Поиск по базе сайта:
Протокол №1 від «13» лютого 2013 р. Голова Вченої ради В. Біланюк icon

Протокол №1 від «13» лютого 2013 р. Голова Вченої ради В. Біланюк
Скачати 342.47 Kb.
НазваПротокол №1 від «13» лютого 2013 р. Голова Вченої ради В. Біланюк
Дата конвертації30.07.2014
Розмір342.47 Kb.
ТипПрограма

Затверджено

на засіданні Вченої ради

географічного факультету

(протокол № 1 від « 13 » лютого 2013 р.)
Голова Вченої ради _________________ В. БіланюкПрограма фахових вступних випробувань

З напряму “Екологія, охорона навколишнього

середовища та збалансоване природокористування”

для кваліфікаційнОГО рівнЯ “БАКАЛАВР”
Загальна екологія

Предмет і завдання курсу. Місце екології серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання екології у вирішенні сучасних екологічних проблем. Галузі і підрозділи екології. АутекологІя, демекологія, синекологія, біогеоценололгія, біосферологія.

Аутекологія. Екологічні фактори та їхня класифікація. Поняття про екологічний фактор. Об'єкт аутекології. Спрямованість еколоїгічних чинників. Вплив лімітуючих чинників на організм. Закон мінімуму. Екологічна толерантність. Принцип екологічної толерантності. Екологічний мінімум і максимум. Класифікація екологічних чинників. Стосунки у діапазоні екологічної толерантності. Валентність екологічних чинників. Ступені толерантності. Еврибіонти, стенобіонти. Екотипи. Біоіндикація.

Демекологія. Концепція екології популяцій. Популяція як загально біологічна одиниця. Структура популяції. Поняття екологічної структури. Чисельність і щільність популяції. Статева і вікова структури. Просторова структура. Характер і розміщення організмів у популяції. Ізоляція і територіальність.Методи вивчення розміщення особин. Динаміка популяцій. Взаємодія організмів всередині популяції і за її межами. Конкуренція. Типи конкуренції. Внутрішньовидова конкуренція. Ознаки внутрішньовидової конкуренції. Міжвидова конкуренція. Моделі конкуренції. Співіснування. Конкурентне виключення.

Синекологія. Біотичні угруповання. Просторова структура біогеоценозу. Угруповання водойм. Класифікація біоценозів. Рівні угруповань: біоми, асоціації і синузії Ярус. Консорція. Екотон. Крайовий ефект. Властивості біоценозів. Екосистеми, їх класифікація.

Біосфера як глобальна екосистем планети. Її еволюція та функціонування. Біогеохімічні цикли та їх антропонення трансформація.

Антропогенна трансформація біосфери. Людина та її роль в біосферних процесах. Екологічні кризи у розвитку людства. Глобальні екологічні проблеми.

Ресурси біосфери та потреби людства. Класифікація ресурсів біосфери. Трансформація біосфери для задоволення потреб людства.
Забруднення компонентів довкілля як головна проблема сучасності. Загальні положення, класифікація забруднюючих речовин та факторів. Основні хімічні забруднювачі компонентів довкілля та їх токсичний ефект.
Фізичні фактори забруднення компонентів довкілля та їх вплив на людину. Електромагнітне, акустичне, теплове та іонізуюче випромінювання як екологічний фактор.
Промислова екологія як розділ прикладної екології. Роль різних галузей промисловості у забрудненні та деградації біосфери. Основні чинники забруднення довкілля у різних секторах економіки. Шляхи переходу до еколого безпечних та енергозберігаючих технологій.
Агроекологія як розділ прикладної екології. Агро екосистеми та агроландшафти. Основні проблеми інтенсивного сільського господарства. Адаптивне та екологічне землеробство. Екологічна конверсія.
Урбоекологія як розділ прикладної екології. Екологія селитебних територій. Роль біоти у містах. Екологічні проблеми великих агломерацій.
Антропогенна деградація біоти Землі та проблема збереження біорізноманіття. Проблеми мисливського та рибальського промислу, дефрагментація ареалів, інвазії та синантропізації видів.
Прогнози майбутнього біосфери та людства. Демографічний вибух. Роль природних механізмів у регуляції чисельності людства. Теорії розвитку людського суспільства.
Екологічні права людини. Доступ громадськості до прийняття екологічно важливих рішень. Дотримання екологічних прав людини на „здорове довкілля”.
^ Список рекомендованої літератури

 1. Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: Університетська книга», 2003 – 416 с.

 2. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С., Костіков І.Ю. Основи екології. –К: Либідь, 2005 – 408 с.

 3. Гайнріх Д., Гергт М. Екологія. Dtv-Atlas. Пер. з нім., К.: Знания-Прес, 2001

 4. Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1988. – 248 с.

 5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000. – 500 с.

 6. Одум Ю. Основы экологии. – М: Мир, 1975. – 740 с.

 7. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології: теорія та практикум. – К.: Лібра, 2002 – 352 с.


БІОЛОГІЯ
Основи загальної біології. Одно- і багатоклітинні організми. Особливості будови клітини одно- і багатоклітинного організму. Тканини (типи і загальна характеристика їх у рослин і тварин). Органи. Рівні організації живої природи: клітинний, організмів, видовий, біоценотичний, біосферний. Загальні уявлення про систематику. Основні систематичні категорії: вид, рід, родина, ряд (порядок), клас, тип (відділ). Основи цитології. Клітина – структурна і функціональна одиниця живого. Будова і функція ядра, цитоплазми та її основних органоїдів. Вміст хімічних елементів у клітині. Вода та інші неорганічні речовини, їх роль у життєдіяльності клітини. Обмін речовин і перетворення енергії основа життєдіяльності клітини. Біосинтез білків. Ген і його роль у біосинтезі. Код ДНК. Генотип. Віруси. Хромосоми, їх гаплоїдний і диплоїдний набори, постійність кількості і форми.

Короткі відомості про до дарвінівський період розвитку біології (К. Ліней, Ж.Б. Ламарк). Основні положення вчення Ч. Дарвіна. Значення теорії еволюції для розвитку природознавства. Критерії виду. Популяція – одиниця виду і еволюції. Форми природного добору: рушійний, стабілізуючий. Штучний добір і форми мінливості; їх роль у виведенні порід домашніх тварин і сортів культурних рослин. Основи селекції. Генетичні основи селекції рослин, тварин, мікроорганізмів.

Предмет, завдання і методи генетики. Основні закономірності спадковості і мінливості організмів та їх цитологічні основи. Моно- і дигібридне схрещування. Генетика і теорія еволюції. Генетика популяцій. Селекція рослин, тварин і мікроорганізмів. Основні методи селекції. Біотехнологія та її значення.

Роль рослин у природі, значення в житті людини, народному господарстві. Поняття про вегетативні та генеративні органи рослини. Корінь і його функції. Види коренів. Стебло. Пагін. Брунька – зачатковий пагін, її будова і розвиток, розташування на стеблі. Видозмінені пагони: кореневище, бульба, цибулина. Листок. Зовнішня будова листка. Жилкування. Листки прості і складні. Квітка, плід, насінина. Квітка – орган насіннєвого розмноження рослин. Покритонасінні. Клас дводольні рослини. Родини: хрестоцвіті, розоцвіті, бобові, пасльонові, складноцвіті. Клас однодольні рослини. Родини: лілійні, злакові. Голонасінні. Будова і розмноження голонасінних (на прикладі сосни). Папороті. Хвощі. Плазуни. Мохи. Водорості. Прокаріоти. Гриби. Лишайники.

Одноклітинні тварини. Амеба. Пересування, живлення, дихання, виділення. Розмноження. Утворення цисти. Кишковопорожнинні. Гідра. Плоскі черви. Круглі черви. Кільчасті черви. Молюски. Членистоногі. Ракоподібні. Павукоподібні. Комахи. Хордові. Риби. Земноводні. Плазуни. Птахи. Ссавці. Хижаки, Ластоногі, Китоподібні, Парно- і Непарнокопиті, Примати.

Людина та її здоровя, екологія людини, походження людини. Опорно-рухова система. М’язи, їх функції. Кров і кровообіг. Дихання. Травлення. Обмін речовин та енергії. Виділення. Шкіра. Залози внутрішньої секреції. Нервова система. Органи чуття. Походження людини. Рушійні сили антропогенезу: соціальні і біологічні фактори. Стародавні, давні та викопні люди сучасного типу. Людські раси, їх походження.
Список рекомендованої літератури

 1. Брайон О.В., Чикаленко В.Г. Анатомія рослин. – К.: Вища школа, 1992. – 271 с.

 2. Васильєв А.Е., Воронин Н.С., Еленевский А.Г., Серебрякова Т.И. Ботаніка. Анатомия и морфология растений. – М.: Просвещение. 1988. – 480 с.

 3. Григора І.М., Соломаха В.А. Основи фітоценології. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 240 с.

 4. Григора І.М., Соломаха В.А. Рослинність України (еколого-ценотичний, флористичний та географічний нарис). – К., 2005. – 452 с.

 5. Гришко-Богменко Б.К., Морозюк.С.С., Мороз І.В., Оляніцька Л.Г. Географія рослин з основами ботаніки. – К.: вища школа. 1991. – 255 с.

 6. Жизнь животных. В 7 т. Под ред. Ю.И.Полянского. – М.: Просвещение, 1987. – 448 с.

 7. Костіков І.Ю., Джаган В.В., Демченко Е.М., Бойко О.А., Бойко В.Р., Романенко П.О. Ботаніка. Водорості та гриби. – К., 2006. - 476 с.

 8. Комарницкий Н. А., Кудряшов Л. В., Уранов А. А. Ботаника. Систематика растений. М.: Высшая школа, 1975. – 608 с.

 9. Марисова І.В. Біогеографія. Регіональний аспект. Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 128 с.

 10. Нечитайло В. А., Кучерява Л. Ф. Ботаніка. Вищі рослини. – Київ: Фітосоціоцентр, 2000. – 432 с.

ЗАГАЛЬНА Хімія
Предмет і завдання курсу. Місце хімії серед природничих наук та її роль у підготовці еколога. Завдання хімії у вирішенні сучасних проблем екології. Будова речовини. Атомно-молекулярна і кінетична теорія будови речовини. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу. Число Авогадро. Шкала атомних мас. Вуглецева одиниця. Молекулярна маса речовини. Моль як міра кількості речовини. Молярна маса. Еквівалент елемента і хімічної сполуки. Молярна маса еквівалента і сполуки.

Сучасна теорія будови атомів. Квантово-механічна теорія будови електронних оболонок атомів. Квантові числа. Атомні орбіталі, їхня конфігурація та розташування в просторі. Ємність підрівнів та рівнів атома за електронами. Принцип Паулі. Електронні формули елементів. Склад ядра атома. Протонно-нейтронна теорія. Ізотопи та ізобари. Стабільні та радіоактивні ізотопи та їх інформаційна роль. Молекулярний годинник. Дендрогеохронологія.

Поширення хімічних елементів у природі. Особливо стійкі хімічні елементи. Магічні ядра. Моделі будови ядра. Оболонкова модель ядра атома. Ядерні реакції у природі. Термоядерний синтез хімічних елементів.

Періодичний закон і періодична система елементів. Структура періодичної системи. Будова атома і періодичний закон. Групи, періоди і родини s-, p-, d-, f-елементів. Біогенні елементи. Основні фізичні і хімічні властивості елементів та закономірності їхніх змін у періодичній системі. Значення періодичного закону як інструмента систематизації хімічної інформації, засобу її інтерпретації та передбачення властивостей хімічних сполук.

Хімічний зв’язок і будова молекул. Типи хімічних зв’язків: йонний, ковалентний, металічний, водневий. Донорно-акцепторний зв’язок. Міжмолекулярні взаємодії. Кристалічна та аморфна будова речовин. Типи просторових кристалічних ґраток твердих речовин (атомна, йонна, молекулярна, металічна).

Комплексні сполуки. Значення комплексних сполук для функціонування природного середовища. Поширеність комплексних сполук. Роль хлорофілу, гемо/лег/глобіну, ферментів як комплексних сполук. Комплексоутворення і ґумус грунтів. Будова комплексних сполук. Зовнішня і внутрішня сфера комплексу. Йони-комплексоутворювачі. Координаційне число. Ліганди (аденди). Заряд комплексного йона. Стійкість комплексних сполук. Хімічний зв’язок у комплексних сполуках. Особливості будови будови деяких типових біологічно активних комплексів. Комплексні сполуки в розчинах.

Розчини. Роль розчинів у природі. Водні розчини як зовнішнє і внутрішнє середовище для живих систем. Гомогенні і гетерогенні системи. Розчини як суміші молекулярно-дисперсного рівня. Газоподібні, рідкі і тверді розчини. Водні розчини. Природа міжмолекулярних сил у розчинах. Насичені, ненасичені і перенасичені розчини. Способи вираження складу розчинів: масова частка, молярна концентрація і молярна концентрація еквівалента розчиненої речовини. Діаграма розчинності. Гідратна теорія розчинів. Сольвати і гідрати. Кристалогідрати.

Електролітична дисоціація та її роль у природі. Основні положення теорії електролітичної дисоціації. Механізми дисоціації. Гідратація йонів. Дисоціація кислот, основ та солей у водних розчинах. Ступінь дисоціації. Сильні та слабкі електроліти. Активність та коефіцієнт активності йонів. Дисоціація води. Йонний добуток води. Водневий показник.

Буферні системи у природі. Буферні розчини і механізм їхньої дії. Буферна ємність. Буферні системи води та ґрунту. Методи визначення буферності ґрунту. Поняття про кислотно-лужну рівновагу ґрунту.

Окисно-відновні процеси в природі. Окисно-відновні реакції. Відновники (донори електронів) та окисники (акцептори електронів). Вплив умов середовища на перебіг окисно-відновних реакцій. Окисно-відновний потенціал та його використання для характеристики стану довкілля. Теорія методу оксидиметрії (перманганатометрії, йодометрії) і його застосування в екологічних дослідженнях.

Фізико-хімія поверхневих явищ. Поверхневі явища та їхнє значення в природі. Адсорбційна рівновага та процеси на рухомих межах поділу фаз (рідина - газ) або (рідина − рідина). Поверхнева енергія (енергія Гіббса та причини її виникнення). Поверхневий натяг рідин. Поверхнево-активні та поверхнево-інактивні речовини. Будова біологічних мембран. Адсорбційна рівновага та процеси на нерухомих межах поділу фаз (тверде тіло − газ) або (тверде тіло − рідина). Сорбція (адсорбція, абсорбція). Адсорбати, адсорбтиви. Десорбція. Хемосорбція.

Адсорбція на межі поділу тверде тіло – розчин. Молекулярна адсорбція. Адсорбція електролітів (еквівалентна, селективна, обмінна). Йоннообмінники. Деіонізація води. Роль йонообмінників у ґрунті. Хроматографія.

Мікрогетерогенні системи в природі. Аерозолі (туман, дим, пил). Утворення аерозолів. Методи конденсації аерозолів (фізична конденсація, хемоконденсація). Утворення хмар, туману, диму. Властивості аерозолів (оптич­ні, молекулярно-кінетичні, електричні). Коагуляція аерозолів та методи їхнього руйнування. Значення аерозолів. Природні аерозолі – кліматорегулювальні чинники. Смог. Кислотні опади. Пневмоконіози (силікоз, антраноз, азбестоз).

Системи із самочинним міцелоутворенням. Колоїдний стан речовини. Колоїди та їхнє поширення в природі. Колоїдні поверхнево-активні речовини. Гумус, як колоїдний ПАР. Водорозчинні та жиророзчинні ПАР. Йоногенні та нейонні ПАР. Міцелоутворення та його роль в обміні речовин. Критична концентрація міцелоутворення. Будова міцели. Солюбілізація.

Емульсії. Емульгатори. Природні емульгатори. Синтетичні детергенти та їхній вплив на довкілля. Суспензії. Класифікація суспензій. Методи отримання. Характеристика суспензій. Значення суспензій. Піни і піноутворення.

Хімія атмосфери. Особливості хімічних процесів у різних шарах атмосфери. Процеси йонізації, дисоціації. Реакції атмосферних йонів (дисоціативна рекомбінація, реакції обміну, перенесення заряду). Процес озоноутворення. Основні хімічні процеси у тропосфері та їхня екологічна роль. Діоксид карбону та клімат.

Хімія природних вод. Хімічний склад гідросфери. Особливості хімічних процесів у морській воді. Карбонатна буферна система та процеси життєдіяльності в океані. Роль гідросфери у функціонуванні глобальних циклів хімічних елементів. Основні біохімічні процеси в гідросфері.

Хімія біосфери. Геохімічна діяльність живих організмів. Міграція і концентрація хімічних елементів. Біогеохімічні процеси, цикли і колообіги. Застосування хімічних знань для поліпшення екологічної ситуації навколишнього середовища та проведення екологічного моніторингу.
^ Список рекомендованої літератури

Григор’єва В. В., Cамійленко В. М., Сич А. М. Загальна хімія. − К., 1991. − 431 с.

Романова Н. В. Загальна та неорганічна хімія. - К.: Ірпінь. 1998. − 478 с.

Мороз А. С., Ковальова А. Г. Фізична та колоїдна хімія. – Львів: “Світ”, 1994. − 279 с.

Гамкало З. Г. Хімія геосфер: Лабораторний практикум для студентів природничих факультетів. − Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 195 с.

Романова Н. В. Основи хімічного аналізу. − К.: Ірпінь, 1998. − 140 с.

^ ОСНОВИ ГІДРОЛОГІЇ
Гідросфера і її властивості. Поняття про гідросферу. Гідрографія і гідрологія. Структура загальної гідрології. Гідрологія в системі наук про Землю. Історія формування гідрології як науки. Основні етапи розвитку гідрології. Формування гідрології в кінці ХVІ на початку ХVІІ ст. Розвиток гідрології ХІХ ст. в Центральній Європі і Франції. Гідрологічні дослідження в хІХ ст. Аналіз сучасного стану та перспектив.

Кругообіг води на земній кулі. Розподіл суші і води. Поняття про вологообмін. Мале і велике коло кругообігу води в природі. Рівняння балансу кругообігу води земної кулі та окремих її частин.

Води підземні. Генезис підземних вод. Води інфільтраційні, конденсаційні, ювенілні реліктові та метаморфічні. Характеристика підземних вод. Вода в зоні аерації. Вода в шарі сатирації. Види підземних вод. Води поверхневі. Гідрологія рік. Річковий басейн. Поняття про водозбір. Поверхневий і підземний водозбір. Фізико-географічні характеристики водозбору. Морфометричні параметри водозбору. Поняття про гідрологічну мережу і її класифікації.

Річкові долини і її типи. Їх вплив на гідрологічний режим рік. Русло ріки, їх класифікація. Поняття про повздовжній профіль ріки, та їх типи. Профіль рівноваги. Водний баланс і річковий стік. Водний баланс водозборів. Характеристика річкового стоку і його картування. Сезонний та багаторічний режим стоку. Термічний і льодовий режим рік. Річкові наноси і руслові процеси. Енергія і робота річок. Формування річкових наносів. Руслові процеси і їх класифікація. Гирла рік і їх типи.

Гідрологія озер і водосховищ. Загальні особливості водойм. Генезис і будова котловин. Морфометричні характеристики водойм. Водний баланс і рівні води водойм. Рівняння водного балансу. Зовнішній водообмін. Структура водного балансу озер. Класифікація озер за водним балансом. Структура водного балансу водосховищ. Вплив водойм на режим рік. Термічний і водний режим водойм. Поняття про тепловий баланс та гідрологічні сезони водойм. Тепловий режим донних відкладів. Термічна класифікація водойм. Льодові явища. Динаміка водойм. Поняття про хвилі, течії та перемішування. Вплив динаміки водойм на формування берегів. Принципи обчислення переробки берегів. Гідрохімічні, оптичні, біологічні особливості водойм. Донні відклади. Седиментаційний процес та типи донних відкладів. Замулення водосховищ.

Льодовики і лавини. Основи гідрології льодовиків. Водний баланс льодовиків. Водний режим основних морфологічних частин льодовиків. Регулююча роль льодовиків. Гідрологічні особливості лавин, їх класифікація.

Основи гідрології боліт. Основні закономірності заболочення суші та географічна зональність боліт. Класифікація боліт. Фази і стадії формування боліт, їх гідродинамічні характеристики. Рівняння водного балансу болотного масиву. Антропогенний вплив на болота, меліорація боліт та заболочених масивів.

Антропогенний вплив на водні ресурси Землі та прикладне значення загальної гідрології.
^ Список рекомендованої літератури
Богословський Б.Б., Салюхин А.А., Цванов К.Г., Соколов Д.П. Общая гидрология (гидрология суши). – Л.: Гидрометеоиздат, 1984. – 422 с.

Гидрология суши. Морфология и динамика руслового рельефа. – М., 1985. – 161 с.

Гидрологические аспекты территориального перераспределения водных ресурсов / Под ред. Р.А. Нежиховского. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 152 с.
ҐРУНТОЗНАВСТВО

Роль науки ґрунтознавства в суспільному житті. Поняття ґрунту. Глобальні функції ґрунту. Поняття родючості ґрунту та її види (природна, штучна, ефективна, відносна, економічна). Методи дослідження в ґрунтознавстві. Фактори ґрунтоутворення і їх роль.

Історія ґрунтознавчої науки в Світі та Україні. Видатні вчені ґрунтознавці та їх внесок у науку В.В. Докучаєв, В.І.Канівець, Б.Б.Полинов, М.М.Сибірцев, П.А. Костичев, Г.І.Танфільєв

Родючість ґрунту. Фактори і закономірності природної родючості ґрунтів. Категорії ґрунтової родючості. Підвищення родючості та окультурення ґрунтів. Закон “спадаючої родючості ґрунтів”, його критика.

Утворення, склад та властивості мінеральної частини ґрунту. Породоутворюючі мінерали. Первинні і вторинні мінерали. Процеси гіпергенези: фізичне, хімічне і біологічне вивітрювання

Основні типи материнських порід (магматичні, осадові, метаморфічні). Генезис четвертинних ґрунтотворних порід. Гранулометричний склад і класифікація ґрунтів.

Процес ґрунтоутворення. Стадії ґрунтоутворення. Ґрунтоутворення в часі. Великий геологічний і малий біологічний колообіг речовин у природі. Елементарні ґрунтові процеси.

Рослинні формації і їх роль у ґрунтоутворенні. Джерела гумусу у ґрунті. Перетворення органічної речовини у ґрунті та процес гумусоутворення.

Органічна речовина ґрунту. Груповий і фракційний склад гумусу. Гумусовий стан ґрунтів. Екологічне значення гумусу та регулювання його вмісту.

Фізико-хімічні властивості ґрунту. Ґрунтові колоїди. Будова колоїдної частинки. Вбирна здатність ґрунтів. Вбирні основи.

Ґрунтовий розчин. Кислотно-основні властивості ґрунтів. Буферність ґрунтів.

Функції води у ґрунті. Форми (категорії) води в ґрунті. Водно-фізичні властивості ґрунтів. Доступність ґрунтової вологи для рослин. Водний режим ґрунтів.

Принципи класифікації і діагностики ґрунтів. Ґрунтово-географічне районування. Географічні закономірності поширення ґрунтів. Зональність, поясність, азональність та інтразональність ґрунтів.

Морфологія ґрунту. Основні морфологічні ознаки. Ґрунтовий профіль.

Ґрунти арктичної, тундрової, тайгово-лісової зон (генеза, склад, властивості, використання і охорона). Підзолистий і дерновий ґрунтоутворюючі процеси.

Ґрунти і ґрунтовий покрив лісостепової, степової та сухостепової зон (генеза, географія, властивості, використання та охорона).

Ґрунти напівпустель і пустель. Засолені ґрунти. Ґрунти гірських країн. Болотні ґрунти і ґрунти заплав (генеза, склад, властивості, використання).

Охорона ґрунтів від забруднення та виснаження.
^ Список рекомендованої літератури

Гринь Г. С. Полевая диагностика почв. − Харьков, 1974. − 223 с.

Дюшофур Ф. Основы почвоведения. Эволюция почв. − М., 1970. − 591 с.

Карпачевский Л. О. Экологическое почвоведение. − М., 1993. − 212 с.

Полевой определитель почв. − К., 1981. − 318 с.

Почвоведение / Под ред. проф. И. С. Кауричева. − М., 1989.

Почвоведение: У 2 ч. / Под ред. В. А. Ковды, Б. Г. Розанова. − М., 1988.
^

Топографія з основами картографіїПредмет топографії та геодезії. Зв'язок топографії та геодезії з іншими науками. Коротка історія розвитку топографії та геодезії. Фігура та розміри Землі та методи їх визначення. Форма і розміри Землі. Вплив кривизни Землі на горизонтальні і вертикальні відстані. Поняття про геодезичні мережі. Топографічна карта. Масштаб топографічних карт та його форми. Лінійний та поперечний масштаби. Точність масштабу. Топографічний план.

Координати. Система координат. Система географічних координат та її застосування. Система прямокутних координат. Полярні координати. Зближення меридіанів та його визначення. Зв'язок плоскої прямокутної та полярної систем координат. Пряма та обернена геодезичні задачі.

Орієнтування ліній. Визначення кутів орієнтування. Азимут географічний. Азимут магнітний. Дирекцій ний кут. Румб дирекцій ний. Магнітне схилення та Гаусове зближення меридіанів. Залежність між кутами орієнтування.

Картографічні умовні знаки для зображення елементів ситуації та рельєфу земної поверхні. Класифікація умовних знаків. Особливості оформлення топографічних карт та планів. Зображення населених пунктів. Зображення промислових, сільськогосподарських та соціально-культурних об'єктів. Зображення мережі доріг. Зображення об'єктів гідрографії, рельєфу, рослинності і ґрунтів, опорних пунктів. Зображення кордонів та огорож. Повнота, достовірність та точність топографічних карт.

Математична основа вітчизняних топографічних карт. Розграфлення та номенклатура топографічних карт та планів. Головні принципи утворення номенклатури топографічних карт.

Аналіз топографічних карт. Вимірювання віддалей. Визначення географічних та прямокутних координат. Визначення номенклатури та координат кутів рамки аркуша топографічної карти. Визначення кутів орієнтування. Визначення кількісних характеристик рельєфу. Абсолютна та відносна висота та точність їх визначення. Побудова профілю за топографічною картою. Визначення площ. Географічний опис місцевості.

Виміри та їх класифікація. Похибки вимірів. Математична обробка результатів рівноточних вимірів однієї величини. Математична обробка результатів нерівноточних вимірів однієї величини.

Поняття про вимірювання ліній. Прилади для лінійних вимірів: землемірна стрічка; рулетка, інварний дріт, оптичний віддалемір. Методика вимірювання довжин ліній. Точність результатів вимірювання. Вимірювання довжин ліній за допомогою світло- та радіовіддалемірів.

Принцип вимірювання горизонтальних кутів та прилад для їх вимірювання. Будова та класифікація теодолітів. Вимірювання горизонтальних кутів. Журнал вимірювання горизонтальних кутів та порядок його заповнення.

Теодолітні ходи та їх види. Обчислення координат точок теодолітних ходів. Похибки в результатах вимірювання горизонтальних кутів. Визначення загальної абсолютної та відносної лінійної похибки полігону. Порядок обчислення координат точок теодолітного ходу. Державна геодезична мережа України.

Методи визначення висот. Геометричне нівелювання. Прилади та приладдя геометричного нівелювання. Методика виконання геометричного нівелювання. Обчислення похибок при проведенні геометричного нівелювання. Нівелювання для побудови профілю. Тригонометричне нівелювання. Барометричне нівелювання. Державна нівелірна мережа України.

Види робіт по створенню топографічних карт. Класифікація зйомок місцевості. Види та способи топографічної зйомки місцевості. Тахеометрична зйомка: сутність, прилади, геодезичне обґрунтування, виконання, камеральні роботи. Інші види топографічної зйомки місцевості: нівелювання поверхні для побудови великомасштабного плану; окомірна зйомка; бусольна зйомка. Побудова полігону за румбами та довжинами сторін. Розподіл графічної похибки полігону.

Аерофотознімання. Аерофотознімок. Стереофотограмметричні прилади. Дешифрування аерофотознімків. Аерофототопографічне знімання.
Список рекомендованої літератури

 1. Господинов Г.В., Сорокин В.Н. Топография. - М., 1974. - 359 с.

 2. Картографія з основами топографії. – Р.М. Земледух. – К.: Вища школа, 1993. – 456 с.

 3. Найдин И.Н., Найдина К.В. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра, 1991. – 208 с.

 4. Поклад Г.Г. Геодезия. – М.: Недра, 1988. – 304 с.

 5. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. – Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 208 с.

 6. Топографія з основами геодезії: Підручник / А.П. Божок, В.Д. Барановський, К.І. Дрич та ін. / За ред. А.П. Божок. - К.: Вища школа, 1995. - 275

 7. Лозинський В.В. Топографічний практикум. Навчальний посібник (видання друге, доопрацьоване і доповнене) – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 110 с.

 8. Лозинський В.В. Контрольні запитання і завдання з курсу «Топографія з основами геодезії». Навчально-методичне видання. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 56 с.

 9. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник (навчальне видання друге, доопрацьоване і доповнене). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2009. – 216 с.


^ ОСНОВИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА І ЕКСПЕРТИЗИ
Екологічне право як галузь права. Взаємодія суспільства і природи. Розвиток діяльності по охороні навколишнього природного середовища.

Становлення екологічного права. Поняття, предмет і методи екологічного права. Система екологічного права. Співвідношення з іншими галузями права

Об'єкти екологічного права. Принципи екологічного права

Джерела екологічного права. Загальна характеристика джерел екологічного права. Конституція України у системі джерел екологічного права. Закон як джерело екологічного права. Нормативно – правові акти Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Міжнародні договори як джерела екологічного права України.

Екологічні права та обов'язки громадян України. Загальна характеристика екологічних прав та обов’язків громадян України. Право на безпечне життя і здоров’я довкілля. Система екологічних прав громадян України. Забезпечення та захист екологічних прав громадян України.

Право власності на природні об’єкти та їх ресурси. Поняття та особливості права власності на природні об’єкти та їх ресурси. Співвідношення конституційних та галузевих норм власності на природні об’єкти та їх ресурси. Загальна характеристика відносин власності.

Право природокористування. Поняття, суть, принципи права природокористування. Класифікація права природокористування. Загальне і спеціальне природокористування. Зміст відносин природокористування. Підстави виникнення і припинення відносин природокористування.

Правові засади управління в галузі охорони довкілля. Загальна характеристика управління в галузі охорони довкілля. Система державних органів управління в галузі охорони довкілля. Функції управління в галузі охорони довкілля. Екологічне планування, прогнозування та програмування. Екологічний моніторинг. Ведення кадастрів та обліку. Стандартизація та нормування.

Правове регулювання екологічної експертизи. Поняття, мета, види екологічної експертизи. Сутність екологічної експертизи. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи. Статут експерта екологічної експертизи, права та обов’язки замовників екологічної експертизи. Порядок проведення екологічної експертизи.

Екологічний контроль. Поняття екологічного контролю. Державний екологічний контроль. Відомчий і виробничий екологічний контроль. Громадський контроль за дотриманням екологічного законодавства.

Юридична відповідальність за екологічні правопорушення. Поняття та підстави юридичної відповідальності за екологічні правопорушення. Адміністративна відповідальність. Кримінальна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність. Дисциплінарні відповідальність.
Список рекомендованої літератури

 1. Екологічне право України. Академічний курс: Підручник/ Ред. Ю.С. Шемшученко. – К.: Юридична думка, 2005. –848с.

 2. Кобецька Н.Р. Екологічне право України. Навчальний посібник. - К.: Юрінком Інтер, 2007.-352с.

 3. Екологічне право України: Підручник/ МОН України, НЮА України ім.Я.Мудрого; за ред. А.П.Гетьмана, М.В.Шульги.- Х.: Право, 2005.- 384с

 4. Андрейцев В.І. Екологічне право: Курс лекцій в схемах. — К., 1996.

 5. Природноресурсове право України: Навч. Посібн./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. -376 с.

 6. Екологічна експертиза: Право і практика / За ред. Андрейцева В.І., Пустовойта М.А. – К.: Урожай, 1992. – 208 с.

 7. Закон України "Про екологічну експертизу" (09.02.1995)


Економіка ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Економіка природокористування як наука та екологічна політика держави. Предмет, метод і завдання курсу. Основні терміни і поняття. Принципи природокористування. Роль і значення екологічної освіти.
Еколого-економічна класифікація природних ресурсів. Визначення природних ресурсів. Їх класифікація. Водні і земельні ресурси України. Мінеральні ресурси України. Біологічні ресурси. Рослинний і тваринний світ. Рекреаційні ресурси.
Механізм управління природокористуванням. Цілі та завдання управління в галузі природокористування. Законодавчі функції управління. Виконавчі функції управління. Кадастри природних ресурсів та їх місце в системі управління природокористування. Стандартизація і нормування якості навколишнього природного середовища. Моніторинг та державний контроль за станом навколишнього природного середовища. Контроль за станом водних і земельних ресурсів у Львівській області.
Економічний механізм природокористування і охорони навколишнього середовища.

Економічні методи регулювання охорони навколишнього середовища. Сутність кономічного механізму природокористування. Подвійна його роль. Основні складові елементи економічного механізму природокористування. Економічні заходи забезпечення ОНПС.
Економічна оцінка природних ресурсів. Принципи та концепції економічної оцінки природних ресурсів. Методичні підходи до економічної оцінки. Економічна оцінка землі і мінеральних ресурсів. Економічна оцінка водних, лісових і тваринних Ресурсів.
Основи платного природокористування в Україні. Збори за використання природних ресурсів. Основні компоненти платного природокористування в Україні. Плата за Землю. Платежі за використання надр. Плата за використання водних ресурсів. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів та об’єктів тваринного світу.
Теорія економічних збитків від антропогенного впливу на довкілля. Загальна Класифікація порушень навколишнього природного середовища. Класифікація економічних збитків. Методи визначення економічних збитків. Відшкодування в установленому порядку збитків, завданих порушенням законодавства про ОНПС. Платежі за порушення природного середовища: забруднення атмосфери, водних об’єктів, розміщення відходів. Методика розрахунку розмірів відшкодування збитків за порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів Порядок обчислення та сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища.
Фінансово-кредитний механізм охорони навколишнього природного середовища. Організація системи фінансування природоохоронних заходів. Екологічне оподаткування. Фінансові методи стимулювання природоохоронної діяльності. Економічне стимулювання раціонального природокористування. Екологічне страхування. Екологічна сертифікація.
Економічні санкції в галузі природокористування. Економічні санкції за нераціональне лісокористування. Економічні санкції за нераціональне використання ресурсів тваринного світу та рекреаційних природних ресурсів.

Економічні методи покарання за нераціональне природокористування.
Економічна ефективність природоохоронних заходів. Основні природоохоронні заходи. Особливості оцінки економічної ефективності природоохоронних заходів. Економічна ефективність природоохоронних заходів.

Розрахунок ефективності водоохоронного заходу.

Державні цільові та інші екологічні програми.

Розробка екологічних програм раціонального використання водних ресурсів.

^ Список рекомендованої літератури

 1. Закон України “Про охорону навколишнього середовища ”.

 2. Порядок встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999р. №303 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2003 р. № 402).

 3. Карлюка Д.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи по дисципліні "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 7.050107 „Економіка підприємств” Херсон, ХДТУ, 2003. - с.32.

 4. Карлюка Д.О. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної роботи по дисципліні "Економіка природокористування" для студентів спеціальності 7.050107 „Економіка підприємств” Херсон, ХДТУ, 2003. - с.32.

 5. Макарова Н.С., Гармідер ЛюД., Михальчук Л.В. Економіка природокористування. Навч. посібник для вузів. К. 1999.- 320с.

 6. Царенко О.М. Злобін Ю.А. Навколишнє середовище та економіка природокористування. Навч. посібник для вузів. К. 1999.- 592с.

 7. Шевчук В. Довідник з питань економіки та фінансування природокористування і природоохоронної діяльності, видавництво “Геопринт” – Київ, 2000 – 411 с.

 8. Журнали "Екологія та економіка".


^ РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ І ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Мета, об’єкт, предмет і завдання курсу. Етапи розвитку науки про охорону природи. Сучасне законодавство у світі і в Україні про охорону природи.Конституція України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".

Раціональне і нераціональне природокористування. Загальні і регіональні тенденції природокористування. Соціально-економічні наслідки нераціонвального природокористування. Принципи природокористування.

Класифікація природних ресурсів. Природні ресурси і природні умови. Природно-ресурсний потенціал України.

Природно-ресурсний потенціал Львівщини. Проблеми раціонального використання природних ресурсів Львівщини.

Управління природокористуванням. Органи управління в галузі природокористування та їх функції. Кадастри природних ресурсів та їх місце в системі управління природокористуванням. 6. Моніторинг навколишнього природного середовища та державний контроль природокористування. Державні природоохоронні програми та їх виконання.

Економічні засади природокористування. Економічні механізми природокористування і охорона навколишнього середовища. Економічні заходи забезпечення ОНПС.

Стан атмосферного повітря в Україні. Види, джерела і наслідки забруднення атмосфери. Обсяги викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних і мобільних джерел забруднення. Охорона атмосферного повітря. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".

Стан атмосферного повітря у Львівській області. Викиди забруднюючих речови в атмосферне повітря. Транскордонне забруднення атмосферного повітря. Вплив забруднюючих речовин на здоров'я людини.

Водні ресурси України. Стан поверхневих вод України та їх використання.. Загальний забір води із природних водних джерел. Споживання води. Залучення оборотної та повторно використаної води. Водокористувачі в Україні. Державний водний кадастр. Водний кодекс України.

Забруднення водних ресурсів та основні тенденції їхніх змін. Джерела забруднення гідросфери. Наслідки забруднення гідросфери. Стічні води та методи їх очистки. Основні напрями діяльності та заходи, спрямовані на раціональне водовикористання та охорону водних ресурсів.

Водні ресурси Львівської області та їх використання. Забруднення поверхневих і підземних вод. Скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Стан очисних споруд у Львівській області. Режим підземних вод. Якість підземних вод. Якість питної води та її вплив на здоров'я населення. Заходи щодо покращення стану водних об'єктів.

Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

Мінеральні ресурси України. Проблеми використання та охорони мінеральних ресурсів. Класифікація мінеральних ресурсів надр. Мінеральні ресурси земних надр України. Правові основи експлуатації мінеральних ресурсів. Екологічні проблеми гірничодобувної промисловості. Основні принципи і методи раціонального використання і охорони мінеральних ресурсів.

Земельні ресурси України. Сучасний стан, проблеми використання й охорони. Основні особливості використання земель як ресурсу. Склад та цільове призначення земель України. Сучасний стан використання та охорона земельних ресурсів України. Екологічні проблеми сучасного землекористування. Законодавча база України в сфері раціонального використання та охорони земель. Головні засади раціонального використання та охорони земель.

Лісові ресурси України. Стан використання та охорона. Екологічна роль лісу. Значення лісу в господарстві держави. Лісові ресурси України. Екологічні проблеми лісів. Зміна якісного складу лісів, скорочення площі лісів, їх причини і наслідки. Відтворення лісів, раціональне використання та охорона лісових ресурсів.

Ресурси рослинного і тваринного світу України. Використання та збереження біологічних ресурсів. Сучасний стан рослинного світу України. Проблеми використання та збереження рослинних ресурсів в державі. Тваринний світ України. Використання та охорона ресурсів тваринного світу держави. Рибні ресурси, їх використання й охорона. Законодавча база України в галузі охорони рослинного і тваринного світу. Основні принципи і вимоги державної політики у сфері захисту рослин і тварин. Червона книга України. Зелена книга України.

Рекреаційні ресурси України. Специфіка господарського використання та охорона рекреаційних ресурсів.

Природно-заповідний фонд України. Класифікація об’єктів природно-заповідного фонду України. Основні природно-заповідні об’єкти України. Управління у галузі охорони довкілля.

^ Cписок рекомендованої літератури

Волошин І.М. Методичні вказівки, дидактичний матеріал до самостійної роботи з курсу “Використання природних ресурсів і охорона природи. Частина перша: Структура органів управління, природні ресурси, ґрунтовий покрив. Природо-охороні об’єкти. – Л.–К., 1990. – 60 с.; Частина друга: Повітряний простір, водні ресурси, рослинний і тваринний світ. – Л.–К.: Укрвузполіграф, 1990. – 60 с.

Волошин І.М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. – Львів: Простір-М, 1998. – 356 с.

Волошин І.М. Методика дослідження проблем природокористування: Навчальний посібник. – Львів–Київ: ВІПОЛ, 1994. – 150 с.

Ярошенко М.Ф. Природа и человечество. – Кишинев: Штиинца, 1978. – 405 с.
^ ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Формування поглядів на проблему “Людина і довкілля”. Місце екології людини в системі наук. Предмет і завдання екології людини як науки.

Історичний розвиток анторопоекології. Використання демографічної інформації в антропоекологічних дослідженнях. Способи і особливості проживання людей. Екологія суспільного здоров’я. Екологічні особливості проживання у сільській місцевості. Населення міста. Житло – екологічна ніша міського жителя. Антропо-екологічні дослідження сім’ї. Нормування якості стану довкілля. Проблеми безпеки життєдіяльності.

Людина як космопланетний феномен. Система потреб людини. Особливості екологічної адаптації людини. Середовище існування людини. Екологічна ніша людини. Оточуюче людину середовище та його компоненти. Популяційна і демографічна характеристика людства. Расовий й етнічний склад сучасного людства. Етнічна екологія. Демографічні процеси в популяціях людини. Регуляція чисельності людей.

Вплив на людину природних екологічних факторів. Метеокліматичні фактори. Сонячна радіація. Природний радіоактивний фон. Роль біологічних ритмів у житті людини. Магнітне поле Землі. Харчування людини як екологічний фактор. Взаємодія людини з іншими живими організмами. Вплив людини на навколишнє природне середовище. Еволюція взаємовідносин людини з природою. Глобальні екологічні проблеми сучасності.

Вплив на людину антропогенних екологічних факторів. Екопатологічні процеси в організмі людини. Здоров’я людини і хімічні забруднювачі навколишнього природного середовища. Радіоактивне забруднення навколишнього природного середовища. Електромагнітне забруднення. Акустичне забруднення. Вібраційне забруднення. Світлове забруднення. Антропогенні зміни клімату і здоров’я людини. Психологія людини в умовах екологічної кризи. Основні стратегеми виживання людської цивілізації в умовах екологічної кризи.
^ Список рекомендованої літератури

Амосов Н.М. Природа и человек. – К.: Наук. думка, 1983.

Гончаренко М.С., Бойчук Ю.Д. Екологія людини: Навч. посібник / За ред. Н.В. Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2005. – 394 с.

Коган А.Б. Экологическая физиология человека. – Ростов-на Дону: Изд-во Ростов. Ун-та, 1990.

Казначеев В.П. Проблемы экологии города и экологии человека. Экология человека в больших городах. – Л., 1988.
^ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ

Поняття “Моніторинг” і “Моніторинг довкілля”. Суть і завдання моніторингу.

Історія моніторингових досліджень. Структура моніторингу. Об’єкти і суб’єкти моніторингу. Методи спостережень за рівнем забруднення природного середовища. Рівні і види моніторингу довкілля.

Принципи класифікації системи моніторингу. Характеристика загальних рис різних видів і системи моніторингу. Нормування якості навколишнього природного середовища як основа екологічного моніторингу.

Основні поняття і категорії нормування якості компонентів довкілля (повітря, грунтово-рослинний покрив), що впливають на екологічний стан водного середовища. ГДК забруднюючих речовин у воді і продуктах харчування. Класи небезпеки хімічних речовин і сполук. Нормування впливу хімічних сполук на довкілля та водне середовище. Нормування радіоактивного випромінювання і забруднення.

Проблеми і перспективи моніторингу поверхневих та підземних вод. Принципи організації спостережень і контролювання якості поверхневих і підземних вод. Гідробіологічні спостереження. Оцінювання і прогнозування якості води. Проблеми моніторингу – науково-методичні, організаційні, матеріально-технічні, управлінські тощо. Перспективи гідроекологічного моніторингу. Моніторинг Світового Океану. Завдання і основні види комплексного глобального моніторингу океану. Організація спостережень за станом морів та океанів. Оцінювання і контролювання нафтових забруднень поверхні моря.

Моніторинг атмосферного повітря. Види постів спостережень. Методи оцінки забруднення повітря. Екологічне нормування в якості атмосферного повітря.

Основні принципи ґрунтового моніторингу. Забрудненість грунтів важкими металами. Методика закладання дослідних площадок та відбору зразків.

Радіоактивне забруднення природного середовища і його моніторинг. Джерела радіоактивного забруднення природного середовища. Методи радіаційного контролю
Список рекомендованої літератури

 1. Величко О.М., Гало М., Дудич І.І., Шпеник Ю.О. Основи екології та моніторинг довкілля. Навчальний посібник. – Ужгород, 2001. – 285 с.

 2. Рудько Г., Адаменко О. Екологічний моніторинг геологічного середовища. Львів, Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка. 2001.– 260 с.

 3. Долина Л.Ф. Мониторинг окружаю ще среды и инженерные методы охраны биосферы Ч.1. – Днепропетровск, 2002. – 208 с.

 4. Клименко М. О., Прищепа А. М., Вознюк Н.М. Моніторинг довкілля: Підручник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2006. – 360 с.

^ ЗАПОВІДНА СПРАВА

Сутність природно-заповідної справи. Сучасний стан заповідання в Україні. Міжнародне співробітництво. Поняття термінів: “геосозологія”, “природно-заповідна справа” та “культурно-заповідна справа”.

Історія природно-заповідної справи в Україні та світі. Етапи розвитку (дохристиянської священної природи; заповідних гаїв і угідь; XVII-XVIII ст.; формування праобразів природних заповідників; створення перших державних заповідників та початок формування їх мережі; занепади та підйоми ПЗС; планового формування географічної мережі ПЗТ; стрімкого розвитку або десяти “золотих” років ПЗС; формування екологічної мережі).

Правові аспекти. Закон УкраїниПро природно-заповідний фонд України” (16.06.1992р.), Постанова ВРУ про “Програму перспективного розвитку заводної справи в Україні” (22.09.1994р.).

Міжнародна співпраця в галузі охорони та заповідання природи. Міжнародні організації. Червона книга МСОП, Європейський Червоний список, Червона книга України, “Червоні переліки” міжнародних конвенцій, Зеленка книга України, Регіональні “червоні списки”. Кодекс поведінки в заповідній природі.

Природно-заповідний фонд. Природні території особливої охорони. Класифікаційна схема. Функціональна класифікація заповідних об’єктів. Міжнародна класифікація природоохоронних територій.

Ідеології природно-заповідної справи. Сакральне заповідання природних ресурсів. Системи заповідання для майбутнього. Етика заповідання дикої природи. Наука про заповідання природи: зміст і структура.

Система формування природно-заповідного фонду як основної екологічної мережі. Резервування природних територій. Виділення природних територій для заповідання. Оголошення про створення територій і об’єктів природно-заповідного фонду. Порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій і об’єктів природно-заповідного фонду.

Структурно-функціональна організація природно-заповідних територій. Сутність та об’єкти зонування. Характеристика функціональних зон.

Природно-захисна сфера розвитку. Державний екологічний контроль. Громадський контроль. Служба державної охорони.
^ Список рекомендованої літератури
Волошин І.М. Методика дослідження проблем природокористування: Навчальний посібник. – Львів–Київ: ВІПОЛ, 1994. – 150 с.

Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. − 352 с.

Природноресурсове право України: Навч. Посібн./ За ред. І.І. Каракаша. – К.: Істина, 2005. -376 с.

ТЕХНОЕКОЛОГІЯ

Техноекологія як прикладна галузь екології. Предмет та основні завдання техноекології. Техногенний вплив на біосферу. Техногенні забруднення та їх джерела. Загальна характеристика найбільш поширених і небезпечних для довкілля матеріальних забруднювальних речовин.
Паливна та добувна промисловість та її вплив на довкілля. Нафтова та газова промисловість. Забруднення довкілля нафтопродуктами. Вплив гірничо-добувної промисловості на довкілля.

Вугільна промисловість. Способи видобування вугілля. Характеристика впливу на довкілля. Альтернативні рішення. Природоохоронні заходи.
Електроенергетика та її вплив на екологію. Теплові електростанції. Характеристика впливу на екологію. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Скорочення шкідливих викидів в атмосферу, забруднення водоймищ.

Атомні та гідроелектростанції та їх екологічний вплив.

Нетрадиційні джерела енергії: сонячна, вітрова, біоенергія, енергія океанів, двигуни на водні.
Характеристика чорної маеталургії. Виробництво чавуну і сталі. Вплив чорної металургії на довкілля. Основні шляхи утилізації відходів сталеплавильного виробництва. Заходи охорони довкілля від шкідливого впливу підприємств чорної металургії. Характеристика кольорової металургії. Металургія міді, алюмінію, магнію. Вплив кольорової металургії на екологію. Заходи з охорони довкілля від впливу підприємств кольорової металургії.

Машинобудівний комплекс, його вплив на довкілля. Загальні відомості про складові комплексу. Вплив складових машинобудівного комплексу на довкілля. Природоохоронні заходи.

Хімічний комплекс і його вплив на довкілля. Класифікація основних галузей хімічного комплексу. Необхідні ресурси хімічної промисловості. Характеристика впливу на довкілля та стан здоров'я людини. Оздоровчі заходи.

Вплив лісопромислового комплексу на довкілля. Загальні відомості про лісопромисловий комплекс. Деревообробна промисловість та целюлозно-паперова промисловість. Вплив складових лісопромислового комплексу на стан довкілля.

Промисловість будівельних матеріалів. Загальна характеристика галузі. Сфери впливу на навколишнє середовище. Вплив на людину. Отруєння металами. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію.

Вплив легкої і харчової промисловості на довкілля. Сфери впливу галузей на довкілля. Причини забруднення. Природоохоронні заходи. Альтернативні рішення у харчовій промисловості.

Агропромисловий комплекс і його вплив на довкілля. Сучасний стан сільського господарства в Україні. Структура агропромислового комплексу. Екологічні проблеми рослинництва. Екологізація сучасного землеробства. Негативний вплив відходів тваринництва на довкілля. Технологічні процеси у тваринництві. Біотехнологія переробки відходів тваринництва. Природоохоронні заходи.

Вплив транспортного комплексу на довкілля. Структура транспортного комплексу. Залізничний, автомобільний, водний, авіаційний, трубопровідний транспорт і їх вплив на стан навколишнього середовища. Заходи боротьби зі шкідливим впливом на екологію. Заходи попередження забруднення водного басейну.

Житлово-комунальне господарство, його вплив на довкілля. Загальна характеристика. Водопостачання. Відходи. Міські споруди. Вплив комунальних підприємств на довкілля. Природоохоронні заходи. Альтернативні рішення.

Вплив військово-промислового комплексу на довкілля. Об»єкти військово-промислового комплексу. Вплив складових військово-промислового комплексу на довкілля у мирний час. Вплив складових військово-промислового комплексу на довкілля у військовий час. Техногенне навантаження на космос.

Основні шляхи захисту довкілля від промислового забруднення.

Забезпечення належного рівня екологічної безпеки промислових підприємств. Основні методи охорони довкілля від промислового забруднення.

Захист повітряного басейну від промислових забруднень. Зниження ступеня забруднення повітряного середовища населених місць.

Загальна характеристика систем очищення викидів в атмосферу. Апарати сухого очищення газів від пилу. Установки мокрого очищення газів. Фільтри. Адсорбційні та хемосорбційні методи очищення газових викидів. Каталітичний метод очищення газових викидів.

Захист водного середовища від промислових забруднювачів. Визначення необхідного ступеня очищення промислових стічних вод. Механічні методи очищення стічних вод. Хімічні методи очищення стічних вод. Фізико-хімічні методи очищення. Біологічне очищення. Термічне очищення стічних вод.

Захист літосфери та поводження з відходами. Джерела та класифікація відходів. Методи переробки твердих відходів. Переробка промислових відходів. Утилізація та ліквідація осадків стічних вод. Створення маловідходних та безвідходних технологічних процесів.

Захист навколишнього середовища від енергетичного забруднення довкілля. Зниження шумового забруднення. Зниження вібраційного впливу. Захист від електромагнітних полів. Захист від радіоактивного забруднення. Зниження теплового забруднення.
^ Список рекомендованої літератури

Кучерявий В. П. Екологія. − Львів: Світ, 2000. − 500 с.

Білявський Г. О., Падун М. М., Фурдуй Р. С. Основи загальної екології. – К.: Либідь, 1995. – 280 с.

Одум Ю. Екологія (в двох томах). – М.: Мир, 1986.

Білявський Г. О., Бутченко Л. І. Основи екології: теорія та практикум: Навчальний посібник. – К.: Лібра, 2002. − 352 с.

Злобін Ю.А., Кочубей Н.В. Загальна екологія. – Суми: Університетська книга», 2003 – 416 с.

Гайнріх Д., Гергт М. Екологія. Dtv-Atlas. Пер. з нім., К.: Знания-Прес, 2001

Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Лібра, 1988. – 248 с.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації