеному ним порядку.

4. Умови охорони небезпечних і цінних вантажів при перевезенні та їх перелік визначає Кабінет Міністрів України.

5. Вимоги щодо будівельного, конструктивного та технічного забезпечення пунктів централізованого спостереження визначаються у ліцензійних умовах.

6. Програмно-апаратні комплекси пропуску (систем контролю доступу та інші засоби пропуску) підлягають обов’язковій сертифікації у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності.

7. Транспорт реагування суб’єкта охоронної діяльності є спеціальним транспортом і обладнується засобами радіотехнічного зв’язку, кольорографічними схемами та написами, відповідними світловими та звуковими сигналами у порядку, визначеному Міністерством внутрішніх справ України.

8. Суб’єкти охоронної діяльності подають звітність до центрального органу виконавчої влади у сфері охоронної діяльності у визначеному ним порядку.

5) у статті 7:

частину третю після слова «документи» доповнити словами «визначені у ліцензійних умовах, у тому числі»;

абзац другий частини четвертої викласти у такій редакції:

«1) умов залучення громадян до охоронної діяльності та/або порядку навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців з організації заходів охорони, персоналу охорони;»

доповнити частину четверту новим абзацом:

«3) відповідності ліцензійним умовам провадження охоронної діяльності;».

6) у статті 8:

частину першу статті 8 доповнити новим реченням такого змісту:

«Вимоги до договору про надання послуг з охорони затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері охоронної діяльності».

частину другу статті 8 доповнити словами «зокрема шляхом страхування відповідальності».

7) у статті 11:

абзац перший частини першої викласти у такій редакції:

«1. Персоналом охорони можуть бути дієздатні громадяни України, які досягли 18-річного віку, пройшли відповідне навчання та професійну підготовку, підвищують рівень кваліфікації відповідно до статті 14 цього Закону та подали документи, що вони:»

в частині другій слова «і в установлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки, молоді та спорту терміни та порядку» виключити.

доповнити частину п’яту абзацом такого змісту:

«Суб’єкт охоронної діяльності зобов’язаний застрахувати життя та здоров’я персоналу охорони у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності.»

доповнити новою частиною такого змісту:

«7. Персонал охорони суб’єкта охоронної діяльності повинен складатись не менше, ніж з 9 сертифікованих працівників, оформлених цим суб’єктом господарювання за основним місцем роботи відповідно до вимог трудового законодавства.»

8) статтю 14 викласти у новій редакції:

«Стаття 14. Навчання, підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу охорони, фахівців з організації заходів охорони

Персонал охорони, фахівці з організації заходів охорони навчаються, проходять підготовку, перепідготовку (спеціалізацію), підвищення кваліфікації у порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності та отримують відповідні сертифікати за формою, визначеною центральним органом виконавчої влади у сфері охоронної діяльності.»
3. Частину першу статті 7 ^ Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 18, ст.78) доповнити новими абзацами такого змісту:

«45) страхування життя та здоров’я персоналу охорони;

46) страхування цивільно-правової відповідальності суб’єкта охоронної діяльності.»
ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шістдесят днів з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шістдесяти днів з дня набрання чинності цим Законом:

- привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

- забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

- забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. Суб’єктам охоронної діяльності протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону.

Голова Верховної Ради

України

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації