Поиск по базе сайта:
Методика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури icon

Методика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
НазваМетодика викладання світової літератури у середній школі змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури. Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі. Тема Методологічні основи викладання світової літератури
Дата конвертації18.06.2013
Розмір93.4 Kb.
ТипДокументи

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ


Змістовий модуль І. Методологічні основи викладання світової літератури.

Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі.


Тема 1. Методологічні основи викладання світової літератури

Сучасні методологічні аспекти викладання світової літератури у середній школі. Принципи методики викладання світової літератури у середній школі. Формування методологічних засад викладання світової літератури у середній школі.


^ Тема 2. Методика викладання світової літератури як наука

Об’єкт і предмет дослідження методики викладання світової літератури. Специфічні методи дослідження в галузі викладання світової літератури. Ґенеза методики викладання світової літератури в Україні. Сучасний стан викладання світової літератури. Наукові та прикладні функції методики літератури.


^ Тема 3. Специфіка викладання світової літератури у середній школі. Професійні вимоги до вчителя. Учень і література

Світова література як предмет вивчення у середній школі. Вчитель світової літератури і професійні вимоги до нього. Проблеми педагогічної етики у практиці викладання. Теорія гармонійної комунікації Д. Карнегі у методичній системі викладача зарубіжної літератури. Психолого-вікові особливості учня-читача.


^ Тема 4. Методи, форми та засоби вивчення літератури

Поняття методу викладання літератури. Основні методи ефективного викладання світової літератури. Засоби викладання літератури. Планування та організація праці вчителя літератури. Методична допомога вчителеві світової літератури. Типи занять у середньому загальноосвітньому навчальному закладі зі світової літератури. Засади нейролінгвістичного програмування у викладанні світової літератури.


^ Тема 5. Етапи вивчення твору світової літератури. Оцінювання.

Підготовка до сприйняття. Читання тексту. Підготовка до аналізу. Аналіз художнього твору. Шляхи аналізу. Підсумки вивчення літературного твору. Творчі роботи учнів. Види літературних занять у школі. Діагностика, контроль та оцінювання навчання.


^ Тема 6. Методика вивчення систематичного курсу літератури

Питання теорії літератури у шкільному вивченні. Родо-жанрова специфіка світової літератури в шкільному курсі. Вивчення біографії письменника. Розвиток мовлення студентів у системі літературної освіти. Моделювання тематичного змісту занять в системі їх педагогічно-методичної типології. Теорія і технологія вивчення перекладних художніх творів. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів.


^ СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ


Тема

Кількість годин, відведених на:

Лекції

Практ зан.

Сам. роб.

Змістовий модуль І.

Методологічні основи викладання світової літератури.

^ Елементи дидактики середньої школи в методичному дискурсі.

Тема 1. Методологічні основи викладання світової літератури

2

2
Тема 2. Методика викладання світової літератури як наука

2

Тема 3. Специфіка викладання світової літератури у середній школі. Професійні вимоги до вчителя. Учень і література

2

2
Тема 4. Методи, форми та засоби вивчення літератури

2

Тема 5. Етапи вивчення твору світової літератури. Оцінювання.

2

2
Тема 6. Методика вивчення систематичного курсу літератури

2


^ ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

1. Методологічні основи викладання світової літератури. Методика викладання світової літератури як наука (2 год.).

2. Специфіка викладання світової літератури у середній школі. Професійні вимоги до вчителя. Студент і література. Методи, форми та засоби вивчення літератури (2 год.).

3. Етапи вивчення твору світової літератури. Оцінювання. Методика вивчення систематичного курсу літератури (2 год.).


^ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:


 1. Законспектувати праці з історії та теорії освіти:

 • Сухомлинський В. Методика виховання колективу // Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад.школа, 1976. – Т.1. – С. 507 – 520.

 • Сухомлинський В. Сто порад учителеві // Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад.школа, 1976. – Т.2.

 • Сухомлинський В. Слово вчителя в моральному вихованні // Вибрані твори: У 5-ти т. – К.: Рад.школа, 1976. – Т.5.

 • Ньюмен Дж.Г. Ідея Університету // Ідея Університету: Антологія. – Львів: Літопис, 2002.

 • Ортега-і-Гассет Х. Місія Університету // Ідея Університету: Антологія. – Львів: Літопис, 2002.

 • Гадамер Г.-Г. Ідея Університету – вчора, сьогодні, завтра // Ідея Університету: Антологія. – Львів: Літопис, 2002.
 1. Опрацювати матеріали щодо проблем методики викладання світової літератури за публікаціями часопису «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України» (1995 – 2009 рр.):

РікСторінки

Автор

Назва статті

Проблеми, висновки, рекомендації


 1. Підготувати конспект навчального заняття за заданою темою.


^ МЕТОДИ НАВЧАННЯ: лекції, практичні заняття, виконання індивідуальних творчих завдань, самостійне опрацювання методично-педагогічних першоджерел, робота в бібліотеці, використання ресурсів Інтернету.


^ МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ: поточне оцінювання, письмова робота, усне опитування, залік.


РОЗПОДІЛ БАЛІВ, що присвоюються студентам (згідно із системою рейтингового та кредитно-модульного обліку успішності студентів факультету іноземних мов)


^ Вид контролю

Тема

Форма проведення

Поточний контроль

Методологічні основи викладання світової літератури. Специфіка викладання світової літератури у середній школі. Методи, форми та засоби вивчення літератури. Етапи вивчення твору світової літератури. Оцінювання.

Практичні заняття

Модульний контроль

Модуль №1

Актуальні проблеми викладання світової літератури у середній школі.

Письмова робота

(розгорнуті відповіді на запитання)


^ ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ:

Загальна кількість балів за семестр

Поточний контроль

^ Модульний контроль

Трансформація сумарної оцінки через коефіцієнт у бали

5

5

10 * 5 = 50

^ Обов’язкове складання іспиту або заліку

5

4

9 * 5 = 45

4

4

8 * 5 = 40

3

4

7 * 5 = 35

3

3

6 * 5 = 30

3

2

5 * 5 = 25

Обов’язк. перескл. модуля^ МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: курс лекцій, основна та додаткова література, ресурси наукової бібліотеки ЛНУ ім. І.Франка, Інтернет.


ЛІТЕРАТУРА:

* основна

 1. Гладишев В. Теорія і практика контекстного вивчення художніх творів у шкільному курсі зарубіжної літератури. – Миколаїв, 2006.

 2. Методика преподавания литературы / под ред. О. Ю. Богдановой. – М., 2000.

 3. Мірошниченко Л. Ф. Методика викладання світової літератури в середніх навчальних закладах. – К., 2007.

 4. Наукові основи методики літератури / за ред. Н. Й. Волошиної. – К., 2002.

 5. Педагогіка вищої школи. – Одеса, 2002.

 6. Фіцула М. М. Вступ до педагогічної професії. – Тернопіль, 2003.

 7. Хуторський А. В. Современная дидактика. – СПб., 2001.


* додаткова

1. Васянович Г. Педагогічна етика. – Львів, 2005.

 1. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. – Львів, 2005.

 2. Зербіно Д. Наукова школа: лідер і учні (нова концепція). – Львів, 2001.

 3. Ідея Університету: антологія / відп. ред. М. Зубрицька. – Львів, 2002.

 4. Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989.

 5. Настільна книга педагога / упорядн. Андрєєва В. М. – Харків, 2007.

 6. Цимбалюк І. М. Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. – К., 2004.

 7. Часопис «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України». – 2000 – 2010.Питання та завдання до модульної контрольної роботи і заліку


^ МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Пояснити суть основних концептуальних вимог до методики викладання світової літератури.

 2. Окреслити функціональне коло методики викладання світової літератури.

 3. Показати вплив загальнонаукової та філософської методології на становлення та формування методичних основ викладання літератури.

 4. Довести важливість методики викладання світової літератури у контексті новітніх суспільних викликів та потреб.

 5. Пояснити, у чому полягає та яким чином виявляється взаємозв’язок методики викладання літератури з рядом психолого-педагогічних дисциплін.

 6. Охарактеризувати основні теоретичні проблеми сучасної методичної науки.

 7. Назвати і пояснити специфіку трьох своєрідних напрямів формування методологічних засад методики викладання світової літератури.

 8. Аргументувати важливість методологічних основ для формування методики викладання окремої навчальної дисципліни.


^ МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ В НАУКОВІЙ ПАРАДИГМІ

 1. Назвати і охарактеризувати об’єкт і предмет дослідження методики викладання світової літератури.

 2. Розкрити суть специфічних методів дослідження, якими послуговується методика викладання світової літератури.


^ МЕТОДИ ТА ПРИЙОМИ ВИВЧЕННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Відтворити класифікацію методів вивчення літератури (та її методологічну основу) Б.Степанишина.

 2. Назвати і пояснити суть основних принципів класифікації методів навчання.

 3. Пояснити суть, завдання та прийоми реалізації методу читання художнього твору (творче читання).

 4. Пояснити суть, завдання та прийоми реалізації евристичного методу вивчення літератури.

 5. Визначити характерні ознаки дослідницького методу вивчення літератури, показати найбільш важливі прийоми його практичного втілення.

 6. Пояснити суть, завдання та прийоми реалізації репродуктивного методу вивчення літератури.

 7. Охарактеризувати суть полеміки щодо лекційної форми навчання, висловити власні міркування та висновки з цього приводу.


^ ОСНОВНІ ЕТАПИ СПРИЙМАННЯ ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ, ШЛЯХИ ЙОГО АНАЛІЗУ

 1. Визначити основні елементи психолого-вікової диференціації етапів вивчення літератури, назвати характерні ознаки кожного із них.

 2. Назвати основні етапи вивчення твору світової літератури.

 3. Охарактеризувати етап підготовки до сприймання літературного твору.

 4. Пояснити суть і завдання етапу читання тексту літературного твору.

 5. Охарактеризувати етап підготовки до аналізу літературного твору.

 6. З’ясувати завдання словникової роботи у процесі вивчення літератури.

 7. Пояснити суть проблем аналізу літературного твору, її місце в методиці викладання літератури.

 8. Назвати й охарактеризувати основні види аналізу, що використовуються в процесі вивчення світової літератури.

 9. Мета, завдання, форми роботи над теоретичним матеріалом в процесі вивчення світової літератури.

 10. Визначити послідовність опрацювання літературно-критичного матеріалу.

 11. Пояснити суть і завдання аналітико-синтетичної послідовності розгляду теоретичних понять (за концепцією Г.Токмань).

 12. Визначити ключові позиції вивчення літератури у параметрах її родових та жанрово-видових особливостей.

 13. Визначити особливості вивчення епосу, лірики та драми як родів літератури на різних етапах навчально-виховного процесу.

 14. Назвати і пояснити, у чому полягають основні умови формування, розвитку та вдосконалення мовленнєвої культури учнів чи студентів у процесі вивчення світової літератури.


^ ОСОБЛИВОСТІ ШКІЛЬНОЇ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ СВІТОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Охарактеризувати основні принципи викладання світової літератури в середній школі.

 2. Довести важливість методичної тріади: емоційність – пізнання – виховання для вивчення світової літератури в школі.

 3. Охарактеризувати особливості сприймання літературних творів учнями різних вікових груп.

 4. Охарактеризувати основні положення Державного стандарту базової і повної середньої освіти, затвердженого та введеного в дію Постановою Кабінету Міністрів України 12 січня 2004 року.

 5. Дати визначення навчальної програми, пояснити вимоги до її змісту і структури.

 6. Назвати основні вимоги до підручника зі світової літератури для середньої школи.

 7. Охарактеризувати основні види планів, яким повинен користуватися вчитель світової літератури.

 8. Пояснити поняття моделі плану уроку в методиці викладання світової літератури.

 9. Показати послідовність проектування уроку світової літератури в школі.

 10. Охарактеризувати основні класифікації типів уроків.

 11. Пояснити алгоритм структурування уроку літератури за змістом роботи і хронометражем.

 12. Охарактеризувати обов’язкові структурні елементи конспекту уроку світової літератури.

 13. Назвати й охарактеризувати найбільш ефективні навчальні ситуації уроку світової літератури.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації