Поиск по базе сайта:
Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст\" за спеціальністю „архітектура будівель І споруд\" icon

Програма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „архітектура будівель І споруд"
Скачати 116.46 Kb.
НазваПрограма для вступу на освітньо кваліфікаційний рівень „спеціаліст" за спеціальністю „архітектура будівель І споруд"
Дата конвертації12.02.2013
Розмір116.46 Kb.
ТипПрограма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖУЮ ”


Ректор Львівського національного

аграрного університету


академік НААНУ_____________В.В. Снітинський


“_____” _______________ 2012 р.


ПРОГРАМА

ДЛЯ ВСТУПУ НА ОСВІТНЬО - КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ „СПЕЦІАЛІСТ” ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ „АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД”


Дубляни – 2012

Iсторiя мистецтв

Предмет всесвiтньої iсторiї мистецтв, мистецтво первинного суспiльства, рабовласницької доби, антики, феодалiзму, капiталiзму, соцiалiзму, сьогодення; поуднання та взаумодiя мистецтва з архiтектурою в рiзнi iсторичнi епохи: антики, романiки, готики, ренесансу, барокко та iнш., класицизму, модерну та сучасностi.

^

Iсторiя архiтектури та мiстобудування


Основнi тенденцiї i особливостi формування архiтектури в її функцiональних, архiтектонiчних, пластичних, художньо-образних i стильових проявах, в конкретних пам'ятках архiтектури, починаючи вiд первiсно-общинного ладу до середини ХIХ ст., включаючи розвиток архiтектури в найважливiших країнах Європи та Азiї, зокрема в Стародавнiй Месопотамiї, Єгиптi, Античнiй Грецiї, Римi, Вiзантiї, в iсламських країнах, романiку, готику, Ренесанс, барокко, класицизм в увропейських країнах, характернi риси архiтектури, найважливiшi пам'ятки зодчества i творчiсть визначних архiтекторiв перелiчених епох i стильових напрямкiв.

Україна. Основнi тенденцiї i особливостi формування української архiтектури в її функфункцiонально-типологiчних, архiтектонiчних, плас-тичних, художньо-образних i стильових проявах на конкретних пам'ятках архiтектури, починаючи вiд доiсторичних часiв до 1917 року, включаючи розвиток архiтектури античних часiв, старокнязiвської доби /Київської, Чернiгiвської, Переяславської, Галицько-Волинської Русi/, часiв литовського i польського панування на українських землях, доби гетьманської ХVII - ХVIII ст., а також часу Росiйської Iмперiї /ХIХ - поч.ХХ ст./, з особливою увагою до явищ старокнязiвської доби, архiтектури Ренесансу i барокко, народної архiтектури, українського архiтектурного модерну.

Росiя. Архiтектура Московського царства ХVI-ХVII, Росiйської Iмперiї ХVIII-поч.ХХ ст., включаючи архiтектуру доби середньовiччя, барокко, класицизму, iсторичного романтизму та еклектизму, модерну та неокласицизму.

Вiтчизняна архiтектура радянського перiоду. Iсторiя радянської архiтектури на чотирьох основних етапах розвитку; перший етап 1917 -1932 р.р.; архiтектура перших пореволюцiйних рокiв, вiдновлення народного господарства та першої п'ятирiчки. Другий етап - 1933 - 1941 р.р. Архiтектура другої i третьої п'ятирiчок згiдно з вимогами методу соцреалiзму. Третiй етап - 1941 - 1955 р.р. Архiтектура перiоду "розвинутого соцiалiзму". Четвертий етап - 1955 - 1990 р.р.Архiтектура iндустрiалiзацii будiвництва та перiоду "розвинутого соцiалiзму".

Сучасна зарубiжна архiтектура. Основнi тенденцiї i особливостi формування архiтектури в її функцiонально-типологiчних, пластичних, художньо-образних i стильових проявах на конкретних пам'ятках архiтектури другої половини ХIХ -всього ХХ ст. в країнах твропи, Америки, Азiї, починаючи вiд об'уктiв доби еклектизму ХIХ, модерну кiнця ХIХ - початку ХХ ст., рацiоналiзму поч. ХХ ст.,функцiоналiзму, неокласицизму, неофункцiоналiзму та неоекспресiоналiзму до явищ постмодернiзму 1980 - початок 1990 р.р.

Iсторiя мiстобудування. Мiстобудування на протязi столiть в залежностi вiд соцiально-економiчних умов суспiльного розвитку; формування структури мiста, його функцiональних зон, архiтектурно-художнiх якостей в епоху античностi на Близькому Сходi, давньому тгиптi, в Грецiї та Римi, в перiод Середньовiччя, в рiзних країнах твропи в добу Ренесансу, барокко та класицизму / ХV -поч. ХIХ ст./, в кiнцi ХIХ ст. i на протязi ХХ ст. в країнах твропи, Азiї, Америки, включаючi i вiтчизняну урбанiстику.

^

Основи теорiї споруд


Основнi положення теоретичної механiки, основи статики стрижневих систем, умови рiвноваги, поняття про розрахункову схему та її структурний аналiз; основи опору матерiалiв; основнi методи визначення зусиль в iзостатичних та гiперстатичних системах, якiсний аналiз результатiв розрахунку, основи розрахунку конструктивних систем.

^

Рисунок, живопис, скульптура


Рисунок як основний засiб зображення архiтектурного задуму, ознайомлення з рiзноманiтними матерiалами i технiками рисунку, виконання рисунку в рiзних матрiалах: олiвцем, аквареллю, тушшю, ( пером i пензлем ), пастеллю та iнш., починаючи з простих геометричних форм i закiнчуючи складною постановою натюрморта чи iнтер'єра: лiнiйно - конструктивний рисунок, архiтектурна деталь, складний натюрморт, куток iнтер'уру, натюрморт гуашшю, iнтер'єр, рисунок дерев, екстер'єр архiтектурної споруди; голова людини, фiгура людини, фiгура людини.

Живопис: закономiрностi кольорового сприйняття природних i штучних об'єктiв, аналiтичне виявлення колористичних рис живописного образу; виконання комплексу академiчних натурних i композицiйних вправ по рiшенню архiтектурних i образотворчих завдань в архiтектурному проектуваннi.

Скульптура : поняття архiтектурно-скульптурного синтезу, загальнi поняття ( конструкцiї, пластика образу, об'єма площини та iнш.), формування творчого мислення на основi синтезу мистецтв: архiтектури, скульптури, живопису;

^

Архiтектурне проектування


Архiтектурне проектування як комплексна дисциплiна, нацiлена на оволодiння методикою розробки проектiв житлових та цивiльних будiвель, промислових споруд, вирiшення мiстобудiвних задач, проектування ландшафтної архiтектури, проектiв реконструкцiї та реставрацiї пам'яток архiтектури, розробки iнтер'єрiв та художнього конструювання елементiв архiтектурного середовища.

Основнi етапи архiтектурного проектування. Перший етап як етап засвоуння графiчної майстерностi, розвитку композицiйного мислення на основi розробки простих вправ. Другий етап як етап широкої фундаментальної пiдгтовки бакалавра архiтектури - загальне проектування з початком профiлiзацiї.

Способи комплексного вирiшення архiтектурної задачi з розробкою конструкцiй, урахуванням санiтарного, технiчного та технологiчного обладнання, питань будiвельної фiзики та клiматологiї, екологiї, способiв спорудження будiвель, економiки проектування та будiвництва, а також з урахуванням нормативiв, якi регламентують проектування та будiвництво. Напрямки методу архiтектурного проектування, в основi яких вирiшуються архiтектурно-художнi, функцiонально-планувальнi чи конструктивно-технологiчнi задачi. Засвоєння методiв проектування нацiлених на розвиток вмiння оперативно вирiшувати творчу задачу. Особливостi проектування споруд, якi мають рiзноманiтнi об'ємно-просторовi структури - чарунковi, загальнi, великопрольотнi, комбiнованi, моноблочнi, павiльоннi та iнш. для засвоуння типологiчних особливостей споруд i способу вирiшення їх архiтектурної композицiї.

Основи методики i графiчнi прийоми розробки проектних вирiшень на рiзних стадiях проектування.


^ Теоретичнi та методичнi основи архiтектурного проектування

Архiтектура як художньо-органiзоване просторове середовище життя i дiяльностi людини, матерiальна культура суспiльства; особливостi архiтектурної дiяльностi.

Архiтектурне проектування як засiб формування штучного середовища для проживання людини; норми i правила проектування, загальнi питання унiфiкацiї та стандартизацiї; архiтектурно-типологiчнi, функцiональнi, конструктивнi, фiзико-технiчнi, естетичнi i економiчнi аспекти архiтектурного проектування; основнi прийоми, способи вирiшення архiтектурних задач.

Змiст, структура i призначення архiтектурної економiки, її системна природа i методи ефективного, оперативного i цiлеспрямованого пошуку економiчних рiшень при проектуваннi житлових, громадських, промислових i мiстобудiвних об'уктiв. Оцiнка якостi об'уктiв проектування на раннiх стадiях їх розробки. Основи оптимiзацiї архiтектурно-мiстобудiвельних рiшень за економiчними показниками; формалiзацiя архiтектурно-будiвельних об'уктiв та процесiв проектування як основа застосування ЕОМ в архiтектурному проектуваннi.

^

Типологiя будiвель та споруд


Загальнi поняття архiтектурної типологiї як науки про формування типiв будiвель i споруд;

Житловi будинки. Класифiкацiя житла за мiстобудiвними та демографiчними ознаками; основнi типи житлових будинкiв та їх класифiкацiя; об'умно-планувальна структура основних типiв житлових будинкiв; позаквартирнi елементи житлових будинкiв; житловi будинкi з об'уктами громадського обслуговування; зручностi проживання, антропометрiя як основа проектування окремих примiщень; функцiональне зонування житлової чарунки, оптимальнi параметри меблiв, обладнання окремих примiщень.

Громадськi будiвлi та споруди. Класифiкацiя типiв громадських будiвель: учбово-виховних, торгово-побутових, театрально-видовищних; культурно-освiтнiх, спортивних, транспортних, охорони здоров'я, вiдпочинку i туризму,адмiнiстративних та iн.

Загальнi вимоги i норми проектування громадських будiвель; основнi конструктивнi вирiшення, iнженерне обладнання; методи типiзацiї та формування художнього образу.

Промисловi будiвлi та споруди. Основнi типи промислових пiдприумств, їх мiсце у системi планування поселень. Технологiчний процес i характер працi як фактор впливу на просторову органiзацiю промислових будiвель та споруд; загальнi принципи проектування генеральних планiв пiдприумств; архiтектурнi рiшення одноповерхових та багатоповерхових промислових будiвель; створення найбiльш сприятливих умов для працi, культурно-побутове обслуговування працюючих.

^

Основи мiстобудування


Проблема i принципи сучасного мiстобудування; функцiональна суть мiста, системи населених мiсць i метод їх проектування; основи планування селищ i сiл, проектування мiст; мережа вулиць та шляхiв в мiстах; планування та забудова житлових та промислових районiв; культурно-побутове обслуговування; архiтектурно-художнi питання мiстобудiвельного проектування.

^

Ландшафтна архiтектура


Вплив ландшафту на формування архiтектурного середовища та його естетичнi якостi; композицiйнi форми зелених насаджень; прийоми озеленення функцiональних зон населених мiсць, озеленення i благоустрiй територiй. Садовопарковi ансамблi i комплекси. Екологiчнi аспекти ландшафтної архiтектури.

^

Дизайн архiтектурного середовища


Основи комплексного проектування архiтектурного середовища; ергономiка, обладнання та устаткування iнтер'урiв; проектування малих архiтектурних форм; елементи благоустрою територiй; художну конструювання меблiв, елементiв iнженерного обладнання будiвель; розробка знакiв вiзуальної iнформацiї.


^

Об'ємно-просторова композицiя


Об'ємно-просторове сприйняття архiтектурних форм, основнi види композицiї i властивостi об'ємно-просторових форм, композицiя у просторi; композицiя на площинi, композицiя об'ємної форми, архiтектонiка в традiцiйних i нових матерiалах i конструкцiях; основнi композицiйнi закономiрностi: пропорцiйнiсть, рiвновага, метр, ритм, масштабнiсть, архiтектурна гармонiя, колористика та iнш.; взаумозв'язок iнтер'єра з його об'умною формою; вплив на композицiю клiмату, ландшафту, функцiонального призначення архiтектурного об'єкта, стильовi ознаки i найважливiшi особливостi побудови архiтектурного образу.

Матерiалознавство


Основи архiтектурного матерiалознавства; класифiкацiя будiвельних матерiалiв i виробiв; властивостi та оцiнка якостi; матерiали i архiтектура - основнi проблеми взаумозв'язку; дерев'янi, металевi та природнi кам'янi будiвельнi матерiали; будiвельна керамiка, будiвельнi матерiали i вироби з мiнеральних розплавiв; мiнеральнi в'яжучi речовини; штучнi будiвельнi матерiали i вироби на основi мiнеральних в'яжучих та на основi полiмерiв.

^

Конструкцiї будiвель та споруд


Основнi принципи розвитку конструкцiй будинкiв в залежностi вiд розвитку будiвельної технiки; основи конструювання житлових, громадських, промислових будинкiв на базi новiтних досягнень будiвельної iндустрiї та конструкцiй з мiсцевих будiвельних матерiалiв; дерев'янi та пластмасовi конструкцiї; значення використання деревини, її якостi; види дерев'яних конструкцiй; забезпечення просторової стiйкостi конструкцiй; металевi конструкцiї - номенклатура та галузь використання металевмх конструкцiй; матерiали, основи розрахунку, види з'уднань металевих конструкцiй; лiнiйнi та просторовi конструкцiї; попередньо напруженi конструкцiї багатоповерхових будинкiв; рами, арки та висячi покриття. Залiзобетоннi конструкцiї: види та структура бетонiв, їх мiцнісні та деформативнi властивостi; види арматури, їх мiцностi та деформативнi властивостi; методи розрахунку залiзобетонних конструкцiй за розрахунковими граничними станами; згинанi елементи, аналiз поперечних перетинiв згинаних елементiв рiзного профiлю; стиснутi елементи з випадковим ексцентриситетом та центрально-розтягнутi елементи; попередньо-напруженi конструкцiї, особливостi розрахунку та конструювання; змiцнення залiзобетонних конструкцiй при реконструкцiї будiвель та споруд; висотнi будинкi: каркаснi, панельнi, з ядром жорсткостi та пiдвiсними поверхами; просторовi конструкцiї; оболонки обертання; негативної та позитивної гаусової кривизни; складки та хвилястi склепiння; складенi та нерозрiзнi оболонки; висотнi iнженернi споруди.

^

Iнженерне обладнання будiвель


Водопостачання i каналiзацiя - зовнiшнi мережi систем водопостачання населених мiст; зовнiшнi мережi i споруди систем каналiзацiї; влаштування та гiдравлiчний розрахунок систем внутрiшнього водопровода та каналiзацiї будинкiв;

Теплогазопостачання та вентиляцiя - визначення витрат теплоти для рiзних споживачiв; джерела теплопостачання, розмiщення їх на генпланi; схеми та конструкції теплових мереж; види систем опалення; схеми систем центрального опалення та основнi їх елементи; мiсцеве опалення будинкiв i споруд. Розмiщення теплогенераторiв. Призначення схеми систем вентиляцiї, їх розрахунки, конструктивнi елементи, необхiднi площi для розмiщення обладнання. Системи КП, особливостi роботи, область застосування. Вимоги до зовнiшнього оформлення систем В та КП. Джерела газопостачання, розмiщення ГРС та ГРП на генпланi; схеми систем газопостачання; трасування газопроводiв, питання безпеки. Поновлювальнi джерела енергiї, гелiосистеми i установки, бiогазовi установки; використання геотермальної енергiї вiтру та їх можливостi.

^

Iнженерний благоустрiй та транспорт


Поняття та вимоги до благоустрою населених мiсць; формування зелених насаджень рiзного функцiонального призначення; основи проектування малих, декоративних споруджень, водоймищ; благоустрiй узбережжя; облаштування мiських шляхiв сполучення, автостоянок i господарських майданчикiв; штучне освiтлення вулиць, площ; iнженернi основи пiдготовки територiї. Системи транспортного обслуговування населення.

^

Технологiя будiвництва


Основи технологiї будiвельного виробництва,технологiя будiвельних процесiв, зведення будiвель та iнженерних споруд, особливостi реконструкцiї та реставрацiї будiвель. Технологiя виконання опоряджувальних робiт. Технiка безпеки в будiвельному виробництвi.

^

Основи економiки будiвництва


Проектнi та будiвельнi органiзацiї як суб'укти господарства, економiчнi ресурси дiяльностi; економiчний механiзм господарювання в умовах ринкових вiдносин; державне економiчне регулювання; цiноутворення в проектуваннi i будiвництвi; економiка функцiонування основних фондiв проектних та будiвельних органiзацiй; рiшення економiчних проблем в будiвництвi; економiчна ефективнiсть iнвестицiй; функцiювання фiнансово-кредитного механiзму проектних та будiвельних органiзацiй; основи економiки будiвельного ринка та його iнфраструктура.

^

Архiтектурне проектування


Вирiшення архiтектурної задачi, що є характерною для напрямку архiтектурної дiяльностi з теорiї i iсторiї архiтектури. Основи експериментального проектування. Вирiшення архiтектурної задачi, що є характерною для напрямку архiтектурної дiяльностi - проектування будiвель та споруд.

Основи типологiчного аналiзу в архiтектурi i мiстобудуваннi.


^ Конструкцiї будiвель та їх iнженерне обладнання.

Конструктивнi особливостi та сучасне iнженерне обладнання будiвель i споруд у вiдповiднiстю з їх типологiчною приналежнiстю. Сучасне лiфто-пiдйомне устаткування, системи кондицiювання повiтря, автоматизованi системи забезпечення комфорту в примiщеннi з оптимальною витратою енергоресурсiв.

Сучасне iнженерне обладнання сельбищних, промислових, комунальних та рекреацiйних територiй.

Конструкцiї елементiв iнженерного обладнання територiй зелених насаджень рiзного призначення. Сучасне iнженерне устаткування. Системи забезпечення комфорту в примiщеннi з використанням зелених насаджень.

Конструкцiї будiвель та їх iнженерне обладнання.

Конструкцiї будiвель та їх iнженерне обладнання як об'єкт художнього конструювання.

Основи аналiзу та оцiнки стану конструкцiй i iнженерного обладнання будiвель i споруд. Технiчнi прийоми їх реконструкцiї та реставрацiї.

Конструктивна основа будiвель та споруд як система. Вплив конструктивних рiшень на економiчнi показники об'єкту проектування. Варiантне проектування конструктивних систем архiтектурних об'єктiв.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації