Поиск по базе сайта:
Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст\" за спеціальністю „екологія та охорона навколишнього середовища\" icon

Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „екологія та охорона навколишнього середовища"
Скачати 155.42 Kb.
НазваПрограма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „екологія та охорона навколишнього середовища"
Дата конвертації12.02.2013
Розмір155.42 Kb.
ТипПрограма


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


“ ЗАТВЕРДЖУЮ ”


Ректор Львівського національного

аграрного університету


академік НААНУ_____________В.В. Снітинський


“_____” _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА”


Дубляни – 2012

ОСНОВИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКОЛОГІЇ

Агросфера як складова біосфери. Значення і завдання, об'єкти вивчення с.-г. екології. Кількісний облік організмів. Моделювання і системний аналіз.

Рівні організації, типи, склад і структура агроекосистем. Екологічні фактори та ресурси агроекосистеми. Умови стабільного існування та функціонування агроекосистеми, можливості управління її розвитком. Екологічні закони у застосуванні до агроекосистеми. Типи, структура, функції агроекосистем. Кругообіг речовин і потоки енергії в агроекосистемах.

Забруднення повітря і водного басейну та заходи щодо їх охорони. Охорона малих річок.

Грунтово-біотичний комплекс – цілісна матеріально-енергетична підсистема агробіоценозів. Біогеоценотична діяльність мікробного комплексу. Функціональна роль ґрунту в екосистемах. Антропогенне забруднення та нормування вмісту хімічних елементів у ґрунті. Екологічні основи збереження й відтворення родючості ґрунтів, захист від забруднення важкими металами. Основні принципи ґрунтозахисної системи. Контурно-меліоративна організація території. Рекультивація ґрунтів. Ґрунтозахисні технології вирощування с.-г. культур.

Основні фактори негативного впливу мінеральних добрив на біосферу. Нітрати, їх негативний вплив і шляхи його запобігання. Шляхи можливого забруднення навколишнього середовища добривами і заходи щодо його запобігання. Добрива і біологічна якість продукції.

Забруднення пестицидами біосфери і їх негативний вплив на природу і людину. Класифікація пестицидів. Екологізація захисту рослин.

Розвиток альтернативного землеробства. Вермикультура і біогумус, екологічні аспекти їх підготовки і застосування. Практика використання біогумусу і біомаси. Перспективи створення біодинамічного господарства і переведення господарств на екологічну основу.

Негативний вплив відходів тваринництва на навколишнє середовище. Методи знешкодження і утилізації відходів тваринництва. Санітарно-захисні зони й зелені насадження тваринницьких ферм і комплексів.

Стійкість і мінливість агроекосистем. Оптимізація структурно-функціональної організації агроекосистем. Реакція мікробного угрупування на антропогенний вплив. Стійкість агроекосистем при різних системах землеробства. Збалансованість процесів мінералізації й гуміфікації - інтегральний показник екологічної стійкості педосфери.


^ Екологічна експертиза

Екологічна експертиза як вид науово-практичної екологічної діяльності, скерований на забезпечення екологічної безпеки. Мета і принципи екологічної експертизи. Структура, суб’єкти і об’єкти та завдання екологічної експертизи.

Соціально-правовий механізм здійснення екологічної експертизи. Склад еколого-експертних правовідносин. Функціональні повноваження і відповідальність експерта. Правовий статус осіб, що приймають участь в екологічній експертизі.

Правові форми екологічної експертизи. Види екологічної експертизи. Стадії екологічної експер­тизи. Структура і зміст еколого-експертного висновку.

Організаційне вирішення питань практичного проведення державної екологічної експертизи. Показники, що оцінюються при здійсненні державної екологічної експертизи. Вимоги до складу документації, що подається на державну екологічну експертизу. Форма висновку державної екологічної експертизи. Терміни здійснення державної екологічної експертизи і термін дії її висновку.

Мета і основні завдання ОВНС. Порядок розробки ОВНС. Структура розділу ОВНС. Характеристика навколишнього природного середовища і оцінка впливів на нього. Об’єкти, для яких матеріали ОВНС не готуються. Заява про екологічні наслідки діяльності.

Основні показники, що оцінюються при проведенні екологічної експертизи атмосферного повітря. Стандарти якості повітря. Гранично допустимі концентрації окремих видів забруднень в атмосферному повітрі.

Екологічна оцінка окремих едафічних показників. Основні види пестицидів та екологічні наслідки їх застосування. Оцінка радіоактивного забруднення ґрунту. Оцінка стану еродованості ґрунту. Оцінка вмісту в ґрунті важких металів. Еколого-агрохімічний паспорт ґрунту.

Основні джерела антропогенного забруднення води. Фізико-хімічні методи аналізу води. Стандарти якості води. Гранично допустимі концентрації окремих видів антропогенних забруднень у воді.

Екологічні вимоги до проектів районного планування, проектів груп підприємств (промислових вузлів), проектів окремих зон сільських населених пунктів, проектів з будівництва об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку.

Необхідність екологічної експертизи документації з впровадження нової техніки і технологій у практику сільськогосподарського виробництва. Екологічно безпечні і небезпечні технологічні процеси. Основні принципи здійснення екологічної експертиза документації при впровадженні нових матеріалів і речовин у сільськогосподарську діяльність.

Правова основа громадської екологічної експертизи. Громадські організації, які проводять громадську екологічну експертизу.


екологічне право

Предмет і методи екологічного права. Об’єкти і суб’єкти екологічного права. Мета і принципи екологічного права. Джерела екологічного права. Характеристика Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”.

Поняття екологічних прав громадян. Види екологічних прав громадян. Обов’язки громадян в галузі екології.

Форми права власності на природні ресурси. Об’єкти і суб’єкти права власності та права природокористування на природні ресурси. Підстави виникнення та припинення права власності та права природокористування на природні ресурси. Правова класифікація видів природокористування. Права і обов’язки власників природних ресурсів та природокористувачів. Права та обов’язки суб’єктів орендних правовідносин природокористування.

Поняття і зміст управління в галузі охорони НПС. Система органів управління в галузі охорони НПС. Функції державного управління в галузі охорони НПС. Повноваження органів місцевого самоврядування у галузі охорони НПС. Поняття та функції громадського управління в галузі охорони НПС.

Відповідальність як засіб реалізації екологічного права. Екологічні правопорушення як підстава відповідальності. Класифікація порушень. Види відповідальності за екологічні правопорушення.

Земля як об’єкт правової охорони. Право власності на землю (зміст, форми, суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення та припинення). Поняття, форми та види права землекористування. Суб’єкти, об’єкти і зміст права землекористування. Особливості земельних орендних правовідносин. Відповідальність за порушення земельного законодавства.

Надра як об’єкт правового регулювання, використання та охорони. Об’єкти та суб’єкти права власності на надра. Право користування надрами та його види. Порушення законодавства про надра як підстави відповідальності.

Води як об’єкт правового регулювання, використання, відновлення і охорони. Суб’єкти, об’єкти, підстави виникнення, зміни і припинення права власності та права водокористування.

Ліс як об’єкт правового регулювання, використання, відтворення та охорони. Порушення лісового законодавства як підстави юридичної відповідальності. Майнова відповідальність за шкоду, заподіяну порушенням лісового законодавства.

Тваринний світ як об’єкт правової охорони і використання. Суб’єкти та об’єкти права власності на об‘єкти тваринного світу. Правове регулювання мисливства та рибальства. Порушення законодавства про тваринний світ як підстави юридичної відповідальності. Особливості майнової відповідальності за шкоду, заподіяну видам тварин, занесених до Червоної книги.


^ ЛАНДШАФТНА ЕКОЛОГІЯ

Поняття природних систем. Ландшафтний та екологічний підходи до їх аналізу. Інтеграція ландшафтного та екологічного підходів. Визначення ландшафтної екології.

Поняття геосистеми. Загальні властивості геосистем. Вертикальні структури геосистеми. Основні способи декомпозиції. Вертикальні межі геосистем. Генетико-еволюційні відношення. Потік і трансформація енергії. Потоки вологи. Міграція та обмін мінеральних речовин.

Рівні територіальної розмірності геосистем. Елементарна ландшафтно-екологічна територіальна одиниця – геотоп. Генетико-морфологічна ландшафтна територіальна структура. Позиційно-динамічна ландшафтна територіальна структура. Басейнова ландшафтна територіальна структура. Біоцентрично-сітьова ландшафтна структура. Межі між геосистемами.

Основні закономірності функціональної динаміки. Добова та сезонна динаміка. Багаторічна динаміка. Флуктуації та сукцесії геосистем. Загальні закономірності еволюції геосистем.

Концепція стабільності геосистем. Природні потенціали геосистем, їх оцінювання. Антропогенно-техногенне перетворення природно-територіальних комплексів. Типологія антропогенних факторів. Параметри та показники антропогенного впливу на геосистеми. Оцінювання антропогенного навантаження. Ступінь антропогенного перетворення геосистем. Реакція геосистем на антропогенне навантаження. Форми стійкості геосистем (інертність, відновлюваність, пластичність).

Регіональний еколого-ландшафтний аналіз. Зміст та просторово-часові масштаби прогнозу. Основні методи прогнозування.

Ландшафтно-екологічні пріоритети та критерії оптимальності геосистем. Динамічне збереження геосистем. Організація території. Нормування антропогенних навантажень.


заповідна справа

Заповідна справа як форма природоохоронної діяльності людини. Історія заповідної справи в Україні. Сучасний стан заповідної справи в Україні.

Законодавство України та основні підзаконні нормативно-правові акти, які регламентують діяльність територій та об‘єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ). Поняття територій та об’єктів ПЗФ. Класифікація територій та об‘єктів ПЗФ України. Форми власності на території та об‘єкти ПЗФ.

Основні засоби збереження територій та об‘єктів ПЗФ. Види використання територій та об‘єктів ПЗФ. Управління у галузі організації, охорони та використання ПЗФ.

Природні заповідники, завдання їх діяльності та вимоги щодо охорони. Біосферні заповідники, завдання їх діяльності, структура території та особливості управління ними. Національні природні парки, завдання їх діяльності, структура території та вимоги щодо охорони.

Організація наукових досліджень у заповідниках і національних природних парках України. Еколого-освітня діяльність у заповідниках, національних природних парках та регіональних ландшафтних парках України.

Червона книга України: правова основа ведення та загальна характеристика. Категорії популяцій видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги.


^ Моделювання і прогнозування стану довкілля

Загальні принципи побудови моделей в екології. Класифікація моделей. Значення моделювання. Елементи моделювання. Етапи побудови математичних моделей.

Прогресія розмноження. Моделювання чисельності взаємодіючих популяцій. Модель балансу речовини та енергії. Модель епідемії.

Метод вибірки в екологометриці. Статистичні оцінки параметрів розподілу випадкових величин. Рівняння регресії та парної кореляції. Нелінійний регресійний аналіз. Динамічні статистичні моделі. Багатофакторні еколого-математичні моделі. Аналіз впливу окремих факторів в екологічній моделі.

Означення графа. Вершини, дуги. Види графів. Орієнтований граф. Поняття зв’язності. Матричне подання графів. Графи в екосистемах. Розв’язування задач за допомогою графів. Використання марковських ланцюгів у генетиці та агроекології. Модель забруднення атмосфери.

Лінійне програмування. Вибір курсу лікування. Раціональний розподіл. Нелінійне програмування. Динамічне програмування. Задача про розподіл ресурсів. Багатокритеріальні задачі. Проблеми оптимізації в умовах невизначеності.

Моделі агробіоценозу. Модель сої. Виробничі функції в екологічній моделі. Модель механізму генетичного контролю. Задачі управління в екосистемах. Стійкість екологічних моделей.


^ Моніторинг навколишнього середовища

Предмет моніторингу навколишнього середовища, його роль і місце в системі управління природоохоронною діяльністю. Мета, завдання і функції моніторингу НС. Основні принципи моніторингу НС. Об’єкти і суб’єкти моніторингу довкілля. Види та рівні моніторингу НС. Методи і засоби моніторингу довкілля.

Структура, схема, організація та порядок проведення моніторингу НС. Інформаційна система моніторингу НС. Спостереження в системі моніторингу НС. Оцінка екологічної ситуації та її критерії. Контроль в системі моніторингу НС.

Поняття і зміст державного моніторингу НС. Мета, завдання і принципи моніторингу НС України. Державні організації України, які займаються моніторингом НС, їх цілі і завдання. Нормативно-правова база створення і функціонування державного моніторингу НС. Структура і рівні державного моніторингу НС України.

Поняття, зміст і завдання глобального моніторингу НС. Міжнародні організації, які займаються моніторингом НС, їх цілі і завдання.

Основні завдання, організація, програма, схема та види моніторингу атмосферного повітря. Методи, прилади і засоби моніторингу атмосфери.

Основні завдання, організація, програма, схема та види моніторингу гідросфери. Методи, прилади і засоби моніторингу вод. Моніторинг поверхневих вод. Моніторинг підземних вод.

Основні завдання, організація, програма, схема та види моніторингу літосфери. Методи, прилади і засоби моніторингу літосфери. Моніторинг земель. Моніторинг ґрунтів. Моніторинг геологічного середовища.

Теоретичні основи біологічного моніторингу. Методи біологічного моніторингу. Біоіндикація і біотестування. Фітомоніторинг. Зоомоніторинг. Мікробіологічний моніторинг.

Поняття, організація та порядок здійснення виробничого моніторингу. Моніторинг джерел антропогенного впливу на НС. Моніторинг забруднення довкілля.


^ Радіобіологія та радіоекологія

Визначення іонізуючих випромінювань. Поняття періоду напіврозпаду. Види електромагнітних випромінювань. Експозиційна, поглинута та еквівалентна доза іонізуючих випромінювань. Одиниці радіоактивності. Лічильники, дозиметри та детектори радіоактивності.

Класифікація радіобіологічних ефектів. Визначення поняття інкорпорованих радіоактивних речовин. Основні типи морфологічних змін органів рослин під впливом іонізуючих випромінювань. Ознаки променевої хвороби у рослин. Радіобіологічна стимуляція у рослин і тварин. Безпороговий характер дії іонізуючих випромінювань. Біологічні ефекти радіоміметиків.

Особливості взаємодії корпускулярних іонізуючих випромінювань з речовиною: роль маси, заряду, енергії. Пряма і непряма дія іонізуючих випромінювань на молекули. Сутність теорії мішені. Радіотоксини. Радіобіологічні сфери при дії інкорпорованих речовин. Закон Дейла (розведення). Радіаційно-хімічні знешкодження ДНК, перетворення амінокислот, білків, вуглеводів.

Поняття радіочутливості і радіостійкості. Ефективні дози: летальні, півлетальні і критичні. Радіочутливість рослин і тварин. Закон (правило) Бергон’є і Трібондо. Поняття про критичні органи і тканини рослин і тварин. Радіопротектори і радіосенсибілізатори.

Шляхи міграції радіоактивних речовин в об‘єктах навколишнього природного середовища. Джерела радіоактивного забруднення навколишнього середовища. Сорбція радіонуклідів різними типами ґрунтів. Вертикальна і горизонтальна міграція. Шляхи надходження радіонуклідів в с.-г. рослини та тваринну продукцію. Кількісні показники накопичення радіонуклідів рослинами та тваринами. Поняття коефіцієнту накопичення КН. Аеральний шлях накопичення радіонуклідів в рослинах.

Агрохімічні способи зменшення надходження радіонуклідів у рослину. Підбір сільськогосподарських культур як спосіб зменшення вмісту радіонуклідів у рослинах. Фітодезактивація грунтів. Основні прийоми обробітку ґрунту з метою зменшення надходження радіоактивних речовин у рослини.

Штучні та природні адсорбенти радіонуклідів. Утримання с.-г. тварин в умовах радіонуклідного забруднення. Особливості переробки с.-г. продукції забруднених радіонуклідами територій. Допустимі рівні та тимчасово допустимі рівні вмісту радіоактивних речовин в продуктах харчування. Контрольні рівні вмісту радіоактивних речовин в продукції сільського господарства.

Призначення радіомоніторингу та його принципи. Прилади дозиметричного та радіометричного контролю.


техноекологія

Поняття та визначення технологічних та виробничих процесів і технологічних систем. Основні поняття і визначення технології та виробництва, їх ознаки.

Характеристика сировини за походженням, за агрегатним станом та за важливістю у технологічному процесі.

Визначення, класифікація і властивості палива. Види енергії, які використовуються у технологічних процесах.

Високо- і низькотемпературні процеси, приклади застосування. Вакуумні процеси та процеси із використанням високого тиску, приклади застосування. Каталізні процеси у виробництві та процесах очищення від забруднюючих речовин.

Біотехнологія, бродіння та процеси мікробіологічного синтезу у сучасній промисловості.

Плазма та види плазмових процесів. Поняття лазерів та їх види. Характеристика лазерів як джерел негативного впливу на навколишнє середовище. Поняття про ультразвук, його джерела та властивості. Ультразвукові коливання як чинник негативного впливу на довкілля.

Характеристика впливу ГЕС та ГАЕС на довкілля. Необхідні ресурси для роботи ТЕС та АЕС. Характеристика впливу ТЕС та АЕС на довкілля. Альтернативні джерела енергії та їх можливий нега­тивний вплив на довкілля.


Географія розміщення металургійних підприємств. Необхідні сировинні та енергетичні ресурси. Характеристика технологічного процесу виробництва чавуну і сталі та їх вплив на довкілля. Характеристика технологічних процесів виробництва кольорових металів (алюмінію, міді, цинку та ін.) та їх вплив на довкілля.

Автомобільний, залізничний, водний, повітряний та трубопровідний транспорт: загальна характеристика галузі, необхідні сировинні та енергетичні ресурси, характеристика впливу на окремі компоненти біосфери.

Географія розташування підприємств гірничої, нафто- і газодобувної промисловості. Способи видобування корисних копалин та їх вплив на довкілля.

Характеристика та географія розташування підприємств хімічної промисловості. Сировинні та енергетичні ресурси у хімічній промисловості. Характерні технологічні процеси хімічної промисловості та їх вплив на довкілля.

Характеристика промисловості будівельних матеріалів. Географія розташування підприємств. Сировина та енергія, необхідні для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій. Характеристика негативного впливу на довкілля.

Географія розташування підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості. Технологічні процеси лісової та деревообробної промисловості, виробництва ДВП і ДСП, необхідні сировинні та енергетичні ресурси, види забруднюючих речовин, які потрапляють у довкілля. Целюлозно-паперова промисловість, необхідні сировинні та енергетичні ресурси, види забруднюючих речовин, які потрапляють у довкілля.

Географія їх розташування машинобудівних підприємств. Характеристика сировинних та енергетичних ресурсів. Характеристика основних технологічних процесів – литво, механічна обробка, термічна обробка, нанесення металічних декоративних та захисних покрить, електро- та газозварювальні роботи та ін. з точки зору утворення забруднюючих речовин.

Характеристика та географія розташування підгалузей легкої промисловості – текстильної, швейної, шкіряно-взуттєвої, хутрової. Загальна характеристика та географія розташування підприємств харчової промисловості. Характеристика сировинних та енергетичних ресурсів легкої та харчової промисловості. Основні технологічні процеси легкої та харчової промисловості та їх вплив на довкілля.


Екологічна ТОКСИКОЛОГІЯ

Визначення екологічної токсикології, її зміст та завдання. Основні поняття екологічної токсикології. Токсикометрія.

Класифікація небезпечності речовин за ГОСТ 12.1.007-76. Класифікація шкідливості речовин при різних шляхах введення. Розподіл речовин за ступенем кумуляції. Класифікація подразнюючої дії речовин при одноразовій аплікації.

Визначення шкідливості. Ознаки впливу токсикантів.

Блок-схема фаз екологічного дослідження нешкідливості. Визначення гострої екологічної токсичності. Визначення хронічної токсичності. З’ясування характеру кумулятивної дії.

Визначення екотоксикокінетики та екотоксикодинаміки. Шляхи проникнення та виведення екотоксикантів. Проникнення та адсорбція. Виведення токсикантів та фактори, що йому сприяють.

Загальні питання механізмів дії токсикантів. Традиційна антидотологія при отруєнні тварин та людей. Екологічні «антитоксиканти» та препарати екологічної фармакології.

Екотоксичні механізми захисту різних типів клітин організмів. Роль клітинних структур при екотоксичному ураженні.

Етіологія походження. Ендотоксини і екзотоксини. Токсини вищих рослин. Токсини мікроорганізмів. Токсини амфібій, риб медуз і молюсків. Токсини членистоногих і змій. Токсини грибів. Токсини водоростей (альготоксини). Вторинні токсини. Токсини патогенних бактерій. Токсини синьо-зелених водоростей.

Антропогенне навантаження на навколишнє середовище. Важкі метали і радіонукліди, їх токсичність для живих організмів. Пестициди, їх екотоксичний вплив. СПАР, нафта і нафтопродукти, їх екотоксичний вплив. Діоксини та їх екотоксичний вплив. Похідні азотної кислоти та їх екотоксичний вплив.

Вплив важких металів та сполук органічного походження на організм людини. Комбінована і вторинна дія токсичних речовин на людину.


урбоекологія

Міське господарство, його структура та коротка характеристика.

Характеристика водних об’єктів міст. Централізоване водопостачання міста. Децентралізоване водопостачання міста. Характеристика систем водовідведення. Загальноміські очисні споруди та їх склад. Умови скиду стічних вод у водні об’єкти. Самоочищення води водних об’єктів.

Характеристика забруднюючих атмосферу речовин. Класифікація джерел забруднень повітря. Розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері. Трансформація домішок в атмосфері. Створення санітарно-захисних зон. Архітектурно-планувальні та інженерно-організаційні заходи для зменшення забруднення атмосферного повітря.

Антропогенні зміни рельєфу. Ґрунти міських територій. Небезпечні геологічні процеси на міських територіях.

Функції рослинного покриву у містах. Фітомеліоративні системи та їх класифікація. Принципи створення зелених насаджень у містах. Виділення та визначення розмірів зелених зон міст.

Структура та тенденції розвитку енергоспоживання. Традиційна енергетика. Вплив енергетичних об’єктів на навколишнє середовище.

Склад та властивості твердих побутових відходів (ТПВ). Збір, видалення та утилізація ТПВ. Полігони ТПВ. Характеристика твердих промислових відходів. Технологія складування промислових відходів. Утилізація промислових відходів.


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації