Поиск по базе сайта:
Теплотехніка питанна по курсу “Технічна термодинаміка” icon

Теплотехніка питанна по курсу “Технічна термодинаміка”
Скачати 78.23 Kb.
НазваТеплотехніка питанна по курсу “Технічна термодинаміка”
Дата конвертації25.10.2014
Розмір78.23 Kb.
ТипДокументи

ТЕПЛОТЕХНІКА

Питанна по курсу “Технічна термодинаміка”


 1. Що вивчає термодинаміка? Що таке робоче тіло, Термодинамічна система і навколишнє середовище? Які бувають термодинамічні системи.

 2. Які величини називають термодинамічними параметрами. Які термодинамічні параметри називають основними. Напишіть розмірності основних параметрів.

 3. Які стани називають рівноважними. Чому в термодинаміці вивчають в основному рівноважні стани?

 4. Визначення питомого об’єму і густини газу. Яка відмінність між абсолютним і манометричним тисками? Що називається абсолютною температурою?

 5. Що таке гомогенна і гетерогенна системи?

 6. Який цикл (процес) називають коловим? Які існують форми передачі енергії від одного тіла до іншого?

 7. Що таке термодинамічна рівновага? Умови повного диференціалу.

 8. Що таке ідеальний газ і чому він вивчається в термодинаміці?

 9. Закони Бойля-Маріотта, Гей-Люссака та Шарля. Їх математичне описання.

 10. На яких законах основане рівняння Клапейрона-Мендєлєєва. Напишіть це рівняння для довільної кількості газу (масової та мольної).

 11. Розмірність газової сталої та її фізична суть. Визначення універсальної газової сталої.

 12. Що таке кіломоль газу. Закон Авогадро. Його висновки.

 13. Що таке газова суміш? Дати визначення законів Дальтона та Амага.

 14. Що таке парціальний тиск і парціальний (або приведений) об’єм?

 15. Що називають масовою, об’ємною та мольною частками суміші газів?

 16. Яке співвідношення між об’ємною ма массовою частками? Виведіть його математично.

 17. Яке співвідношення між об’ємною та мольною частками? Виведіть його математично.

 18. Як визначається середня молекулярна маса суміші газів?

 19. Що розуміють під Внутрішньою Енергією ідеального та реального газів?

 20. Від яких параметрів стану залежить Внутрішня енергія ідеального та реального газів?

 21. Чим являється Внутрішня енергія газу - параметром стану чи характеристикою процесу? Чому?

 22. Чому дорівнює зміна Внутрішньої енергії в коловому процесі і у звичайному? Що більше цікавить в розрахунках - абсолютне значення величини Внутрішньої енергії чи її зміна в процесі.

 23. Виведення рівняння роботи в довільному процесі. Що показує площа під кривою процесу на p-v діаграмі? Поясніть це.

 24. Чим являється робота - параметром стану чи характеристикою процесу? Чому?

 25. Визначення оборотного та необоротного процесів. Які процеси можна зобразити графічно?

 26. Що таке робота та теплота в термодинаміці? Що між ними спільного та чим вони відрізняються?

 27. Перший закон термодинаміки. Його фізична суть та математичне описання через внутрішню енергію та ентальпію.

 28. Що таке теплоємність? Які види теплоємності ви знаєте і які у них одиниці вимірювання? Чи залежить теплоємність від виду процесу? Чим являється теплоємність –параметром стану чи характеристикою процесу? Поясніть.

 29. Співвідношення між різними видами теплоємностей. Рівняння Майєра для теплоємностей. Поясніть, чому теплоємності в ізобарному і ізохорному процесах різні і яка фізична суть постійної газової сталої?

 30. Що таке істинна теплоємність? Дайте визначення середньої теплоємності. Як визначити середню теплоємність в інтервалі температур t1 i t2, користуючись таблицями залежності теплоємності від температури?

 31. Як визначають показник адіабати і теплоємність суміші ідеальних газів. Від чого залежить показник адіабати?

 32. Що таке ентальпія? Її визначення. Вид рівняння 1-го закону ТД через ентальпію. Практична цінність поняття ентальпії?

 33. Що таке ентропія і хто ввів це поняття в ТД? Чому дорівнює ентропія при Т = 0 і її зміна в коловому рівноважному процесі.?Докажіть, що ентропія являється параметром стану. Виведіть рівняння для обчислення зміни ентропії ідеального газу в залежності від основних параметрів стану. Фізичний зміст поняття ентропії.

 34. Що таке теплова діаграма і що відображає площа під кривою процесу на T-s діаграмі? Як ще називають теплоту, виходячи з цієї діаграми?

 35. Напишіть рівняння об’єднаного виразу 1 і 2 –го законів ТД, враховуючи визначення ентальпії і ентропії.

 36. Дайте визначення основним термодинамічним процесам.

 37. Як графічно зображуються на діаграмах p-v та T-s ізохора, адіабата, ізобара, ізотерма?

 38. Напишіть рівняння основних ТДП.

 39. Поясніть збільшення температури при розширені газу в ізобарному процесі.

 40. Покажіть, що в ізобарному процесі теплота дорівнює зміні ентальпії.

 41. Напишіть формули роботи зміни об’єму в кожному з ізопроцесів.

 42. Чому при адіабатному процесі розширення температура тіла падає, а при стисканні – збільшується?

 43. Яке взаємне розміщення ізотерми і адіабати на p-v діаграмі, проведених з однієї точки при розширенні та стисканні газу?

 44. Які процеси називають політропними?

 45. В чому «подібність» і «відмінність» політропного та адіабатного процесів?

 46. Напишіть рівняння політропи та вкажіть в яких границях змінюється показник політропи.

 47. Які значення політропи для основних ізопроцесів?

 48. Напишіть рівняння теплоємкості для політропного процесу і покажіть, що з даного рівняння можна отримати теплоємкості при усіх ТДП.

 49. В яких політропних процесах і чому теплоємність буде від’ємною? Що це означає.

 50. По яких рівняннях визначається зміна ентропії в різних ізопроцесах?

 51. Що таке середньоінтегральна температура.?

 52. Що являється потенціалом деформаційної взаємодії (мех.роботи), а що – потенціалом теплової взаємодії?

 53. Чи можна використовувати ВЕ морів, океанів, повітря для безперервного та безпосереднього отримання корисної роботи? Чому.

 54. Чи можна в оборотному процесі усю теплоту перетворити в роботу? Чому?

 55. Основні формулювання 2-го закону ТД.

 56. Які потрібні умови для створення безперервного процесу перетворення теплоти в роботу.?

 57. Що називають оборотним процесом або циклом і які бувають цикли?

 58. Що таке термічний ККД і при яких умовах він може бути рівним 1?

 59. Опишіть оборотний цикл Карно. Виведіть рівняння для обрахування термічного ККД оборотного циклу Карно.

 60. Від яких параметрів залежить термічний ККД оборотного циклу Карно.?

 61. Чи може бути термічний ККД оборотного циклу Карно рівним одиниці? Чому?

 62. Чи можна отримати термічний ККД теплового двигуна рівним або більшим ніж термічний ККД циклу Карно? Чому?

 63. Зворотній цикл Карно. Його суть. Які машини «працюють» за таким циклом?

 64. Що таке холодильний коефіцієнт і як він визначається?

 65. Суть теорем Карно.

 66. Що таке - еквівалентний цикл Карно?

 67. Як змінюється ентропія ізольованих систем при протіканні оборотних і необоротних процесів?

 68. Які процеси називаються нерівноважними?

 69. Чим пояснюється зростання ентропії у нерівноважних (реальних) процесах?

 70. Назвіть фізичний зміст ентропії.

 71. Що таке ексергія? Чи можна її розглядати як параметр стану?

 72. Для чого використовують поняття ексергії?

 73. Запишіть вирази для ексергетичного ККД теплових апаратів та машин. 1. Що таке пароутворення та які бувають процеси пароутворення? Охарактеризуйте їх.

 2. Чим відрізняються реальні та ідеальні гази?

 3. Напишіть рівняння Ван-Дер-Ваальса та поясніть значення його коефіцієнтів.

 4. Поясніть вираз- “ динамічна рівновага пари”.

 5. Які процеси називають сублімацією, а які –десублімацією?

 6. Яку пару називають вологою насиченою, сухою насиченою чи перегрітою?

 7. Що таке ступінь сухості і як він визначається?

 8. Зобразіть p-v діаграму водяної пари. Поясніть її суть.

 9. Які точки знаходяться на нижній і верхній граничних кривих.

 10. Поясніть особливості критичної точки на p-v діаграмі водяної пари.

 11. При яких умовах проходить процес пароутворення.

 12. T-s діаграма водяної пари.

 13. h-s діаграма водяної пари.

88.Що таке теплота пароутворення ? Її визначення та зображення на T-s діаграмі.

89.Як обчислити ентальпію і внутрішню енергію сухої насиченої пари?

90. В чому особливість сухої насиченої пари? За допомогою яких параметрів характеризують її стан?.

91. Як визначають ентальпію, внутрішню енергію вологої насиченої пари і сухої насиченої пари?

92.Як вираховують ентральпію і внутрішню енергію перегрітої пари?

93. Ентропія води, вологої, сухої і перегрітої пари. Покажіть як вона обчислюється.

94. Які методи використовують для досліджень термодинамічних процесів водяної пари?

95. За допомогою яких рівнянь визначають в ізохорному процесі підведену теплоту, зміну ВЕ, роботу і ступінь сухості?

96. За допомогою яких рівнянь визначають в ізобарному процесі підведену теплоту, зміну ВЕ, роботу і ступінь сухості?

97. За допомогою яких рівнянь визначають в ізотермічному процесі підведену теплоту, зміну ВЕ, роботу і ступінь сухості?

98. В чому відмінність розрахунків ізотермічного процесу водяної пари і ідеального газу?

99. Як зображаються основні процеси водяної пари в p-v, T-s i h-s діаграмах? Покажіть.

100. Цикл Ренкіна і чим він відрізняється від циклу Карно? Зобразіть схему і поясніть роботу паросилової установки, яка працює по циклу Ренкіна.

101.Зобразіть цикл Ренкіна в p-v i T-s координатах. Поясніть його протікання.

102 Як визначити термічний ККД і питому витрату пари в циклі Ренкіна?

103. Який вплив початкового тиску пари на термічний ККД циклу Ренкіна? Поясніть за допомогою діаграм.

104. Який вплив початкової темперартури пари на термічний ККД циклу Ренкіна? Поясніть за допомогою діаграм.

105. Який вплив кінцевого тиску на термічний ККД циклу Ренкіна? Поясніть за допомогою діаграм.

106. Які способи практичного підвищення ККД циклу Ренкіна Ви знаєте?

107. У чому суть теплофікаційного циклу і які його переваги?

108.Яке повітря називають вологим повітрям? З чого воно складається.

109.Яке повітря називається насиченим вологим повітрям і ненасиченим вологим повітрям? Поясніть це за допомогою діаграми p-v (води і водяної пари).

110.Закон Дальтона стосовно вологого повітря.

111.Що таке абсолютна і відносна вологість? Їх визначення та одиниці вимірювання. Як вони змінюються в процесах нагрівання, охолодження чи сушіння?

112.Що називають вологовмістом вологого повітря і як він визначається? Як він змінюються в процесах нагрівання, охолодження чи сушіння?

113. Що називають точкою роси і як вона визначається. Її фізична суть. Як вона змінюються в процесах нагрівання, охолодження чи сушіння?

114.Як визначають густину вологого повітря?

115. Як визначають ентальпію вологого повітря.?

116. Опишіть H-d діаграму і поясніть її практичне значення.

117.Зообразіть основні процеси вологого повітря на H-d діаграмі.(нагрівання, охолодження, сушкаСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації