Поиск по базе сайта:
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія icon

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
НазваРобоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія
Сторінка1/3
Дата конвертації03.12.2013
Розмір0.56 Mb.
ТипРобоча програма
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України


Львівський національний університет

імені Івана Франка

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС


ЛЬВІВ 2009


Кафедра (предметна, циклова комісія) філософії


ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора) з навчальної роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИОСНОВНІ ______НАПРЯМКИ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІІ_________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки філософія

(шифр і назва напряму підготовки)


для спеціальності (тей) філософія_____________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації ___філософія ___________________________________________________

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення філософський факультет_______________

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


^ Основні напрями феміністичної філософії. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки філософія, спеціальністю „філософія”________: __________ 20___. - ____ с.


Розробники: доцент кафедри філософії, к. філос. н. Добропас І.О.


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________


Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.


Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________


_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р


Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.


“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)


____________.20___

___________.20.___


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ФЕМІНІСТИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3

Галузь знань


(шифр, назва)

Нормативна


Модулів – 1

Напрям


(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)


5-йСеместр

Загальна кількість годин -108

10-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 4,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціалісти

22 год.
^ Практичні, семінарські
11 год.


^ Самостійна робота

75 год.
ІНДЗ:

Вид контролю: залік


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 3:1

для заочної форми навчання – 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою вивчення курсу “Основні проблеми феміністичної філософії” є осмислення місця та значення жінок в економічних, соціальних та культурних процесах, виявленні логіки суспільного розвитку, яка полягає у необхідності паритетного розвитку обох статей.

^ Завдання вивчення курсу “Основні проблеми феміністичної філософії” полягає у розгляді та аналізі історії європейської та української феміністичної традиції, яка є невід*ємною частиною демократизації суспільства, у оволодінні основними категоріями та поняттями феміністичної теоріїз метою кращого усвідомлення ролі та місця жінки в суспільних процесах.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен:

знати: основні періоди розвитку феміністичного руху, специфіку положення жінок на сучасному етапі суспільного розвитку, особливості положення жінок в українському суспільстві та перспективи досягнення ними гендерного паритету.

вміти: розрізняти особливості різних підходів, що пропонуються в різних течіях фемінізму, вирізняти те позитивне, що може бути використане в контексті українського суспільства, на основі критичного аналізу першоджерел, висловлювати власну позицію зі тих питань, що розглянуті в межах курсу.


 1. ^ Програма навчальної дисципліни
Тема лекційного заняття

Тема семінарського заняття

Лекцій

Семінарських занять

Самостійна робота студентів

Тема 1.Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

Тема 1.Поняття фемінізму

Тема 2.Основні напрямки феміністичного руху

6

4

2

Тема 2.Теоретичні джерела сучасних феміністичних досліджень

Тема 1.Філософські передумови виникнення фемінізму

2

2
Тема 3.Жінка в її історії
4
2

Тема 4.Психоаналіз та фемінізм

Тема 1. Класичний психоаналіз про жінку

Тема 2.Феміністичний психоаналіз

4

4

2

Тема 5 . Постмодерна філософія та пост фемінізм
2
2

Тема 6.Онтологія жіночого в контексті феміністичного дискурсу

Тема1.Буття жінки як проблема

2

2
Тема 7. Проблема ідентичності в феміністичній теорії

Тема 1.Проблема ідентичності в феміністичні теорії

4

2

2

Тема 8. Феміністична епістемологія

Тема1. Феміністична епістемологія

2

2
Тема 9.Політичні виміри феміністичної теорії

Тема 1. Жінка і влада

2

2
Тема 10.Фемінізм та націоналізм
2
2

Тема 11.Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії
2
2

Тема 12.Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії
2
2

Тема 13 Феміністична теорія на пострадянському просторі.
2
2


^ Тематичний план модульного контролю

з дисципліни „Філософія”


П/П

МК

Семестр

Тиждень

Тема

1

І

11

Фемінізм як суспільний рух та теорія

2

І

17

Філософські проблеми феміністичної теорії


^ 4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

У тому числі

Усього

У тому числі

Л

П

лаб

інд

Ср

л

П

лаб

інд

Ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Історія феміністичної теорії

Тема 1.Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

12

6

42Тема 2.Теоретичні джерела сучасних феміністичних досліджень

4

2

2
Тема 3.Жінка в її історії

6

4


2Тема 4.Психоаналіз та фемінізм

10

4

42Тема 5 . Постмодерна філософія та пост фемінізм

4

2


2Разом – зм. Модуль1

36

18

108^ Змістовий модуль 2.Основні проблеми феміністичної теорії

Тема 6.Онтологія жіночого в контексті феміністичного дискурсу

4

2

2
Тема 7. Проблема ідентичності в феміністичній теорії

8

4

22Тема 8. Феміністична епістемологія

4

2

2
Тема 9.Політичні виміри феміністичної теорії

4

2

2
Тема 10.Фемінізм та націоналізм

4

2


2Тема 11.Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії

4

2


2Тема 12.Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії

4

2


2Тема 13 Феміністична теорія на пострадянському просторі.

4

2


2Разом – зм. Модуль 2


36

18

1810^ Усього годин

72

36

1818


 1. ^ Теми семінарських занять
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Поняття фемінізму.

2

2.

Основні напрямки феміністичного руху.

2

3.

Філософські передумови виникнення фемінізму

2

4.

Класичний психоаналіз про жінку.

2

5.

Феміністичний психоаналіз

2

6.

Буття жінки як проблема

2

7.

Проблема ідентичності в феміністичній філософії

2

8.

Феміністична епістемологія

2

9.

Жінка та влада

2
Разом

18
 1. ^ Самостійна робота
з/п

Назва теми

Кількість годин

1.

Фемінізм як соціально-політичний рух та як соціально-філософська теорія

2

2.

Жінка в її історії

2

3.

Психоаналіз та фемінізм

2

4.

Постмодерна філософія та пост фемінізм

2

5.

Проблема ідентичності в феміністичній теорії

2

6.

Фемінізм та націоналізм

2

7.

Проблеми мови та літератури в контексті феміністичної теорії

2

8.

Проблеми репродукції та сім*ї в феміністичній теорії

2

9.

Феміністична теорія на пострадянському просторі.

2
Р азом

18
 1. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для іспитів)


 • максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, яка завершується іспитом, становить: за поточну успішність – 50 балів, на іспиті – 50 балів.

 • при оформленні документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.

 • Поточний контроль рівня засвоєння навчального матеріалу дисципліни „Філософія” оцінюється за п’ятибальною шкалою. У кінці семестру виводиться середнє арифметичне усіх одержаних оцінок за відповіді й окремо середнє арифметичне із оцінок на модулях. Ці дві середні арифметичні додаємо. Одержану суму середніх арифметичних множимо на коефіцієнт 5. За семестр студент набирає до 50 балів.

 • Бали за аудиторну роботу не відпрацьовуються у разі пропусків без поважної причини. Якщо студент жодного разу не відповідав на семінарських заняттях, матиме відповідний поточний контроль – 0 балів.

 • Форми участі студентів у навчальному процесі, які підлягають поточному контролю:

 • виступ з основного питання

 • усна наукова доповідь

 • доповнення, запитання до виступаючого, рецензія на виступ

 • участь у дискусіях

 • аналіз джерельної і монографічної літератури

 • письмові завдання (тестові, контрольні, творчі роботи)

 • реферат, есе (письмові роботи, оформлені відповідно до вимог)

Результати поточного контролю заносяться до журналу обліку роботи академічної групи. Позитивна оцінка поточної успішності студента за відсутності пропущених і невідпрацьованих семінарських занять, позитивні оцінки за модульні роботи є підставою допуску до підсумкової форми контролю – іспиту.


^ Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

Достатньо

Протягом семестру проводиться два модулі. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультетів або кафедрами, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.


 1. ^ Методичне забезпечення

История и теория феминизма. Харьков 1999

Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. - М., 2001


Рекомендована література

Базова

Антологія феміністичної філософії К.,2006

Бовуар С. де. Друга стать. К., 1995.Т.1

Брайсон В. Политическая теория феминизма. Введение. - М., 2001

Маланюк-Рибак О. Жінка в історії. Львів 2002 Жеребкина И. Прочти мое желание. М., 2000. Р. 2

Миллет К. Сексуальні політики. К., 2000

Мітчелл Дж. Психоаналіз і фемінізм. Львів 2000

Павличко С. Фемінізм. К., 2002

Про рівність статей. К..2007

Хрестоматия феминистических текстов. СПб., 2000.


Допоміжна

// Гендерний підхід: історія,культура, суспільство. Львів 2003.

Бахофен И. Материнское право. // Классики мирового религиеведения. М.,1996

Введение в гендерные исследования. М.,2000

Всередині й назовні.Лесбійські теорії. Геївські теорії. Львів 2004

Вулф В. Власний простір. К., 1999

Гундорова Т. Femina melancolica. Стать та культура в гендерній утопії Ольги Кобилянської. - К.,2002

Жеребкина И. Женское политическое бессознательное. СПб., 2002.

Жеребкина И. Субъективность и гендер. Гендерные теории в современной антролологии. СПБ.,2007

Жінка як текст. К., 2002

Зборовська Н. Феміністичні роздуми на карнавалі мертвих поцілунків. Львів 1999.

Карпенко К. Природа та жінка. Перспективи екофемінізму в Україні. Харків 2005.

Фуко М. Воля к истине по ту сторону власти , знания, сексуальности. М., 1996

Фуко М.Історія сексуальності. Т.1. Харків 2000


^ Підсумковий (семестровий) контроль


Позитивна оцінка поточної успішності (сумарного результату проміжної і модульної оцінки за семестр) за умови відсутності пропущених або невідпрацьованих семінарських занять є підставою допуску до підсумкової форми контролю.

З дисципліни „Основні проблеми феміністичної філософії ” передбачена така форма звітності, як залік, який проводиться у І семестрі. Протягом семестру студент може набрати до 100 балів. Для допуску до заліку студент повинен набрати за результатами поточного і модульного контролю не менше 24 бали.

Залік є обов’язковою підсумковою формою контролю, яка дає змогу оцінити системне, а не фрагментарне засвоєння навчального матеріалу з курсу „Основні проблеми феміністичної філософії ” і проводиться у письмово-усній формі. Студенти отримують тестові завдання (25 завдань), за які максимально можна отримати 25 балів.


Протягом семестру студент може отримати:

Модулі (2) -20 балів (10*2)

Рецензії на першоджерела по 3 бала (30)

Есе (творча робота) - 10 балів

Виступи на семінарі

Контрольні роботи(поточні).

Залікові контрольні питання 30балів


Таким чином, сумування письмового і усного опитування дає кількість балів підсумкового контролю.


  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації