Поиск по базе сайта:
Витяг з робочої програми навчальної дисципліни \" Прикладна етика\"; викладач Ліщинська О.І icon

Витяг з робочої програми навчальної дисципліни " Прикладна етика"; викладач Ліщинська О.І
Скачати 289.38 Kb.
НазваВитяг з робочої програми навчальної дисципліни " Прикладна етика"; викладач Ліщинська О.І
Дата конвертації30.07.2014
Розмір289.38 Kb.
ТипВитяг
 1. Опис навчальної дисципліни
(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Прикладна етика”; викладач – Ліщинська О.І.)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0201 культура

(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 2

Напрям

6.020101 культурологія

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність Культурологія


4-йКурсова робота

Семестр

Загальна кількість годин - 72

8-йЛекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

20 год.

Год.

^ Практичні, семінарські

20 год.

Год.

ЛабораторніГод.

^ Самостійна робота

32 год.

Год.

ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 1:1 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: вивчити та проаналізувати актуальні прикладні морально-етичні проблеми сучасної культури.

Завдання: розглянути та проаналізувати особливості прикладної етики як міждисциплінарної галузі, розглянути актуальні проблеми біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу, з допомогою методу полеміки виробити моральну позицію щодо окремих етико-прикладних проблем.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні поняття прикладної етики, особливості прикладних проблем біоетики, екологічної етики, етики науки і техніки, етики бізнесу.

вміти: аналізувати особливості прикладних моральних проблем, проводити компаративний аналіз різних різних підходів до вирішення моральних проблем, формувати і аргументувати власну моральну позицію щодо осмислення кожної проблеми прикладної етики. 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Особливості та актуальні проблеми біоетики
Тема 1. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знання

1.Теоретико-методологічні засади вивчення прикладної етики.

2. Історія виникнення нової міждисциплінарної галузі.

3. Прикладна етика як наука: дефініція та предмет. Співвідношення теоретичної та прикладної етики.

4. Актуальність прикладної етики на сучасному етапі цивілізаційного розвитку.
Література:

Гусейнов А., Апресян Р. Этика / А. Гусейнов, Р. Апресян. – М., 1998.

Гусейнов А. Размышления о прикладной этике [Електронний ресурс] / А. Гусейнов. – Режим доступу : www. ethicscenter. ru/ ed/ kaunas/apr.html.

Коновалова Л. Прикладная этика (по материалам западной литературы) [Електронний ресурс] / Л. Коновалова. – Режим доступу : www.philosophy.ru/iphras/library/konov.html.

Ліщинська О. Прикладна етика : навч. посібник / О. Ліщинська. – Львів, 2010.
Тема 2. Теоретичні засади біоетики

1. Причини появи та історія становлення біоетики.

2. Біоетика як галузь знання і суспільної практики.

3. Філософсько-етичні та вузькі (спеціальні) принципи біоетики.

4. Святість людського життя як фундаментальний світоглядний принцип біоетики.
Література:

Биоэтика: принципы, правила, проблемы / Отв. ред. Б. Юдин. – М., 1998.

Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник / В. Запорожан, М Аряєв. – Одеса, 2005.

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики [Електронний ресурс] / М. Кислельов. – Режим доступу : www.uct.kiev.ua/~ sofi.

Поттер В. Р. Биоэтика. Мост в будущее / В. Р. Поттер. – К., 2002. 

Пустовіт С. Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та принципів біоетики: автореф. дис. … доктора філос. наук / С. Пустовіт. – К., 2009.

Тема 3. Прикладні проблеми біоетики

1. Актуальні проблеми біоетики.

2. Евтаназія: морально-етична оцінка проблеми.

3. Трансплантація як етико-прикладна проблема.

4. Генна інженерія як проблема біоетики.

5. Морально-етична характеристика клонування.
Література:

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів, 2003.

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми. Москаленко, М. Попов. – Вінниця, 2005.

Терешкевич Г. Біоетика в системі охорони здоров’я і медичної освіти: Навч. Посібник / Г. Терешкевич. – Львів, 2008.

Чешко В. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних парадигм сучасної цивілізації / В. Чешко // Практична філософія. – 2001. – № 3. – С. 44-71.
Тема 4. Історія становлення екологічної етики як науки

1. Актуальність еколого-етичних наукових досліджень.

2. Екологічна етика як галузь знання і суспільної практики.

3. Причини виникнення екологічної етики.

4. Основні моделі екологічної етики. Українська еколого-етична думка.
Література:

Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник / В. Борейко, А. Подобайло. – К., 2004.

Екологія і культура / Авт. кол. В. Крисаченко, С. Кримський, М. Голубець та ін. – К., 1991.

Прохорова И. Экологическая этика и биоцентризм: анализ философских подходов / И. Прохорова // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 3. – Спецвыпуск. – 2001.

Сінькевич О. Мораль і екологія: Текст лекції / О. Сінькевич. – Львів, 1996.
Тема 5. Філософський та нормативний рівень екологічної етики

1. Філософські підвалини екологічної етики.

2. Головні еколого-етичні принципи.

3. Ідея прав природи та проблема їх порушення.

4. Еколого-етичний ідеал та завдання щодо його реалізації.
Література:

Борейко В. Учебные задачи по экологической этике / В. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 6. – Вып. 1. – 2004.

Сесин В. Идея прав природы в трудах зарубежных экофилософов / В. Сесин // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 5. – Спецвыпуск. – 2003.

Сингер П. Освобождение животных / П. Сингер. – К., 2002.

Тейлор Пол. Этические правила отношения к природе / П. Тейлор // Гуманитарный экологический журнал. –Т. 6. – Вып. 1. – 2004.
Змістовий модуль 2. Прикладні проблеми етики науки і техніки та етики бізнесу
Тема 6. Етика науки і техніки: причини виникнення і становлення

1. Роль науки і техніки в сучасній цивілізації.

2. Етика науки і техніки як науково-практична галузь.

3. Причини виникнення нової галузі і проблема співвідношення сучасного розвитку науки, техніки та культури.
Література:

Барбур И. Этика в век технологии / И. Барбур. – М., 2001.

Сичивиця О. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О. Сичивиця. – Львів, 2000.

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии / И. Фролов, Б. Юдин. – М., 1986.
Тема 7. Філософські і прикладні аспекти етики науки і техніки

1. Головні проблемні кола етики науки і техніки.

2. Принципи етики науки і техніки.

3. Проблема порушення етико-наукових принципів.

4. Актуальні завдання етики науки і техніки.
Література:

Сидоренко Л. Етика науки [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко. – Режим доступу : www. philsci. univ. kiev. ua / biblio /

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М., 1980.

Юдин Б. Этическое измерение современной науки [Електронний ресурс] / Б. Юдин // Отечественные записки. – 2002. – № 7. – Режим доступу : http: // magazines. russ. ru /
Тема 8. Теоретичні і нормативі засади етики бізнесу

1. Передумови становлення етики бізнесу.

2. Етика бізнесу як галузь науково-практичного знання.

3. Проблема взаємозв’язку етики та економіки, підприємницької діяльності: історія та сучасний стан.

4. Принципи та норми етики економіки та підприємництва.
Література:

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К., 1994.

Джордж Р. Т. Де. Деловая этика / Р.Т. Де Джордж. – М., 2003.

^ Хоманн К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая этика и этика предпринимательства [Електронний ресурс] / К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез. – Режим доступу : http: // www. krotov. Info /lib_sec /22_h /hom /an0.htm.

Фритцше Д.  Дж. Этика бизнеса / Д.Дж. Фритцше. – М., 2002.


 1. Структура навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср
л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Особливості та актуальні проблеми біоетики

Тема 1. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знання


22

4Тема 2. Теоретичні засади біоетики
2

24Тема 3. Прикладні проблеми біоетики
6

68Тема 4. Історія становлення екологічної етики як науки


22

4Тема 5. Філософський та нормативний рівень екологічної етики


22

4Разом – зм. модуль1
14

1424Змістовий модуль 2. Прикладні проблеми етики науки і техніки та етики бізнесу

Тема 6. Етика науки і техніки: причини виникнення і становлення


22

4Тема 7. Філософські і прикладні аспекти етики науки і техніки

2


2
4Тема 8. Теоретичні і нормативі засади етики бізнесу

2


2
4Разом – зм. модуль 2
6

612


^

Усього годин


18


18
72Модуль 2
^

Курсова робота
-

-
--

-

-^

Усього годин


20


20
72


 1. ^ Теми семінарських занять


з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Прикладна етика як наукова дисципліна

2

2

Біоетика: історичні витоки, засади та принципи

2

3

Проблеми біоетики: евтаназія, трансплантація, аборт, штучне запліднення

4

4

Проблеми біоетики: генна інженерія, клонування

2

5

Екологічна етика як наука

2

6

Філософські і прикладні аспекти екологічної етики

2

7

Етика науки і техніки

2

8

Актуальні проблеми етики науки і техніки

2

9

Особливості етики бізнесу

2

Разом
20


^ ТЕМА 1. ПРИКЛАДНА ЕТИКА ЯК НАУКОВА ДИСЦИПЛІНА

1. Причини виникнення нової наукової дисципліни.

2. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знань.

3. Основні підрозділи прикладної етики.

4. Актуальні завдання прикладної етики.
Теми для наукових доповідей:

«Відкриті» моральні проблеми (смертна кара, егоїзм ринкової конкуренції, сурогатне материнство тощо) і українські реалії

Етика політики

Етика мас-медіа

Етика сім’ї
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики [Електронний ресурс] / Р. Апресян. – Режим доступу : http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html.

^ Бакштановский В., Согомонов Ю. Прикладная этика: опыт университетского словаря / В. Бакштановский, Ю. Согомонов. – Тюмень, 2001.

Бакштановский В., Согомонов Ю. Профессиональная этика: социологические ракурсы [Електронний ресурс] / В. Бакштановский, Ю. Согомонов. – Режим доступу : www.ecsocman.edu.ru/d6/msg/49113.

Золотухина-Аболина Е. Современная этика: истоки и проблемы: Учеб. для вузов / Е. Золотухина-Аболина. – Ростов-н/Д., 1998.
^ ТЕМА 2. БІОЕТИКА: ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ, ЗАСАДИ ТА ПРИНЦИПИ

1. Біоетика як науково-практична галузь.

2. Історичні витоки біоетики.

3. Цінності та принципи біоетики.

4. Сенс життя і смерті як світоглядний принцип біоетики.
Теми для наукових доповідей:

Біоетика – «наука про виживання людства» чи « вуздечка» для прогресу?

Моральне кредо лікарів «Людина може втратити життя, але ні в якому разі надію на одужання» і сучасна комерціалізація і дегуманізація медицини

Сенс життя і сенс смерті
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів, 2003.

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики [Електронний ресурс] / М. Кисельов. – Режим доступу : www.uct.kiev.ua/~ sofi.

Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни / Р. Моуди. – К., 1994.

Судо Ж. История биоэтики, дискуссии, этическая ориентация [Електронний ресурс] / Ж. Судо. – Режим доступу : www.ken.ru / tat.ru/ religion/ catholic.

Швейцер А. Благоговение перед жизнью / А. Швейцер. – М., 1992.
^ ТЕМА 3. ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ: ЕВТАНАЗІЯ, ТРАНСПЛАНТАЦІЯ, АБОРТ, ШТУЧНЕ ЗАПЛІДНЕННЯ

1. Прикладні проблеми біоетики: загальна характеристика та морально-етичний контекст.

2. Морально-етична оцінка проблеми евтаназії.

3. Морально-етична оцінка трансплантації.

4. Репродуктивні проблеми сучасного людства та їх морально-етичний аналіз.
Теми для наукових доповідей:

Біомедичний експеримент: морально-етичний аспект

Проблема аборту: морально-етичний аспект

Технології штучного запліднення і вибору статі дитини: морально-етичний аспект

Проблема зміни статі: морально-етичний аспект
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Возіанов О., Москаленко В. Проблеми трансплантології в Україні / О. Возіанов, В. Москаленко, В. Саєнко, Є. Баран  // Трансплантологія. Науково-практичний журнал. – 2000. – Т. 1. – №1.– С.7-10.

Введение в биоэтику. – М., 1998.

Грандо А. Врачебная этика и медицинская деонтология / А. Грандо. – К., 1988.

Ивашкевич Г. Преступление без наказания. Биологические и морально-этические проблемы пересадки органов и тканей / Г. Ивашквич. – Львов, 1995.
^ ТЕМА 4. ПРОБЛЕМИ БІОЕТИКИ: ГЕННА ІНЖЕНЕРІЯ, КЛОНУВАННЯ

1. Біомедичні дослідження в контексті біоетики.

2. Генна інженерія: морально-етичний оцінка.

3. Проблема клонування в контексті біоетики.
Теми для наукових доповідей:

Розшифрування ДНК: «демон» Ватсона чи відкриття ХХ ст.?

Генетично модифіковані продукти: вирішення проблеми голоду чи «їжа Франкенштейна»?
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Іоан Павло ІІ. Енцикліка Evangelium vitae [Електронний ресурс] / Іоан Павло ІІ. – Режим доступу : http://www.fjp2.com/ru/john-paul-ii/online-library/encyclicals/124-centesimus-annus.

Судо Ж. От оплодотворения in-vitro до клонирования [Електронний ресурс] / Ж. Судо. – Режим доступу : / www.ken.ru / tat.ru/ religion/ catholic.

Чешко В. Генетика, біоетика, політика: коеволюція культурно-психологічних парадигм сучасної цивілізації / В. Чешко // Практична філософія. – 2001. – № 3. – С. 44-71.
^ ТЕМА 5. ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ЯК НАУКА

1. Виникнення екологічної етики як наукової дисципліни.

2. Історія екологічної етики: екоцентризм, біоцентризм, екобіоцентризм.

3. Українська еколого-етична думка.
Теми для наукових доповідей:

Рух за «звільнення» (права) тварин

Екофемінізм як сучасний науковий напрям

Етика дикої природи

Екотуризм як індустрія розваг: «за» і «проти»
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Борейко В. Популярный словарь по экологической этике и гуманитарной экологии [Електронний ресурс] / В. Борейко. – Режим доступу : http://www.ecoethics.ru/m1.07/

Йонас Г. Принцип відповідності у пошуках етики для техногенної цивілізації / Г. Йонас. – К., 2001.

Кримський С. Стати громадянином ноосфери / С. Кримський // Філософія. Антропологія. Екологія` 2001. – К., 2001. – С.3-11.

Прохорова И. Экологическая этика и биоцентризм: анализ философских подходов / И. Прохорова // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 3. – Спецвыпуск. – 2001.
^ ТЕМА 6. ФІЛОСОФСЬКІ І ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ЕТИКИ

1. Принципи екологічної етики.

2. Концепція прав природи.

3. Прикладний рівень екологічної етики.

4. Нова еколого-етична парадигма.
Теми для наукових доповідей:

Принципи екологічної етики П. Тейлора

Експерименти над тваринами (військове, службове, «прикладне» використання тварин): необхідність чи сваволя?

Аматорське полювання: «за» чи «проти»

Моделі поведінки «екологічної людини» в сучасному світі
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Дашевский Б. Экологическая этика и исследования на животных / Б. Дашевский // Гуманитарный экологический журнал. – №2. – 2006.

Сесин В. Идея прав природы в трудах зарубежных экофилософов / В. Сесин // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 5. – Спецвыпуск. – 2003.

Сингер П. Освобождение животных / П. Сингер. – К., 2002.

Тейлор Пол. Этические правила отношения к природе / П. Тейлор // Гуманитарный экологический журнал. –Т. 6. – Вып. 1. – 2004.
^ ТЕМА 7. ЕТИКА НАУКИ І ТЕХНІКИ

1. Роль науки і техніки в культурі людства.

2. Культурологічні концепції про науку і техніку.

3. Етика науки і техніки як науково-практична галузь.
Теми для наукових доповідей:

Наука і техніка: двигун прогресу чи «чума ХХ ст.»?

Проблема природного і штучного інтелекту: міфи і реальність

Знання – сила чи джерело небезпек?

Проблема взаємодії істини і добра (істини і краси)

С п и с о к л і т е р а т у р и:

Барбур И. Этика в век технологии / И. Барбур. – М., 2001.

Бердяєв Н. Человек и машина / Н. Бердяев // Вопросы философии. – 1989. – №3. – С.119-154.

Мамфорд Л. Миф машины / Л. Мамфорд. – М., 2001.

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии / И. Фролов, Б. Юдин. – М., 1986.
^ ТЕМА 8. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕТИКИ НАУКИ І ТЕХНІКИ

1. Основні принципи нової прикладної галузі знань.

2. Порушення принципів наукових досліджень.

3. Актуальні завдання етики науки і техніки.
Теми для наукових доповідей:

Проблема свободи наукового пошуку і громадянської відповідальності вченого

Перспективні доцільні технології майбутнього

Проблема експериментів на людині: межі допустимості

Бережливе суспільство як альтернатива споживацькому
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Печчеи А. Человеческие качества / А. Печчеи. – М., 1980.

Сидоренко Л. Етика науки [Електронний ресурс] / Л. Сидоренко. – Режим доступу : www. philsci. univ. kiev. ua / biblio/

Сичивиця О. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О. Сичивиця. – Львів, 2000.

Юдин Б. Этическое измерение современной науки [Електронний ресурс] / Б. Юдин // Отечественные записки. – 2002. – № 7. – Режим доступу : http: // magazines. russ. ru/
^ ТЕМА 9. ОСОБЛИВОСТІ ЕТИКИ БІЗНЕСУ

1. Передумови та історія виникнення етики бізнесу.

2. Етика бізнесу як прикладна галузь знань.

3. Теоретичний рівень етики підприємництва.

4. Нормативний рівень етики бізнесу.
Теми для наукових доповідей:

Соціальне і моральне значення реклами

Доктрина капіталістичного благодійництва

Традиції українського господарювання (з історії етики бізнесу)

Гроші: мірило успіху чи інструмент ведення діяльності?
С п и с о к л і т е р а т у р и:

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К., 1994.

Джордж Р. Т. Де. Деловая этика / Р.Т. Де Джордж. – М., 2003.

Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса / Ю. Петрунин, В. Борисов. – М., 2000.

Хоманн К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая этика и этика предпринимательства [Електронний ресурс] / К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез. – Режим доступу : http: // www. krotov. Info /lib_sec /22_h /hom /an0.htm.

Фритцше Д.  Дж. Этика бизнеса / Д.Дж. Фритцше. – М., 2002.

8. Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість

Годин

1

Актуальність прикладної етики як науки

4

2

Біоетика: теоретичні та прикладні питання

8

3

Екологічна етика: філософські і етико-прикладні аспекти

8

4

Основні проблеми етики науки і техніки

8

5

Актуальні питання етики бізнесу

4
Разом

32


Тема 1. Актуальність прикладної етики як науки

1. Методологічні основи вивчення прикладної етики.

2. Прикладна етика як сучасний етап розвитку західної етики.

3. Співідношення теоретичної, професійної та прикладної етик.
Теми наукових есе

Прикладна етика в сучасному філософсько-етичному дискурсі

Формування і розвиток прикладної етики в Україні

Предметне поле прикладної етики
Список літератури:

Апель К.-О. Дискурсивна етика як політична етика відповідальності у ситуації сучасного світу / К.-О. Апель // Єрмоленко А. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К., 1999. – С. 395–413.

Этика: Хрестоматия / Авт.-сост. И. Зеленкова. – Минск, 2003. 

Москаленко В., Попов М. Біоетика: філософсько-методологічні та соціально-медичні проблеми / В. Москаленко, М. Попов. – Вінниця, 2005.
Тема 2. Біоетика: теоретичні та прикладні питання

1. Методологічні підходи до біоетики.

2. Предметне поле сучаної біоетики.

3. Прикладні проблеми біоетики (біомедичний експеримент; допоміжні репродуктивні технології; пренатальна діагностика; сурогатне материнство; генна терапія; ГМО).
^ Тематика наукових есе

Ідеї української філософсько-етичної та культурологічної думки в контексті формування біоетики

Вчення Канта (Швейцера, Йонаса, Фромма) в контексті біоетики

Категорії життя і смерті за концепцією Моуді

Розшифрування людського генома: «за» і «проти»

Морально-етична оцінка сурогатного материнства
Список літератури:

Бердяев Н. О назначении человека / Н. Бердяев. – М., 1993.

Кант І. Критика практичного розуму/ І. Кант. – К., 2004.

Котельников В. От Гиппократа до наших дней / В. Котельников. – М., 1987.

Моуди Р. Жизнь до жизни. Жизнь после жизни / Р. Моуди. – К., 1994.

Фромм Э. Иметь или быть / Э. Фромм. – М., 1990.
Тема 3. Екологічна етика: філософські і етико-прикладні аспекти

1. Методологічні підходи до екологічної етики.

2. Теоретичні напрями екологічної етики.

3. Актуальні проблеми екологічної етики. Права природи та проблема їх порушень.

4. Шляхи формування нової екологічної парадигми в контексті екологічної етики.
Тематика наукових есе

Екофілія та екофобія як світоглядні традиції в історії світової культури

Вчення О. Леопольда (А.Швейцера, В.Вернадського, С.Стоуна, С.Кримського, В. Борейка) у контексті екологічної етики

Екоценрична та біоцентрична моделі екологічної етики: компаративний аналіз

Три періоди розвитку теорії ноосфери
Список літератури:

Атфилд Р. Этика экологической ответственности / Р. Атфилд // Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности. – М., 1990. – С. 203–218.

Вернадский В. Начало и вечность жизни / В. Вернадский. – М., 1989.

Кримський С. Стати громадянином ноосфери / С. Кримський // Філософія. Антропологія. Екологія` 2001. – К., 2001.

Хесле В. Философия и экология [Електронний ресурс] / В. Хесле. – Режим доступу : http://d.theupload.info/down/ xmsv43wlireik 5cmnylwuli 6sd6j4j7/hyosle_ v_filosofia_i_ yekol.
Тема 4. Основні проблеми етики науки і техніки

1. Методологічні основи етики науки і техніки.

2. Концепції технократизму та їх морально-етична характеристика.

3. Актуальні проблеми етики науки і техніки (індустрія і культура; «мозок і машина», індустрія і природа; наука і міф, магія і т.ін.).

4. Науковий прогрес і проблема морально-етичної позиції вченого, інженера, технолога, педагога.

5. Світоглядні та морально-етичні альтернативи парадигми індустріальної цивілізації.
^ Тематика наукових есе

Технологічні концепції культури Арона (Ростоу, Белла, Тоффлера, Бжезінського)

Осмислення ролі науки і техніки в культурі в концепції Бердяєва (Сахарова, Мамфорда, Башляра)

НТП: «за» і «проти»

Технології майбутнього: екологічна і соціально-економічна доцільність

Концепція бережливого суспільства
Список літератури:

Кара-Мурза С. Наука и кризис цивилизации / С. Кара-Мурза // Вопросы философии, 1990. – №9. – С.3–15.

Коган Л. Человеческий смысл естественных и технических наук [Електронний ресурс] / Л. Коган. – Режим доступу : http: // virlib. eunnet. net / proceedings /.

Кодекс наукової етики (Проект). Всеукраїнська організація «Українська федерація вчених» [Електронний ресурс]. – К., 2005 / http: // www. semynozhenko. net / ufv /.

Лем С. Сумма технологии [Електронний ресурс] / С. Лем. – Режим доступу : www. lib. ru /LEM/ summa/summcont.htm.
Тема 5. Актуальні питання етики бізнесу

1. Методологічні основи етики бізнесу.

2. Історія господарювання та економічної діяльності: моральні основи та цінності.

3. Сучасні підходи до етики економіки і підприємництва: теорія переваг і теорія обмежень.

4. Синтез моралі і підприємництва в епоху постіндустріального суспільства. Соціальна відповідальність бізнесу.
^ Тематика наукових есе

Ідеї етики бізнесу у концепціях Дж. С. Мілля (А. Сміта, П. Козловскі, К. Хоманна, П. Ульріха, Дж. Роулза)

«Дух капіталізму» у концепції М. Вебера

Роль моральних цінностей, міфології, ритуалів у діяльності підприємства
Список літератури:

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К., 1994.

Верхан П. Підприємець. Його економічна функція та суспільно-політична відповідальність / П. Верхан. – К., 1994.

Петрунин Ю. Этика бизнеса: современные концепции [Електронний ресурс] / Ю. Петрунин. – Режим доступу : http: // www. xserver. ru/.

Шпотов Б. Деловая этика и менеджмент [Електронний ресурс] / Б. Шпотов. – Режим доступу : http: // www. academy-go. ru /.
^ 10. Методи контролю та критерії оцінювання знань
Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

Протягом семестру на семінарських заняттях відбувається оцінювання знань студентів. Студенти мають можливість набрати максимально 50 балів. Існують такі форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю: виступ з основного питання, усна наукова доповідь, доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ, участь у дискусіях, інтерактивних формах організації заняття, аналіз джерельної і монографічної літератури, письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи тощо), реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог) – це кількісна складова поточної успішності за семестр. Протягом семестру проводяться два модулі (можливі й інші види проміжного контролю) – це якісна складова поточної успішності.

Обов’язковим видом роботи студента є самостійна робота, перевірка якої проводиться під час проведення проміжного і підсумкового контролю. Для допуску до екзамену студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 балів.

Іспит проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують письмові завдання (в т. ч. тестові), а також усні питання. На іспиті можна набрати максимально 50 балів. Оцінка за предмет виставляється на основі сумування балів, набраних в семестрі та на іспиті.

При оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.
^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

ВідмінноЗараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо


Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.
^ Питання та завдання для проміжного (модульного) контролю
Тестові питання

1. Вчений, який ввів у науковий обіг термін «біоетика».

1) А. Гусейнов. 2) В. Р. Поттер. 3) В. Кулініченко. 4) Ж. Судо. 5) А. Швейцер.

2. Автор праці «Біоетика – міст у майбутнє».

1) А. Гусейнов. 2) В. Р. Поттер. 3) В. Кулініченко. 4) Ж. Судо. 5) А. Швейцер.
Проблемні завдання

Російський бактеріолог І. Демінський телеграфував в останні хвилини життя: «Я заразився від ховрахів легеневою чумою. Приїздіть, візьміть здобуті культури. Із записами все гаразд. Про все інше розповість лабораторія. Труп мій розітніть як приклад експериментального зараження людини від ховрахів. Прощавайте.»

Дати коментар в контексті біоетики.
Загальні питання

1. Співідношення прикладної етики і професійної етики.

2. Біоетична оцінка смертної кари.
Питання підсумкового контролю

 1. Прикладна етика як міждисциплінарна галузь знань.

 2. Актуальність прикладної етики як міждисциплінарного наукового напряму.

 3. Прикладна етика як сучасний етап розвитку західної етики.

 4. Співідношення теоретичної, професійної та прикладної етик.

 5. Завдання прикладної етики.

 6. Причини виникнення біоетики.

 7. Біоетика як галузь прикладної етики.

 8. Історія становлення біоетики як науки.

 9. Принципи та правила біоетики.

 10. Структурні підрозділи біоетики.

 11. Евтаназія як проблема біоетики.

 12. Докази «за» і «проти» евтаназії. Моральна оцінка евтаназії.

 13. Трансплантація як проблема біоетики.

 14. Історія трансплантації і її морально-етичний контекст.

 15. Аргументи «за» і «протии» трансплантації. Моральна оцінка трансплантації.

 16. Генна інженерія як проблема біоетики.

 17. Аргументи на користь та проти генної інженерії. Моральна оцінка генної інженерії.

 18. ГМО в контексті біоетики.

 19. Клонування як проблема біоетики.

 20. Проблема клонування людей: історія і сучасність.

 21. Докази «за» і «протии» клонування. Моральна оцінка клонування.

 22. Допоміжні репродуктивні технології як проблеми біоетики.

 23. Проблема сурогатного материнства: морально-етична оцінка.

 24. Проблеми біоетики у світлі християнського вчення.

 25. Причини виникнення екологічної етики.

 26. Історія виникнення екологічної етики.

 27. Екологічна етика як наука.

 28. Екоцентричні та біоцентричні моделі екологічної етики.

 29. Екобіоцентрична модель екологічної етики.

 30. Еколого-етичні концепції українських мислителів.

 31. Принципи екологічної етики.

 32. Еколого-етична концепція П. Тейлора.

 33. Ідея природних прав.

 34. Проблема порушення природних прав.

 35. Етологія в контексті екологічної етики.

 36. Поняття еколого-етичного ідеалу.

 37. Завдання екологічної етики на шляху здійснення еколого-етичного ідеалу.

 38. Причини виникнення етики науки і техніки.

 39. Етика науки і техніки як галузь прикладної етики.

 40. Роль науки і техніки в культурі ХХ ст.

 41. Концепції технократизму та їх морально-етична характеристика.

 42. Концепція Е. Тоффлера про роль науки і техніки в культурі людства.

 43. Футурологічна концепція А. Сахарова про роль науки і техніки в культурі людства.

 44. Принципи етики науки і техніки.

 45. Принцип наукової чесності і поняття авторського права.

 46. Основні порушення етичних принципів наукових досліджень.

 47. Етичне регулювання науково-технічних досліджень.

 48. Зовнішня і внутрішня етики науки і техніки.

 49. Науковий прогрес і проблема морально-етичної позиції вченого, інженера, технолога, педагога.

 50. Завдання етики науки і техніки щодо формування гуманістичної парадигми.

 51. Концепція Є. Барбура про перспективи «доцільної технології».

 52. Ідея бережливого суспільства в контексті етики науки і техніки.

 53. Споживацький і простий способи життя в контексті етики науки і техніки.

 54. Концепція ліберал-рестрикціонізму у дослідженнях О. Сичивиці.

 55. Передумови виникнення етики бізнесу.

 56. Історія виникнення етики бізнесу.

 57. Історія господарювання та економічної діяльності: моральні основи та цінності.

 58. Міф про аморальність бізнесу за концепцією Р. Т. Де Джорджа.

 59. Причини виникнення етики підприємництва.

 60. Етика бізнесу як прикладна галузь знань.

 61. Теоретичні засади етики бізнесу.

 62. Сучасні підходи до етики економіки і підприємництва: теорія переваг і теорія обмежень.

 63. Принципи, цінності, норми етики підприємництва.

 64. Світовий, макро- та мікро- рівні принципів та норм етики бізнесу.

 65. Поняття корпоративної культури.

 66. Нормативний рівень етики бізнесу.


^ 12. Методичне забезпечення

Ліщинська О. Комплексна програма з курсу «Прикладна етика» / О. Ліщинська / Культурологія: Навчально-методичний комплекс: Навч. посібник / За ред. В. П. Мельника. – Львів, 2008. – С. 493-497.

Ліщинська-Милян О. Прикладна етика : навч. посібник / О. Ліщинська-Милян. – Львів, 2010.

Ліщинська-Милян О. Філософські та прикладні аспекти біоетики: Текст лекції / О. Ліщинська-Милян. – Львів, 2005.
^ 13. Рекомендована література

Базова

Апресян Р. Профессиональная, прикладная и практическая этики [Електронний ресурс] / Р. Апресян. – Режим доступу : http://ethicscenter.ru/ed/kaunas/apr.html.

Борейко В., Подобайло А. Екологічна етика. Навчальний посібник / В. Борейко, А. Подобайло. – К., 2004.

Запорожан В., Аряєв М. Біоетика: Підручник / В. Запорожан, М. Аряєв. – Одеса, 2005.

Фролов И., Юдин Б. Этика науки: проблемы и дискуссии / И. Фролов, Б. Юдин. – М., 1986.

Хоманн К., Бломе-Дрез Ф. Экономическая этика и этика предпринимательства [Електронний ресурс] / К. Хоманн, Ф. Бломе-Дрез. – Режим доступу : http: // www. krotov. Info /lib_sec /22_h /hom /an0.htm.
Допоміжна

Антологія біоетики / За ред. Ю. Кундієва. – Львів, 2003.

Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму / М. Вебер. – К., 1994.

Екологія і культура / Авт. кол. В. Крисаченко, С. Кримський, М. Голубець та ін. – К., 1991.

Йонас Г. Принцип відповідності у пошуках етики для техногенної цивілізації / Г. Йонас. – К., 2001.

Петрунин Ю., Борисов В. Этика бизнеса / Ю. Петрунин, В. Борисов. – М., 2000.

14. Інформаційні ресурси

Борейко В. Экобиоцентризм как основание экологической этики / В. Борейко // Гуманитарный экологический журнал. – Т. 6. – Спецвыпуск. – 2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :// ecoforum 2.narod.ru/ hem62/ ethics8.htm. Гусейнов А. Размышления о прикладной этике [Електронний ресурс] / А. Гусейнов. – Режим доступу : www.ethicscenter.ru/ed/ kaunas/ apr.html.

Дятлов А., Плотников М. Этика бизнеса [Електронний ресурс] / А. Дятлов, М. Плотников. – Режим доступу :// http: // ecsocman. edu. Ru.

Кисельов М. Філософські та світоглядні аспекти біологічної етики [Електронний ресурс] / М. Кисельов. – Режим доступу : www.uct.kiev.ua/ ~ sofi.

Тейлор Пол. Этические правила отношения к природе / П. Тейлор // Гуманитарный экологический журнал. –Т. 6. – Вып. 1. –2004 [Електронний ресурс]. – Режим доступу ://www.ln.com.ua/~kekz/hem61/Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації