Поиск по базе сайта:
Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика» icon

Шановні колеги! Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика»
Скачати 66.46 Kb.
НазваШановні колеги! Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю «прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика»
Дата конвертації10.11.2012
Розмір66.46 Kb.
ТипДокументи

Шановні колеги!

Інформуємо Вас про проведення та запрошуємо взяти участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю

«ПРИСКОРЕНЕ СТАРІННЯ: МЕХАНІЗМИ, ДІАГНОСТИКА, ПРОФІЛАКТИКА»,

яка відбудеться 4-5 жовтня 2012 року у м. Києві

Конференція внесена до «Реєстру з "їздів, конгресів, симпозіумів

та науково-практичних конференцій, які проводитимуться

у 2012 році», затвердженого МОЗ України та НАМН.

Установа-організатор проведення заходу:

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України»

Місце проведення конференції:

ДУ «Інститут геронтології

ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України» (04114, Київ, вул. Вишгородська, 67)

Реєстрація учасників конференції:

4 жовтня 2012 року о 8.00 год.

Початок роботи конференції:

4 жовтня 2012 року о 9.30 год.

Форми участі у конференції:

 • виступ з доповіддю;

 • стендова доповідь;

 • участь без доповіді.

Робочі мови конференції: українська, російська.

^ НАУКОВА ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • Чинники і механізми прискореного старіння.

 • Досягнення експериментальної геронтології щодо подовження тривалості життя.

 • Стовбурові клітини і старіння.

 • Демографічні і соціальні питання геронтології.

 • Методи діагностики прискореного старіння.

 • Шляхи і методи попередження прискореного старіння.

 • Роль способу життя в досягненні активного довголіття.

 • Прискорене старіння і асоційована з віком патологія (атеросклероз, ІХС, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет 2-го типу, ХОЗЛ, остеопороз та ін.).

 • Роль змін секреції мелатоніну в розвитку патології і прискореного старіння. Застосування мелатоніну у людей літнього віку.

 • Пептидна регуляція процесів старіння. Застосування пептидних препаратів для попередження прискореного старіння та лікування патології, що залежить від віку.

 • Інсулінорезистентність, предіабетичні порушення вуглеводного обміну, метаболічний синдром: механізми, діагностика, лікування, профілактика.

 • Порушення гемостазу і дисфункція ендотелію в літньому віці: механізми, діагностика, лікування, профілактика.

Під час роботи конференції відбудеться виставка провідних вітчизняних та іноземних виробників лікарських препаратів.

Матеріали конференції будуть опубліковані у журналі «Кровообіг та гемостаз», який входить до переліку ВАК України.

^ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Вимоги до оформлення статей

Статті повинні бути оригінальними, а рукописи узгоджені з усіма авторами. Не приймаються до друку вже опубліковані чи надіслані в інші видання статті. Передрук статей можливий лише з письмової згоди редакції та з посиланням на журнал. Редакція не несе відповідальності за допущені авторами помилки і залишає за собою право на скорочення тексту і кількості ілюстрацій.

Рукописи повинні бути представлені українською або російською мовами та супроводжуватися резюме на трьох мовах (українській, російській, англійській) і ключовими словами (4-6 слів чи словосполучень). Резюме повинно мати обсяг до 800 друкованих літер та складатися за наступною схемою: УДК, ініціали та прізвище авторів, назва статті, текст резюме.

Матеріал статті повинен бути викладений за наступною схемою: а) індекс УДК; б) назва роботи; в) ініціали та прізвища авторів; г) назва установи, де виконано роботу; д) вступ, у якому наданий аналіз останніх досліджень та публікацій з. цієї проблеми, висвітлені невирішені питання, котрим присвячена стаття, сформульована мета роботи; є) обстежені та методи дослідження; є) виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; ж) висновки з дослідження і перспективи подальшого розвитку

у цьому напрямку; з) список цитованої літератури, який містить перелік праць переважно за останні 5 років. В оригінальних роботах цитують не більше 15 праць. Розмір оригінальних статей не повинен перевищувати 10 аркушів, включаючи таблиці, рисунки, перелік літератури. Рукопис подається у двох примірниках та на електронному носії. Текст набирають в редакторі Місrosoft Word (будь-якої версії) гарнітурою Тіmes New Roman, 14 пунктів, без табуляторів, переноси в словах відсутні. Усі спеціальні знаки набираються за допомогою команд «вставка/символ». Розмір аркушів 210x297 мм (формат А4), орієнтація книжкова. Інтервал між рядками - 1,5, вирівнювання по лівому краю, поля з усіх боків по 2 см.

Малюнки, таблиці, діаграми та формули мають бути включені в текст і, бажано, в одному файлі з ним. Таблиці слід друкувати у редакторі Місrosoft Word , графіки - М8 Grарh або Ехсеl, формули - МS Еquation.

Нумерувати усі сторінки рукопису необхідно послідовно, починаючи з першого аркуша.

До статті додаються відомості про авторів (посада, місце роботи, адреса для листування, контактні телефони, за можливості, номер факсу та електронної пошти), вказується автор, з яким бажано вести листування.

На першій сторінці статті повинна бути віза та підпис наукового керівника, засвідчений круглою печаткою установи. На останній сторінці статті повинні бути підписи усіх авторів.

Список використаної літератури друкується за ДСТУ «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ГОСТ 7.1:2006). Ознайомитися з новими правилами бібліографічного опису можна на сайті Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова»: www.ukrbook.net. Скорочення слів та словосполучень наводять за ДСТУ «Скорочення слів і словосполучень на іноземних європейських мовах у бібліографічному описі друкованих творів» (ГОСТ 7.11-78 та 7.12-93), ДСТУ 3582-97 «Скорочення українських слів і словосполучень» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском язьіке. Общие требования и правила». Усі джерела літератури, на які робляться посилання в тексті, повинні бути надані в списку літератури. Роботи потрібно перерахувати в алфавітному порядку відповідно прізвища першого автора, спочатку роботи, надруковані кирилицею, потім - латинським шрифтом. Якщо цитується кілька робіт одного автора, їх розташовують у хронологічному порядку. Для кожного джерела необхідно вказати авторів (прізвище та ініціали), рік видання, повну назву книги, статті або розділу, назву журналу або книги, видавництво (якщо це книга), номер тому, місце публікації (якщо це книга), першу і останню сторінки статей. Скорочення в назвах журналів повинні бути наведені у відповідності з Іndех Меdicus. Посилання на літературу в тексті повинні бути оформлені відповідно до списку використаної літератури із зазначенням у квадратних дужках. За правильність наведених в літературних списках даних відповідальність несуть автори.

Редакція залишає за собою право рецензування, редакційної правки статей, а також відхилення праць, які не відповідають вимогам редакції до публікацій.

^ Вимоги до оформлення тез

Тези обсягом не більше 2 стор. формату А4 друкуються українською або російською мовами в редакторі Word, гарнітурою Тіmes New Roman, 14 пунктів, через 1,0 інтервал, поля 2,0 см з усіх сторін. Всі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

Тези структуровані за схемою: вступ, мета, матеріали та методи, результати, висновки. Назва - заголовними літерами, з нового рядка - ініціали, прізвища авторів, курсивом - назва установи, міста. Тези повинні містити результати власних

спостережень, не включати малюнки та таблиці, від одного автора не більше двох тез, в автурі яких він на першому місці. Оргкомітет залишає за собою право на відмову в публікації, якщо надіслана робота не буде відповідати наданим вимогам. За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.

На окремій сторінці обов'язково надати дані про авторів - ПІБ (повністю), місце роботи, посада, конт. телефони, е-mail.

Вказати - усна, стендова доповіді або тільки публікація.

Термін подачі статей і тез - до 1 червня 2012 року. Оплата поштовим переказом - 30 грн. за одну сторінку.

Матеріали публікації разом із заявкою учасника та квитанцією про оплату публікації надсилайте за адресою: 04114, Київ, вул. Вишгородська, 67, Іщуку Вадиму Олександровичу, е-mail: vadishchuk@ukr.net , тел. (050) 380-92-21.

За отриманням додаткової інформації звертатися:

ДУ «Інститут геронтології НАМН України», Київ, 04114, вул. Вишгородська, 67; доктор мед. наук, проф. Шатило Валерій Броніславович, тел. (050) 929-29-65, (044) 431-05-29, 432-86-77, факс (044) 432-86-77; е-mail: vshatilo@ukr.net; vadishchuk@ukr.net

^ ЗАЯВКА УЧАСНИКА

науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Прискорене старіння: механізми, діагностика, профілактика»

Прізвище, ім'я, по батькові:

Поштова адреса:

Телефон (моб.), факс:

Е-mail:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Посада:

Установа:

Планую (потрібне підкреслити):

 • виступити з усною доповіддю;

 • зробити стендову доповідь;

 • взяти участь як слухач. Обладнання, необхідне для представлення роботи:

__________________________________________________________________________________________________________

Інше


Прошу зарезервувати для мене місць

у готелі з « » до « » жовтня 2012 р.

Підпис
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації