Поиск по базе сайта:
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном” icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”
Скачати 99.08 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”
Дата конвертації03.12.2013
Розмір99.08 Kb.
ТипДокументи

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

Головне управління освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації

Барановичський державний університет (Республіка Білорусь)

Донецький національний університет (Україна)

Інженерно-педагогічний факультет Технічного університету Софії (Болгарія)

Краківська академія імені Анджея Моджевського (Польща)

Технічний університет Софії (Болгарія)

Педагогічний інститут Південного Федерального Університету (Росія)

^ Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна)

Донбаський державний педагогічний університет (Україна)

Горлівський інститут іноземних мов


^

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ


Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції

^ Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном”,

яка відбудеться 18-19 жовтня 2013 року в Горлівському інституті іноземних мов

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»


Робочі мови конференції: українська, російська, білоруська, англійська, німецька, французька, польська.

Плануються наступні тематичні напрями в роботі конференції:

 1. Методологічні засади вищої педагогічної освіти. Особистісно зорієнтований, компетентнісний та інші підходи до організації педагогічного процесу.

 2. Модернізація педагогічної освіти в контексті Болонського процесу. Впровадження кредитно-модульної системи у навчальний процес вищої школи.

 3. Проблеми змісту сучасної педагогічної освіти.

 4. Виховна робота в педагогічному ВНЗ як складова професійної підготовки майбутніх педагогів.

 5. Інновації у вищій освіті. Сучасні технології навчання майбутніх педагогів. Викладач ВНЗ у ХХІ столітті.

 6. Новітні тенденції викладання предметів історико-філологічного циклу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

 7. Проблеми інформаційного, методичного, матеріально-технічного та ін. забезпечення педагогічного процесу у вищій школі.


Адреса оргкомітету: Горлівський інститут іноземних мов

вул. Рудакова, 25, м. Горлівка, 26; Донецька обл., Україна, 84626


^ Голова оргкомітету:

Ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»,

доктор педагогічних наук, професор

Омельченко Світлана Олександрівна

Співголови оргкомітету:

Директор Педагогічного інституту Південного федерального університету,

доктор педагогічних наук, професор

^ Марєєв Володимир Іванович

Ректор Барановичського державного університету

доктор сільськогосподарських наук, професор

Кочурко Василь Іванович

Доктор педагогічних наук, професор, академік РАО

^ Бондаревська Євгенія Василівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка

^ Плахотнік Ольга Василівна

Доктор наук, професор Технічний університет Софії

Спіров Красимир

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри управління освітою

Донецького національного університету

^ Алфімов Валентин Миколайович

Доктор історичних наук, професор, директор Горлівського інституту іноземних мов

Докашенко Віктор Миколайович

Доктор філологічних наук, професор, заступник директора ГІІМ з наукової роботи

^ Марченко Тетяна Михайлівна

Кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки ДВНЗ ДДПУ

Сипченко Валерій Іванович

Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки ГІІМ

^ Бабенко Інесса Євгенівна

Відповідальний секретар оргкомітету: кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки

Бабенко Інесса Євгенівна

Контактні телефони: +38-095-349-26-24 – Бабенко Інесса Євгенівна

факс: 06242-4-84-94

e-mail: Инесса Бабенко inessa-27@bk.ru

За матеріалами конференції планується видання збірника наукових праць на засадах самофінансування.

^ Матеріали надсилати у паперовому та електронному варіантах на адресу оргкомітету або електронною поштою Бабенко Інессі Євгенівні.

Термін надання матеріалів: до 1 серпня 2013 року.

Для участі в роботі конференції необхідно сплатити до 1 серпня 2013 року організаційний внесок (для часткового покриття витрат, пов’язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційним забезпеченням, культурної програми) (організаційний внесок сплачується незалежно від форми участі у конференції) у розмірі 150 гривень для громадян України) та 30 у.о. (для іноземних громадян) поштовим переказом за адресою:

^ 84627, Україна, Донецька обл., м. Горлівка-27, вул. Кирова, буд.5; кв. 32, Бартків Ольга Анатоліївна.

У графі “для письмового повідомлення” вказати точні дані учасника. Оплата збірника: для громадян України - 25 грн./сторінка формату А-4 та 20 грн. за пересилку, оскільки збірник входить до переліку фахових видань, затверджених ВАК України; для іноземних громадян – 5 у.о. за сторінку та 10 у.о. за пересилку.

Проживання та харчування учасники сплачують самостійно або за рахунок організації, що відряджає.

Заїзд учасників 17-18 жовтня 2013 року.

Початок засідань – 18.10.2013 р. об 11-00.

Для участі в конференції до 1 серпня 2013 року надіслати:

1. Заявку на участь, в якій має бути вказано:

 • Прізвище, ім’я, по-батькові учасника

 • домашня адреса з обов’язковою вказівкою поштового індексу, телефон, факс , контактний номер телефону, Е-mail

 • назва організації (ВНЗ) та її адреса

 • форма участі (доповідь (до 15 хв.), повідомлення (до 5 хв.)); напрям, де планується виступ, назва доповіді

 • потреба в готелі (за рахунок учасника)

 • день і час приїзду

 • день і час від’їзду^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Шановні автори статей! Збірник наукових праць “Гуманізація навчально-виховного процесу” є фаховим виданням iз педагогічних наук (Бюлетень ВАК України № 3, 2010 р.). Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 8844 09.06.2004 р. видано Державним комітетом телебачення і радіомовлення України.

Згідно з Постановою Президії ВАК України № 7–05/1 від 15.01.2003 року „Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України” та подачею інформації у загальнодержавну електронну базу даних “Україніка наукова” та в Український реферативний журнал “Джерело” (Серія 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво) змінюються правила щодо оформлення наукових праць. До друку приймаються лише статті, де присутні необхідні елементи, які потрібно виділити напівжирним шрифтом:

 1. Прізвище та ім’я автора (ів) статті (українською, російською та англійською мовами).

 2. Посада, вчене звання, місце роботи (українською, російською та англійською мовами).

 3. УДК.

 4. Назва статті (українською, російською та англійською мовами).

 5. Анотації (українською, російською та англійською мовами). Українська анотація повинна бути до 10 речень, російська та англійська – до 5 речень.

 6. Ключові слова (українською, російською та англійською мовами).

 7. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями.

 8. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

 9. Формулювання цілей статті (постановка завдання).

 10. Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

 11. Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 12. Література друкується в кінці статті (оформлення списку використаної літератури повинно відповідати вимогам ДСТУ. Бюлетень ВАК України. – № 3. – 2008). Джерела подаються у квадратних дужках [1, с. 3]. Для нумерації використовуйте список. Не ставте цифри вручну та не оформлюйте літературу у таблиці.

Посилання на роботи, що не публікувались неприпустиме.

Статті подаються повністю підготовленими до друку в 1 екземплярі з додатком на електронному носії або електронною поштою. Набір тексту здійснюється у форматі Microsoft Word (*doc, rtf), на папері формату А 4 (книжковий), береги скрізь по 2,5 см., вирівнювання по ширині, абзац – 1,25, шрифт 14 TNR, через 1,5 інтервали.

Текст має бути уважно вичитаний і перевірений. Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за допущені помилки та неточності несуть автори публікацій.

Для авторів без вченого ступеня рукопис супроводжується рецензією кандидата (доктора) наук.

Не користуйтесь для форматування тексту пробілами, табуляцією і т. ін.

Не ставте переноси вручну, не користуйтесь автоматичним переносом.

Не використовуйте у документі колонтитули, зноски.

Таблиці повинні мати вертикальну орієнтацію і будуватися за допомогою майстра таблиць редактора Word з арабською нумерацією.

Формули підготовлені в редакції формул MS Equation 2.0.

На окремому аркуші подається довідка про автора (не рахується як друкована сторінка, не входить в оплату за статтю): прізвище, ім’я, по батькові, звання, посада, місце роботи, домашня адреса, контактні телефони.

^ ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ


Омельченко С.

докторант Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Слов’янського державного педагогічного університету

УДК 613


^ ТРАДИЦІЇ СЕЛИЩА ТА ШКОЛИ ЯК СИСТЕМОУТВОРЮЮЧИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ


У статті доведено необхідність створення системоутворюючого компоненту формування здорового способу життя. На думку автора таким компонентом мають стати традиції селища та школи в оздоровчому просторі певного регіону.


Ключові слова: здоровий спосіб життя, традиції, системоутворюючий компонент.

Омельченко С.
– докторант Луганского национального педагогического университета имени Тараса Шевченко, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики Славянского государственного педагогического университета

^ ТРАДИЦИИ ПОСЁЛКА И ШКОЛЫ КАК СИСЕМООБРАЗУЮЩИЙ КОМПОНЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Содержание статьи доказывает необходимость наличия системообразующего компонента в процессе формирования здорового образа жизни. Автор доказывает, что именно традиции посёлка и школы могут стать доминирующим компонентом формирования здоровья школьников.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, традиции, системообразующий компонент.

Omelchenko S.
a Doctorate of Lugansk National Pedagogical University after T. Shevhenko an Associate Professor of Educational Sciences an Associate Professor of the department of Pedagogics of Slavansk State Pedagogical University


^ THE TRADITSONS OF THE VILLAGE AND SCHOOL AS A SYSTEM-FORMING COMPONENT HEALTHY LIVING

The author characterizes the sources of man’s life; modern psychologists’ views on the problem of physical health and the questions of healthy mode of life. Different ways of mode of life; style of life, quality of life, level of life are considered. The main principles of healthy mode of life and social-economic conditions of their realization are analyzed. The traditions of the village and school as a system-forming component healthy living

Keywords: healthy way of life, traditions, system-forming component.

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливим науковими чи практичними завданнями. Важливим аспектом у контексті формування здорового способу життя підлітків, у межах функціонування відкритої соціально-педагогічної системи, є визначення системоутворюючого компоненту. На нашу думку, таким компонентом мають стати традиції селища та школи.

Ми виходили з того, що звернення до традицій, духовно-морального виховання підростаючого покоління дасть можливість створити природне середовище в просторі взаємодії соціальних інститутів з формування здорового способу життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття. Багато науковців, педагогів-практиків розглядають проблему використання українських виховних традицій у системі сучасного розвитку, формування та соціалізації особистості (О. Вишневський, В. Омеляненко, П. Щербань, Ю. Руденко, А. Кузьмінський, В. Кузь, З. Сергійчук, С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк, О. Кобрій, М. Чепіль та ін.).

^ Формулювання цілей статті (постановка завдання). У статті традицію розглядаємо як елементи соціальної та культурної спадщини; досвід, звичаї, погляди, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з покоління в покоління та базуються на вічних морально-духовних категоріях і поняттях. Вперше робимо спробу представити їх як системоутворюючий компонент формування здорового способу життя підростаючого покоління. Для нашого дослідження важливим є визначення ролі традиції, звичаїв та обрядів у поліпшенні самопочуття, настрою та здоров’я людини.

^ Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. „Традиції, звичаї та обряди, які супроводжують дати, свята та інші урочистості народного календаря, передбачають різні види діяльності, зокрема, трудової, стиль поведінки, способи харчування, що відповідають біоритмам природи і людини. Це першооснова забезпечення гармонійності між природою та людиною, об’єктивними обставинами та її діяльністю, поведінкою, відчуття нею комфортності самопочуття, настрою” [1, с. 13].

^ Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що використання традицій має стати підґрунтям для розробки нових і вдосконалення існуючих методологій і методик з теорії та практики формування здорового способу життя молоді. Треба з дитинства вчити цінувати, берегти та зміцнювати своє здоров’я. Дуже важливо, щоб навчання здорового способу життя стало традиційним, системним, передбачало комплекс систематичних заходів, спрямованих на формування в учнів розуміння, важливості піклування про своє здоров’я, фізичний розвиток.

Література

 1. Народна педагогіка: світовий досвід / уклад. А. Кузьмінський, В. Омеляненко. – К. : Знання Прес, 2003. – 134 с. (навч.-метод. комплекс з педагогіки).

 2. Мудрик А.В. Социальная педагогіка : учебник для высш. пед. учеб. заведений / Мудрик А.В. ; под ред. В.А. Сластенина. – М. : Изд. центр «Академия», 1999. – С. 73 – 75. – Библиогр. : в конце разделов.

 3. Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. Духовність – це здоров’я молодого покоління : навч.-метод. посібник / Оржеховська В.М., Тарасова Т.В. – [вид. 2-е, доп.]. – Тернопіль, 2005. – 216 с. ; іл.

 4. Основи національного виховання : концептуальні положення / В.Г. Кузь, Ю.Д. Руденко, З.О. Сергійчук та ін. ; за заг. ред. В.Г. Кузя та ін. – К. : Інформ. вид. центр „Київ”, 1993. – Ч. 1. – 152 с.

 5. Щербань П.М. Прикладна педагогіка : навч.-метод. посібник / Щербань П. М. – К. : Вища шк., 2002. – 215 с., іл. – Бібліогр. : в кінці розділів.


Матеріали, які не оплачені повністю або не відповідають вимогам ВАК та вимогам до форматування, друкуватися не будуть і не повертаються, не приймаються статті, які перекладено за допомогою електронного перекладача.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації