Поиск по базе сайта:
Договір № про надання послуг icon

Договір № про надання послуг
Скачати 95.34 Kb.
НазваДоговір № про надання послуг
Дата конвертації31.12.2014
Розмір95.34 Kb.
ТипДокументи
1. /Док-мед-Автокурс/dogovor.doc
2. /Док-мед-Автокурс/~$О Г О В __ Р 1540 гр.doc
3. /Док-мед-Автокурс/Додаток ь 2 до Договору.doc
4. /Док-мед-Автокурс/Додаток1.doc
5. /Док-мед-Автокурс/Счет на 1540 ь1.doc
6. /Док-мед-Автокурс/загальн__ в__домост__.doc
7. /Док-мед-Автокурс/переч.оснащ..doc
Договір № про надання послуг
Пакет документів по групам слухачів

Д О Г О В І Р №

про надання послуг
м. Харків „ ” 2012 року

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

(назва підприємства, установи, організації, П. І. Б. фізичної особи)

надалі „Замовник”, в особі ________________________________________________________________________,

який діє на підставі ____________________________________________, з одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «Авіценна», надалі “Виконавець”, в особі директора Чуєва Ю.Ф , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, при одночасному згадуванні іменуються „Сторони”, а окремо – „Сторона”, уклали даний договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується провести навчання медичних працівників Замовника методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів (надалі – „послуга”), а Замовник зобов’язується оплатити Виконавцеві вищевказану послугу в порядку та умовах, встановлених цим Договором.

2. УМОВИ ДОГОВОРУ

2.1. Виконавець проводить навчання медичних працівників Замовника в кількості ____ чоловік : згідно поданих відомостей про слухачів (Додаток № 1 до цього Договору, що є невід’ємною його частиною.

2.2. Згідно зі ст. 3, 16, 74 Закону України “Основи законодавства України про охорону здоров’я”, медичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Згідно п.5 Наказу Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства внутрішніх справ України №124/345 від 05.06.2000 року “Про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів” щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів проводять медичні працівники. Відповідно до цього право на проведення щозмінних передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (з отриманням Номерного штампу) мають особи, які набули кваліфікацію магістра, спеціаліста, бакалавра чи молодшого спеціаліста за будь-якою медичною спеціальністю, що підтверджується дипломом медичного навчального закладу або іншим документом, що підтверджує набуття відповідної кваліфікації, відповідно до норм, які діють на даний час.

2.3. Виконавець зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі надати послугу з підготовки медичних працівників Замовника методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів на 24-годинному курсі, виділити приміщення, забезпечити інші умови для засвоєння програми навчання

2.4. Після прослуховування навчання, медичний працівник підписує додаток до тест заліку, про те, що він прослухав лекції з навчання методам проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв та складає залік. У випадку не здачі заліку з причини недостатніх знань чи не явки на залік без поважних причин, Виконавець надає медичному працівникові другу спробу здачі заліку з групою медичних працівників, які навчатимуться в наступному навчальному періоді. Після другої невдалої спроби здача заліку можлива за умови проходження повторного навчального курсу з оплатою навчання.

2.5. При неявці на залік з поважних причин, медичному працівникові надається можливість здачі заліку в інший час, але не пізніше одного місяця після закінчення навчання, безкоштовно за умови письмового клопотання Замовника.

2.6. Замовник до початку занять надає Виконавцю копію свідоцтва платника ПДВ, копію платіжного доручення (гарантійний лист про повну оплату курсів) та про наявність на даному підприємстві, установі, організації обладнаного приміщення згідно “Інструкції про порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів”, затвердженої ДП “Центр інформаційних технологій” від 03.07.2006 року, заповнені належним чином відомості про слухачів, ксерокопії: паспорту (1,2 сторінки та прописка), свідоцтва про укладення шлюбу (в разі якщо прізвище в паспорті та дипломі не співпадає), довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, наказу про прийняття на посаду, диплому, свідоцтва про підвищення кваліфікації за останні 5 років, трудової книжки, номер штампу, яким користується (користувався) медпрацівник, якщо навчання повторне.

2.7. В разі припинення виконання посадових обов’язків медичним працівником (з тих чи інших причин) або закінчення терміну дії штампу, яким користувався медпрацівник, Замовник повинен надати Виконавцю Акт ліквідації штампу (Додаток № 3 до Договору).

2.8. Замовник зобов’язаний забезпечити медичного працівника відповідно оснащеним робочим місцем для належного виконання ним своїх обов’язків, згідно Інструкції про організацію та порядок проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною).

2.9. Виконавець після завершення навчання і складання заліку видає (під підпис) кожному медичному працівнику (слухачу) Замовника Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів (форма №141-о) (далі по тексту Свідоцтво), штамп з висновком про придатність до керування транспортними засобами (далі по тексту Штамп), довідку про внесення медичного працівника до Єдиного реєстру медичних працівників, що проводять передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів (далі по тексту Реєстр) та комплект нормативних матеріалів (при наявності матеріально-технічної бази).

2.10. Виконавець надає Замовнику два примірника Акту виконаних робіт (наданих послуг), що є невід’ємною частиною цього Договору. Один з яких, Замовник має повернути Виконавцеві оформлений належним чином (підпис і відтиск печатки Замовника) в день закінчення навчання.

2.11. Передача медичному працівникові Свідоцтва, Штампу, довідки та комплекту нормативних матеріалів, зазначених у п.2.7, здійснюється за наявності Акту виконаних робіт, належним чином оформленого Сторонами та Доручення на отримання Свідоцтва, Штампу, довідки та комплекту нормативних матеріалів в кількості по одній штуці (при наявності матеріально-технічної бази). Штампи використовуються лише за призначенням медичними працівниками, що внесені до Єдиного реєстру за відповідним номером і не підлягають передачі для використання іншим юридичним чи фізичним особам.

2.12. Номерний Штамп, який видається підприємству (організації) та закріплюється за медичним працівником, на період його роботи на цьому підприємстві (в організації), після проходження курсів та успішної здачі заліку, є власністю підприємства, установи чи організації, яка направила його на це навчання та провела оплату курсів.

2.13. За один місяць до закінчення строку дії Штампу та Свідоцтва на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв, для подальшого провадження своєї діяльності, медичний працівник повинен пройти навчання в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху або його філіях, після чого вносяться відповідні зміни до Єдиного реєстру, видається нове Свідоцтво та штамп (старий штамп підлягає знищенню зі складанням відповідного акту. Даний акт надається Виконавцю для внесення змін до Єдиного реєстру.

2.14. В разі звернення медичного працівника в Український медичний центр безпеки дорожнього руху та інформаційних технологій, або його філії, щодо бажання розпочати роботу за сумісництвом, підприємство чи організація, де має працювати медпрацівник, за додаткову плату отримує комплект нормативних матеріалів, свідоцтво з вказаним місцем проведення щозмінних передрейсових та після рейсових медичних оглядів водіїв та Штамп, з внесенням до Єдиного реєстру.

2.15. Якщо по закінченню терміну дії штампу та Свідоцтва на право проведення щозмінних передрейсових та післярейсових оглядів водіїв транспортних засобів медичний працівник вчасно не пройшов перепідготовку (повторне навчання) в Українському медичному центрі безпеки дорожнього руху або його філіях, штамп втрачає свою силу, про що робиться відповідний запис до Єдиного реєстру.

2.16. В разі зміни медичним працівником роду діяльності або припинення ним проведення медичних оглядів до закінчення терміну дії Штампу, штамп підлягає анулюванню та ліквідації, про що складається відповідний акт та вносяться відповідні зміни до Єдиного реєстру. В разі припинення своєї діяльності, медичний працівник зобов’язаний не пізніше п’яти робочих днів повідомити Український медичний центр безпеки дорожнього руху або його регіонального представника, направивши заяву.

2.17. Використання Штампу не за призначенням та/або порушенням вимог “Інструкції про порядок видачі і використання штампів медичних працівників, що проводять щозмінні передрейсові та післярейсові медичні огляди водіїв транспортних засобів”, тягне за собою відповідальність відповідно до чинного законодавства України та позбавлення права на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів з обов’язковим вилученням Штампу.

2.18. Підприємства, установи та організації, що мають штатного працівника, який проводить медичний огляд водіїв перед виїздом на лінію, мають право надавати послуги з медичного огляду водіїв інших підприємств, установ та організацій, а також водіїв суб’єктів підприємницької діяльності – лише за умови наявності ліцензії на здійснення медичної практики. А при відсутності такої ліцензії, тільки водіїв того підприємства, установи чи організації, яка направила на навчання даного медичного працівника.
3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1. Вартість послуг за цим Договором визначається з розрахунку оплати за одного слухача 1540 ( одна тисяча п’ятсот сорок) грн. 00 коп. без ПДВ. Загальна вартість Договору становить _________(___________________________________________________

_______________________) грн. ____ коп. ( ПДВ в т.ч. _____________.грн. 00 коп. ).

3.2. Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на поточний рахунок Виконавця.

3.3. Вартість послуг згідно даного договору може бути змінена в разі зміни тарифів, про що укладається додаткова угода.

3.4. У випадку не проходження навчання медичним працівником Замовника не з вини Виконавця на протязі дії Договору, перераховані за цим Договором кошти повертаються Замовнику за виключенням податків після закінчення терміну дії договору.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1. Договір вступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами і діє до “ 31 ” 12 2012 р. Оформлення належним чином Акту виконаних робіт (наданих послуг) та Доручення на отримання Свідоцтва, Штампу, довідки та комплекту нормативних матеріалів визначає Договір виконаним, окрім зобов’язань визначених п.2.7.

4.2. Зобов’язання визначені в п.2.9 даного договору діють на протязі терміну дії Свідоцтва (три роки з моменту отримання).
5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у випадку виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

5.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення і дії органів Державної влади.

5.3. Факт виникнення і припинення форс-мажорних обставин підтверджується відповідним документом, виданим уповноваженим органом.

5.4. Сторона, що посилається на форс-мажорні обставини як причину неналежного виконання своїх зобов’язань за цим Договором звільняється від відповідальності за таке неналежне виконання тільки в тому випадку, якщо форс-мажорні обставини, на які посилається Сторона, виникли після укладання цього Договору, їх виникнення в момент укладання договору було малоймовірним, їх виникнення викликано подіями, що не залежали від волі цієї Сторони, і ця Сторона вжила всіх необхідних заходів, для того щоб уникнути або усунути негативні наслідки цих обставин.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Цей Договір, укладений в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін.

6.2. Виклик на навчання медичного працівника Замовника проводиться Виконавцем після повної оплати коштів за навчання медичних працівників замовника методом проведення щозмінних передрейсових та післярейсових медичних оглядів водіїв транспортних засобів.

6.3. Повноважні представники, які підписують цей договір від імені Сторін, своїми підписами підтверджують згоду на обробку та подальше використання виключно з метою виконання даного договору протягом строку його дії без права передачі даних третім особам своїх персональних даних, зазначених в преамбулі Договору.

6.4. Повноважні представники, які підписують цей договір, повідомлені про їх права, передбачені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних" (№ 2297-VI від 01.06.2010 року), про включення їх персональних даних, зазначених в преамбулі Договору до баз персональних даних сторін Договору виключено з метою його виконання.

6.5. Сторони зобов’язуються у разі зміни їх статусу, як платників податку на прибуток, письмово повідомити про це іншу сторону протягом 3 календарних днів, наступних за днем, в якому відбулась зміна або втрата статусу платника податків на прибуток.
6.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

6.7. Додатки до даного Договору становлять його невід’ємну частину.

7. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ:
ЗАМОВНИК:

ТОВ «Авіценна», код 21265978

Юр.адреса:м.Харків,61064

пров.Титаренківський, 20, кв.48

Факт.адреса:61052, м. Харків

пров.Лопанський, 6, тел.703-2003

р/р 26009210015624 АТ «ПроКредит Банк»,

м. Київ, МФО 320984

Система оподаткування-єдиний податок 5%
_______________________________________

Платника податку на прибуток:

_______________________________________

Адреса: ________________________________

_______________________________________

Код ЄДРПОУ ___________________________

р/р ____________________________________

в ______________________________________

МФО_______________ІПН _______________

Св. ІПП № ______________________________

Телефон: _______________________________

М.П. __________________/Ю.Ф.Чуєв/

м.п.
Директор ____________ _________________

м.п.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації