Поиск по базе сайта:
Перша долікарська допомога розроблена на підставі типової навчальної програми з першої долі карської допомоги Київ, 2010 року для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; програма розрахована на семестровий строк навчання icon

Перша долікарська допомога розроблена на підставі типової навчальної програми з першої долі карської допомоги Київ, 2010 року для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; програма розрахована на семестровий строк навчання
Скачати 213.18 Kb.
НазваПерша долікарська допомога розроблена на підставі типової навчальної програми з першої долі карської допомоги Київ, 2010 року для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; програма розрахована на семестровий строк навчання
Дата конвертації26.05.2013
Розмір213.18 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


Затверджую

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький


медичний факультет

кафедра загальної хірургії

спеціальність 7.110201 “Фармація”


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

З ДИСЦИПЛІНИ перша долікарська допомога

розроблена на підставі типової навчальної програми з першої долі карської допомоги

Київ, 2010 року - для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації; програма розрахована на семестровий строк навчання


Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

30_серпня_2010 року “_____” ______________ 2010 р.

протокол №______ від _____2010 р. протокол № ____ від __________

завідувач кафедри голова

проф. Андрющенко В.П._____________ ___________________________


Львів 2010
^ Пояснювальна записка


Женевська конвенція з прав людини визначає людське життя найвищою цінністю. Водночас, вміння і навички надавати першу допомогу для врятування або збереження життя не лише засвідчують добрий тон сучасної людини, а трактуються як невід’ємна складова якісної освіти.

За теперішніх темпів розвитку суспільства, урбанізації, зростання впливу техногенних факторів, щоразу частіших стихійних лих, збільшується потреба у фахівцях, що здатні надати якісну долікарську допомогу в перші хвилини після нещасного випадку чи травми.

Програму навчальної дисципліни “Перша долікарська допомога” складено на основі галузевих стандартів вищої освіти (ГСВО) України, які затверджені Наказом Міністерства освіти та науки України № 629 від 29.07.2004 р. та які впроваджуються відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 17.01.02, постанов Кабінету Міністрів України від 20.01.98 № 65 про ступеневу освіту та від 07.08.98 № 1247 про державні стандарти вищої освіти, наказу МОН України від 331.07.98 № 285 про вимоги до державних стандартів, наказу МОЗ України від 24.02.2000 № 35 про особливості ступеневої освіти медичного та фармацевтичного спрямування.

Для провізорів серед цілого спектру фундаментальних медичних знань, перша долікарська допомога дозволяє сформувати фахівця здатного швидко та правильно зорієнтуватися у складній ситуації, не допустити фатальних помилок або втрати часу, здійснити першочергові кроки, що врятують життя людині і/або стануть добрим ґрунтом для її успішного лікування у стаціонарі.

Добрі знання з першої долікарської допомоги дають змогу майбутньому провізору реалізувати не лише суто професійний, але й людський обов’язок.

Вивчення першої долікарської допомоги спирається на знання здобуті студентами під час вивчення анатомії, біології, фізіології й інших базових дисциплін. У зв’язку зі зміною навчальної програми і викладанням першої долікарської допомоги у третьому навчальному семестрі, пояснення низки тем є утруднене, оскільки вимагає глибоке розуміння студентами патогенезу багатьох захворювань або синдромів.

Тому раціональним, на думку опорної кафедри, є запозичення сучасних світових напрацювань у царині навчання медиків і парамедиків першої медичної допомоги – розпрацьованих світовим медичним співтовариством алгоритмів, правил, показань та дій з надання допомоги потерпілим з високою, перевіреною часом і добрими вислідами, ефективністю.


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Перша долікарська допомога”

ІІ курс (108 год. – 3 кредити)


Перша долікарська допомога вивчається студентами другого курсу під час третього навчального семестру. Для цього предмету загалом передбачено 108 академічних годин, що згідно норм МОЗ України відповідає 3 кредитам, які розподіляються наступним чином:

Навчальний семестр

Кількість модулів

Кількість кредитів

Усього годин

у тому числі:

лекції

практичні заняття

самостійне вивчення

ІІІ

1

3

108

10

40

58Оцінювання знань, умінь та навичок студентів з окремих видів робіт

в цілому (в максимально можливих набраних балів)

№ п/п

Вид роботи

Кількість балів

1

Оцінка знань під час практичних занять (поточний контроль)


Вступний тестовий контроль

120

Оцінка набутих вмінь і навичок

2

Підсумковий модульний контроль

Тестовий контроль/ситуаційні задачі

40

Опитування–оцінка практичних вмінь і навичок

40

Всього балів:

200


Студент допускається до підсумкового модульного контролю, якщо він набрав не менше 38 балів під час практичних занять. Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент отримав на ньому не менше 50 балів.

Максимальна кількiсть балiв, яку може отримати студент за поточну навчальну дiяльнiсть, складає 120 балiв. Ця оцiнка вираховується шляхом множення кількостi балiв, що віповiдає оцінці “відмінно” (6), на кiлькiсть практичних занять (19) у модулi. 6х19=114. Шість балів можна додати за самостійну індивідуальну роботу. 114+6=120. Оцінка “добре” відповідає 4 балам.


Мiнімальна кiлькiсть балiв, яку може набрати студент при вивченнi модуля, вираховується шляхом множення кiлькостi балiв, що відповiдають оцінці “задовiльно” (2), на кiлькість практичних занять (19).

(2 х 19 = 38).


Пiдсумковий модульний контроль.

Пiдсумковий модульний контроль передбачає демонстрацiю виконання практичої навички з усним опитуванням та вирiшення двох ситуацiйних завдань.

Максимальна кiлькiсть балiв, яку може отримати студент пiд час модульного контролю, складає 80.

Максимальна оцiнка за виконання практичної навички складає — 40 балiв:

- виконано без помилок — 40 балiв,

- виконано з окремими недолiками, виправленими самим студентом — 30 балiв,

- виконано з недолiками, скоригованими викладачем — 20 балiв,

- не виконано — 0 балiв

За розв’язання кожного ситуацiйного завдання — по 20 балiв (20х2=40):

- виконано повнiстю — 20 балiв,

- виконано з окремими помилками, якi студент здатен виправити пiсля зауваження викладача — 15 балiв,

- не виконано або студент не здатен виправити недолiка після зауваження — 0 балiв.

Пiдсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балiв.


^ Ранжування студентів за шкалою ECTS

Рейтинговий показник

(кількість набраних балів)

^ Оцінка ECTS

Оцінка за

національною шкалою

Найкращі 10 % студентів

A

Відмінно «5»

Наступні 25 % студентів

B

Добре «4»

Наступні 30 % студентів

C

Наступні 25 % студентів

D

Задовільно «3»

Наступні 10 % студентів

E
FX, F

Незадовільно «2»

Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» проводиться для студентів даного курсу, які навчаються за однією спеціальністю та успішно завершили вивчення дисципліни.

Оцінка «FX» виставляється студентам, які набрали мінімальну кількість балів за поточну навчальну діяльність, але яким не зарахований підсумковий контроль. Ця категорія студентів має право на перескладання підсумкового модульного контролю за затвердженим графіком під час зимових або літніх канікул (до 1 липня поточного року) впродовж двох тижнів після завершення навчального року. Повторне складання підсумкового модульного контролю дозволяється не більше двох разів.

Оцінка «F» виставляється студентам, які відвідали всі аудиторні заняття з модуля, але не набрали мінімальної кількості балів за поточну навчальну діяльність і не допущені до підсумкового модульного контролю. Ця категорія студентів може повторно вивчати модуль.


^ Тематичний план лекцій (10 годин).
Т Е М А

1.

Вступна лекція. Значення першої долікарської допомоги. Загальні принципи та логіка надання першої долікарської допомоги у мирний, військовий час та при масових ураженнях. Принципи медичного сортування. Діагностичні та лікувальні алгоритми. Типові помилки.

2.

Загальні принципи та послідовність надання першої долікарської допомоги. Маніпуляції та медикаментозні засоби – їх роль в першій долікарській допомозі. Основи реаніматології. Серцево-легенева реанімація. Термінальні стани. Реанімаційні заходи.

3.

Перша долікарська допомога при ушкодженнях та травмах. Невідкладні дії на місці одержання травми. Послідовніть допомоги при масових ураженнях Правила евакуації потерпілих. Методи іммобілізації, транспортування. Типові помилки.

4

Кровотечі: класифікація, клініка, діагностика, методи і засоби тимчасової та кінцевої зупинки.

5

Перша долікарська допомога при гострих хірургічних та терапевтичних захворюваннях. Логіка дій при невідкладних акушерських станах, перша долікарська допомога при гострих станах у дітей. Типові помилки.^ Тематичний план практичних занять (40 год.)З.п.

Тема

^ К-ть

годин

Змістовий модуль 1. Серцево-легенева реанімація. Реанімаційні заходи. Десмургія. Асептика та антисептика

1

Серцево-легенева реанімація (СРЛ). Анатомо-фізіологічні основи дихання та кровообігу. Ознаки та діагностика клінічної, біологічної та соціальної смерті. Загальні правила серцево-легеневої реанімації. Техніка СЛР. Покази та протипокази до СЛР. Алгоритми СЛР для одного та двох реаніматорів. Критерії ефективності СЛР. Ускладнення і їх профілактика. Поняття, причини, ознаки та діагностика гострої дихальної та серцевої недостатності, правила надання першої медичної допомоги.

2

2


Десмургія. Характеристика перев’язувальних матеріалів. Пов'язки бинтові, клейові, хусткові, гіпсові. Види пов'язок: захисні, тиснучі, лікувальні, коригуючі. Правила і техніка накладання пов'язок на голову та грудну клітку.

2

3


Десмургія. Техніка накладання пов'язок на живіт і грудну клітку. Окклюзійна пов’язка на грудну клітку.

2


4

Десмургія. Пов’язки на кінцівки: циркулярна, спіральна, черепашача, на палець і пальці кисті, колосовидна, восьмиподібна на кисть, Дезо.

2

5

Асептика та антисептика (визначення понять). Види антисептики. Збереження принципів асептики та антисептики при наданні першої долікарської допомоги.

2

Змістовий модуль 2. Відкриті пошкодження. Рани. Визначення поняття, класифікація, небезпека окремих видів ран

6


Рани. Поняття. Методика оцінки ран (нейроваскулярний компонент, площа й глибина втрати тканин, ступінь забруднення, локалізація). Перша долікарська допомога при різних видах ран.

2


7

Рани. Кусані рани – принципи обробки, правила реєстрації і спостереження. Профілактика газової гангрени, правцю та сказу. Краш-синдром: причини, прояви, небезпеки, тактика першої медичної допомоги.

2

Змістовий модуль 3. Кровотечі та крововтрата

8

Кровотечі. Визначення, класифікація кровотеч. Способи тимчасової зупинки кровотеч (притиснення рани, припідняття+притиснення, пальцеве притиснення проекційних точок, шинування, накладення джґута, стискаюча пов’язка, накладення затискача, тампонада носа): техніка, покази, протипокази, типові помилки. Правила асептики та антисептики при зупинці кровотеч. Кінцеві методи зупинки кровотеч.

2

9

Геморагічний шок. Поняття, причини, прояви, перша медична допомога. Особливості, небезпеки та клінічні ознаки внутрішніх кровотеч. Перша медична допомога при внутрішніх кровотечах. Переливання крові, компонентів крові та кровозамінників.

2

^ Змістовий модуль 4. Травматизм та ушкодження

10

Загальні положення. Класифікація, механізм, види травм. Вивчення місця травми (обставини, засоби захисту, обтяжуючі чинники). Способи евакуації потерпілого з аварійного автомобіля (повільний, швидкий). Способи стабілізації потерпілих. Пріоритети дій на місці події (первинний огляд, вторинний огляд “від волосся до кінчиків пальців”, збір анамнезу, заходи на місці травми). Методика детального вторинного огляду Принципи збору анамнезу та огляду травмованих. Життєво важливі параметри (пульс, артеріальний тиск, частота дихання ). Види пошкоджень, що вимагають негайного реагування. Поняття “золота година” та “платинові пів-години”. Підготовка потерпілих до транспортування. Реєстрація необхідної медичної інформації. Пріоритети дошпитального лікування. .

2

11

Правила та методи транспортної іммобілізації. Види транспортування Підбір потерпілого з сидячого і лежачого положення. Перенесення на ношах і руках. Правила перевезення. Види пов′язок та засоби, що використовуються для транспортної імобілізації. Травми у дітей: епідеміологія й механізм, анатомо-фізіологічні особливості. Принципи обстеження та надання першої медичної допомоги. Основи догляду за травмованими. Заходи асептики й антисептики.

2
12

Переломи кісток. Діагностика й перша медична допомога. Послідовність медичних дій при ускладнених переломах. Діагностика вивихів, перша медична допомога. Травматичні ампутації: перша медична допомога. Закриті пошкодження м’яких тканин: класифікація, діагностика, перша медична допомога.

2

13

Травма голови та хребта. Травма голови: механізм травми. Методика обстеження травмованих. Оцінка важкості травми голови: анамнез, механізм, життєво-важливі показники, шкала Глазго, соматичний огляд. Діагностичні ознаки різних типів травми. Тактика невідкладної допомоги: первинний огляд, імобілізація, транспортування, вторинний огляд. Помилки першої допомоги. Травма хребта: механізм травми. Методика обстеження хребта. Спінальний шок, тетра- і параплегія. Тактика невідкладної допомоги: первинний огляд, імобілізація, транспортування, вторинний огляд. Динамічне спостереження. Помилки першої допомоги.

2

14

Травма грудної клітки, живота і тазу. Травми грудної клітки: механізм травми. Методика обстеження органів грудної клітки. Відкритий, закритий та клапанний пневмоторакс, масивний гемоторакс, тампонада серця, балотуюча грудна клітка, травма серця, обструкція дихальних шляхів. Принципи дошпитальної допомоги. Помилки першої допомоги. Травми органів черевної порожнини й тазу: механізм травми. Методика обстеження. Ускладнення, загрозливі для життя (внутрішньочеревна кровотеча, перитоніт, евісцерація).

2

15

Опіки, відмороження, електротравми. Методика обстеження обпечених (визначення глибини, площі й важкості опіку). Принципи реанімації і наданання першої медичної допомоги обпеченим та ураженим електричним струмом. Інгаляційні ураження: діагностика та перша медична допомога. Хімічні, променеві та радіаційні опіки: особливості діагностики та першої медичної допомоги.

2

^ Змістовий модуль 5. Гострі терапевтичні захворювання та отруєння

16

Отруєння. Умови, класифікація, небезпеки. Оцінка стану пацієнта – функція дихання, серцево-судинна система, свідомість, збір необхідної інформації. Отруєння грибами. Перша медична допомога при отруєннях: техніка промивання шлунка, антидоти, сорбенти, деякі медичні препарати. Укуси отруйних тварин та комах: невідкладна допомога. Догляд за пацієнтами, що перенесли отруєння.

2

17

Гострі „терапевтичні” захворювання органів серцево-судинної і дихальної систем. Інфаркт міокарда, гостра серцево-судинна недостатність, кардіогенний шок, аритмії, гіпертонічний криз. Приступ бронхіальної астми. Принципи діагностики та першої медичної допомоги. Алергія, анафілаксія, алергени. Клінічні прояви та варіанти перебігу (блискавичний, астматичний, кардіальний, неврологічний, абдомінальний, шкірний). Набряк легень. Набряк Квінке. Перша медична допомога.

2

18

Шок. Колапс. Кома. Порушення свідомості, шок, колапс, кома: визначення, етіологія, оцінка стану хворого (первинний огляд, анамнез соматичне обстеження). Дошпитальна допомога при комах неясної етіології: травми голови, діабет (гіпоглікемія, гіперглікемія, кетоацидоз), серцево-судинні хвороби (кардіогенний шок, аритмії), судоми (епілепсія), інсульт, гіпо- та гіпертермія, анафілаксія (ліки, укуси комах, продукти), отруєння (прийом всередину, чадний газ).
^ Змістовий модуль 6. Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини

19


Захворювання, об’єднані терміном «гострий живіт»: гострий апендицит, холецистит, панкреатит, перфораційна виразка шлунка та 12-ти палої кишки, защемлені грижі, кишкова непрохідність. Причини, прояви, дошпитальна діагностика, перша медична допомога, принципи лікування на шпитальному етапі. Помилки першої допомоги.

2
Підсумковий модульний контроль

2

РАЗОМ

40Теми для самостійного вивчення (58 год.)

^ Теми для самостійного вивчння

години

Невідкладні стани в акушерстві. Анатомо-фізіологічні особливості вагітних. Вагітність. Кровотечі, прееклампсія, еклампсія, розрив матки, відшарування плаценти, випадіння пуповини, загроза аборту, позаматкова вагітність, травма – розпізнавання, перша медична допомога. Транспортування вагітних. Пологи. Неонатальна реанімація. Фізіологія родів. Передвісники родів. Етапи та механізм пологів. Приймання нормальних самовільних пологів: метеріальне забезпечення, обробка пуповини та дитини.

12

^ Невідкладні стани у дітей. Анатомо-фізіологічні особливості дітей. Обструкція дихальних шляхів, астма, епіглотит, круп, бронхіт, фебрильні судоми, гіпертермія – діагностика й перша медична допомога. Особливості реанімації дітей.

10

Інфекційні хвороби. Принципи надання першої медичної допомоги при інфекційних хворобах (менінгіт, ботулізм, холера, дифтерія, СНІД): діагностичні ознаки, посиндромна допомога – діарея, токсичний шок, гіпертермія, судомний синдром. Принципи гігієни, індивідуального захисту та безпеки.

12

^ Гострі психічні розлади та кризові стани. Психоз, порушення настрою, маніакально-депресивний психоз, тривожні стани. Типи реагування на надзвичайну ситуацію. Загальні принципи і методи поведінки з пацієнтами з гострими психічними розладами. Принципи знерухомлення хворих та першої медичної допомоги.

15

^ Екогенні чинники, катастрофи та стихійні лиха: визначення, причини, епідеміологія невідкладних станів. Фізіологія терморегуляції. Гіпотермія, гіпертермія, сонячний удар, тепловий удар, утоплення в прісній та соленій воді, загальне охолодження, замерзання, ураження блискавкою, інтоксикації при укусах комах, змій, павуків, морських безхребетних – клінічні прояви та перша медична допомога.

10^ ПЕРЕЛІК КОНТРОЛЬНИХ ПИТАНЬ

 1. Техніка тимчасової зупинки кровотеч.

 2. Техніка серцево-легеневої реанімації.

 3. Перша долікарська допомога при асфіксії.

 4. Техніка крікотиреопункції.

 5. Накладання імпровізованих та стандартних шин для імобілізації.

 6. Евакуація потерпілого з автомобіля.

 7. Методика транспортування потерпілих з різними видами уражень.

 8. Накладання бинтових пов’язок.

 9. Перша долікарська допомога при отруєннях та передозуванні ліків.

 10. Промивання шлунка.

 11. Промивання очей.

 12. Перша допомога при термічних опіках.

 13. Перша допомога при хімічних опіках.

 14. Перша допомога при відмороженнях.

 15. Обробка ран.

 16. Перша допомога при укусах тварин.

 17. Перша долікарська допомога при переломах.

 18. Перша долікарська допомога при вивихах.

 19. Суть першої долікарської допомоги при вогнепальних та ножових пораненнях.

 20. Невідкладні дії при алергічних реакціях.

 21. Перша допомога при інфекційних захворюваннях, організація карантину.

 22. Долікарська допомога при стенокардії, інфаркті міокарда.

 23. Перша допомога при бронхіальній астмі.

 24. Тактика дій при болі у животі.

 25. Перша допомога при гіпертермії.

 26. Перша долікарська допомога пацієнтам з гострими психічними порушеннями.

 27. Перша долікарська допомога при невідкладних станах у дітей.

 28. Допомога у прийманні фізіологічних пологів, обробка пуповини.

 29. Перша допомога при укусах комах.

 30. Перша допомога при синдромі позиційного здавлення.Література

ОСНОВНА:

 1. Первая доврачебная помощь: учебное пособие/ под ред. В.М. Величенко, Г.С. Юмашева. – М.: Медицина, 1989. – 272 с.

 2. Исаков И.И, Мессель М.А., Хромов Б.М. Неотложная терапевтическая и хирургическая помощь. – М., 1989. – 304 с.

 3. Первая доврачебная помощь: Учебник для студентов высших учебных заведений / Б. А. Самура, В.Ф. Черных, И. В. Киреев, Б.Б. Самура . – Харьков: Изд-во Нфа; Золотые страницы, 2004. – 340 с.

 4. Самостоятельная работа студентов по первой доврачебной помощи. Учебное пособие для студентов фармацевтических вузов и факультетов / Б. А. Самура, Б.Б. Самура, Г.П. Фомина и др. – Харьков: Изд-во НфаУ, 2005. – 120 с.


ДОДАТКОВА

 1. Бородулин В. И. Справочник медицинской сестры, фельдшера и акушерки. – М.: Изд-во “ОНИКС АЛЬЯНС-В”, 1999.- 624 с.

 2. Буянов В. М., Нестеренко Ю. А. Первая медицинская помощь: Учебник. – 7-е изд., переб. и доп. – М.: Медицина, 1997. – 240 с.

 3. Дубицкий А. Е. и др. Медицина катастроф. –К.: Здоров’я, 1993. – 460 с.

 4. Лужников Клиническая токсикология: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во “Медицина”, 1999. – 416 с.

 5. Методика обстеження хірургічного хворого/ під ред. М. О. Ляпіса. – Тернопіль, 2000.

 6. Никитина Ю. П., Маштакова Б.П. Все по уходу за больными в больнице и дома. – М.: Изд-во “ГЕОТАР Медицина”, 1999. – 704 с.

 7. Рябов Г.А. Синдромы критических состояний. – М.: Медицина, 1994. – 356 с.

 8. Тарасов А. Н., Гордиенко Е. А. Неотложная доврачебная помощь при сердечно-сосудистых заболеваниях. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Медицина, 1997. – 240 с.

 9. Справочник по оказанию скорой и неотложной медицинской помощи / Г. Я. Авруцкий, М. И. Балаболкин, Э.С. Баркачан и др. – Ростов-на –Дону: Феникс, 1995. – Т.1.-576 с.; Т.2. -576 с.

 10. Фомина Н. Р. Справочник медицинской сестры по уходу: Учебник. - М.: Медицина, 2000. – 304 с.

 11. Cline D.M., Ma O.J. Just the facts of emergency medecine. – Boston: McGrow Hill, 2001. – 596 p.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації