Поиск по базе сайта:
Конкурс науково-дослідних робіт icon

Конкурс науково-дослідних робіт
Скачати 275.16 Kb.
НазваКонкурс науково-дослідних робіт
Дата конвертації18.06.2013
Розмір275.16 Kb.
ТипКонкурс

ЛЬВІВСЬКИЙ МІСЬКИЙ УЧНІВСЬКИЙ КОНКУРС НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ


КОНФЕРЕНЦІЯ“... І ЧУЖОМУ НАУЧАЙТЕСЬ, Й СВОГО НЕ ЦУРАЙТЕСЬ...”
“ДОЦІЛЬНІСТЬ ТА АКТУАЛЬНІСТЬ ВИВЧЕННЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У ШКОЛІ”
Христина Івасик

учениця 11-Б класу


науковий керівник

Галина Яремчишин,

вчитель латинської мови


21 березня, Львів 2006

Зміст

Вступ

1. Значення латинської мови на сучасному етапі

2. Спорідненість лексики латинської та інших іноземних мов (на прикладі німецької та англійської мов)

3. Функціонування латини у різноманітній термінології

4. Важливість латинської мови для вивчення Біблії

5. Використання префіксів і суфіксів латинського походження для творення нових слів у різних мовах

6. Сентенції у літературі та публіцистиці.

Висновки.

Бібліографічний список.

^ Вступ


Латинська мова була мовою племені латинів,які в І тисячолітті до н.е. населяли невелику місцевість Лацій (Latium), розташовану в центральній частині Апеннінського півострова, з головним містом Римом. Після численних завоювань римлян утворилася величезна Римська імперія, на території якої поширювалася латинська мова і стала державною. Мови підкорених племен і народностей протягом п’яти століть зазнавали впливу латинської мови. Водночас вона збагачувалась внаслідок зворотного впливу мов підкорених народів, зокрема, грецької та етруської. Мовна ситуація Римської імперії була такою, що поруч з латинською літературною мовою існувала розмовна народна мова, яка згодом, шляхом поєднання з мовами підкорених племен, дала різні діалекти, що стали основою для формування романських мов італійської, французької, іспанської, португальської, румунської.

В історії розвитку літературної латинської мови розрізняють кілька періодів:

 • Архаїчний період (ІІІ-ІІ ст. до н. е.) характеризується творчістю епічних поетів, таких як Невій, Енній, а також відомих комедіографів – Плавта, Теренція.

 • Класичний, або золотий період (І ст. до н. е. – І ст. н. е.). В цей час творили політичний діяч та історик імператор Цезар, видатний оратор Ціцерон, поети Вергілій, Горацій, Овідій. Це період розквіту літературної латинської мови.

 • Післякласичний або срібний період (І – ІІ ст. н.е.). Найбільш відомі письменники цього періоду – Сенека, Марціал, Таціт.

 • Пізня латина ( ІІ – V ст. н. е.). У цей період поширюється християнство, тому починають з’являтися твори християнських авторів: Гієроніма, Августина та ін.

З давніх-давен латинська мова була мовою науки, релігії, школи, вона існувала у Європі в цій якості протягом кількох століть.

В епоху Середньовіччя латинською мовою складаються хроніки: “Історія готів” Йордана, “Історія франків” Григорія Турського, “Історія Данії” Саксона та інші.

В епоху Відродження латинською мовою пишуть свої твори письменники, поети, філософи, фізики і математики: Спіноза, Ньютон, Декарт, Джордано Бруно, Томас Мор, і т.д.

В Україні латинська мова теж була мовою науки та школи. До кінця ХVІІІ століття цією мовою читалися лекції, зокрема в Києво-Могилянській академії та колегіумах. Латиною писали праці відомі українські вчені, діячі та письменники: Юрій Дрогобич, Феофан Прокопович, Станіслав Оріховський, Григорій Сковорода.


^ 1. Значення латинської мови на сучасному етапі


Латинська мова не є державною у жодній країні, нею вже не розмовляють у повсякденному житті. Хоча, курс “Viva Latina”, як розмовної мови, існує в деяких авторитетних навчальних закладах, наприклад в Італії та Фінляндії. Але латинська мова живе в друкованому слові, допомагає опанувати численні іноземні мови. На даний час ця мова не викладається у загальноосвітніх школах, лише в ліцеях, гімназіях, але я думаю, що треба вивчати її, розвиваючи свій світогляд, логічне мислення. Виникає питання: чи потрібна латина для пересічного учня? Насправді вона має велике значення, і ми навіть не зауважуємо, скільки ми вживаємо слів у нашому повсякденному житті, які походять саме з латинської мови. Це такі слова як директор, лектор, студент, аудиторія. А навіть важко повірити, що такі “українські” слова як барвінок і капуста теж латинського походження.

Актуальність та доцільність вивчення латинської мови випливає із значення цієї стародавньої мови для людства:

1. Вона широко представлена в термінології науковій, медичній, релігійній, суспільно-політичній, а також (поряд з грецькою) служить для творення нової лексики в цих галузях (наприклад, доктор, директор, агрікультура, декларація і.т.д.)

2. Є підґрунтям для успішного вивчення та міцного засвоєння іноземних мов.

3. Допомагає краще вивчити рідну мову (і лексику, і граматику).

4. Служить засобом формування мовленнєвої культури, розвитку логічного мислення.

5. Живе у формі сентенцій – розумних висловів (наприклад Per aspera ad astra – через терни до зірок).


^ 2. Спорідненість лексики латинської та інших іноземних мов (на прикладі німецької та англійської мов)


Як було сказано, латинська мова стала основою для розвитку багатьох іноземних мов. Особливо це помітно на лексичному рівні. Для прикладу наведу латинські слова, які генетично споріднені з англійськими та німецькими словами. Так, латинська мова полегшує нам вивчення багатьох іноземних мов. Автором цієї праці підібрано лише небагато зразків з німецької та англійської мов.

^ Латинська мова

Переклад


Німецька мова

Англійська мова

absolvo

звільняти, завершувати

absolvieren

absolve

accuso

звинувачувати

аkkusativ

accusation

activus

активний

aktiv

active


аcuо

загострювати

akut

acute


аddo

додавати

аddition

add


аgito

рухати, направляти

agitation

agitate

аgo

робити, діяти

akt

act


antiquus

стародавній

antik

antique


аppello

називати, оголошувати

аppellieren

appeal


applaudo

аплодувати

applaudieren

applause


arbiter

суддя, арбітр

arbitrage

arbiter


auctoritaus

авторитет

аutorität

authority


barba

борода

arbier

barber


bestia

Звір, тварина

bestie

beast


campus

чисте поле, рівнина

kampf

camp


caput

голова, глава

kapitel

chapter

casеus

сир

käse

cheese


casus

випадок

kasus

case


censor

цензор

zensor

censorship

centum

сто

zentner

cent

charta

папір

karte

chart


chorys

хор

chor

horcus


circǔlus–

коло

zirkel

circle


citatus

цитований

zitat

cite


civilis

ввічливий

zivil

civil


claritas

слава, блиск

klar

clarity

classis

клас, відділ

klasse

classclaudo

замикати

klause

close

colo, colui, cultum

обробляти

kulturell

cultivate

collection

збірка

kollektion

collection


comes

співучасник, товариш

komitee

committee

commǒdum

користь, вигода

kommode

commodity

comparatio

порівняння

komparation

comparison


complector

охоплювати, обіймати

komplett

complex


compleo

завершувати

komplett

complete

compono

закінчувати, складати

kompositum

compose


concedo

залишати, дозволяти

konzession

concede


consipio

відчувати, прагнути

konzept

concept

concurro

скоритись,прагнути

konkurrieren

concur

confero

збиратися, повертатися

konferieren

conference


confiteor

не приховувати, зізнаватися

konfessionel

confess


consŏnus

відповідний,співзвучний

konsonant

consonance


constituo

постановляти

konstitution

constitute

consŭlo

радитись

konsulat

consuet


contrǎho

здійснювати

kontraktlich

contraction


conversor

перебувати

konversation

conversation


corporeus

тілесний

körperlich

corporeal

corrigo

виправляти

korrigieren

correction


creo

творити

kreatur

create


cremo

спалювати

kremation

cremate


curo

піклуватися

kur

cure


defendo

захищати

defensive

defend


degenĕro

вироджуватися

degenerieren

degenerate

dementia

безтямство

dementi

demented


deprimo

пригнічувати

depression

depress


dicto

говорити, диктувати

diktat

dictate


diffĕro

відрізнятися

differenz

different


dirĭgo

направлятися

dirigieren

direct

discerno

відрізняти

diskret

discern


discutio

позбавитись

diskutieren

discuss

dispono

розміщувати

disponieren

dispose

divĭdo

розділяти

dividieren

divide


doctor

вчити

doktor

doctor

effectus

наслідок

effekt

effect


efficio

робити

effektiv

effective


eloquens

красномовний

eloquent

eloquent


error

помилка

erraten

error


eventus

кінець

eventuel

event


examino

зважувати

examen

examiner


excludo

виключати

exklusive

exclude


exĭgo

завершувати

exakt

exact


extremus

крайній

extrem

extreme


occupo

захоплювати

okkupation

occupy

numero

рахувати

numerieren

numeral

nosco

пізнавати

notariell

note

multitudo

сила-силенна

multiplikation

multitude

mortalis

смертний

mortalität

mortal

mons,montis

гора

montieren

mountain

mollis

М’який

mollig

mollify

memoro

пам’ятати

memorieren

memorize

materia

матерія

material

material

maritimus

морський

marine

maritime

luxus

пишнота

luxuriös

luxuriant

lucrum

прибуток

lukrativ

lucrative

licet

дозволено

lizenz

license

liquidus

прозорий

liquidieren

liquid

interpetor

тлумачити

interpretieren

interpret

inscribo

надписувати

inschrift

inscribe

ingredior

входити

ingrediens

ingress

includo

вміщувати

inklusive

include

immensum

нескінченність

immens

immense

imago

зображення

imaginär

image

illustro

прикрашати

illustrieren

illustrate

humanus

людський

human

human

horridus

страшний

horrend

horrid

fabrico

виготовляти

fabrizieren

fabricate

fabula

казка

fabeln

fable

fallo

помилятися

falle

fall

fama

слава

famos

famous

familia

сім’я

familie

family

festus

святковий

festlich

festal

finio

закінчувати

finalsatz

finish

flecto

зворушувати

flexion

flexible

floreo

цвісти

florieren

florid

fortitudo

хоробрість

fort

fortitude

gaudium

радість

gaudium

gaud

gratia

ласка

gratulation

grateful

habeo

мати

habitus

habit

herbarium

колекція рослин

herbar

herbarium

heros

герой

heroismus

hero

honor

пошана

honorar

honour^ 3. Функціонування латини у різноманітній термінології


Латинська мова функціонує у специфічних термінах, які потрібні для певних видів професій. Вона допомагає розуміти слова, вже існуючі терміни, знаючи їх корені і терміноелементи, а також є основою для творення нової термінології. Особливо вживається в:

а) медичних термінах

 • Мутація (від лат. mutatio - зміна )

 • Вітамін (від лат. vita - життя)

 • Вірус (від лат. virus - отрута)

 • інсулін (від лат. insula - острівець)

 • імунітет (від лат. immunitas – звільнення, свобода)

 • дентин (від лат. dens - зуб)

 • гланди (від лат. glans - жолудь)

 • ін’єкція (від лат. injectio - уведення)

 • санація (від лат. sanatio - оздоровлення)

 • сангвінік (від лат. sanguis – кров, життєва сила)

 • капіляри (від лат. capillarius - волосяний)

 • інкреція (від лат. incretio - виділення)

 • інфекція (від лат. infectio - отруюю)

 • інфаркт (від лат. infarctus - набититй)

б) юридичних і суспільно – політичних:

- конституція (від лат. constitutio – устрій, установлення)

- референдум (від лат. referendum – те, що має бути повідомленне)

- депутат (від лат. deputatus - посланий)

- президент (від лат. praesidens – той, що сидить попереду)

- статут (від лат. statutum - встановлюю)

 • статус (від лат. status - становище)

 • нотаріус (від лат. notarius - писар)

 • кваліфікація (від лат. gualis – який, якої якості)

 • юридичний (від лат. juridicus - судовий)

 • юстиція (від лат. justitia - справедливість)

 • юрисдикція (від лат. jurisdictio - проголошую)

 • юрисконсульт (від лат. juris – consultus - правознавець)

 • субсидія (від лат. subsidium – допомога, підтримка)

 • адвокат (від лат. advocatus - закликаний)

 • контрибуція (від лат. contribuo - збираю)

 • резидент (від лат. residens – той, що залишається на місці)

 • суб’єктивізм (від лат. subjectivus - підметовий)

 • формалізм (від лат. formalis – складений за формою)

 • компетенція (від лат. competentio - відповідність)

 • протест (від лат. protesto – публічно доводжу)

в) наукових:

 • таксація (від лат. taxatio - оцінка)

 • термінальний (від лат. terminus – межа, край)

 • пурин (від лат. purus - чистий)

 • пермутити (від лат. permuto - змінюю)

 • пермеаметр (від лат. permeo - проникаю)

 • лабораторія (від лат. laboro - працюю)

 • лабіо-дентальний (від лат. labium - губа)

 • конвектор (від лат. convecto – зводжу, приводжу)

 • конвекція (від лат. convectio - принесення)

 • інкорпорувати (від лат. incorporo – включаю до свого складу)

 • експонометр (від лат. expono – виставляю, показую)

 • каротин (від лат. carota - морква)

 • лібрація (від лат. libratio - коливання)

 • меліорація (від лат. melioratio - покращення)


^ 4. Важливість латинської мови для вивчення Біблії


Латинська мова є необхідна для вивчення першоджерел – передусім Біблії та філософських трактатів, наукових праць античності та середньовіччя. У царині цієї мови Біблія надає багатий та цікавий матеріал для вдосконалення знання з латини. У Євангелії є великий лексичний і граматичний матеріал, що допомагає нам краще вивчати нові слова і засвоювати граматику. Читання Св. Письма в оригіналі – це дієвий спосіб вивчення латинської мови. Це дуже цікаво, і ще раз підкреслює важливість латини як мови Вічного Джерела Мудрості, а не лише юридичних, медичних, чи історичних текстів. Ознайомлення з Біблією латинською мовою спонукає до активного читання Біблії по-українськи, бо кожного разу ти відкриваєш щось нове для себе і щораз більше хочеться зазирнути в Книгу Мудрості. Це також сприяє розвитку мовної ерудиції, пізнавальних та моральних якостей людини.

Ось кілька цікавих речень та сентенцій зі Святого Письма, які я по-новому відкрила для себе на уроках латинської мови:

 • in principio erat Verbum et Verbum erat aput Deum et Deus erat Verbum. – Споконвіку було Слово, і з Богом було слово, і Слово було Бог.

 • Ego sum panis vitae. - Я – хліб життя.

 • Et ipse elevatis oculis in discipulos suos dicebat beati pauperes quia vestrum est regnum Dei. – Тоді він, звівши на своїх учнів очі, почав казати: “Блаженні вбогі, бо ваше Царство Боже.”

 • Estote ergo vos perfecti, sicut et pater vester caelestis perfectus est. – Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний.

 • Unaquaeque enim arbor de fructu cognoscitur. – Бо кожне дерево пізнається зі свого плоду.

 • Vade, et sicut credidisti, fiat tibi. – Іди, і хай буде тобі так, як ти повірив.

 • Petite, et dabitur vobis: quaerite, et invenietis, pulsate, et aperietur vobis – Простіть – і дасться вам, шукайте – і знайдете, стукайте – і відчинять вам.

 • Non potestis Deo servire, et mammonae. – Не можете служити Богові і мамоні.


^ 5. Використання префіксів і суфіксів латинського походження для творення нових слів у різних мовах


Важливе значення має префіксація, оскільки префікси можуть використовуватися в різних мовах для утворення нових слів. Це, зокрема, відбувається в англійській, німецькій, французькій мовах. В українській мові теж спостерігається таке явище, і я вважаю, що префікси допомагають нам пізнати структуру певних слів, зрозуміти їх походження. Змінюються префікси, змінюється значення слова. Кожний префікс має певне значення і впливає на значення слова. Фонетичні зміни, які відбуваються в латинських словах при префіксації, зберігаються при запозиченні цих слів іншими мовами. При утворенні нових слів кінцеві приголосні префіксів можуть асимілюватися - повністю або лише частково. Наприклад, приголосний d перед початковими приголосними с,f,g,n,p основи.

Для прикладу напишу кілька найбільш уживаних префіксів та їх значення; а також їх застосування в інших мовах:

1. ех (e-) - рух назовні: ехрогtо - вивозити (ех + рогtо)

укр.експорт англ. ехроrt нім. eхрогt

2. іm- рух всередину: importo - ввозити (іm + роrtо)

укр. імпорт англ.import нім.import

3. рrо - рух вперед: produco – вивозити (рrо + duco)

укр. продукція

англ. product

нім. produktion

4. rе - рух назад: rераrо - поновлювати (rе + раrо)

укр. репарація

5. а -, аbs - віддалення: аbstraho - відволікати (аbs + traho)

укр. абстракція

англ. аbstract

нім. abstraktion

6. аd- наближати, приєднати: аdapto - пристосувати (аd+ арto)

укр.адаптація

англ. аdapt

нім. adaptieren

7. trans - рух через: transporto - перевозити (trans + роrto)

укр. транспорт англ. transport нім. transport

8. se - відділення: separo - відділяти (se + раro)

укр. сепаратизм

анг. separate

нім. separatismus

9. ор - рух назустріч, протидія: оррono - протистояти (ор + роnо)

укр. опозиція

англ. орроsе

нім. оpponieren

10.соn - (со -) - сукупність дії: соnstituo - встановлювати (соn+statuo)

укр. конституція

англ. соnstitution

Коли до основи інфекта чи супіна дієслова додати певний латинський суфікс, утворюються іменники І, II, III, IV і V відмін. Суфікс може додаватися також до основи іменника чи прикметника. Утворені слова мають багато відповідників в інших мовах.

Наприклад:

1. іменники І відміни:

а) основа інфекта дієслова з - antia - іменники жін. роду, що означають якість чи стан:

іgnorantia, ае, f незнання

англ. ignorance

нім. Ignoranz

б) основа іменника з - ina - Іменники жін. роду, що означають мистецтво чи заняття:

medicina, ае, f медицина

англ. medicine

нім. Меdizin

в) основа супіна з -tura, -sura - іменники жін. роду, що означають дію або результат дії:

scriptura, ае, f твір

англ. – scripture

нім. Signatur

2. іменники II відміни:

а) основа інфекта дієслова з - ium - іменники середнього роду, що
означають дію:

studium,ii,m прагнення

англ. study

нім. Studium

б) основа інфекта дієслова з - mentum - іменники середнього роду, що
означають результат дії:

ornamentum, і, n прикраса

укр. орнамент

англ. ornament

нім. Ornament

в) основа супіна з -torium - іменники середнього роду, що означають
місце дії:

auditorium, і, n аудиторія

анг. auditorium

3. іменники III відміни:

а) основа прикметника з - tas - іменники жіночого роду, що означають
якість:

universitas, atis,f цілісність

укр. університет

англ. university

нім. Universität

б) основа супіна з - tor, -sor - іменники чоловічого роду, що означають
діючу особу:

doctor,oris,m вчитель

укр. доктор

анг. doctor

 1. іменники IV та V відміни:

а) основа супіна дієслова з –sus - іменники IV відміни, що означають
дію:

casus,us,m падіння, випадок,

відмінок укр. казус

англ. case

нім. Kasus

б) основа прикметника з - ties - іменники V відміни, що означають
якість:

durities,ei,f жорстокість


^ 6. Сентенції у літературі та публіцистиці.

Як було сказано, латинська мова живе у друкованому слові. А розумні вислови сентенції широко застосовуються у публіцистиці та літературі. Такі фрази достатньо розповсюджені в українській мові і таким чином дуже збагачують її.

Наприклад:

1.Non nascuntur, sed fiunt christiani. Християнами не народжуються, а
стають.

2. Per aspera ad astra. Через терни до зірок.

3.Тabula rasa. Чиста дошка.

4.Теrra incognita. Земля невідома.

5. Labor omnia vincit. Праця все перемагає.

6.Vivere est militare. Жити значить боротись.

7.Vоx рорuli suprema lех. Голос народу найвищий закон.

8.Vоx рорuli vox dei. Голос народу голос Бога.

9. Si vis pacem, para pacem. Якщо хочеш миру — готуй мир.

10. Ubi concordia, ibi victoria. Де згода, там перемога.

11. Amicus certus cernitur amore. Справжній друг пізнається любов'ю. 12. Imperare sibi maximum imperium est. Керувати собою є найвища влада.

ІЗ. Abhibenda est in iocando moderatio. Треба дотримуватися помірності в жарті.

14. Duobus litigantibus tertius gaudet. Коли двоє сперечаються, третій радіє.

15. Scio me nihil scire. Я знаю, що я нічого не знаю.

16. Errando discimus. – Помиляючись, ми вчимося.

17. Similis simili gaudet. Подібний подібному радіє.

18. Mala herba cito crescit. Погана трава швидко росте.

19. In vinо veritas, in aqua sanitas. У вині правда, у воді здоров'я.

Висновки

Актуальність латинської мови важко переоцінити. Живе вона тепер в термінології, у друкованому слові, в оригінальних творах античності та середньовіччя, у Біблії. Це викликає у нас цікавість до вивчення латинської мови і задоволення від отриманих знань. Латина живе і в інших мовах, творячи основу для серйозного вивчення іноземних мов та лінгвістичного аналізу. Людина, яка орієнтується в латинській мові, краще засвоює слова з багатьох іноземних мов і романських, і англійської. Це є одним з найцікавіших та найефективніших методів вивчення іноземних мов.

Латинська мова має цікаву історію, походження. Обізнаність з нею розвиває наш світогляд. Стародавні розумні вислови дійшли до наших днів і є невід'ємною частиною в українській мові. Ми можемо їх прочитати на пам'ятках архітектури, у пресі..

Частка українських слів латинського походження є досить високою. Це є іншомовні слова, переважно професійного характеру, і людина не може їх не використовувати у власній професії. Уся медицина, наприклад, побудована саме на латинських термінах, і жоден лікар ніколи не буде справжнім фахівцем, коли не вивчить їх.

Дорога пізнання є складною. Важливо пізнавати класичні мови, порівнюючи з реаліями рідної мови. Це дозволяє досягти глибини у вивченні рідної солов’їної мови. Тому не лінуймось і оцінімо ті багатства, які залишила нам у спадок латинська мова.

Бібліографічний список

1. Дворецкий И. Х. Латинcко- русский словарь. – М.: Рус. Яз., 1986. – 840 c.

2. Литвинов В. Д., Скорина Л.П. Латинська мова: Підручник. – К.: Вища шк., 1990. – 247 c.

3. Мушак Ю. Ф. Латинська мова.- Видавництво Львівського університету, Львів, 1964. – 84 c.

4. Новий Завіт Господа нашого Ісуса Христа: З 4-го повного перекладу Біблії/Пер. з давньогрецької о. Рафаїла Турконяка. - К.: Українське Біблійне Товариство, 2003. – 317 c.

5. Оерберг Ганс. Lingua Latina/Упорядкування та словники Лариси Смольської.-Львів: Видавництво Львівського університету, 1997. – 382 c.

6. Оленич Р.М. Латинська мова. Львів, Світ, 1993. – 336 c.

7. Оленич Р. М. Латинська мова. Підручник для гімназій: - Ч. ІІ. Синтаксис. - Львів, 1992. – 313 c.

8. Оленич Р.М., Оленич І. Р., Чернюх Б. В. Латинська мова. Львів: Світ, 1994. – 408 c.

9. Покровская З. А., Кацман Н. Л. Ученик латинського язика. – М.: Высшая школа, 1969. – 463 c.

10. Політичний словник. За редакцією В.К. Врублевського, А.В. Кудрицького, В.М. Мазури, А.В. Мяловицького.- К., 1982. – 655 c.

11. Святе Письмо Старого та Нового Завіту. Українське Біблійне Товариство, 1994. – 352 c.

12. Словник: Англійсько-український. Українсько-англійський.-Київ., Ірпінь: ВТФ ”Перун”, 1999. – 464 c.

13. Словник: Німецько-український. Українсько-німецький.-Київ., Ірпінь: ВТФ ”Перун”, 2003. – 720 c.

14. Трофимук М., Трофимук О. Латинсько-український словник.- Львів:Видавництво ЛБА, 2001. – 694 c.

15. Il libro Garzanti della lingua italiana. Aldo Garzanti Editore. - Milano, 1973. – 660 s.

16. Oktawiusz Jurewicz, Lidia Winniczuk. Język Łacinsky podręcznik dla lektoratow wyższych,Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa, 1993. – 645 s.

17. Novum Testamentum D.N. Jesu Christi. Textum Graecum cumi brevi apparаtu curavit E. Bodin, sacerdos Congr. missionis. Textus Vulgatae iuxtra editionem P. Hetzenauer. Paris. Librairie Wiktor Lecoffre. 1918.– 368 s.

18. Magnificat das Stundenbuch. – Weltjugendtag. Köln. 2005. – 262 s.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації