Поиск по базе сайта:
Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення icon

Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Скачати 123.76 Kb.
НазваПоложення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних І науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка І. Загальні положення
Дата конвертації23.01.2014
Розмір123.76 Kb.
ТипПоложення


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА


«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Ректор ______________ проф. Вакарчук І. О.

«_29___» ____12_______20 11  р.


ПОЛОЖЕННЯ

про підвищення кваліфікації та стажування

педагогічних і науково-педагогічних працівників

Львівського національного університету імені Івана Франка


І. Загальні положення


1.1. Це Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Положення) визначає види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників (далі – викладачі) Львівського національного університету імені Івана Франка (далі – Університет).

1.2. Метою підвищення кваліфікації та стажування викладачів Університету є оновлення їх теоретичних і практичних знань у зв’язку з підвищенням вимог до рівня кваліфікації та необхідності оволодіння сучасними методами вирішення професійних завдань.

1.3. Основними завданнями підвищення кваліфікації та стажування викладачів є:

оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетенцій і компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності;

засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання;

набуття досвіду формування змісту навчання, з урахуванням його цільового спрямування, посадових обов’язків викладачів, попередньо здобутої ними освіти, досвіду практичної роботи та професійної діяльності, інтересів і потреб особистостей;

вивчення педагогічного досвіду, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки і техніки та перспектив їх розвитку;

розроблення конкретних пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання кращих досягнень науки і техніки.

застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання.

1.4. Викладачі Університету підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних наукових і освітньо-наукових установах (далі – Установа) як в Україні, так і за її межами.

Підвищення кваліфікації та стажування викладачів можна здійснювати в

інших підрозділах Університету.

1.5. Університет забезпечує підвищення кваліфікації та стажування викладачів не рідше, ніж один раз на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати.

1.6. Підвищення кваліфікації є обов’язковою умовою проходження чергової атестації педагогічних працівників та обрання на посаду за конкурсом чи укладання трудового договору науково-педагогічних працівників.

Ця вимога не поширена на викладачів, які працюють перші п’ять років після:

закінчення вищого навчального закладу;

здобуття вищої освіти на основі раніше здобутої вищої освіти за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем за іншою спеціальністю (інша вища освіта);

закінчення аспірантури або докторантури;

захисту дисертації;

присудження наукового звання або наукового ступеня.

1.7. Підвищення кваліфікації та стажування викладачів здійснюють згідно з планом, затвердженим Ректором Університету.

1.8. Підвищення кваліфікації та стажування викладачів здійснюють з відривом і без відриву від виробництва.

У разі підвищення кваліфікації та стажування з відривом від основного місця роботи викладачі Університету, які скеровані на підвищення кваліфікації та стажування, мають право на гарантії і компенсації, що передбачені чинним законодавством України.

1.9. Організацію та координацію підвищення кваліфікації та стажування викладачів Університету здійснює навчально-методичний відділ (далі – Відділ).

1.10. Відповідальність за своєчасне підвищення кваліфікації та стажування викладачів покладено на декана факультету, директора коледжу.


II. Види, форми та організація
підвищення кваліфікації та стажування викладачів2.1. Види підвищення кваліфікації викладачів Університету:

короткострокове підвищення кваліфікації (до 4 місяців);

довгострокове підвищення кваліфікації (від 4 до 6 місяців).

2.2. Короткострокове підвищення кваліфікації передбачає комплексне вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, зокрема педагогічних, нових актів законодавства, кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної культури тощо.

2.3. Довгострокове підвищення кваліфікації спрямоване на оволодіння, оновлення та поглиблення педагогічними і науково-педагогічними працівниками спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетенцій і компетентностей у тому числі і вивчення кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх безпосередніх обов’язків, розширенню зони їх компетенції тощо.

2.4. Стажування здійснюють з метою формування і закріплення на практиці професійних компетенцій і компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки, щодо виконання завдань і обов’язків на займаній посаді або посаді вищого рівня, засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, формування особистісних якостей для виконання професійних завдань на новому, більш високому якісному рівні в межах певної спеціальності.

2.5. Форму підвищення кваліфікації з кожної програми встановлює установа, в якій буде проходити підвищення кваліфікації та стажування викладач Університету, залежно від складності, мети та змісту навчальної програми.

2.6. Вид, форму, програму і термін проходження підвищення кваліфікації та стажування викладачів визначає індивідуальний план, який розглядають на засіданні кафедри (циклової комісії), погоджують з установою, в якій буде проходити підвищення кваліфікації чи стажування викладач, і затверджує Ректор Університету.

2.7. Викладачі, які відповідно до плану-графіка будуть проходити підвищення кваліфікації та стажування, подають до Відділу такі документи:

заяву з проханням про скерування на підвищення кваліфікації або стажування (додаток 1);

скерування на стажування /додаток 2/;

програму підвищення кваліфікації або стажування (додаток 3).

2.8. Скерування на підвищення кваліфікації та стажування до установи здійснюють за наказом Ректора Університету.

Підвищення кваліфікації та стажування викладачів в інших країнах здійснюють за рішенням Вченої ради факультету відповідно до законодавства України та на підставі міжнародних договорів.


ІІІ. Результати підвищення кваліфікації та стажування викладачів


3.1. Викладачі, які пройшли підвищення кваліфікації або стажування, складають звіт, у якому подають відомості про виконання всіх розділів програми підвищення кваліфікації та стажування та пропозиції щодо впровадження результатів навчання.

Звіт про проходження підвищення кваліфікації або стажування підписує керівник вузу чи установи, в яких відбувалось підвищення кваліфікації та завідувач відповідної кафедри Університету.

3.2. Звіт про результати підвищення кваліфікації та стажування заслуховують на засіданні кафедри (циклової комісії).

Кафедра (циклова комісія) приймає рішення про затвердження або відхилення звіту про підвищення кваліфікації або стажування викладача (за необхідністю – про його доопрацювання), а також дає рекомендації щодо впровадження результатів навчання з урахуванням їх практичного значення для поліпшення навчально-виховного процесу та наукової роботи.

Рішення циклової комісії враховують при проходженні чергової атестації педагогічного працівника, кафедри – при обранні на посаду за конкурсом чи укладанні трудового договору науково-педагогічного працівника.

3.3. Програму стажування, затверджену ректором Університету та погоджену з відповідною установою, складають у трьох екземплярах : подають в установу, в якій проходили стажування, у навчально-методичний відділ і на відповідну кафедру.

3.4. Відповідальність за своєчасне подання звіту про проходження підвищення кваліфікації або стажування до Відділу покладено на викладача, який пройшов підвищення кваліфікації або стажування, завідувача кафедри (голову циклової комісії), у якому працює викладач.

3.5. Копії звітних документів про проходження підвищення кваліфікації та стажування зберігають на кафедрі ( у цикловій комісії, іншому структурному підрозділі) і використовують для формування звіту про роботу за результатами календарного року.


Додаток 1


Ректорові

Львівського національного університету імені Івана Франка

проф. Вакарчуку І. О.

___________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада викладача)


----------------------------------------------------------------------------------


З А Я В А


Прошу скерувати мене на підвищення кваліфікації (стажування) в _______________________ з “___” _________20__ р. по “___” _________20__ р.

(назва установи)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


.


До заяви додаю: витяг з протоколу засідання кафедри (циклової комісії) з рекомендацією на підвищення кваліфікації (стажування).


Дата Підпис викладача


Декан факультету ----------------------------------------------

(підпис) (прізвище, ініціали)

Завідувач кафедри

(голова циклової комісії) _______________ ________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

^

Міністерство освіти і науки, молоді

та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
^ КОРІНЕЦЬ СКЕРУВАННЯ НА СТАЖУВАННЯ №


прізвище, ім”я, по батькові


вчений ступінь, звання


посада


вищий навчальний заклад


скеровується на стажування при -----------


установа, організація


на термін -----------------------------------------


згідно з наказом по ВНЗ ----------------------


номер, дата

Термін прибуття “------“---------------20 р.


ПРОРЕКТОР М.О.ЗУБРИЦЬКА

^

Міністерство освіти і науки, молоді

та спорту України

Львівський національний університет імені Івана Франка
КОРІНЕЦЬ СКЕРУВАННЯ НА СТАЖУВАННЯ №


прізвище, ім”я, по батькові


вчений ступінь, звання


посада


вищий навчальний заклад


скеровується на стажування при -----------


установа, організація


на термін -----------------------------------------


згідно з наказом по ВНЗ ----------------------


номер, дата

Термін прибуття “------“---------------20 р.


^ ПРОРЕКТОР М.О.ЗУБРИЦЬКА

Додаток 2

ПІДТВЕРДЖЕННЯ ПРО ПРИБУТТЯ

НА СТАЖУВАННЯ №


назва організації, установи


повідомляє,що -----------------------------------


прізвище, ім”я, по батькові

------------------------------------------------------

прибув на стажування -------------------------


“----“ -------------------------------20 р.

і скерований -------------------------------------


відділ, кафедра


йому призначений консультант


------------------------------------------------------


Згідно з наказом --------------------------------


Керівник ------------------------------------------


“-------“ ------------------------------20 р.
^

“ ЗАТВЕРДЖУЮ “ “ПОГОДЖЕНО”


Додаток 3

----------------------------------------

“-------“------------------- 20 р. “---------“ ---------------------20 р.


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ВНЗ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ПРОГРАМА


стажування та звіт про її виконання


Прізвище, ім”я, по батькові ------------------------------------------------------------------------------------


Вчений ступінь ---------------------------------------------------------------------------------------------------


Звання --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Посада --------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Місце стажування ------------------------------------------------------------------------------------------------


Час стажування ---------------------------------------------------------------------------------------------------


Консультант від організації ------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Програма стажування та її виконання


Зміст тем по

етапах стажування

Термін

виконання

Звітність

/реферат, стаття, метод.посі.бник/

Дата, відмітка про виконання

Підпис керівника стажування
Завідуючий кафедрою

Стажист


ІІ. Практичні пропозиції та рекомендації стажиста


Стажист


ІІІ. Відгук організації про роботу стажиста


Печатка Консультант

Керівник установи / вузу/


ІУ. Оцінка кафедри про результати стажування


Завідуючий кафедрою
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації