Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для  icon

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Скачати 106.59 Kb.
НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Львівський національний університет імені Івана Франка Факультет іноземних мов Кафедра іноземних мов для
Дата конвертації30.07.2014
Розмір106.59 Kb.
ТипДокументи


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет іноземних мов

Кафедра іноземних мов для природничих факультетів
Програма
вступних випробувань з англійської мови

для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Магістр» / «Спеціаліст»

на природничих факультетах Львівського національного університету

імені Івана Франка

Затверджено

на засіданні приймальної комісії

Львівського національного університету

імені Івана Франка

25.02.2013 р. (протокол № 9)

Львів-2013
Знання іноземних мов як засобу соціального спілкування є невід’ємною частиною суспільного розвитку нашого часу. Геополітичне положення та сучасний економічний стан України, сусідство з Європейським Союзом, все тісніші наукові, політичні, економічні та культурні контакти з усіма іншими країнами, а також процес інтеграції в Європу вимагають знання іноземних мов, зокрема англійської мови, як обов’язкового компонента у галузі вищої освіти.

В Україні якість підготовки сучасного студента для засвоєння майбутнього фаху пов’язана з необхідністю оволодіння іноземними мовами, що сприятиме мобільності українських студентів і має відповідати міжнародним уявленням щодо основних компетенцій справжнього фахівця.

Роль англійської мови у сучасному глобалізованому світі ставить перед вищими навчальними закладами завдання підготувати випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» / «Магістр» з таким рівнем знань англійської мови, який відповідав би загальновизнаним стандартам та який давав би можливість вільно застосовувати її в усній чи письмовій формі у подальшій фаховій діяльності, зокрема і з використанням новітніх технологій, а також для встановлення контактів та розвитку співпраці з фахівцями інших країн відповідної сфери діяльності. Такий підхід до розуміння ролі англійської мови відповідає основним засадам Болонської декларації щодо уніфікації системи вищої освіти в Європі та максимального наближення навчальних програм до єдиних міжнародних стандартів.

^ Програма вступних випробувань з англійської мови для навчання за освітньо-кваліфікаційною програмою «Спеціаліст» / «Магістр» укладена для вступників у магістратуру всіх природничих факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка: біологічного, географічного, геологічного, економічного, електроніки, механіко-математичного, прикладної математики та інформатики, фізичного, хімічного.

Програма створена з врахуванням базових вимог та завдань другого, завершального етапу навчальних програм усіх перерахованих факультетів для освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) бакалавр. Метою цього етапу є завершення створення у фахівців даного рівня мовної та мовленнєвої компетенції, достатньої для користування англійською мовою у різних сферах діяльності.

З метою успішного складання тестових випробувань, вступникам необхідно повторити навчальний матеріал за наступними розділами:
а) лексичний:

1. Україна: географічне положення, клімат, загальні відомості, столиця, основні міста та пам’ятки культури, українські свята і традиції, визначні постаті, система освіти, ЛНУ імені Івана Франка, природничі факультети, відомі науковці з конкретного фаху.

2. Великобританія та США: географічне положення, клімат, державний устрій, загальні відомості про основні міста (Лондон, Оксфорд, Кембрідж, Вашингтон, Нью-Йорк), традиції та звичаї народу, визначні постаті, система освіти, відомі науковці з конкретного фаху.

3. Міжнародне життя, міжнародні організації. Освіта в Європейському Союзі. Відносини Європейського Союзу з Україною.

4. Навколишнє середовище.

б) граматичний:

1. Іменник: рід, число, особливі випадки утворення множини, присвійний відмінок, злічимі та незлічимі іменники.

2. Артикль: види артиклів, основні правила їх вживання, відсутність артикля.

3. Прикметник: класифікація, ступені порівняння. Порівняльні конструкції.

4. Прислівник: формування прислівників та їх вживання.

5. Числівник: класифікація, утворення кількісних та порядкових числівників; дробові числівники; функції числівника one.

6. Займенник: класифікація; відмінки особових займенників, функції займенників it, that.

7. Дієслово: особові форми (правильні та неправильні дієслова; видо-часові форми дієслова; активний і пасивний стан); модальні дієслова; спосіб дієслова (дійсний, умовний, наказовий); безособові форми (інфінітив, герундій, дієприкметник – їх форми, функції, конструкції з ними); основні фразові дієслова.

8. Прийменник: основні прийменники місця, часу; прийменники, які вживають для вираження різних відмінкових закінчень в українській мові; прийменники, які вживаються з певними дієсловами, і після яких вживається герундій; прийменники, за допомогою яких утворюються фразові дієслова (типу bring up, come across, get on тощо).

9. Сполучник: засоби вираження послідовності думок та подій; засоби вираження протиставлення; засоби вираження наслідку, підсумку попереднього; засоби вираження відношення автора до висловлюваної думки; засоби вираження вірогідності, ймовірності тощо.

^ 10. Типи речень: порядок слів, члени речення, типи простих речень (стверджувальні, питальні, заперечні); типи питальних речень; складне речення: складносурядні і складнопідрядні речення.
Вступники до Львівського національного університету на програму ОКР магістр повинні

Знати:

  • основні морфологічні і синтаксичні категорії, які лежать в основі граматики сучасної англійської мови;

  • засоби вираження певної комунікативної інтенції;

  • формальні правила семантичних моделей породження речень і висловлювань;

Вміти:

  • теоретично і практично володіти запланованими для курсу ОКР бакалавр граматичними темами;

  • орієнтуватися у країнознавчій, побутовій, фаховій та науково-популярній тематиці, передбаченій програмою курсу вивчення іноземної мови.Список основної рекомендованої літератури

для всіх факультетів

Ісаєва Г.Т., Комар Р.І., Веселівська С.М., Сологуб Л.В., Шум­ська О.А. Підручник з англійської мови Basic English. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Ісаєва Г.Т., Микитенко Н.О. Enjoy your Home Reading. Нав­чальний посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів гуманітарного та природничого профі­лів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2008 (з грифом МОН України).

Ісаєва Г.Т. Improve your English. Посібник з англійської мови для самостійної роботи. – Львів: ПАІС, 2010.

Микитенко Н.О., Івасів Н.С., Милик О.В., Веселівська С.М. Ukraine and International Organizations (Україна і міжнародні організації): Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).

Evans V. Round – Up 4,5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Redman S. English Vocabulary in Use. – Cambridge, 2005.

Біологічний факультет

Волгін С.О., Козолуп М.С., Комар Р.І. Англійська мова для біологів. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009.

Колінчак Н.Д., Мочульська О.П., Семенова В.І. Англо-укра­їнський біологічний словник-мінімум. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Мочульська О.П., Колінчак Н.Д. Англійська мова для біоло­гів: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 1996.

Blueprint two. Student’s Book. – New York: Longman, 2000.

Blueprint one. Workbook. – New York: Longman, 2000.

Cutting Edge. Upper-Intermediate. – New York: Longman, 2000.

Evans V. Round – Up 4, 5, 6. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

New Blueprint. Student’s Book. Intermediate. – New York: Longman, 2000.

Географічний факультет

Воробель Я.М, Ісаєва Г.Т., Крушельницька Я.Б. Фізична
ге­ографія. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2001.

Воробель Я.М., Шумська О.А., Гамкало М.З. Англійська мова: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2006.

Charman E. Across Cultures. – New York: Longman, 2004..

Mann M., Taylore-Knowles S. Destination B1& B2. Grammar and Vocabulary. – Oxford: Macmillan, 2007.

Redman S. English Vocabulary in Use. – Cambridge, 2005.

Peter Strutt. English for International Tourism. Intermediate/ Upper-Intermediate. – New York: Longman, 2003.

Геологічний факультет

Брона О.А., Шумська О.А. Англійська мова для геологів. Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.

^ Салівонова Г.І., Шумська О.А. Методичні вказівки для проведення практичних занять з англійської мови на тему “Фахові тексти для студентів, аспірантів геологічного та географічного факультетів”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2004.

Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.
Економічний факультет

Крижанівська Г.Т., Оленюк О.В., Курташ Н.М., Павлишен­-
ко О.А., Тинкалюк О.В.
The World of Economics: Навчальний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2007 (з грифом МОН України).

Семкo Н., Іщенко О. Business Studies: Навчальний посібник. – Львів, 2003.

Шпак В.К. English for Economists and Businessmen. – Київ, 2004.

Business Vocabulary in Use. – Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Evans V. Round – Up 4, 5, 6. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Robbins S. First insights into business. – New York: Longman, 2005.


Факультет електроніки

Ісаєва Г.Т. Англійська мова для фізиків. – Київ, 1997.

Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. English for Students of Electronics. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Корнес П., Гайдук Н. Спілкуймося англійською мовою. – Львів, 1998.

Evans V. Round – Up 4, 5, 6. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Swan M. The Cambridge English Course (1 – 4). – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.
Механіко-математичний факультет

Ісаєва Г.Т., Тимошик О.М. English for students of Mathematics. Навчальний посібник з англійської мови для студентів-математиків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).

Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Hewings M. Advanced Grammar in Use. A Self-Study Reference and Practice Book for Advanced Learners of English with Answers. – Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

Kay S., Jones V. Inside Out. Student’s Book. Pre-intermediate/ Intermediate/Upper-intermediate. – Macmillan, 2000.

Prodromou L. Grammar and Vocabulary for First Certificate with Key. – New York: Longman, 1999.

Rees G., Lebeau I. Language Leader. Pre-intermediate/ Intermediate/Upper-intermediate. – New York: Longman, 2008.
Факультет прикладної математики та інформатики

Винник О.Ю. Англійська мова для програмістів і матема­тиків. – Львів: Видавничий центр “Львівська політехніка”, 2009 (з грифом МОН України).

Ісаєва Г.Т., Тимошик О.М. English for Students of Mathematics: Навчальний посібник з англійської мови для студентів - математиків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2009 (з грифом МОН України).

Acklam R. Total English. Intermediate/Upper-Intermediate. – New York: Longman, 2007.

Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Rees G., Lebeau I. Language Leader. Pre-intermediate/ Intermediate/Upper-intermediate. – New York: Longman, 2008.
Фізичний факультет

Ісаєва Г.Т. Англійська мова для фізиків. – Київ, 1997.

Ісаєва Г.Т., Сологуб Л.В., Цурковський О.Я. English for Students of Electronics.– Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2005.

Корнес П., Гайдук Н. Спілкуймося англійською мовою. – Львів, 1998.

Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

Swan M. The Cambridge English Course (1 – 4). – Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

Хімічний факультет

Чапля З.Г., Семенова В.І. Англійська мова для хіміків. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2003.

Чапля З. Г., Ісаєва Г. Т. Англо-український словник хімічних термінів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 112 с.

Evans V. Round – Up 4, 5. English Grammar Practice. – New York: Longman, 2003.

New Blueprint. Student’s Book. Intermediate. – New York: Longman, 2000.

ЗРАЗКИ

^ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

(ОКР «Магістр»/«Спеціаліст»; природничі факультети)

Test I

I.

1. 1. Which part of the text does each statement refer to?

#1. Global Domestic was forced to pay Juana for copying her ideas without her permission.

#2. Juana’s dishwasher is a unique machine.

#3. Juana visited several factories concerning production of the dishwasher.

#4. Juana established her own company to produce the machine.

#5. Customers’ satisfaction is the best advertisement.
^ A GREAT IDEA NOT TO BE DOUBLED
1. Juana Lopez has invented a number of things over the years, but they were mostly relatively small improvements to existing products.

2. Then one day she had an idea for a dishwashing machine that worked without using water.

3. She went to see several dishwasher manufacturers about producing the machine, but none of them were interested.

4. Juana found investors to back her idea and founded her own production company.

5. She spent million of euros on developing her dishwasher, and it was launched three years later.

6. From the day of the launch, sales were very good – better than Juana had hoped.

7. But Global Domestic, one of the companies that she had been sent to see, launched its own waterless dishwasher.

8. Juana obtained one and found that it used a lot of the technical ideas that she had developed and patented: she had obtained legal protection for these ideas so that other companies could not use them. After a long legal process, Global Domestic was forced to stop making its competing dishwasher and to pay Juana million euros.

9. Now Juana’s dishwasher has 40 percent of the worldwide dishwasher market, and this is increasing every year. There is no other dishwasher like it.

10. Word-of-mouth recommendation by satisfied users has made it a big success.
^ 1.2. Complete the sentences:

#1. All the flowers for the wedding (…)

1). will be delivered tomorrow.

2). will be delivering the next day.

3). are going to deliver tonight.
#2. The new law is (…)

1). more stricter than the new one.

2). much stricter from the new one.

3). much stricter than the new one.
#3. ‘I can’t stand this any longer!’

‘Calm down. There is no point (…)

1). in getting upset.

2). to getting upset.

3). to get upset.
#4. If you don’t study, (…)

1). you’ll pass your exam.

2). you’ll fail your exam.

3). you’ll take your exam.
#5. When we got to the airport, I realized I (…)

1). left my purse at home.

2). had left my suitcase at home.

3). was left my passport at home.
II.

^ 2.1. Fill in the gaps with the appropriate grammar form:

#1. The plane (…) when I reached the airport.

1) already left; 2) had already been left; 3) had already left.

#2. The ship (…) yet.

1) has been seen; 2) hasn’t been seen; 3) wasn’t seen.

#3. If I heard the news, I (…) surprised.

1) would be; 2) will be; 3) had been.

#4. He is considered (…) a new novel.

1) writing; 2) having written; 3) to have written.

#5. They (…) to have translated it.

1) ought; 2) should; 3) must.
2.2. Fill in the gaps with the appropriate prepositions or conjunctions:

#1. My best friend has talent (…) painting.

1) on; 2) for; 3) in.

#2. It suddenly occurred (…) me that it was a brilliant idea.

1) for; 2) at; 3) to.

#3. If we work hard, we will be able to find the solution (…) this problem.

1) to; 2) for; 3) by.

#4. We rang the bell again (…) they hadn’t heard it the first time.

1) unless; 2) in case; 3) during.

#5. I couldn’t sleep (…) I was very tired.

1) in spite; 2) however; 3) although.

III.

3.1. Fill in the gaps with the appropriate word:

#1. The boys didn’t shake their (…) because they were angry with each other.

1) legs; 2) arms; 3) hands; 4) feet; 5) necks.

#2. If you don’t feel seasick a sea (…) is for you.

1) trip; 2) voyage; 3) hiking; 4) excursion; 5) travel.

#3. His father works (…) a doctor at our hospital.

1) like; 2) so; 3) such; 4) as; 5) than.

#4. He likes to (…) a bicycle when the weather is fine.

1) lead; 2) ride; 3) sail; 4) get; 5) rule.

#5. It was impossible to avoid (…) mistakes in the dictation.

1) creating; 2) building; 3) doing; 4) forming; 5) making.
^ 3.2. Choose the Ukrainian equivalent of the underlined word:

#1. The atmosphere in the classroom was very tense.

1) дружня; 2) невимушена; 3) спокійна; 4) напружена; 5) затишна.

#2. He refused to help me with my homework.

1) заперечив; 2) обіцяв; 3) відмовився; 4) попросив; 5) вимагав.

#3. After she had known the truth she became furious.

1) розчарована; 2) дуже сердита; 3) весела; 4) щаслива; 5) налякана.

#4. He has a lot of money but he is mean.

1) щедрий; 2) підступний; 3) жадібний; 4) бідний; 5) великодушний.

#5. Ann complained to me of having a backache.

1) нагадала; 2) вилікувала; 3) поскаржилась; 4) наполягала 5) сказала.

Test II

I.

^ 1.1. Which part of the text does each statement refer to?

#1. The metric system has been used in Britain since 1970s, but many Britons prefer to use the old imperial system.

#2. Britain uses pound sterling currency, unlike all the other countries in the EU.

#3. British people feel that their country is quite separate from the rest of Europe.

#4. A date for a referendum in the UK on the euro hasn’t yet been fixed.

#5. It is illegal to price products using imperial measurement only.
^ MEASURING UP TO EUROPE

1. Despite being a member of the European Union since 1975, other countries are often puzzled by the UK’s apparent reluctance to integrate with the rest of Europe.

2. Many British people feared that the opening of the Channel Tunnel in 1994 would mean an end to Britain’s unique island status, but it seems as if Britain’s reputation for ‘splendid isolation’ has never been stronger. Britons still talk about going ‘to the continent’ when they cross the Channel, and foreign visitors to a British pub today are still served in pits, and still have to pay for those pints in pound sterling.

3. The metric system has been taught in British schools since 1974 and today’s teenagers use it without thinking, but most Britons over 40 still cling on to imperial measurements.

4. Since 2000, all food retailers have been obliged by law to price and weigh their food in metric measurements, but they are also allowed to show the imperial equivalents.

5. This double-labelling has led to a number of compromises.

6. Milk and butter are still produced in their standard, recognized 1-pint cartons or 8-ounce packages, but proudly display the old metric equivalents, and market traders often advertise the imperial prices of their fruit and vegetables much more clearly than the metric prices.

7. Feelings run high on this issue, with many people resenting the ‘interference’ of Brussels in the traditional British way of life.

8. In 2002, five ‘metric martyrs’, all market traders, were taken to court for not displaying metric prices on their goods, but received huge support from the public.

9. Britain has also constantly delayed adopting the euro, which other major European countries accepted as their currency without fuss in 2002.

10. The British government has promised to hold a referendum on the subject and let the British people decide if they want the new currency or not, but with an estimated 65% of voters currently opposed to joining the euro, it is very uncertain when this will take place.
^ 1.2. Complete the sentences:

#1. She’ll phone her mother (…)

1). when she gets to London.

2). while she was going shopping.

3). when she will get home.
#2. We have been learning English (…)

1) since seven years at school.

2) for seven years at school.

3) from seven years at school.
#3. He was unable (…)

1) keeping silence.

2) to keep silence.

3) keep silence.
#4. That’s the actor (…)

1). who’s autograph I got last year.

2). whom autograph I got last year.

3). whose autograph I got last year.
#5. I think you should be proud (…)

1). of everything you’ve achieved.

2). in all your achievements.

3). from yourself.
II.

^ 2.1. Fill in the gaps with the appropriate grammar form:

#1. When I come home, granny (…) the table.

1) will lie; 2) will be laying; 3) will be lying.

#2. The question was not difficult. I wish he (…) answer to it.

1) had known; 2) knew; 3) would know.

#3. She made me (…) beside her.

1) to sit; 2) sit; 3) sitting.

#4. The letter (…) now.

1) are written; 2) is being written; 3) being written.

#5. This station is near (…) Apollo Theater.

1) a; 2) -; 3) the.
^ 2.2. Fill in the gaps with the appropriate prepositions or conjunctions:

#1. L’viv is famous (…) its architecture.

1) for; 2) at; 3) in.

#2. War broke (…) in 1939.

1) into; 2) out; 3) up.

#3. The police have charged him (…) murder.

1) of; 2) for; 3) with.

#4. It was (…) lovely weather that we spent the whole day on the beach.

1) so; 2) as; 3) such.

#5. I didn’t get the gob (…) having all the necessary qualifications.

1) in spite of; 2) however; 3) provided that.

III.

^ 3.1. Fill in the gaps with the appropriate word:

#1. Children lost their (…) in a big city.

1) road; 2) path; 3) street; 4) lane; 5) way.

#2. I could (…) believe my eyes when I saw them together.

1) difficult; 2) hardly; 3) hard; 4) heavy; 5) closely.

#3. English is the mother (…) of many people in the world.

1) tongue; 2) speech; 3) communication; 4) language; 5) spelling.

#4. We want to (…) him on his birthday.

1) wish; 2) demand; 3) provide; 4) congratulate; 5) invite.

#5. Her dreams came true and she (…) her happiness with others.

1) divided; 2) sent; 3) shared; 4) gave; 5) adopted.
^ 3.2. Choose the Ukrainian equivalent of the underlined word:

#1. After so many years it was difficult for me to recognize him.

1) знайти; 2) впізнати; 3) побачити; 4) переконати; 5) зрозуміти.

#2. Many children are disobedient now.

1) чемні; 2) творчі; 3) працьовиті; 4) неслухняні; 5) дратівливі.

#3. In our country education is compulsory from 6 to 16.

1) загальноосвітня; 2) важка; 3) спеціальна; 4) неповна; 5) обов’язкова.

#4. If I needed more serious treatment, I’d have to go to hospital.

1) операція; 2) аналізи; 3) лікування; 4) перев’язки; 5) уколи.

#5. He had to pay a fine of 50 dollars.

1) плата за проїзд; 2) плата за навчання; 3) квиток; 4) штраф; 5) відсотки.


ПРИМІТКА : завдання частини І оцінюються в 1 бал, частини ІІ – 1 бал, частини ІІІ – 1 бал.

КЛЮЧІ

до зразків тестових завдань
ТЕСТ І

1.1. - 8, 9, 3, 4, 10

1.2. - 1, 3, 1, 2, 2

2.1. - 3, 2, 1, 3, 1

2.2. - 2, 3, 1, 2, 3

3.1. - 3, 2, 4, 2, 5

3.2. - 4, 3, 2, 3, 3
ТЕСТ II

1.1. - 3, 9, 2, 10, 4

1.2. - 1, 2, 2, 3, 1
2.1. - 2, 1, 2, 2, 3

2.2. - 1, 2, 3, 3, 1
3.1. - 5, 2, 1, 4, 3

3.3. - 2, 4, 5, 3, 4Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації