Поиск по базе сайта:
Мета та завдання навчальної дисципліни icon

Мета та завдання навчальної дисципліни
Скачати 97.92 Kb.
НазваМета та завдання навчальної дисципліни
Дата конвертації18.06.2013
Розмір97.92 Kb.
ТипПрограма


ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Мета та завдання навчальної дисципліниМета Комплексний виклад основних фактів та закономірностей еволюції

романських мов.

Завдання Розвинути у студента розуміння структури та системи сучасних

романських мов через спектр фактів та тенденцій історичного розвитку.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: закономірності розвитку систем вокалізму і консонантизму в пізній латині і

особливо фонологічних інновацій галло-романських та іберо-романських мов;

вільно орієнтуватися в модифікаціях, які мали місце в граматичній будові

народної латини і підготували перехід від синтетизму до аналітизму

романської мовної сім’ї;

характерні особливості народної латини;

орієнтуватися в особливостях галло-романських, іберо-романських та італо-

романських мов.

вміти: вирішувати фонетичні та морфологічні завдання;

реконструювати старороманські мовні форми;

грамотно виконувати лексичний і граматичний аналіз текстів;

формулювати самостійні висновки, які стосуються особливостей

фонетичного, морфологічного, словотворчого та синтаксичного розвитку

романських мов;

закріпити засвоєний матеріал практичними вправами усно, письмово

(написання рефератів).

^

Програма навчальної дисципліниТема 1. Класифікація романських мов

Тема 2. Проблеми структурної спільності романських мов

Тема 3. Креольські мови на основі французької / іспанської / португальської мов.

Тема 4. Романізація Апенінського півострова і характеристика італійських мов.

Тема 5. Романізація Піренейського півострова і характеристика іберійських мов.

Тема 6. Романізація Галії і Дакії і характеристика кельтських і дакійських мов.

Тема 7. Теорія етнічного субстрату Г. Шухардта і фактори диференціації латини.

Тема 8. Теорія полідіалектальної латини Ш. Моля.

Тема 9. Теорія Г. Гребера і роль історичних чинників.

Тема 10. Концепція класичної та народної латини.

Тема 11. періодизація народної латини.

Тема 12. Джерела вивчення народної латини

Тема 13. Розвиток системи голосних в класичній народній латині

Тема 14. Розвиток системи приголосних в класичній народній латині.

Тема 15. Зміни якісної характеристики приголосних. Поява позиційних варіантів

майбутніх приголосних фонем. Система народно латинських приголосних.

Тема 16. Фонетичні зміни, пов’язані з розвитком деяких консонантних груп (гемінати,

явище протези, епентези, аферези, апокопи, тощо).

Тема 17 . Іменникові форми: поляризація чоловічий / жіночий рід в іменникових

відмінках (1, 4, 2). Розподіл середнього роду між чоловічим та жіночим.

Тема 18. Відмінювання у західнороманських та східнороманських мовних групах.

Тема 19. Аналітизм романського іменника: артикль як виразник граматичної

характеристики іменника, синтагматизм граматичного оформлення іменникової групи.

Тема 20. Аналітичний спосіб утворення прикметників (ступені порівняння).

Типологічна спільність системи прикметників у романських мовах. Розвиток

аналітичного способу утворення ступенів порівняння прикметників.

Тема 21. Загальнороманська генетична основа системи займенників та особливості її

реалізації в окремих романських мовах..

Тема 22. Зміни в системі часових форм індикатива і кон’юнктива. Пізня латина і часові

форми.

Тема 23. Зникнення паралелізму інфекта та перфекта. Силні та слабкі перфекти.

Уніфікація деяких дієслівних парадигм.

Тема 24. Описові конструкції з дієсловом habere / volere.Шляхи їх подальшої

граматикалізації. Зміни у відмінюванні так званих неправильних дієслів: posse /

potere, тощо. Спрощення у пізній латині безособових форм дієслова,

прислівникових форм та деяких розрядів інфінітива.

Тема 25. Типологічна одноплановість загальнороманської системи дієслівних часів

активного і пасивного стану. Індивідуальніст риси окремих романських мов.

Тема 26. Стилістичний перерозподіл лексики у пізній латині. Перевага просторічних

слів над їх літературними синонімами.

Тема 27. Зміни в семантиці слів у народній латині (метафора, метонімія, синекдоха,

тощо.)

Тема 28. Десемантизація зменшувальних суфіксальних форм. Адстрат, суперстрат як

джерела поповнення словника пізньої латини. Історичні контакти з іншими

народами.

Тема 29. Оформлення словосполучення як єдиного синтаксичного цілого. Романські

мови і синтаксис.

Тема 30. Гіпотаксис і паратаксис в пізній латині. Зміна абсолютних зворотів

підрядними реченнями в різних романських мовах.

Тема 31. Вокалізм / консонантизм. Граматична будова, лексика.

^ Тема 32. Трактат Данте «Про народне красномовство». Перша спроба класифікації

романських мов.

Тема 33. Нормування мов у XVI-XVII століттях. Лінгвістичні дослідження XVIII –

поч. XIX століття.

^ Тема 34. Порівняльне історичне мовознавство XIX століття. Граматика Ф.Діца.

Тема 35. Розвиток романського мовознавства на початку і в середині ХХ століття.

Лінгвістична географія. Школа Ф.де Сосюра.

^ Тема 36. Романське мовознавство в Україні та в Росії.


Теми практичних занять
з/п

Назва темиРозвиток системи голосних в класичній народній латиніРозвиток системи приголосних в класичній народній латині.Фонетичні зміни, пов’язані з розвитком деяких консонантних груп (гемінати, явище протези, епентези, аферези, апокопи, тощо)Зникнення паралелізму інфекта та перфекта. Силні та слабкі перфекти. Уніфікація деяких дієслівних парадигм.Зміни в семантиці слів у народній латині (метафора, метонімія, синекдоха, тощо.)Десемантизація зменшувальних суфіксальних форм. Адстрат, суперстрат як джерела поповнення словника пізньої латини. Історичні контакти з іншими народами.Основна характеристика іберо-романських, італо-романських та дакійсько-романських мов. Вокалізм / консонантизм. Граматична будова, лексика


Самостійна робота
з/п

Назва темиЧисло романських мов і проблема їх класифікації.Романські креольські мовиРоманізація Апенінського півострова і характеристика італійських мов.Романізація Піренейського півострова і характеристика іберійських мов.Романізація Галії і Дакії і характеристика кельтських і дакійських мов.Теорія етнічного субстрату Г. Шухардта і фактори диференціації латини.Теорія полідіалектальної латини Ш. Моля.Теорія Г. Гребера і роль історичних чинників.Особливості класичної та народної латиниДжерела дослідження народної латиниВокалізм народної латиниКонсонантиз народної латиниРозвиток фонетичної структури народної літини в романських мовах (наголошені, ненаголошені голосні).Розвиток граматичної структури народної латини в романських мовах: граматичні категорії іменника: рід, число, відмінокДетермінанти іменника. Артиклі.Граматичні категорії пркметника: рід, число, ступені порівнянняЗагальнороманська генетична основа системи займенників та особливості її реалізації в окремих романських мовах..Часові форми кон’юнктив та індикатив.Перфекти. Уніфікація дієслівних парадигм.Правильні, неправильні дієслова. Спрощення у пізній латині безособових форм дієслова, прислівникових форм та деяких розрядів інфінітивів.Активний й пасивний стан дієслова.Розвиток лексики народної латини, порівняльна характеристика словникового складу романських мов.Зміни в семантиці слів у народній латиніДесемантизація зменшувальних суфіксальних формОформлення словосполучення як єдиного синтаксичного цілого. Романські мови і синтаксис.Гіпотаксис і паратаксис в пізній латині. Зміна абсолютних зворотів підрядними реченнями в різних романських мовах.Трактат Данте «Про народне красномовство». Перша спроба класифікації романських мовНормування мов у XVI-XVII століттях. Лінгвістичні дослідження XVIII – поч. XIX століття.Політичні та культурні умови появи перших граматикПорівняльно-історичний метод у романському мовознавстві. Лінгвістичні школи.Романське мовознавство в Україні та в Росії.Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Теми рефератів:


 1. Проблеми класифікації романських мов

 2. Проблеми мовного субстрату та його роль в розвитку романських мов

 3. Концепції народної / вульгарної / латині у мовознавстві

 4. Процес латинізації Італії.

 5. Проблема єдності й діалектальної диференціації народної латині та їх вплив на процес утворення романських мов.

 6. Розвиток аналітичних граматичних форм у післякласичній та пізній латині в системі відміни іменників та дієслів.

 7. Фонетичні зміни в системі голосних в пізній латині та їх відображення на розвиток романських мов.

 8. Фонетичні зміни в системі приголосних в пізній латині та їх відображення на розвиток романських мов.

 9. Лексикальна диференціація романізованих територій

 10. Зміни в пізній латинській словотворчій системі та їх відображення в романських мовах

 11. Виникнення та розвиток романського мовознавства в першій половині XIXсторіччя. Ф. Діц, його роботи та їх значення.

 12. Розвиток романського мовознавства та романістичні наукові школи

 13. Лінгвістична географія як метод вивчення діалектів і її значення для загального мовознавства

 14. Джерела дослідження народної латини

 15. Грецькі, арабські та германські елементи, їх значення у розвитку романських мов і народної

латини

16. Загальна характеристика мов італіків (італійських мов)

17. Класифікація романських мов за принципом структурної побудови

18. Етимологічних дублетів

19. Реконструкція речення в народній латині

20. Латинський «культурний»суперстрат


Рекомендована література

Базова


1. Алисова Т.Б., Репина Т.А., Таривердиева М.А. Введение в романскую филологию. М., 1987

2. Гак В.Г. Введение во французскую филологию. М.: Просвещение, 1986. 184с.

3. Йордан Й. Романское языкознание: Историческое развитие, течения, методы. М.: Прогресс, 1971. 619с.

4. Сергиевский М.В. Введение в романское языкознание. М., 1952. 280с.

5. Сергиевский М.В. История французского языка. М., 1947. 279с.


Допоміжна

1. Бородина М.А. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: Ретороманская подгруппа. Л.: Наука, 1973. 124с.

2. Васильева-Шведе О.К. Испанистика в СССР и актуальные проблемы испанской филологии. Л., 1974.

3. Гурычева М.С. Народная латынь. М., 1964. 208с.

4. Катагощина Н.А., Вольф Е.М. Сравнительно-сопоставительная грамматика романских языков: иберо-романская подгруппа. М.: Наука, 1968. 256с.


Зразки тестових завдань


1. ¿Qué formas léxicas latinas sirvieron de base para formar las palabras españolas?

a) Fratez / fratellus

b) sol / soliculu

c) avis / avicellus


2. ¿Búsque las formas léxicas latinas que son orígen de las palabras españolas siguientes?

a) campo

b) boca

c) castillo

d) gato


3. ¿Quién es el autor de la dialectología italiana?

a) G. Ascoli

b) W. Meyer-Lübke

c) J. Molh

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації