Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології програма вступних icon

Міністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології програма вступних
Скачати 141.26 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра французької філології програма вступних
Дата конвертації30.07.2014
Розмір141.26 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет іноземних мов

Кафедра французької філології

ПРОГРАМА
вступних випробувань з іспанської мови (як другої іноземної)

для навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні «Магістр»/ «Спеціаліст»

Львів – 2013
Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної мови скерована на розвиток як мовної, так і мовленнєвої компетенції і передбачає формування мовної системи на основі мовленнєвої діяльності.

Програма ґрунтується на принципі ступеневого навчання і містить конкретні вимоги щодо знань та комунікативних умінь студента на середньому рівні (ІІІ-ІV рік навчання) вивчення іспанської мови як другої іноземної.
^ Структура і мета курсу

Програма вивчення іспанської мови як другої іноземної розрахована на середній рівень, що охоплює третій і четвертий рік вивчення мови (286 ауд. год).

Після закінчення середнього рівня студенти набувають умінь:

 • сприймати на слух різножанрові та різнопредметні автентичні тексти з елементами діалектної маркованості тривалістю звучання до 8 хв. і письмово відтворювати основну інформацію тексту та детальну інформацію у тестовому форматі;

 • викладати свою думку, реалізовуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію (розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар) з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та мовної правильності;

 • досконало розуміти автентичні тексти другого рівня складності (базовий лексичний склад 5000 лексичних одиниць) різного типу (художні, публіцистичні, науково-популярні);

 • створювати тексти певного типу (лист читача, офіційний лист, рецензія, коментар) обсягом 150-200 слів, які б характеризуватися логічною структурою викладу, комунікативною відповідністю, семантико-стилістичною адекватністю та граматичною правильністю.

^ Тематика курсу

Розвиток мовної та мовленнєвої компетенції базується на принципі єдності тематичного та міжкультурного аспектів.

Тематичний аспект спирається на особистий і фаховий досвід студента і охоплює як побутову тематику (типові повсякденні ситуації) так і країнознавчу (суспільно-політичне, економічне та культурне життя країни, мова якої вивчається).

Міжкультурний аспект передбачає знання культури країни в широкому розумінні цього слова, що охоплює всі сфери людського буття. рівні Міжкультурний аспект націлений на пізнання, толерантне сприймання і розуміння іншої культури порівняно з рідною культурою.

1. Людина. Зовнішність. Характер.

2. Житло і містобудування.

3. Людина і природа. Захист навколишнього середовища.

4. Людина і суспільство. Роль жінки в суспільстві.

5. Молодь. Молодіжні культури. Молодіжні організації.

6. Засоби масової інформації та громадська думка. Преса. Телебачення. Комп’ютер.

8. Система освіти.

9. Державний устрій. Партії та вибори. Основні етапи історичного розвитку країни, мова якої вивчається.
1. Формування мовної компетенції

Комунікативна лінгвістика, в центрі уваги вивчення іноземних мов якої є мовленнєвий акт або текст, відкриває великі можливості для інтенсифікації навчального процесу, орієнтованого на свідоме вивчення мови як предмета навчання.

Важливими складовими формування мовної компетенції є фонетична, лексична та граматична компетенція.
^ Фонетична компетенція

Студенти повинні знати основні системні особливості вокалізму, консонантизму, наголосу, інтонаційно-мелодійні моделі речень, а також правила орфографії.
^ Лексична компетенція

Лексичний аспект мови опановується в комплексі з іншими її аспектами. При цьому необхідно враховувати різні властивості слова: його семантику, стилістичну характеристику, систему форм слова, словотворчу структуру і можливості сполучення, функції в реченні та ін. Робота над словом передбачає практичне оволодіння лексичними одиницями, необхідними для комунікації у певних сферах людської діяльності.

Мета — систематизувати і розширити лексичний запас до 5000 лексичних одиниць в активі.

Працюючи над лексичним корпусом, важливо охопити таку проблематику:

 • основні способи словотворення,

 • лексична багатозначність,

 • лексична антонімія,

 • лексико-семантичне поле,

 • особливості фразеології,.


Граматична компетенція

Комплексний метод вивчення іноземної мови передбачає поряд з опануванням необхідного мінімуму лексичних одиниць одночасне засвоєння морфологічної і синтаксичної структури даної мови. Основним завданням викладання граматики є розвиток у студентів граматичних навичок, необхідних для аудіювання, мовлення, читання і письма. З огляду на це суттєве значення має питання відбору граматичного матеріалу, достатнього для реалізації навчальних завдань у межах вимог відповідного рівня засвоєння другої іноземної мови. У процесі викладання граматичних тем важливо звернути увагу на труднощі їх засвоєння і на причини, які породжують типові граматичні помилки. Найперше це стосується міжмовної граматичної інтерференції. Особливо акцентуються ті випадки, коли є розбіжності у рідній та основній іноземній мовах у плані вираження змісту і граматичних значень.

Мета — систематизація та поглиблення знань з нормативної граматики з елементами їхнього теоретичного осмислення, викладання та практичного застосування. Вивчення та дидактично-лінгвістична інтерпретація граматичного матеріалу здійснюється іноземною мовою.

Після закінчення середнього рівня студенти :

 • практично оволодівають нормативною граматикою в усній та письмовій формах комунікації;

 • теоретично ознайомлюються з запланованими для цього рівня граматичним темами, коментують засвоєні граматичні явища іноземною мовою.


^ Обсяг граматичного матеріалу
El nombre. Clases de sustantivos. El sustantivo desde el punto de vista funcional. El género en el sustantivo. El número del sustantivo. El artículo.

El adjetivo. Grado positivo y grado comparativo. El grado superlativo. Funciones y apócope del adjetivo. Posición del adjetivo. Adjetivos con ser y estar.

Los pronombres. Los pronombres personales. Funciones de los pronombres personales. Valores gramaticales de se. Posición de los pronombres personales. Los pronombres demostrativos. Los pronombres posesivos. Los pronombres indefinidos. Los pronombres cuantitativos. Los pronombres relativos. Los pronombres interrogativos.

^ El verbo. Formas no personales: el infinitivo. Formas no personales: el gerundio. Formas no personales: el participio. Los morfemas de persona, de número y de modo. El Modo Indicativo: Presente de Indicativo, Pretérito Perfecto de Indicativo, Pretérito Indefinido de Indicativo, Pretérito Imperfecto de Indicativo, Pretérito Pluscuamperfecto de Indicativo, Futuro Simple. El modo imperativo: Imperativo afirmativo e Imperativo negativo. El Modo Condicional: Condicional simple y compuesto. El Modo Subjuntivo: Presente de Subjuntivo, Pretérito Perfecto de Subjuntivo, Imperfecto de Subjuntivo, Pluscauamperfecto de Subjuntivo.

^ El adverbio. Clasificación del los adverbios. Clases de los adverbios. Posición del adverbio. Locuciones adverbiales.

Las preposiciones. Preposiciones simples yb compuestas.

Las conjunciones. Conjunciones copulativas. Conjunciones disyuntivas y consecutivas. Conjunciones adversativas y explicativas.

^ Las interjecciones. La interjección y las frases interjectivas.

Oraciones y grupos. Oraciones simples y compuestas. Oraciones compuestas coordinadas y subordinadas. Oraciones subordinadas modales, temporales, causales, finales, concesivas, condicionales, comparativas, consecutivas.
^ 2. Формування мовленнєвої компетенції

Мета — розвиток у студентів уміння практично використовувати реальну, “живу” мову, що вимагає від них співвіднесення мовних одиниць з їхніми комунікативними функціями, тобто здатності адекватно використовувати мову у різних соціально-детермінованих ситуаціях спілкування. Мовленнєва компетенція студентів формується на основі розвитку чотирьох головних видів комунікативних умінь: уміння говорити та сприймати мову на слух, читання, письма. .

Студенти оволодівають навичками імітування автентичного мовлення на задану тематику в монологічній та діалогічній формах з дотриманням параметрів комунікативно-стилістичної доцільності та граматичної правильності.
^ Діалогічне мовлення

1.Уміння вести діалог, побудований на реальній або симульованій ситуації, згідно з тематикою курсу. Обидва типи діалогу повинні відображати типові елементи спонтанної розмовної мови, відповідну інтонацію, ідіоматичність та емоційність.

2. Уміння вести діловий діалог – обмін інформацією з різних галузей суспільного життя, мотивований спільними інтересами, зацікавленнями.

3. Уміння складати інтерв’ю.
Монологічне мовлення

1. Уміння чітко, логічно, послідовно викладати свою думку, реалізуючи певні типи тексту, що мають свою структуру і композицію, а саме: переказ, розповідь, опис, характеристика, рецензія, коментар.

2. Розповідь на задану тему, ситуацію.

3. Опис малюнка, фотографії.

4. Повідомлення про актуальні події.

5. Характеристика реальних людей, дійових осіб літературного твору.

6. Коментар до газетних статей.

7. Переказ прочитаного і його оцінка.

8. Рецензія на фільм чи виставу.
Аудіювання

Принцип комунікативності для розвитку комунікативних умінь з аудіювання означає:

1. використання автентичних аудіо- та відеоматеріалів згідно з тематикою курсу;

2. опрацювання аудіотестів різних типів;

3. використання різних типів завдань залежно від навчальної мети;

4. урахування інтересів і запитів студентів та їх активне залучення до навчального процесу.

На середньому рівні продовжується розвиток комунікативних умінь з інтенсивного (детальне розуміння тексту) та екстенсивного (розуміння основної або вибіркової інформації) аудіювання. Студенти навчаються розуміти різножанрові та різнопредметні озвучені навчальні тексти, котрі можуть містити фрагменти з елементами територіально-діалектної маркованості, а також автентичні радіо- та телематеріали, а також письмово відтворювати основну інформацію текстів на слух, і передавати докладну інформацію у тестовому форматі.
^ Домашнє читання

Однією з найважливіших функцій читання в процесі вивчення другої іноземної мови є розвиток навичок розуміння тексту та його тлумачення. Студенти набувають уміння і досвіду визначати тип тексту, аналізувати його структуру і комунікативну інтенцію автора, детально розуміти аутентичні тексти та інтерпретувати їх щодо змісту і форми, сприймати художні, публіцистичні та науково-популярні тексті загальним обсягом 1000 с. (15-20 с. на тиждень).

Письмо

Письмо є постійною складовою усього навчального процесу, оскільки письмова комунікація має свою специфіку і потребує спеціальної підготовки.

Студенти набувають уміння створювати текст певного типу на задану тему обсягом 200-250 слів, який би характеризувався не лише граматичною правильністю, але й адекватним у семантико-стилістичному плані добором слів, логічною структурою викладу думок та завершеністю.

На середньому рівні студенти повинні володіти такими формами письмової комунікації:

1. лист читача з обгрунтуванням своєї думки, лист-коментар до газети);

2. опис особи (зовнішність, характер, позитивні та негативні риси, оцінка);

3. рецензія на фільм чи виставу;

4. коментар до радіо- чи телепередачі, газетної статті;

5. розповідь до серії малюнків, рекламного зображення, фото;

6. твір у межах тематики курсу.
Рекомендована література
1. Новикова В.И. Еspañol. – Москва: "Высшая школа", 1983.

2. Pодригес-Данилевская Е.И. Испанский язык. – Москва: "Высшая школа", 1988.

3. Concha Moreno, Victoria Moreno, Piedad Zurita. Avance. Curso de español. Nivel intermedio. – Madrid: SGEL, 1995.

4. Мercedes Belchi Arévalo, Paul J.Cárter. Síntesis. Curso intermedio de español. – Madrid: SGEL, 1995.

5. Álvarez Merlo R., Núñez Cabezas Emilio A. Prácticas de lengua española (niveles medio y superior). – Madrid, 2007.

6. Alzugaray P., Barrios Mª José, Hernández C. Preparación Diploma de Español. Nivel Intermedio B2. – Madrid: Edelsa, 2008.

7. Benítez P., Andión Mª Antonieta, Fernánez Mª del Carmen, Madrigal Mª Jesús. Español para extranjeros: cuaderno de ejercicios. – Madrid, 1998.

8. Busquets L., Bonzi L. Curso intensivo de español para extranjeros. – Madrid: Verbum, 2000.

9. Cano Ginés A., Díez de Frías P., Estébanez Villacorta C., Garrido Ruiz de los Paños A. Competencia gramatical en USO. Ejercicios de gramática: forma y uso (B2). – Madrid: Edelsa, 2008.

10. Castro Viúdez F., Díaz Ballesteros P., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 1 . – Madrid: SGEL, 2004.

11. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 2 . – Madrid: SGEL, 2008.

12. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 3 . – Madrid: SGEL, 2006.

13. Castro Viúdez F., Rodero Díez I., Sardinero Franco C. Curso de español como lengua extranjera: Español en marcha 4 . – Madrid: SGEL, 2007.

14. Encinar Ángeles. USO interactivo del vocabulario. – Madrid: Edelsa, 2008.

15. García Fernández N., Sánchez Lobato J. Español 2000. – Madrid: SGEL, 1993.


Затверджено Вченою радою факультету іноземних мов

протокол № 6 від лютого 2013 р.


Голова Вченої ради доц. Сулим В.Т.

^ ЗРАЗКИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст» спеціальність “Іспанська мова як друга іноземна”)

TEST I
І.

1.1. ¿A qué parte del texto corresponde cada una de las afirmaciones?

#1. Según el texto, los cursos son para los principiantes. (.....)

#2. Para inscribirse al curso se ofrece un horario flexible. (.....)

#3. Según el texto los cursos se celebrarán en la segunda mitad del día. (.....)

#4. El pago de las matrículas tiene que realizarse en el centro donde se imparten los cursos. (.....)

#5. Se informa de que el precio de los cursos varía según la edad de los participantes. (.....)
Cursos en la Casa de la Juventud

1. La Casa de La Juventud ha abierto el periodo de inscripción para los cursos que ofrecerá el próximo mes en sus instalaciones de la calle Sanguesa, 30.

2. En total son 13 cursos y talleres sobre materias diversas y están destinados a jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y los 30 años.

3. Se ofrecen contenidos tan diversos como distintos tipos de baile, aeróbic, yoga, masaje, defensa personal o mecánica de bicicletas, todos ellos en el nivel de iniciación.

4. La matrícula cuesta desde los 29 euros de los cursos (23 para jóvenes de 14 a 18 años) hasta los 19 euros de los seminarios (14 para jóvenes de 14 a 18).

5. Además de estas materias, en la oferta de la Casa de la Juventud, subvencionada por el Ayuntamiento de Pamplona, destacan algunas actividades nuevas, como el curso ‘Aprovecha al máximo tu ordenador’ o los talleres que recogen materias como restauración de fotos antiguas, creación de álbumes fotográficos o edición digital de vídeo.

6. Finalmente, dentro de las actividades del Aula de Cocina, inaugurada el 29 de marzo del año pasado, se ofrece el curso de iniciación ‘Cocina para novatos’. Las actividades de este espacio pretenden dar a los jóvenes un instrumento más para su incorporación efectiva y eficiente a la vida adulta e instaurar un nuevo punto de difusión de información sobre salud a través de la dieta.

7. Los cursos y talleres se iniciarán a partir del lunes 3 de septiembre y se desarrollarán en las instalaciones de la Casa de la Juventud, de lunes a sábado, con horarios distintos dependiendo de la actividades, entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche.

8. La forma de acceder a una de las plazas ofertadas es acercarse hasta la Casa de la Juventud (calle Sanguesa, 30). Allí habrá que dar nombre, apellidos y presentar el D.N.I. (documento nacional de identidad) para hacer la comprobación de la edad; luego se solicitará al interesado un teléfono de contacto. El pago de los importes de matrícula se hará allí mismo en metálico.

9. Para inscribir a alguien que no está presente deberá llevarse la fotocopia de su documento nacional de identidad.

10. Los horarios para las matrículas son de lunes a viernes de 9 de la mañana a 12 del mediodía y de 5 de la tarde a 10 de la noche. El plazo de inscripción es hasta el 31 de agosto. Para más información, el teléfono de la Casa de la Juventud es 948 23 35 12 y su web www.casajuventud.com. Además, se pueden hacer consultas en el Teléfono de Atención Ciudadana 010.
^ 1.2. Entre cinco opciones elija la continuación más adecuada de la oración:
#1. Hay muchos factores que influyen en el peso; por ello no son válidas aquellas fórmulas que dan el peso ideal (.....)

1. ...para calcular el exceso de peso.

2. ...por lo que después de un régimen podemos engordar comiendo poco.

3. ...sin tener en cuenta la constitución de cada persona.

4. ...sucede que gastamos muy poca energía.

5. ...puede provocar problemas de salud.
#2. A los jóvenes que opten por el senderimo esta empresa aragonesa puede ofrecer (.....)

1. ...que pasean por las selvas de San Juan de la Peña.

2. ...que corren por los parques de San Juan de la Peña.

3. ... que recorran los bosques de San Juan de la Peña.

4. ...terrenos de tiro perfectamente equipados.

5. ...una sesión de patinaje en el Palacio de Hielo de Jaca.
#3. Los resultados en los últimos torneos (.....)

1. ...tendrán que ampliar sus funciones.

2. ...tengan que ser más fuertes y exactos.

3. ... son bastante esperanzadores.

4. ...hemos conseguido llenar el estadio durante todo el verano.

5. ...hemos ganado muchos partidos y algunos trofeos importantes.
#4. Los pasajeros que no pertenezcan a la Unión Europea (.....)

1. ...con sus datos personales para pedir el visado.

2. ...pagaron una multa por no aparcar el coche.

3. ...tienen que rellenar este impreso antes de pasar la aduana.

4. ...leyendo cuidadosamente el folleto de instrucciones.

5. ...para planificar el viaje a Perú.
#5. Tengo escalofríos por todo el cuerpo, espero (.....)

1. ...que no tuviera gripe.

2. ...no pasa nada grave.

3. ...debido a un golpe o herida.

4. ...no caer enfermo.

5. ...no he pegado ojo esta noche.
ІІ.

^ 2.1. Complete los huecos con la forma gramatical correspondiente:
#1. – ¿Me dejas el libro que estabas leyendo el otro día?

– Sí, en cuanto lo (.....) te lo dejo.

1. termino

2. terminaré

3. terminara

4. termine

5. terminé
#2. – ¿Vamos a la ópera o al teatro?

– (.....) quieras.

1. Lo cual

2. La que

3. Que

4. Lo que

5. El que
#3. – ¿Has leído la noticia?

– Sí, me había enterado antes de que la (.....).

1. publicaron

2. publicaban

3. publicaran

4. publiquen

5. publicarían
#4. – Dile a Begoña que estoy impresionado con sus cuadros.

– ¿Por qué no (.....) dices tú?

1. se le

2. se la

3. se lo

4. se los

5. se las
#5. – (.....) no termines pronto, no podrás ir a la exposición.

– Vale, ya te he oído.

1. Porque

2. Como

3. Ya que

4. Puesto que

5. Así que
^ 2.2. Complete los huecos con las preposiciones correspondientes:
#1. – ¿Cuándo te doy las llaves?

– Pasa (.....) mi casa esta tarde y tomamos un café.

1. hasta

2. en

3. por

4. a

5. hacia
#2. – ¿Cómo le va a Javier en el banco?

– Se ha convertido (.....) un experto en finanzas, increíble.

1. en

2. a

3. de

4. para

5. hacia
#3. – Mira, si salimos con ellos podemos montar (.....) caballo cuando queramos.

– ¡Me encantaría!

1. con

2. a

3. por

4. de

5. en
#4. – ¡Qué mantelería tan cara!

– Ya, pero es que está hecha (.....) mano.

1. a

2. por

3. con

4. de

5. para
#5. – Esta noche he soñado (.....) mi abuela... ¿Parecía tan real!

– Sí, a veces te despiertas y no sabes si ha pasado de verdad.

1. en

2. de

3. con

4. a

5. sobre
ІІІ.

^ 3.1. Elija la traducción correcta:
#1. Твої батьки мені сказали, що ти вирішив жити окремо. Це правда? (.....)

1. Tus padres me han dicho que decidieron vivir aparte. ¿Es verdad?

2. Tus padres me dijeron que decidías vivir aparte. ¿Es verdad?

3. Tus padres me dijeron que decidiste vivir solo. ¿Es verdad?

4. Tus padres me dijeron que habías decidido vivir aparte. ¿Es verdad?

5. Tus padres me dijeron que quieres vivir aparte. ¿Es verdad?
#2. Вибач, що я не зробив того, що ти просив. Справа в тому, що в мене не було часу. (.....)

1. Perdone que no haya hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

2. Perdona que no he hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

3. Perdone que no haya hecho lo que me hayas pedido. Es que no he tenido tiempo.

4. Perdona que no haya hecho lo que me pediste. Es que no he tenido tiempo.

5. Perdona que no haya hecho lo que me pediste. A lo mejor no he tenido tiempo.
#3. Якщо завтра буде холодно, одягни пальто. (.....)

1. Si mañana hace frío, ponga el abrigo.

2. Si mañana hará frío, ponte el abrigo.

3. Si maňana hace frío, ponte el abrigo.

4. Si mañana no hace frío, ponte el abrigo.

5. Si mañana hace frío, hay que ponerse el abrigo.
#4. Ця дитина – найрозумніша в класі. (.....)

1. Este niño es el mas inteligente de la clase.

2. Esta joven es la más inteligente en la clase.

3. Este niño es bastante inteligente.

4. Este niño es el más inteligente de la clase.

5. Este niño es muy inteligente.
#5. Я не стверджую, що він правий в усьому, але дещо з того, що він сказав, мені здається переконливим. (.....)

1. Yo no confirmo que él tiene completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.

2. Yo no creo que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.

3. Yo no digo que él tenga completamente razón, pero alguno de lo que ha dicho me parece convincente.

4. Yo no aseguro que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece que sea convincente.

5. Yo no afirmo que él tenga completamente razón, pero algo de lo que ha dicho me parece convincente.
^ 3.2. Elija el equivalente del fragmento marcado:
#1. Vendrá por narices. Lo conozco muy bien. (.....)

1. tarde

2. disfrazado

3. obligatoriamente

4. pronto

5. tal vez
#2. - Se salvó por los pelos.

- Es lo que me esperaba. Éste no suele fallar. (.....)

1. por muy poco

2. gracias a su melena

3. desde el principio

4. con ayuda de su cabello

5. sin cabello
#3. Ya tengo medio pie en las vacaciones. (.....)

1. ya tengo vacaciones

2. ya he tenido las vacaciones

3. me encuentro cerquísima de las vacaciones

4. me he roto un pie en las vacaciones

5. me duele un pie por las vacaciones
#4. No tengo ni idea de dónde puede estar ni qué hará ahora. (.....)

1. tengo duda

2. no reconozco

3. no recuerdo

4. no tengo duda

5. no lo sé
#5. Miguel no está para humanidades. Tiene ojo para los negocios. (.....)

1. tiene imaginación

2. tiene cuidado

3. tiene intuición

4. no tiene suerte

5. tiene dudas

TEST II
І.

^ 1.1. ¿A qué parte del texto corresponde cada una de las afirmaciones?

#1. Según el texto, Andrés Meza paga sus gastos con el dinero que gana dando clases de español. (.....)

#2. A Jocelyn Castro al principio la sorprendían los hábitos sociales británicos. (.....)

#3. Para participar en el programa los interesados deben presentar un proyecto. (.....)

#4. Una de las aficiones de Jocelyn Castro es viajar. (.....)

#5. Los alumnos ingleses no tienen muchos conocimientos sobre Chile. (.....)

Aprender otro idioma y enseñar español

1. A Inglaterra y Francia viajan todos los años decenas de estudiantes y profesionales chilenos para compartir su lengua y su cultura.

2. “Chile es un país sudamericano”. Esta fue una de las explicaciones más habituales que Andrés Meza, de 22 años, dio a sus alumnos cuando en septiembre pasado llegó a trabajar a un colegio en Kingston Upon Hull, ciudad industrial al noreste de Inglaterra. A los más curiosos también les contó que venía de Chillán y que estudiaba pedagogía en inglés en una universidad de su país.

3. Andrés, junto a 30 futuros colegas, está mejorando su inglés mientras enseña español a escolares del Reino Unido, como parte del programa de asistentes de idiomas del British Council, organismo para la promoción de la cultura británica.

4. Recibe mensualmente alrededor de 700 libras, unos 700 mil pesos, con los que paga sus desplazamientos, su comida y la habitación que arrienda a John y Liz Healey, un matrimonio mayor, que según cuenta, le trata con mucho cariño.

5. También Andrés gana algunas monedas dando clases particulares de español, con lo que le alcanza para salir los fines de semana.

6. El choque cultural para los chilenos es fuerte, especialmente porque los hábitos sociales con que conviven son muy distintos a los suyos. “La gente que concurre a los pubs varía entre los 18 y los 70 años. Me encanta ese contraste de edades, porque el ambiente se vuelve más diverso”, afirma Andrés.

7. “Aquí todos dicen por favor, gracias, y lo siento. Al principio no me acostumbraba, pero ahora ya lo noto como algo normal”, explica Jocelyn Castro, de 23 años. Lleva nueve meses viviendo en Leeds y trabajando en la vecina ciudad de Bradford, donde cumple con doce horas de trabajo semanal.

8. Jocelyn distribuye su carga laboral entre dos colegios, y aún así le queda mucho tiempo para la vida cultural y el turismo. De hecho, ya ha visitado Alemania, Escocia y España.

9. El Instituto Chileno-Francés también promueve la inserción temporal de jóvenes chilenos en distintas regiones de Francia para que colaboren en la enseñanza del español. Los puestos de trabajo están dirigidos a profesionales de todo tipo. Los interesados deben proponer su candidatura presentando proyectos para desarrollar paralelamente a su labor docente.

10. Además de volver a Chile con un segundo idioma mucho más fluido, estos jóvenes aprenden a vivir solos en un país muy distinto al propio, lo que les permite valorar aún más su tierra natal.
^ 1.2. Entre cinco opciones elija la continuación más adecuada de la oración:
#1. Desde Leonardo da Vinci hasta nuestros días (.....)

1. ...el primer hombre que ascendió volando fue el portugués Bartolomeo de Gusmao.

2. ...se ha convertido en una posibilidad de llenar nuestro tiempo libre.

3. ...se han proyectado máquinas para volar.

4. ...ha llegado a ser instructor de vuelo.

5. ...hay que tener en cuenta que reunir 16 horas de vuelo puede llevar unos tres meses.
#2. Lleva las botas (.....)

1. ...como hace mucho frío.

2. ...en caso de que llueva.

3. ...excepto si es verano.

4. ...que le estén pequeños.

5. ...por si luego andamos un poco por el monte.
#3. Cuando vas al médico para un chequeo, generalmente lo primero que hace es (.....)

1. ...te dé de alta.

2. ...te prohibió fumar.

3. ...darte un somnífero.

4. ...tomarte la tensión.

5. ...te tome el pulso.
#4. A miles de jóvenes españoles les gusta apurar las situaciones límite (.....)

1. ...volando a centenares de metros de altura.

2. ...navegar en el cauce de un río.

3. ...ni siquiera marchar a confines solitarios.

4. ...donde se proponen salidas en grupo de uno o varios días repletos de actividades.

5. ...en ambos casos el fin es besar a la muerte.
#5. Antes me gustaba el fútbol pero ya me fastidia (.....)

1. ...que ponen fútbol los sábados, los domingos, los lunes, los miércoles...

2. ...de los siete canales, cinco están emitiendo partidos de fútbol.

3. ...protestar contra esta situación.

4. ...no estar satisfecho con los programas deportivos.

5. ... por haberlo visto demasiado.
ІІ.

^ 2.1. Complete los huecos con la forma gramatical correspondiente:
#1. – Por fin mañana me voy a Milán.

– Pues que te (.....) bien.

1. irá

2. vaya

3. va

4. fuera

5. vas
#2. – ¿Por qué no cogiste un taxi?

– (.....) no había ninguna parada cerca.

1. Es que

2. Así que

3. De modo que

4. A causa de

5. Como
#3. – ¿A qué hora llegaron a la biblioteca?

– Pues no sé, porque cuando me fui, no (.....) todavía.

1. llegaban

2. han llegado

3. llegaron

4. habían llegado

5. llegarían
#4. – (.....) me molesta de Fernando es que siempre pone excusas.

– A mí también.

1. Lo que

2. Lo cual

3. El cual

4. El que

5. Lo todo
#5. – Perdone, usted me ha pedido este libro, ¿no?

– No, yo no le he pedido ése (.....) aquél.

1. aunque

2. pero

3. sino

4. sin embargo

5. por ejemplo
^ 2.2. Complete los huecos con las preposiciones correspondientes:
#1. A Luisa le dio (.....) decir que tenía sueño y se fue a casa.

1. por

2. en

3. para

4. de

5. con
#2. – ¿Qué vas a hacer este fin de semana?

– Patricio se empeñó (.....) ir al pueblecito de sus papás.

1. con

2. para

3. por

4. en

5. de
#3. – ¿Qué vecinos! Y eso que les he dicho que bajen la música, que no son horas.

– Yo ya no aguanto más, estoy obligado (.....) llamar a la policía.

1. a

2. por

3. entre

4. en

5. de
#4. – ¿Vas a ir por fin a Argentina?

– No sé, depende (.....) Javier. Todavía no sabe si tendrá vacaciones o no.

1. de

2. en

3. con

4. a

5. para
#5. – Estás agotado, Andrés.

– Es que no estoy acostumbrado (.....) hacer tanto ejercicio.

1. a

2. de

3. en

4. para

5. desde
ІІІ.

^ 3.1. Elija la traducción correcta:
#1. Як тільки вона зайшла в кімнату, ми одразу ж помітили, що з нею щось відбувається. (.....)

1. Apenas ella entró a la habitación, en seguida notamos que la pasaba algo.

2. En cuanto ella entró en la habitación, en seguida nos dimos cuenta de que le pasaba algo.

3. Tan pronto como ella vino, ya notamos que le pasa algo.

4. Cuando ella entró en la habitación, en seguida nos dimos cuenta de que le había pasado algo.

5. En cuanto ella entró en el cuarto, notamos que le pasó algo.
#2. Якщо матимеш сьогодні час, зайди до мене. (.....)

1. Cuando hoy tengas tiempo, ven a mi casa.

2. Si hoy tienes tiempo, pasa por mí.

3. Si tuvieras tiempo, ven a buscarme.

4. Si hoy tienes tiempo, pasa por mi casa.

5. De tener tiempo, llega hasta mi casa.
#3. Не думаю, що мій диктант кращий ніж її. (.....)

1. No pienso que mi dictado sea mejor que su.

2. No pienso que mi dictado sea el peor.

3. No creo que mi dictado sea mejor que el de ella.

4. Ni pensar que mi dictado sea el mejor.

5. No supongo que ambos dictados sean iguales.
#4. Якщо би я був на твоєму місці, то доручив би цю роботу іншій людині. (.....)

1. Si yo estoy en tu lugar, este trabajo se lo encargaría a otra persona.

2. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se le encargaría a otra persona.

3. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se lo encargo a otra persona.

4. Si yo estuviera en tu lugar, este trabajo se lo encargaría a otra persona.

5. Si yo estoy en tu lugar, este trabajo le lo encargaría a otra persona.
#5. Кінофільм вже розпочався, коли я ввійшов в зал. (.....)

1. La película empezó y yo entré en la sala.

2. La película empezaba, cuando entré en la sala.

3. La película ya había empezado, cuando entré en la sala.

4. La película ha empezado y no he entrado en la sala.

5. La película empieza, cuando yo entro en la sala.
^ 3.2. Elija el equivalente del fragmento marcado:
#1. Con él no pienses empezar nada serio. Tiene la cabeza llena de pájaros. (.....)

1. tiene muchas preocupaciones

2. tiene ilusiones demasiado fantasiosas

3. sólo piensa en los pájaros

4. tiene muchas aves en casa

5. cría pájaros
#2. Según mi opinión, el libro no está ni fu ni fa. (.....)

1. ni bien ni mal

2. no está mal

3. no está bien

4. huele mal

5. huele bien
#3. No das golpe en todo el día. (.....)

1. no usas la violencia

2. no comes nada

3. no dices nada

4. no haces nada

5. se oyen golpes
#4. Su idea no tiene ni pies ni cabeza. (.....)

1. es ambigua

2. es absurda

3. no es mala

4. no es buena

5. es perfecta
#5. ¡Menudos vecinos tengo! No he podido pegar ojo en toda la noche. (.....)

1. no lo he pasado bien

2. no he estudiado nada

3. no he dormido nada

4. he salido de marcha

5. me dolía el ojo


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 1 бал, частини ІІІ – 1 бал.


КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань
ТЕСТ І
1.1. – 3, 10, 7, 8, 4

1.2. – 3, 3, 3, 3, 4
2.1. – 4, 4, 3, 3, 2

2.2. – 3, 1, 2, 1, 3

3.1. – 4, 4, 3, 4, 5

3.2. – 3, 1, 3, 5, 3


ТЕСТ ІІ
1.1. – 4, 7, 9, 8, 2

1.2. – 3, 5, 4, 1, 5
2.1. – 2, 5, 4, 1, 3

2.2. – 1, 4, 1, 1, 1

3.1. – 2, 4, 3, 3, 4

3.2. – 2, 1, 4, 2, 3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації