Поиск по базе сайта:
Робоча програма загальна практика сімейна медицина для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації icon

Робоча програма загальна практика сімейна медицина для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
Скачати 326.45 Kb.
НазваРобоча програма загальна практика сімейна медицина для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
Дата конвертації26.05.2013
Розмір326.45 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Перший проректор з навчальної роботи

акад. Гжегоцький М.Р.


Факультет медичний №1

кафедра поліклінічної справи

і сімейної медицини


Робоча програма


ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – СІМЕЙНА МЕДИЦИНА


для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації


Спеціальність 7.110101 «Лікувальна справа»

7.110104 „Педіатрія”Затверджено

на методичній нараді кафедри

“ ” 201 р.

Протокол № від « » 201 р.

Завідувач кафедри

_______________ проф. Скляров Є.Я.


Затверджено

на профільній методичній комісії

“ ” 201 р.

Протокол № від « » 201 р.

Голова

__________________ проф. Радченко О.М.

Львів – 2011


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Програма з «Загальної практики – сімейної медицини» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІV рівнів акредитації складена для спеціальності 7.110101 «Лікувальна справа» напряму підготовки «Медицина», оскільки вивчення принципів організації роботи лікаря загальної практики – сімейного лікаря здійснюється на 6-му році навчання.


^ Програма складена у відповідності з наступними нормативними документами:

«Програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2012 року» затвердженою Верховною Радою України 29.01.2010 р.

 • «Державною програмою розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2010 року» затвердженою розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.07.2006 р. №421-р

 • Постановою №989 «Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини у систему охорони здоров’я»;

 • Наказом МОЗ України №214 від 11.09.2002 «Про затвердження плану переходу до організації первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини»;

 • Освітньо-кваліфікаційними характеристиками (ОКХ) і освітньо-професійними програмами (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239 «Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напряму підготовки 1101 «Медицина»;

 • Експериментальним навчальним планом, розробленим на принципах Європейської кредитно-трансферної системи (ECTS) і затвердженим наказом МОЗ України від 31.01.2005, №52 «Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» кваліфікації «Лікар» у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа»;

 • Рекомендаціями щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 «Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за № 492 «Провнесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін»;

 • Наказом МОЗ України від 31.01.03 за №148 «про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної освіти»;

 • Інструкцією про систему оцінювання навчальної діяльності студентів за умови кредитно-модульної системи організації навчального процесу (Медична освіта у світі та в Україні. Затверджено МОЗ України як навчальний посібник для викладачів, магістрів, аспірантів, студентів. Київ. Книга плюс. 2005).


Програма дисципліни структурована на один підсумковий модуль, теми у відповідності з вимогами «Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін» (наказ МОЗ України від 12.10.2004р. №492).

Понад 80% хворих людей починають і закінчують своє лікування в амбулаторно-поліклінічних умовах. Переважна більшість випускників медичних університетів (академій) після закінчення навчання починають свою фахову діяльність у поліклініках чи амбулаторіях. У січні 2010 р. затверджена Верховною Радою України «Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2012 року». Згідно до якої сімейний лікар ― це фахівець, що надає первинну медико-санітарну допомогу виключно на догоспітальному етапі. Все це вимагає адекватної підготовки випускників вищих медичних закладів освіти для роботи в амбулаторно-поліклінічних умовах. Основне призначення дисципліни «Загальна практика – сімейна медицина» - оволодіння студентами основами знань про організацію медичної допомоги на засадах сімейної медицини, основними принципами надання медичної допомоги в амбудаторно-поліклінічних умовах, оформленням необхідної медичної документації. Реорганізація практичної охорони здоров’я, перехід від дільнично-терапевтичного принципу роботи терапевтів і педіатрів до організації первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини, поставила нові стратегічні завдання перед різними ланками охорони здоров’я, в тому числі підготовкою сімейних лікарів на додипломному і післядипломному етапах.

«Загальна практика – сімейна мекдицина» як навчальна дисципліна:

  1. визначає місце та роль сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я;

  2. ґрунтується на ознайомленні студентів з принципами обслуговування населення на засадах сімейної медицини, функціональними обов’язками сімейних лікарів та структурою медичного страхування;

  3. ознайомлює студентів із основними національними програмами з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні;

  4. вивчає структуру та основи інформаційного забезпечення амбулаторно-поліклінічного закладу та окремих його підрозділів;

  5. надає можливість практично вивчити правила ведення медичної документації лікарем відповідної спеціальності і сімейним лікарем; планування роботи, обліку і аналізу захворюваності та ефективності роботи лікаря;


Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програма дисципліни структурована на один модуль, до складу якого входить чотири змістових модулі. Обсяг навчального навантаження студентів описаний у кредитах ECTS – залікових кредитах, які зараховуються студентам при успішному засвоєнні ними відповідного модуля (залікового кредиту).


Дисципліна структурована на 1 модуль, до складу якого входить чотири змістових модулі:


Модуль 1. Загальна практика – сімейна медицина.

Змістовий модуль 1. Амбулаторна терапія.

 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги

 2. Організаційні аспекти системи первинної медико-соціальної допомоги в Україні, її пріоритетна роль у розвитку і реформуванні охорони здоров’я. Сімейна і страхова медицина в Україні. Структура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини

 3. Основи інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії сімейної медицини. Медико-соціальні аспекти здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації

 4. Національні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів поліклініки

 5. Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці сімейного лікаря. Невідкладна допомога сімейним лікарем у випадку раптової смерті на догоспітальному етапі. Невідкладна допомога в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі

Змістовий модуль 2. Амбулаторна педіатрія

 1. Здорова дитина. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку. Вигодовування дітей різних вікових груп


Змістовий модуль 3. Амбулаторна хірургія

 1. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур


^ Змістовий модуль 4. Амбулаторне акушерство і гінекологія

 1. Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності


Кредитно-модульна система організації навчального процесу спонукає студентів систематично вчитися протягом усього курсу «Загальна практика-сімейна медицина».

Видами навчальної діяльності студентів згідно з навчальним планом є

  1. практичне заняття;

  2. самостійна робота студентів (СРС).


Практичні заняття передбачають:

  1. вивчення студентами організаційної структури поліклініки та окремих її підрозділів, а також документації МОЗ України, що регламентує її роботу;

  2. опрацювання національних програм з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні;

  3. оволодіння навиками надання невідкладної медичної допомоги сімейним лікарем;

  4. вивчення основних принципів диспансерного спостереження за хворими та здоровими людьми окремих груп, можливостями надання медичної допомоги в умовах денного та домашнього стаціонару;

  5. згідно до національних програм Верховної ради України участь у формуванні основних принципів здорового способу життя щодо профілактики найпоширеніших захворювань серед населення з;

  6. знання основних проявів, чинників ризику, принципів лікування основних найбільш поширених захворювань з метою їх профілактики, раннього виявлення та своєчасного надання необхідної допомоги.

Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, структуровані письмові роботи; структурований за процедурою контроль практичних навичок та умінь.

^ Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення модуля.

Оцінка успішності студента є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння модулю і має визначення за системою ECTS та традиційною шкалою, прийнятою в Україні.

^ Поточна навчальна діяльність студентів контролюється на практичних заняттях у відповідності з конкретними цілями та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами.


^ Опис навчального плану з дисципліни «Основи сімейної медицини» для студентів медичних факультетів


^ Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Усього

Лекцій

Практич

них занять

СРС
90
50

40

6
Кредитів ECTS

3,0
^ Модуль 1: змістових модулів 4

30 год./ 1,0 кредит ECTS
50

40

6

Поточний та підсумковий (стандартизований)

Примітка: 1 кредит ECTS – 30 год.

^ Аудиторне навантаження – 55,5%, СРС – 45,5%.


ІІ. МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета вивчення «Загальна практика-сімейна медицина» - кінцеві цілі встановлюються на основі ОПП підготовки лікаря за фахом відповідно до блоку її змістового модулю (професійно-орієнтована фундаментальна підготовка) і є основою для побудови змісту навчальної дисципліни. Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільових завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до модулю та змістового модулю сформульовані конкретні цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що забезпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисципліни. Кінцеві цілі розташовані на початку програми й передують її змісту, конкретні цілі передують змісту змістового модулю.


Кінцеві цілі дисципліни


 • вивчення основних регламентацій них документів МОЗ України щодо організаційної структури поліклініки, амбулаторії сімейної медицини та окремих їх підрозділів;

 • визначення ролі сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації

 • складання індивідуальних програм профілактики, ранньої діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні на основі національних програм та протоколів надання медичної допомоги населенню;

 • вивчення організації проведення експертизи непрацездатності;

 • оволодіння навиками надання невідкладної медичної допомоги сімейним лікарем;

 • вивчення принципів організації роботи та надання медичної допомоги в умовах денного та домашнього стаціонару поліклініки;

 • знання основних проявів, чинників ризику, принципів лікування основних найбільш поширених захворювань з метою їх профілактики, раннього виявлення та своєчасного надання необхідної допомоги

 • проведення оцінки фізичного та нервово-психічного розвитку дитини;

 • вивчення основних принципів збалансованого вигодовування дітей різних вікових груп, особливо дітей першого року життя;

 • вивчити задачі служб з охорони репродуктивного здоров’я, задачі програм щодо сімейного планування, методи природного планування сім’ї, класифікацію контрацептивних засобів.ІІІ. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ


Модуль 1. Загальна практика – сімейна медицина.

Змістовий модуль 1. Амбулаторна терапія.

Конкретні цілі:

 • володіти принципами обслуговування населення на засадах сімейної медицини;

 • складання індивідуальних програм профілактики, ранньої діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні на основі національних програм та протоколів надання медичної допомоги населенню;

 • знати організаційні форми роботи та обов’язки сімейного лікаря; вміти провести статистичну оцінку роботи сімейного лікаря із врахуванням основних показників;

 • визначити покази та протипокази до лікування хворих в умовах денних і домашніх стаціонарів поліклініки;

 • практично вивчити принципи надання невідкладної допомоги хворому на до госпітальному етапі.


Тема 1. Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги.


Основні принципи надання медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Нормативні документи, які регламентують впровадження сімейної медицини в практичну охорону здоров’я та регулюють організацію роботи сімейного лікаря. Основні напрямки роботи сімейного лікаря. Форми організації праці сімейного лікаря. Основні види діагностично-лікувальної, організаційно-методичної та санітарно-освітньої роботи на дільниці. Аналіз діяльності лікаря. Основна документація сімейного лікаря на дільниці.


Тема 2. Організаційні аспекти системи первинної медико-соціальної допомоги в Україні, її пріоритетна роль у розвитку і реформуванні охорони здоров’я. Сімейна і страхова медицина в Україні. Структура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини


Система первинної медико-соціальної допомоги: територіальна наближеність ПМСД до населення як у сільській місцевості, так і у містах; розмежування замовника та постачальника послуг з охорони здоров’я, юридичне та фінансово-економічне розмежування первинної та спеціалізованої медичної допомоги; перехід до організації ПМСД на засадах сімейної медицини запровадження механізмів реалізації права пацієнта самостійно обирати сімейного лікаря. Обсяг та порядок надання первинної медико-санітарної допомоги. Організація сімейним лікарем лікарської допомоги вторинного та третинного рівня. Завдання та мета страхової медицини. Особливості та програми добровільного медичного страхування. Концепція розвитку системи добровільного медичного страхування в Україні та її нормативно-методична база.


Тема 3. Основи інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії сімейної медицини. Медико-соціальні аспекти здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації


Сучасні системи моніторингу стану здоров’я населення: стандартизація діагностики та лікування, кількісна оцінка симптомів і синдромів та уніфікація матеріального носія інформації. Загальні питання медик-соціальної експертизи. Визначення типу непрацездатності та її тривалість. Групи інвалідності, оформлення документів про непрацездатність хворого. Програми реабілітації хворого та інваліда. Диспансерний метод обслуговування хворих та здорових. Мета диспансеризації. Етапи диспансерного обслуговування. Комплекс оздоровчих заходів, що проводяться під час диспансеризації залежно від групи здоров’я. Оцінка ефективності диспансеризації.


Тема 4. Національні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів поліклініки


Впровадження основних цільових національних програм профілактики і лікування найпоширеніших захворювань в Україні. Аналіз результатів моніторингу епідеміологічної ситуації та динаміки статистичних показників здоров’я населення. Пріоритетні напрямки подальшої реалізації національних програм. Можливості впровадження національних програм на амбулаторно-поліклінічному етапі. Основні завдання денних стаціонарів поліклініки (ДСП). Загальні показання та протипоказання до лікування у ДСП та в умовах домашнього стаціонару. Послідовність і наступність у роботі ДСП. Діагностичний процес у ДСП Комплекс лікувальних заходів у ДСП та домашньому стаціонарі. Ефективність роботи ДСП.


Тема 5. Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці сімейного лікаря. Невідкладна допомога сімейним лікарем у випадку раптової смерті на догоспітальному етапі. Невідкладна допомога в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі.


Основні положення Наказу МОЗ України від 17.01.2005 р.№24 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». Причини раптової смерті на догоспітальному етапі. Етапи надання невідкладної допомоги при раптовій смерті на догоспітальному етапі. Больовий синдром в практиці сімейного лікаря. Методи невідкладної допомоги при больовому синдромі різного ґенезу в амбулаторно-поліклінічних умовах.


Змістовий модуль 2. Амбулаторна педіатрія

Конкретні цілі:

 • практично вивчити оцінку фізичного розвитку дитини;

 • практично оцінити нервово-психічний розвиток дитини;

 • вивчити принципи збалансованого харчування;

 • навчитися визначати добовий об’єм їжі дитини першого року життя, вивчити критерії ефективності вигодовування дітей грудного віку;

 • скласти режим харчування матері-годувальниці;

 • вивчити основні принципи організації харчування дітей перед дошкільного дошкільного та шкільного віку

Тема 1. Здорова дитина. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку. Вигодовування дітей різних вікових груп


Показники фізичного і нервово-психічного розвитку дітей різних вікових груп, критерії поділу дітей за групами здоров’я. Визначення поняття «здорова дитина». Чинники, що впливають на фізичний розвиток дитини. Принципи збалансованого харчування. Потреба дітей різних вікових груп в основних харчових інгредієнтах. Фізіологічне та біохімічне значення основних компонентів їжі. Природнє, штучне та змішане вигодовування. Корекція природного вигодовування. Критерії ефективності вигодовування дітей грудного віку. Режим і характер харчування матері-годувальниці. Харчування дітей перед дошкільного дошкільного та шкільного віку.


Змістовий модуль 3. Амбулаторна хірургія

Конкретні цілі:

Оволодіти навиками надання невідкладної медичної допомоги на догоспітальному етапі при:

 • судомах

 • втраті свідомості

 • пожаленнях,

 • покусах

 • електротравмах,

 • утопленнях

 • дії низьких та високих температурТема 1. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур


Основні положення Наказу МОЗ України від 17.01.2005 р.№24 «про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Медицина невідкладних станів». Судоми: види, причини виникнення, клінічні прояви, невідкладна допомога на догоспітальному етапі. Причини втрати свідомості. Алгоритм надання невідкладної допомоги при втраті свідомості на догоспітальному етапі. Основні принципи надання невідкладної допомоги при укусі змій, утопленні, тепловому ударі, опіках, отруєнні невідомим газом та невідомою речовиною.


Змістовий модуль 4. Амбулаторне акушерство і гінекологія

Конкретні цілі:

 • вивчити основні завдання служб сімейного планування

 • вивчити систему класифікацію ВООЗ

 • систематизувати причини неплідного шлюбу, можливості діагностики та лікування.

Тема 1. Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності


Задачі служб з охорони репродуктивного здоров’я щодо сімейного планування. Методи природного планування сім’ї. Класифікація контрацептивних засобів. Механізми дії різних методів контрацепції, протипокази до їх використання. Методи планування сім’ї. Дослідження неплідного шлюбу.


Тема 9. Залікове заняття, підсумковий модульний контроль.


^ V. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ –МОДУЛЮ 1
п/п

Тема

Практичні заняття

СРС

^ Змістовий модуль 1. Амбулаторна терапія.

1

Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги

6

4

2

Організаційні аспекти системи первинної медико-соціальної допомоги в Україні, її пріоритетна роль у розвитку і реформуванні охорони здоров’я. Сімейна і страхова медицина в Україні. Структура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини

6

4

3

Основи інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії сімейної медицини. Медико-соціальні аспекти здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації

6

4

4

Національні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів поліклініки

6

4

5

Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці сімейного лікаря. Невідкладна допомога сімейним лікарем у випадку раптової смерті на догоспітальному етапі. Невідкладна допомога в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі

6
^ Змістовий модуль 2. Амбулаторна педіатрія

6

Здорова дитина. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку. Вигодовування дітей різних вікових груп

6

8
^ Змістовий модуль 3. Амбулаторна хірургія7

Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур

6

8

^ Змістовий модуль 4. Амбулаторне акушерство і гінекологія

8

Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності

6

8

^ 9. Підсумковий модульний контроль

2

-

Усього годин – 90 год.

50

40

Кредитів ECTS – 3,0 кредитиАудиторна робота – 55,5%, СРС – 45,5%
^ Тематичний план практичних занять з предмету «Загальна практика – сімейна медицина»

для студентів VI курсу медичних факультетів № 1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на кафедрі поліклінічної справи і сімейної медицини, шкірних і венеричних хвороб на 2011-2012 н.р.п/п

Тема практичного заняття

кількість

годин

1

Місце сімейної медицини в загальній структурі охорони здоров’я та принципи обслуговування населення на засадах сімейної медицини. Організація роботи сімейного лікаря. Особливості організації позалікарняної терапевтичної допомоги

6

2

Організаційні аспекти системи первинної медико-соціальної допомоги в Україні, її пріоритетна роль у розвитку і реформуванні охорони здоров’я. Сімейна і страхова медицина в Україні. Структура медичного страхування, діяльність сімейного лікаря в умовах страхової медицини

6

3

Основи інформаційного забезпечення поліклініки, амбулаторії сімейної медицини. Медико-соціальні аспекти здоров’я населення. Роль сімейного лікаря в популяризації здорового способу життя, профілактики і диспансеризації

6

4

Національні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні. Організація роботи денних і домашніх стаціонарів поліклініки

6

5

Організація надання невідкладної медичної допомоги в практиці сімейного лікаря. Невідкладна допомога сімейним лікарем у випадку раптової смерті на догоспітальному етапі. Невідкладна допомога в практиці сімейного лікаря при больовому синдромі

6

6

Здорова дитина. Оцінка фізичного та нервово-психічного розвитку. Вигодовування дітей різних вікових груп

6

7

Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при судомах та втраті свідомості. Надання невідкладної допомоги в практиці сімейного лікаря при пожаленнях, покусах, електротравмах, утопленнях та дії низьких та високих температур

6

8

Шлюб і сім’я. Планування сім’ї. Контрацепція. Неплідний шлюб. Профілактика, діагностика, лікування неплідності

6

9
^

Залікове заняття. Підсумковий тестовий контроль


2

ВСЬОГО:

50^ Тематичний план самостійної роботи з предмету «Загальна практика – сімейна медицина»

для студентів VI курсу медичних факультетів № 1, 2 зі спеціальностей «Лікувальна справа» та «Педіатрія» на кафедрі поліклінічної справи і сімейної медицини, шкірних і венеричних хвороб на 2011-2012 н.р.


п/п

Тема самостійної роботи

кількість

годин

Вид контролю
Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять:1.

Принципи реабілітації хворих та інвалідів

4

Тези та реферати

2.

Показники ефективності та якості роботи сімейного лікаря та лікаря загальної практики.

4

Формули для розрахунку

3.

Раціональне харчування різних груп здорового населення

4

Скласти меню

4.

Організація роботи медико-соціальної експертизи

4

Схема організації

5.

Діагностика і профілактика рахіту та анемій у дітей

4

Тези та реферати

6.

Диспансерне спостереження за здоровими та хворими дітьми

4

Схема організації

7.

Організація роботи хірургічного відділення поліклініки

4

Тези та реферати

8.

Гостронагнійні захворювання м’яких тканин. Мастити. Бешиха

4

Розв’язання ситуаційних задач

9.

Організація роботи жіночої консультації.

4

Тези та реферати

10.

Діагностика і лікування специфічних і неспецифічних запальних захворювань жіночих статевих органів.

4

Розв’язання ситуаційних задач
РАЗОМ СРС з дисципліни

40


^ VI. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ


 1. Основи Законодавства України про охорону здоров'я, нормативні документи, які регламентують діяльність органів та установ охорони здоров'я, забезпечують функціонування сімейної медицини, основні її принципи.

 2. Форми і методи переходу до медико-санітарного забезпечення  населення за принципом сімейної медицини.

 3. Теоретичні основи соціальної медицини, організації та управління охороною здоров'я.

 4. Організація сімейних дільниць.

 5. Основні принципи сімейної медицини: (довготривалість та безперервність спостереження, багатопрофільність первинно-медичної допомоги, відношення до сім'ї, як до одиниці медичного обслуговування, превентивність, як основа діяльності сімейного лікаря, економічна ефективність і доцільність допомоги, координація медичної допомоги, відповідальність пацієнта, членів його сім'ї і суспільства за збереження і покращення його здоров'я).

 6. Основні показники стану здоров'я та демографічної структури населення.

 7. Володіння технологією аналізу і оцінки показників здоров'я населення та основних чинників ризику здоров'я.

 8. Види лікувально-діагностичної роботи, які виконує лікар загальної практики – сімейний лікар. Форми організації праці лікаря загальної практики – сімейного лікаря.

 9. Заходи з первинної та вторинної профілактики, що проводяться лікарем загальної практики – сімейним лікарем.

 10. Заходи з організаційно-методичної роботи.

 11. Санітарно-освітня робота на дільниці.

 12. Підвищення кваліфікації медичних працівників амбулаторії сімейних лікарів.

 13. Принципи співпраці лікаря загальної практики – сімейного лікаря з іншими спеціалістами, медичними і соціальними службами.

 14. Організація первинної медико-санітарної допомоги населенню.

 15. Надання амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги дорослим і дітям.

 16. Правила видачі довідок та листків непрацездатності, скерувань на МСЕ.

 17. Класифікація захворювань, травм і причин смерті, затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

 18. Фактори ризику виникнення найпоширеніших захворювань, вплив екзогенних та ендогенних чинників.

 19. Основні скринінгові системи та їх використання у виявленні найпоширеніших соціально значущих захворювань серцево-судинної, дихально, систем, ендокринних, алергічних, інфекційних захворювань, захворювань органів травлення та сечостатевої системи, організація диспансеризації дорослого та дитячого населення.

 20. Організація санітарно-протиепідемічної роботи на дільниці.

 21. Профілактика інфекційних захворювань. Імунопрофілактика.

 22. Організація кабінету (амбулаторії) сімейного лікаря, планування його діяльності.

 23. Ведення ділової, статистично-облікової і звітної документації.

 24. Назвати державні програми з попередження, діагностики та лікування найпоширеніших захворювань в Україні.

 25. Програма профілактики та лікування артеріальної гіпертензії в Україні: мета, завдання. Основні заходи та наслідки реалізації Програми.

 26. Національна програма боротьби із захворюванням на туберкульоз: мета, напрямки реалізації програми, основні заходи.

 27. Комплексна програма «Цукровий діабет»: мета, напрямки реалізації та основні заходи Програми.

 28. Національна програма «Здоров’я літніх людей»: загальні положення, мета, завдання. Основні заходи Програми.

 29. Основні завдання денних стаціонарів поліклініки (ДСП).

 30. Загальні покази до лікування у ДСП та домашньому стаціонарі.

 31. Проти покази до лікування у ДСП та стаціонарі на дому.

 32. Основна документація ДСП. Ефективність роботи ДСП.

 33. Основні причини раптової смерті.

 34. Основні реанімаційні заходи та техніка їх проведення.

 35. Клінічна класифікація болю

 36. Невідкладна допомога при гострому інфаркті міокарда та стенокардії.

 37. «Гострий» біль у животі: причини, допомога на догоспітальному етапі.

 38. Фармакотерапія болю та немедикаментозне лікування.

 39. Визначення поняття здорова дитина.

 40. Фактори, які впливають на фізичний розвиток дітей.

 41. Оцінка фізичного і нервово-психічного розвитку дитини першого та другого років життя.

 42. Визначення понять природне, змішане і штучне вигодовування.

 43. Переваги природнього вигодовування дітей першого року життя.

 44. Методи визначення добового об’єму їжі дитини першого року життя.

 45. Прогнозування і діагностика гіпогалактії.

 46. Корекція харчування при природному вигодовуванні.

 47. Прикорм при природному вигодовуванні.

 48. Критерії ефективності вигодовування.

 49. Принципи змішаного і штучного вигодовування.

 50. Судоми: види, причини виникнення, клінічні прояви, невідкладна допомога на догоспітальному етапі.

 51. Причини втрати свідомості

 52. Алгоритм надання невідкладної допомоги при втраті свідомості на догоспітальному етапі.

 53. Основні принципи надання невідкладної допомоги при укусі змій.

 54. Основні принципи надання невідкладної допомоги при утопленні.

 55. Основні принципи надання невідкладної допомоги при тепловому ударі.

 56. Основні принципи надання невідкладної допомоги при опіках.

 57. Основні принципи надання невідкладної допомоги при отруєнні невідомим газом та невідомою речовиною

 58. Шлюб і сім’я. Завдання служб сімейного планування.

 59. Визначення поняття контрацепція.

 60. Класифікація методів контрацепції.

 61. Механізми дії оральних контрацептивів.

 62. Покази та протипокази до призначення оральних контрацептивів (ОК).

 63. Фізіологічні методи контрацепції.

 64. Небажані побічні дії різних методів попередження вагітності.^ VII. ФОРМИ КОНТРОЛЮ


Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті відповідно конкретним цілям теми, а також під час індивідуальної роботи викладача зі студентом для тих тем, які студент опрацьовує самостійно і вони не входять до структур и практичного заняття. Рекомендується застосовувати такі засоби діагностики рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’зування ситуаційних задач; структуровані письмові роботи; структурований за процедурою контроль практичних навичок та умінь (оцінка знань та умінь аналізувати стан хворого в амбулаторних умовах, складати план та проводити профілактичні заходи щодо найбільш поширених захворювань внутрішніх органів, захворювань дітей тощо).

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні кожного модулю (залікового кредиту – 200, в тому числі за поточну навчальну діяльність – 120 балів, за результатами модульного підсумкового контролю – 80 балів.

Оцінювання поточної навчальної діяльності:

При засвоєнні кожної теми модуля за поточну навчальну діяльність студенту виставляються оцінки за 4-бальною традиційною шкалою, які потім конвертуються у бали залежно від кількості тем у модулі. В програмі була застосована така система конвертації традиційної системи оцінки у бали:


^ Традиційна оцінка

Конвертація у бали

Модуль 1

«5»

15

«4»

12

«3»

9

«2»

0


Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, нараховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «5» на кількість тем у модулі і дорівнює 120 балам.

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, нараховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці «3», на кількість тем у модулі - 72 бали.

Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яке передбачено в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.

Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, контролюється при підсумковому модульному контролі.

Модульний підсумковий контроль:

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення всіх тем модуля на останньому контрольному занятті з модуля.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які виконали всі види робіт, передбачені навчальною програмою, та при вивченні модуля набрали кількість балів, не меншу за мінімальну.

Форма проведення підсумкового модульного контролю має бути стандартизованою і включати контроль теоретичної та практичної підготовки. Конкретні форми підсумкового модульного контролю з основ сімейної медицини визначаються у робочій навчальній програмі.

^ Максимальна кількість балів підсумкового модульного контролю дорівнює 80.

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балів.

Оцінювання дисципліни:

Оцінка з загальної практики - сімейної медицини виставляється лише студентам, яким зараховано модуль з дисципліни.

^ Оцінка з дисципліни виставляється як оцінка за модуль.

Об’єктивність оцінювання навчальної діяльності студентів має перевірятися статистичними методами (коефіцієнт кореляції між поточною успішністю та результатами підсумкового модульного контролю).

Конвертація кількості балів з дисципліни у оцінки за шкалами ECTS та 4-ри бальною (традиційною):

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується у шкалу ECTS таким чином:

^ Оцінка ECTS

Статистичний показник

A

Найкращі 10% студентів

B

Наступні 25% студентів

C

Наступні 30% студентів

D

Наступні 25% студентів

E

Останні 10% студентів


Відсоток студентів визначається на вибірці для студентів даного курсу в межах відповідної спеціальності.

Кількість балів з дисципліни, яка нарахована студентам, конвертується в 4-бальну шкалу таким чином:


^ Оцінка ECTS

Оцінка за 4-бальною шкалою

A

«5»

B, C

«4»

D, E

«3»

FX, F

«2»

Оцінка з дисципліни FX, F (“2”) виставляється студентам, яким не зараховано хоча б один модуль з дисципліни після завершення її вивчення.

Оцінка FX («2») виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але не склали модульний підсумковий контроль. Вони мають право на повторне складання підсумкового модульного контролю не більше 2-х разів під час зимових канікул та впродовж 2-х (додаткових) тижнів після закінчення весняного семестру за графіком, затвердженим ректором.

Студенти, які одержали оцінку F по завершенні вивчення дисципліни (не виконали навчальну програму модуля або не набрали за поточну навчальну діяльність з модуля мінімальну кількість балів) повинні пройти повторне навчання за індивідуальним навчальним планом.


^ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


 1. Поліклінічна справа і сімейний лікар / Є.Я.Скляров, І.О.Мартинюк, Б.Б.Лемішко та ін. – К.: Здоров’я, 2003. – 627с.

 2. Методичні рекомендації з організації роботи дільничних терапевтів та сімейних лікарів і превентивної медицини / Є.Я. Скляров, І.О. Мартинюк, В.П.Бевз та ін. – Львів, 2004.- 46с.

 3. Організація роботи дільничних терапевтів та сімейних лікарів і превентивної терапії. – Скляров Є.Я., Мартинюк І.О., Бевз В.П., Громнацька Н.М., Кобрин Т.І., Шалько І.В., 2004. – 45 с.

 4. Медико-соціальна експертиза і реабілітація. – Скляров Є.Я., Мартинюк І.О., Бевз В.П., 2004. – 61с.

 5. Методичні рекомендації студентам 6 курсу медичного факультету, що навчаються за програмою «Поліклінічна справа і сімейний лікар»,з амбулаторної хірургії / Є.Я.Скляров, Б.Б.Лемішко, І.О.Мартинюк та ін. – Львів, 2004. – 39 с.

 6. Методичні рекомендації з педіатрії та акушерства/гінекології.- Є.Я.Скляров, І.О.Мартинюк, Н.М.Громнацька, Н.П.Білоган. – 2004.-71с.

 7. Азбука харчування. Раціональне харчування / За ред. Г.І. Столмакової, І.О.Мартинюка. – Львів, 1991.

 8. Азбука харчування. Харчування дітей / За ред. С.К.Ткаченко, І.О.Мартинюка. – Львів, 1995.

 9. Дитячі хвороби /За ред. В.М.Сідельнгікова, В.В.Бережного. – К.: Здоров’я.- 1999. – 734с.

 10. Довідник сімейного лікаря / Марк А.Грабер, Метью Л.Лентернбєр та ін. – К.,2003. – 730с.

 11. Мазурик М.Ф., Демянюк Д.Г. Амбулаторная хирургия. – К.,1988.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації