Поиск по базе сайта:
! 1 Предмет І завдання курсу \"Методика викладання хімії\". Історія мвх icon

! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Назва! 1 Предмет І завдання курсу "Методика викладання хімії". Історія мвх
Сторінка3/4
Дата конвертації30.07.2014
Розмір0.57 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4

- фізична величина, що визначається відношенням маси атома елемента до маси атома оксигену

№ 622, 0, 6, 1, 1, 120

Формування основних понять атомно-молекулярного вчення відбувається підчас викладання теми

- початкові хімічні поняття

- прості речовині

- кількість речовини та розрахунки за хімічними формулами

! 7 Методика формування провідних теоретичних уявлень в курсі хімії середніх навчальних закладів.

№ 71, 0, 7, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи вивчається тема "Періодична система елементів. Будова атома"

- 7

- 8

- 9

- 10

№ 72, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке відповідає головному освітньому завданню теми "Періодична система елементів. Будова атома"

- отримання відомостей про періодичну зміну хімічних властивостей елементів та їх сполук в залежності від величини атомних мас елементів

- отримання відомостей про будову атомів елементів, структуру їх електронних оболонок

- встановлення причинно-наслідкових зв’язків між періодичною зміною хімічних властивостей та будовою атомів елементів.

№ 73, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке відповідає навчальному завданню теми "Періодична система елементів. Будова атома"

- розкриття суті періодичного закону, причини періодичності

- набуття відомостей про будову атомів елементів, структуру їх електронних оболонок

- набуття відомостей про періодичну зміну хімічних властивостей елементів та їх сполук в залежності від величини атомних мас елементів

№ 74, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть поняття використанні у темі "Періодична система елементів. Будова атома"

- елемент, атомна маса, будова атома, порядковий номер

- елемент, атомна маса, будова атома, еквівалентна маса

- елемент, атомна маса, мольний об'єм, порядковий номер

- елемент, атомна маса, мольний об'єм, еквівалентна маса

№ 75, 0, 7, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи вивчається тема "Хімічний зв'язок. Будова речовин"

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11

№ 76, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть твердження, що відповідає освітньому завданню теми "Хімічний зв'язок. Будова речовин"

- поглибити теоретичне уявлення попередніх тем, розуміння властивостей хімічних елементів у молекулах і кристалах реальних хімічних речовин

- умовиводи щодо природи хімічного зв'язку, враховуючи положення елементів у періодичній системі, якісного складу та хімічних властивостей речовин

№ 77, 0, 7, 1, 1, 120

Нуклід це

- ядро атома з певним числом протонів

- ядро атома з певним числом позитронів

- ядро атома із парною кількістю протонів

- ядро атома із парною кількістю нейтронів

№ 78, 0, 7, 1, 1, 120

Порушення порядку зростання величин атомних мас у періодичній системі слід вивчати

- на прикладі задач на встановлення вмісту ізотопу виходячи з атомної маси та ізотопного складу елементів

- на прикладі відомостей про різні періоди напіврозпаду ізотопів і, як наслідок, зсуву середньої атомної маси

- шляхом запам’ятовування відповідних пар елементів

№ 79, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть сучасне формулювання періодичного закону

- Властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від заряду ядра атомів елементів

- Властивості елементів і утворених ними простих і складних речовин перебувають у періодичній залежності від величини атомних мас елементів
№ 710, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть серед наведених внутрішньопредметні поняття пов’язані зі систематикою хімічних елементів

- хімічний елемент, валентність

- ядро атома, атомна маса

- період піврозпаду, ізотопний склад

- нуклід, заряд ядра
№ 711, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть серед наведених міжпредметні поняття пов’язані з будовою атома.

- хімічний елемент, молярна маса

- ядро атома, атомна маса

- валентність, ступінь окиснення
№ 712, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть твердження яке відповідає освітньому завданню теми "Хімічний зв’язок. Будова речовин"

- поглибити теоретичні уявлення попередніх тем, розуміння властивостей хімічних елементів у речовинах.

- ознайомити учнів з основними положеннями теорії хімічного зв'язку
№ 713, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть правильну послідовність вивчення понять в темі "Хімічний зв’язок. Будова речовин"

- ковалентний неполярний-ковалентний полярний-іонний типи хімічного зв'язку

- іонний-ковалентний неполярний-ковалентний полярний типи хімічного зв'язку

- ковалентний полярний-ковалентний неполярний-іонний типи хімічного зв'язку
№ 714, 0, 7, 1, 1, 120

Спосіб утворення ковалентного неполярного зв'язку шляхом включення одного електрону до спільної електронної пари називається

- обмінним

- донорним

- донорно-акцепторним
№ 715, 0, 7, 1, 1, 120

Спосіб утворення ковалентного полярного зв'язку шляхом "віддачи" пари електронів до спільної електронної пари називається

- обмінним

- донорним

- донорно-акцепторним
№ 716, 0, 7, 1, 1, 120

Оберіть правильне формулювання поняття "валентність"

- кількість відданих або приєднаних електронів в процесі утворення хімічного зв'язку

- кількість одновалентними атомів з якими може сполучатися атом даного елемента

- кількість найближчих сусідів атома у молекулі речовини
№ 717, 0, 7, 1, 1, 120

Вивчення полярного ковалентного зв'язку слід починати із запитання

- чи впливає природа атомів на їх взаємодію

- чи впливає кількість атомних орбіталей на характер взаємодії між атомами
№ 718, 0, 7, 1, 1, 120

Природу хімічного зв’язку можна вивчати на основі досліду, що…

- показує відмінності у хімічні поведінці атомарного та молекулярного водню

- демонструє подібність хімічної поведінки хлору та брому
№ 719, 0, 7, 1, 1, 120

Скільки підходів існує до пояснення природи хімічного зв’язку?

- 1(вивчення тільки ковалентного зв’язку)

- 2(вивчення спочатку ковалентного а потім іонного та навпаки - вивчення іонного а потім ковалентного)

- 3(вивчення ковалентного, ван-дер-ваальсівського та водневого зв’язків)
№ 720, 0, 7, 1, 1, 120

На що має спиратися вивчення кристалічних ґраток

- на міжпредметні зв’язки із фізикою, географією

- на внутрішньо предметні зв’язки із темою "Поширеність хімічних елементів”
№ 721, 0, 7, 1, 1, 120

До провідних теоретичних уявлень в шкільному курсі належать

- періодичний закон, будова атома, хімічний зв'язок

- атомне ядро, електрон, хімічна реакція

- атомно-молекулярне вчення, дисоціація, іони

№ 722, 0, 7, 1, 1, 120

Назву нуклід використовують для

- ядер та атомів з певним нуклонним числом

- протонів, нейтронів

- для електронів

№ 723, 0, 7, 1, 1, 120

Назву нуклід використовують для

- ядер та атомів з певним нуклонним числом

- протонів, нейтронів

- для електронів

№ 724, 0, 7, 1, 1, 120

Поняття ізотоп формується

- до встановлення залежності порядковий номер елемента - заряд ядра

- після встановлення залежності порядковий номер елемента - заряд ядра

- одночасно з встановлення залежності порядковий номер елемента - заряд ядра
№ 725, 0, 7, 1, 1, 120

Нуклонне число це

- кількість протонів у ядрі атома

- сума кількості протонів та нейтронів у ядрі атома

- кількість електронів у атомі

! 8 Формування системи понять про хімічні реакції в курсі хімії середніх навчальних закладів.

№ 81, 0, 8, 1, 1, 120

Формування поняття про суть хімічної реакції спирається на

- закон об’ємних відношень

- теорію будови речовини

- закон Генрі

- теорію електролітичної дисоціації
№ 82, 0, 8, 1, 1, 120

Оберіть початкові хімічні поняття про хімічну реакцію з якими учні знайомляться у 8 класі

- ознаки перебігу хімічних реакцій, каталізатори та інгібітори

- молекулярність реакції, кінетика реакції

- механізм та порядок реакції
№ 83, 0, 8, 1, 1, 120

На початковому етапі формування системи понять про хімічну реакцію основну роль відіграє

- хімічний експеримент

- умовиводи про особливості перебігу деяких реакцій

- робота з підручником

- виконання домашніх завдань
№ 84, 0, 8, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи учні знайомляться з поняттям «каталізатор»

- 7

- 8

- 9

-10
№ 85, 0, 8, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи учні вперше знайомляться з класифікацією хімічних реакцій

- 7

- 8

- 9

-10
№ 86, 0, 8, 1, 1, 120

Реактивом на сульфат-іон є йон

- Cl-

- Ba2-

- CO32-

- Ag-

№ 87, 0, 8, 1, 1, 120

В атмосфері кисню не здатен горіти газ

- H2

- CH4

- CO

- CO2

№ 88, 0, 8, 1, 1, 120

У лабораторних умовах сульфур(IV) оксид добувають

- у результаті розкладу сульфатної кислоти

- спалювання сірки

- дією кислот на сульфати

- дією лугів на сульфіти

№ 89, 0, 8, 1, 1, 120

За стандартних умов сульфатна кислота взаємодіє з

- HCl

- Na2CO3

- BaSO4

- CO2

№ 810, 0, 8, 1, 1, 120

Чинники, які зміщують рівновагу синтезу амоніаку праворуч – це

- підвищення тиску, збільшення концентрації азоту

- нагрівання, додавання аміаку

- наявність каталізатора

№ 811, 0, 8, 1, 1, 120

У реакціях амоніак може виявляти властивості

- тільки окисника

- і окисника, і відновника

- тільки відновника

№ 812, 0, 8, 1, 1, 120

Реакція одержання кисню в лабораторії з калій перманганату є

- розкладу, оборотна

- розкладу, окисно-відновна

- оборотна, сполучення

- каталітична, без зміни ступеня окиснення

№ 813, 0, 8, 1, 1, 120

Реакція одержання кисню в лабораторії з гідроген пероксиду є

- оборотна, розкладу

- каталітична, окисно-відновна

- оборотна, сполучення

- каталітична, без зміни ступеня окиснення

№ 814, 0, 8, 1, 1, 120

Зовнішніми ознаками хімічних реакцій є

- утворення нових речовин, зміна внутрішньої енергії системи

- зміна забарвлення, зміна агрегатного стану, утворення нових речовин,

- зміна агрегатного стану, зміна запаху, виділення теплоти чи світла

№ 815, 0, 8, 1, 1, 120

Внутрішніми ознаками хімічних реакцій є

- випадання осаду, зміна забарвлення

- утворення нових речовин, руйнування одних і виникнення нових хімічних зв’язків

- зміна внутрішньої енергії системи, виділення світла

№ 816, 0, 8, 1, 1, 120

Формування теоретичної системи знань про хімічні реакції передбачає розгляд понять

- явище хімічне, хімічне рівняння, хімічна рівновага

- алотропія, дисперсні системи

- будова атома

№ 817, 0, 8, 1, 1, 120

Елементарна класифікація хімічних реакцій передбачає наступні їх типи

- реакції сполучення, заміщення, обміну, розкладу

- реакції гетерогенні, гомогенні, ендотермічні, мономолекулярні

- реакції сполучення, розкладу, ендотермічні, екзотермічні

№ 818, 0, 8, 1, 1, 120

Основою кількісних розрахунків за хімічними рівняннями є закони

- Бойля-Маріотта, Бутлерова

- Ломоносова, Авогадро

- Авогадро, Шарля, Генрі

- Бутлерова, Ломоносова Бойля-Маріотта

№ 819, 0, 8, 1, 1, 120

Основною ознакою окисно-відновних реакцій є зміна

- агрегатного стану речовин

- ступеня окиснення

- температури реакційного середовища

- кольору

№ 820, 0, 8, 1, 1, 120

Продовжити визначення “Хімічними реакціями називають такі перетворення речовин, під час яких відбувається...

- зміна хімічного складу і структури речовин

- зміна структури речовин

- руйнування одних і виникнення інших хімічних зв’язків

- виділення тепла і світла

№ 821, 0, 8, 1, 1, 120

Початкові відомості про закономірності перебігу реакцій передбачають формування понять

- швидкість хімічних реакцій, хімічну рівновагу

- каталізатор, зміна ентальпії, фазове перетворення

- агрегатний стан, фазове перетворення

№ 822, 0, 8, 1, 1, 120

Система понять про хімічні реакції включає поняття про

- рівняння реакції, стехіометричний коефіцієнт, ознаки перебігу реакції тепловий ефект

- рівняння реакції, ізотопи, ознаки перебігу реакції тепловий ефект

- рівняння реакції, стехіометричний коефіцієнт, мольний об'єм, тепловий ефект

№ 823, 0, 8, 1, 1, 120

Система понять про окисно-відновні реакції передбачають формування понять про

- ступінь окиснення, алотропію

- окисник, ступінь окиснення

- відновник, ізомерію

- електронний баланс, механізм реакції

! 9 Задачі у шкільному курсі хімії.

№ 91, 0, 9, 1, 1, 120

Основні типи розрахункових задач обов'язкові до використання в шкільному курсі

- відомі з підручників з "Методики викладання хімії"

- наведено в програмі предмету "Хімія"

- відомі з підручників з предмету "Хімія"

- обираються вчителем особисто
№ 92, 0, 9, 1, 1, 120

До розвиваючої функції задач у шкільному курсі хімії належать

- розкриття кількісного боку хімії як науки

- формування раціональних прийомів мислення, навичок самоконтролю та самостійної діяльності

- виконання завдань галузі "природознавство"

- виховання моральних якостей громадянина
№ 93, 0, 9, 1, 1, 120

До основних методів розв’язування розрахункових задач належать

- приведення до одиниці, пропорція, алгебраїчний, графічний, арифметичний, за допомогою квадрату Пірсона, стехіометричних схем, готових формул

- приведення до одиниці, пропорція, алгебраїчний, графічний, арифметичний, підгонки, стехіометричних схем, готових формул

- зіставлення зі зразком, пропорція, алгебраїчний, графічний, арифметичний, підгонки, стехіометричних схем, готових формул

- приведення до одиниці, пропорція, алгебраїчний, графічний, арифметичний, підгонки, стехіометричних схем, обчислення
№ 94, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення відносної молекулярної маси речовини за її формулою.

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 95, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення масової частки елемента в речовині.

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 96, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення числа атомів (молекул) у певній кількості речовини

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 97, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення за хімічною формулою молярної маси, маси і кількості речовини

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 98, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення об’єму газу за нормальних умов

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 99, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на обчислення відносної густини газів

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 910, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (рівень стандарту) учні знайомляться із задачами на розрахунки за хімічними рівняннями маси, об’єму, кількості речовини реагентів та продуктів реакцій

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 911, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (академічний рівень) учні знайомляться із задачами на обчислення виходу продукту реакції від теоретичного

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 912, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (академічний рівень) учні знайомляться із задачами на обчислення маси (об’єму, кількості) продукту реакції за масами (об’ємом, кількістю речовини) реагентів, один із яких узято в надлишку

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 913, 0, 9, 1, 1, 120

У якому класі 11 річної школи (академічний рівень) учні знайомляться із задачами на обчислення за хімічними рівняннями кількості речовини, маси або об’єму (газуватих речовин) за кількістю речовини, масою або об’ємом реагенту, що містить певну частку домішок

- 7

- 8

- 9

- 10

- 11
№ 914, 0, 9, 1, 1, 120

З якою кількістю способів розв’язування задач варто ознайомити учнів

- одним

- кількома

- всіма відомими вчителю
№ 915, 0, 9, 1, 1, 120

В основу графічного методу розв’язування задач покладено

- побудову графіків лінійних залежностей між величинами наведеними в задачі

- графічне відображення хімічних формул

- побудову графіків залежностей між величинами наведеними в задачі

- побудову графіків квадратичних залежностей між величинами наведеними в задачі
№ 916, 0, 9, 1, 1, 120

Коли можливе "згортання" міркувань при розв’язуванні задач вчителем

- при першому ознайомленні з розв’язуванням задачі нового типу

- при повторному розв’язуванні задач нового типу

- після чіткого засвоєння учнями певної послідовності міркувань

- у шкільній практиці не використовується
№ 917, 0, 9, 1, 1, 120

До методичних принципів навчання розв’язуванню задач належать

- вчитель попередньо розв'язує задачу сам; учні постійно бачать текст задачі; Учні проявляють самостійність при розв'язуванні задачі; учні проводять самоаналіз контролюючи розв'язок задачі; вчитель повинен систематично включати розв'язування задач до процесу навчання хімії

- вчитель не розв'язує попередньо задач особисто; учні постійно бачать текст задачі; учні проявляють самостійність при розв'язуванні задачі; учні проводять самоаналіз контролюючи розв'язок задачі; вчитель повинен систематично включати розв'язування задач до процесу навчання хімії

- вчитель попередньо розв'язує задачу сам;; Учні проявляють самостійність при розв'язуванні задачі; учні проводять самоаналіз контролюючи розв'язок задачі; вчитель повинен систематично включати розв'язування задач до процесу навчання хімії

- вчитель попередньо розв'язує задачу сам; учні постійно бачать текст задачі; Учні проявляють самостійність при розв'язуванні задачі; учні проводять самоаналіз контролюючи розв'язок задачі; вчитель повинен включати розв'язування задач до окремих тем відповідно вимог програми
№ 918, 0, 9, 1, 1, 120

Чи варто використовувати міжпредметну та внутрішньопредметну інформацію при складання задач

- варто використовувати тільки внутрішньопредметну

- варто використовувати як міжпредметну так і внутрішньопредметну

- ні, задачі мають базуватися лише на матеріалі теми
№ 919, 0, 9, 1, 1, 120

В основу розв’язування задач на обчислення за хімічними рівняннями покладено

- закон збереження маси

- закон збереження маси та енергії

- закон сталості складу

- закон Генрі
№ 920, 0, 9, 1, 1, 120

В основу розв’язування задач на обчислення відносної густини газів покладено

- закон Авогадро

- сталість густин газів при зміні температури

- зміну густин газів при зміні температури

- наближення неідеального газу для газуватих речовин
! 10 Навчальний хімічний експеримент

№ 101, 0, 10, 1, 1, 120

Залежно від співвідношення діяльності вчителя і учнів навчальний хімічний експеримент поділяють на:

- демонстраційний, учнівський

- учнівський, ілюстративний

- учнівський, дослідницький

- демонстраційний, ілюстративний

№ 102, 0, 10, 1, 1, 120

За методами проведення навчальний хімічний експеримент поділяють на:

- демонстраційний, учнівський

- учнівський, ілюстративний

- дослідницький, ілюстративний

- демонстраційний, ілюстративний

№ 103, 0, 10, 1, 1, 120

До учнівського експерименту належать:

- лабораторні роботи, практичні заняття, експериментальні задачі

- демонстрації, практичні заняття, експериментальні задачі

- демонстрації, моделювання промислових виробництв, експериментальні задачі

№ 104, 0, 10, 1, 1, 120

За формами проведення лабораторні роботи поділяють на:
1   2   3   4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації