Поиск по базе сайта:
Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького icon

Міністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
Скачати 124.05 Kb.
НазваМіністерство охорони здоров’я україни львівський національний медичний університет імені данила галицького
Дата конвертації26.05.2013
Розмір124.05 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО


Затверджую

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький


медичний факультет

кафедра загальної хірургії

загальна хірургія


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Основнi обов’язки та професiйнi дiї медичноi сестри хiрургiчного відділення (практика)


Розроблена на підставі типової навчальної програми з сестринської практики

(Київ, 2006 року) для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації


Затверджено Затверджено

на методичній нараді кафедри на профільній методичній комісії

“___”____________________2008 р “_____” _______________ 2008 р.

протокол №______ від _____2008р. протокол № ____ від _____2008 р.

завідувач кафедри голова

проф. Андрющенко В.П._____________ __________________________


Львів 2009
^ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма виробiшчо практики з догляду за хворими для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей "Лікувальна справа" 7.110101, "Педіатрія" 7.110104, "Медико-профілактична справа" 7.110105, напряму підготовки 1101 "Медицина" вiдповiдно до освiтньо-квалiфiкацiйно характеристики та освiтньо-гтрофесiйно програма пiдготовки фахiвцiв, затверджених Наказом МОН України вiд 16.04.2003 239 та нанчального плану, затвсрдженого Наказом МОЗ Украни вiд 31.01.2005 К 52. Навчання за вищевказачима спецiальностями здiйснюється протягом б рокiв, з них першi 5 рокiв загальнолiкарська пiдготовка.
Вiдповiдно до навчального плану, проходження сестринської передбачено у 6 семестрi, коли студентом набутi вiдповiднi знания з основнах базових дисциплiн. У свою чергу, практика з догляду за хворима формує засади подальшого вивчення сгудентом клінічних дисциплін.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою (таб 1.).


Таблиця 1

Структура виробничої практики

Всього годин/кредитів

ECTS

Аудиторна підготовка (практичні заняття)

Самостійна робота студентів

Вид контролю

Модуль 2 «Основнi обов’язки та професiйнi дiї медичноi сестри хiрургiчного відділення»

40 год /1,4

26 год. (6 практичних занять тривалістю 4 год, ПМК 2 год.)

14 год

Поточний, підсумковий (модульний)


Таблиця 2

^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
з модуля 2 “Основнi обов’язки та професiйнi дiї медичноi сестри хiрургiчного відділення (практика)

Тема

Практичні заняття

(год.)

Гемостаз. Переливання кровi.

4

Реанiмацiйнi заходи у хiрургiчних хворих

4

Травматизм та ушкодження.

4

Десмургiя.

4

Хiрургiчна iнфекцiя.

4

Хірургічна інфекція

Підсумковий модульний контроль

6

Усього годин за модуль 2

26

^ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТIВ
при вичекнi модулю 2 Основнi обов’язки та професiйнi дiї медичної сестри хiрургiчного вiддiлення”.
Змiст

^ Кiлькiсть
годин


Вид
контролю


1

Самостiйне вiдпрацювання навичок та умiнь, наведених у планi практичної пiдготовки

5

Поточний,
пiдсумковий
(модульний)

2

Індивiдуальна робота:
участь в ургентному чергуваннi хірургічної клініки

6

Поточний

З

Загювнення основної звiтної
документації, щоденника виробцичоi практики та пiдсумкового звiту

1

Поточний,
пiцсумковий
(модульний)

4

Пiдготовка до пiдсумкового модульного контролю

2

Пiдсумковий
(модульний)РАЗОМ

14


^ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ СЕСТРИНСЬКОЇ ПРАКТИКИ


Поточний контроль

,вiдмiнно” — 20 балiв
,,добре” — 16 балiв
,,задовiльно” — 12 балiв
,,незадовiльно” — 0 балiв

Максимальна клькiсть балiв, яку може отримати студент за поточну навчальну дiяльнiсть, складає 120 балiв. Ця оцiнка вираховусться шляхом множення кількостi балiв, що віповiдає оцінці “відмінно” (20), на кiлькiсть практичних занять (6) у модулi.

20 х 6 = 120.
Мiнімальна кiлькiсть балiв, яку може набрати студент при вивченнi модуля, вираховусться шляхом множення кiлькостi балiв, що вдповiдають оцінці “задовiльно”, на кiлькість практичних занять модуля виробничої практики

(12 х 6 = 72).
Пiдсумковий модульний контроль.
До пiдсумкового модульного контролю допускаються студенти, якi виконали програму виробничоi практики, мають належно оформленi звiтнi документи (щоденник та підсумковий звіт) та отримали за поточку дiялыиiсть не меньше 72 балiв.
Пiдсумковий модульнкй контроль з кожного модулю сестринської практики передбачає демонстрацiю виконання практичої навички (з перелiку, вказаного наприкiнцi модулю) та вирiшення двох ситуацiйних завдань.

Максимальна кiлькiсть балiв, яку може отримати студент пiд час модульного контролю, складає 80.

Максимальна оцiнка за виконання практичної навички складає — 40 балiв:

- виконано без помилок — 40 балiв,

- виконано з окремими недолiками, виправленими під час виконання самим студентом — 30 балiв,

- виконано з недолiками, скоригованими викладачем — 20 балiв,

- не виконано — 0 балiв

За розв’язання кожного ситуацiйного завдання — по 20 балiв (20х2=40):

- виконано повнiстю — 20 балiв,

- виконано з окремими неточностями, якi студент здатен виправити пiсля зауваження викладача — 15 балiв,

- не виконано або студент не здатен виправити недолiка після зауваження — 0 балiв.

Пiдсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент набрав не менше 50 балiв.


МОЛУЛЬ 2. ^ ОСНОВНI ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПР0ФЕСІЙНІ ДІЇ
МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ ХІРУРГIЧНОГО ВІДДIЛЕННЯ.
Змiстовий модуль 1. Гемостаз. Переливання кровi. Реанiмацiйнi заходи у хiрургiчних хворих.
1. Кровотеча, її види. Методи визначення крововтрати.
2. Визначення стану важкостi хворого з гострою крововтратою.
3. Методи тимчасової та остаточної зупинки кровотечi.
4. Групи кровi та резус—приналежнiсть. Методи визначення групи кровi та резус-фактора.
5. Загальнi правила переливання кровi. Необхiдний перелiк дослiджень, який слiд провести перед переливанням кровi.
6. Правила визначення макроскопiчних якостей донорської кровi.
7. Методика проведения гемотрансфузiї.
8. Види анестезії та обов’язки медитної сестри пд час виконання iнфiльтрацiйної, провiдникової та перидуральної анестстезiї.
9. Технiчнi засоби для виконання iнгаляцiйного наркозу. Методика проведения ендотрахеального наркозу та роль медичної сестри.

10. Найпростiшi реанiмацiйнi заходи: технiка впконання штучної вснтиляції легенiв та непрямого масажу серця.
Змiстовий модуль 2. Травматизм та ушкодження. Десмургiя.
1. Види ран. Первинна хiрургiчна обробка рани.
2. Роль медично состри в органiзації хiрургiчної обробки гнiйної рани. Види вторинних швiв.
3. Структура чистих i гнiйних псрев’язочних, роль медичної сестри в органiзації санiтарно-гiгієнічного режиму.
4. Сучаснi методи обробки рук хiрурга та операдiйныої медичиої сестри.
5. Способи обробки операційного поля.
6. Основнi iнструменти та правила їх пiдбору для проведення венесекцiї, трахсостомiї, плевральної пункції, первинної хiрургiчної обробки рани, лапароцентезу, скелетного витягання.
7. Антисептичнi препарати для промивання гнійних ран. Методика промивання дренажних трубок, замiни дренажiв хворому з гнiйною раною
8. Види швiв. Осиовнi правила їх накладання та зняття.
9. Технiка виконання псрев’язки хворому з чистотою (операцiйною) раною.
10. Ушкоджсння м’яких тканин, черепа, грудної клiтки. Заходи першої медичної допомоги постраждалим iз закритими пошкдженнями
11. Основнi тили пов’язок та способи їх накладання.
12. Правила транспортування постраждалих iз пошкодженнями м’яких тканин, черепа, грудної клiтки. Профiлактичнi заходи щодо попередження розвитку травматичного шоку, пневмотораксу, внутрішньої кровотсчi.
13. Ознаки переломiв кiсток та вивихів. Надання першої допомоги при переломах. Застосування засобiв транспортної iммобiлiзацiї.
14. Методи визначення площi ураження i важкостi стану пацiента з опiком.

15. Обов’язки медичної сестри щодо забезпечення iяфузiйної терапiї для пацiснта в станi опiкового шоку.
16. Ознаки вiдморожсння, перша допомога постраждалому з вiдмороженням.

Змістовий модуль З. Хiрургiчна iнфекцiя. Змертвiння.
1. Гострi гнiйні захвортовання мяких тканин, їх рiзновиди та основнi клiнiчнi ознаки.
2. Оцiнка стану важкостi хворого при гнйних захворюванвях м’яких тканин.
З. Дiї медичної сестри при консервативному та оперативному лiкуваннi абсцесiв, флегмон, фурункулiв, карбункулiв, гiдраденiту, маститу, бешихи, лiмфаденiту, лiмфангоїту, парапроктиту.
4. Гостра специфiчна iнфекцiя. Роль медичної сестри в лiкувальних програмах при газовiй анаеробнiй гангренi, правцевi, дифтерiї рани, сибiрцi.
5. Способи профiлактики правця, дифтерiї, сибiрки, газової гангрени.
б. Основнi ознаки некрозу, гангрени, виразки, стороннього тiла
7. Способи обробки некротизованих та виразкових дiлянок м’яких тканин. Ампутацiя кнцiвки, пiдбiр iнструментарiю для iї проведення.
8. Роль медичної сестри в забезпеченнi призначеного лкування хворих з рiзнними видами некрозу, гангрени, виразок, нориць, стороннiм тiлом.
9. Невiдкладна допомога при ураженнях електричним струмом, обмороженнi, термичних опiках.


^ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
для підсумкового модульного контролю з модулю 2 ,,Основнi обовязки та професiйнi дії медичної сестри хiрургiчного вiддiлення”
1. Оцiнити стан важкостi хворого та при необхiдностi надати невiдкладну допомогу у разi:
- гострої крововтрати, масивної кровотечi,
- поранення;
- легеневої кровотечi;
- перелому хребта (ускладненого i неускладненого);
- вивиху нижньої щелепи, плеча, стегна;
- перелому трубчастих кiсток;
- перелому ребер, вiдкритого пневмотораксу;
- переломiв кiсток таза;
- черепно-мозкової травми;
- травматичного шоку;
- термiчного опiку;
- уражекня електричним струмом;

- обмороження;
- посттрансфузiйвих ускладнень.
2. Провести транспортування травматологічннх хворих з переломами таза, стегяової кiстки, ребер, хребта.
3. Обробити руки одним iз запропонованих сучасних методiв.
4. Провести обробку операцiйного поля.
5. Одягнути стерильний операцiйний халат та гумовi рукавички на себе та правильно подати стерильний операцiйний одяг лiкаревi.
6. Пiдiбрати iнструменти для:
- венесекції
- трахеостомiї;
- плевральної пункцii;
- первинної хiрургiчної обробки ран;
- лапароцентезу;
- ампутацiї кiнцiвки;
- скелетного витягання.
7. Провести туалет опсрацiйної та гнiйноi рани,
8. Зняти пiсляоперацiйнi шви.
9. Провести профiлактику правця.
10. Визначити групу кровi i резус-фактор.
11. Визначити iщщвiдуальну i резус-сумiснiсть кровi.
12. Провести макроскопiчну оцiнку доброякiсностi кровi.
13. Зупинити артерiальну кровотечу пальцевим притисканням.
14. Накласти джгут при артерiальнiй i венозяiй кровотечах.
15. Пiдiбрати iяструменти для операцiї перев’язки судин на протязi.
16. Провести на фантомi закритий масаж серця та штучне дихання ,,рот в рот”, ,,рот в нiс”.
17. Вивести нижню щелепу при западаннi язика.
18. Провести тракспорту iммобiлiзацiю верхньої та няжньої кiнцiвок.
19. Накласти щини Крамера, Дiтерiхса.
20. Накласти пов’язки:
- ,,чепчик”;
- пов’язку Гiппократа;
- на потилицю;
- на обидва ока;
- пов’язку ,,вуздечка”;
- пращеподiбну;

- Дезо;
- Вельпо;
- на молочну залозу;
- оклюзiйну при проникаючому пошкодженнi грудної порожнини;
- колоскову на плечовий суглоб;
- ,,черепахову” на лiктьовий суглоб;
- ,,лицарська рукавичка”;
- на кисть та пальцi.


Перелік навчально-методичної літератури


 1. Загальна хірургія / за ред. С.П.Жученка, М.Д.Желіби, С.Д.Хіміча. Київ, “Здоров’я”, 1999.

 2. Загальна хірургія. Вибрані лекції / за ред. Б.І.Дмитрієва. Одеса, 1999.

 3. Гостищев В.К. Общая хирургия. Москва, 1993.

 4. Волколаков Я.В. Общая хирургия. Рига, 1989.

 5. Стручков В.И., Стручков Ю.В. Общая хирургия. Москва, 1988.

 6. Юрихин А.П. Десмургия. Ленинград, 1986.

 7. Казицкий В.М., Корж Н.А. Десмургія. Київ, 1999.

 8. Гребенев А.Л., Шептулин А.А. Основы общего ухода за больными. Москва, 1991.

 9. Мурашко В.В., Шуганов Е.Г., Панченко А.В. Общий уход за больными. Учебное пособие. Москва, 1988.

 10. Петров С.П. Общая хирургия. Санкт-Петербург, 1999.

 11. Методика обстеження хірургічного хворого / під ред. М.О.Ляпіса. Тернопіль, 2000.

 12. Жизневский Я.А. Основы инфузионной терапии. Минск, 1994.

 13. Шевченко Ю.Л., Жибурт Е.Б. Безопасное переливание крови. Санкт-Петербург, 2000.

 14. Кузин М.И., Костюченко Б.М. Раны и раневая инфекция. Москва, 1990.

 15. Даценко Б.М. Теория и практика местного лечения гнойных ран. Киев, 1995.

 16. Трещинский А.И., Саенко В.Ф. Сепсис и антибактериальная терапия. Киев, 1997

 17. Колесов А.П., Столбовой А.В., Кочеровец В.И. Анаеробная инфекция в хирургии. Ленинград, 1989.

 18. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 1999.

 19. Черенько М.П., Ваврик Ж.М. Загальна хірургія // Київ, “Здоров’я”, 2004.

 20. С.В. Петров. Общая хирургия // Санкт-Петербург, 2002, 750 с.

 21. Мокшонов И.Я., Гарелин П.В., Дубовин О.И. и др. Хирургические операции // Минск, 2004, с.413.

 22. Мокшонов И.Я. Врачебная деонтология // Минск, 1998.

 23. Чен Г., Соннендэй К.Дж., Лилремо К.Д. Руководство по технике врачебных манипуляций (2-е издание) перевод с английского // Москва.: Медицинская литература. – 2002. – 384 с.

 24. Касевич Н.М. Практикум з ссстринської справи. — К.: ,,Здоров’я”, 2005.

 25. Пасєчко Н.В. Основи сестринської справи. — Трнопіль Укрмедкнига, 1999.Форма № У-3.02

Львівський державний медичний університет ім. Д. Галицького

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Перший проректор

з науково-педагогічної роботи

професор М. Р. Гжегоцький

"____" ______________2009 р.

^ РОБОЧА ПРОГРАМА

З дисципліни “Основнi обов’язки та професiйнi дiї медичноi сестри хiрургiчного відділення (практика)”

Для спеціальності 7.110101 “Лікувальна справа”, 7.110104 “Педіатрія” та 7.110105 “Медико-профілактична справа”

Факультет медичний

Кафедра загальної хірургії

Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання

Вид контролю

Всього

Аудиторних

СРС

Лекцій

Практичних

занять
40

0

26

14

3

Поточний і підсумковий модульний контроль

Робоча програма розроблена на підставі типової навчальної програми з сестринської практики.

Київ, 2006 року - для студентів медичних навчальних закладів ІІІ – ІV рівнів акредитації.

Робоча програма складена доцентом кафедри загальної хірургії Д.М. Бідюком.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри загальної хірургії

"___"_______2008 р. Зав. кафедрою проф. В.П. Андрющенко.

Схвалена радою (методичною комісією) _____________________________

_______________________________________________________________

"_____"___________ 2008 р. Голова
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації