Поиск по базе сайта:
Рішення від 11. 11. 2011 №945 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про управління \"Дозвільний офіс\" Львівської міської ради та його структури документ icon

Рішення від 11. 11. 2011 №945 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради та його структури документ
Скачати 99.86 Kb.
НазваРішення від 11. 11. 2011 №945 Документи Львівської міської ради Про затвердження Положення про управління "Дозвільний офіс" Львівської міської ради та його структури документ
Дата конвертації16.06.2013
Розмір99.86 Kb.
ТипРішення

Рішення від 11.11.2011945

Документи Львівської міської ради
Про затвердження Положення про управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради та його структури

документ:

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвал міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ (зі змінами) і від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) виконавчий комітет вирішив:

1. Затвердити:

1.1. Положення про управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради (додаток 1).

1.2. Структуру управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради (додаток 2).

2. Вважати такими, що втратили чинність рішення виконавчого комітету:

2.1. Від 27.10.2006 № 1234 “Про затвердження Положення про управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради та його структури“.

2.2. Від 26.12.2008 № 1428 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1234“.

2.3. Від 29.03.2011 № 351 “Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1234“.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами виконкому.

Львівський міський голова А. Садовий

Додаток 1

Затверджено

рішенням виконкому

від 11.11.2011 № 945

ПОЛОЖЕННЯ

про управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради

1. Загальні положення

1.1. Управління “Дозвільний офіс“ Львівської міської ради (надалі – управління) є виконавчим органом Львівської міської ради, утвореним відповідно до ухвали міської ради від 06.07.2006 № 94 “Про затвердження структури виконавчих органів Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання“ і згідно з чинним законодавством України.

1.2. Управління є підзвітним і підконтрольним міській раді, виконавчому комітету міської ради, Львівському міському голові та підпорядкованим керуючому справами виконкому.

1.3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови, цим Положенням, іншими нормами чинного законодавства України.

1.4. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у територіальних представництвах Державного казначейства України та банківських установах, печатку з зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки.

^ 2. Основні завдання

2.1. Основними завданнями управління є:

2.1.1. Реалізація принципів державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності.

2.1.2. Створення сприятливих умов для розвитку бізнесу.

2.1.3. Усунення правових, адміністративних та організаційних перешкод при видачі суб’єктам підприємницької діяльності документів дозвільного характеру.

2.1.4. Забезпечення прозорості процедури видачі документів дозвільного характеру.

^ 3. Структура та організація роботи

3.1. Управління очолює начальник управління, державний адміністратор.

3.2. Начальника управління, державного адміністратора призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова з врахуванням порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора.

3.3. Начальник управління, державний адміністратор підпорядкований керуючому справами виконкому, йому підконтрольний та підзвітний.

3.4. У структуру управління входять:

3.4.1. Загальний відділ.

3.4.2. Відділ видачі документів дозвільного характеру.

3.4.3. Водій.

3.5. Загальний відділ очолює начальник загального відділу, якого призначає на посаду та звільняє з посади начальник управління, державний адміністратор, у порядку, визначеному законодавством.

3.6. Працівників загального відділу призначає на посаду та звільняє з посади начальник управління, державний адміністратор.

3.7. Відділ видачі документів дозвільного характеру очолює начальник відділу, державний адміністратор.

3.8. Начальника відділу, державного адміністратора відділу видачі документів дозвільного характеру призначає на посаду та звільняє з посади Львівський міський голова за поданням начальника управління, державного адміністратора з врахуванням порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора.

3.9. До складу відділу видачі документів дозвільного характеру входять державні адміністратори, яких призначає на посади та звільняє з посад Львівський міський голова за поданням начальника управління, державного адміністратора з врахуванням порядку погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора.

3.10. Переведення державних адміністраторів у межах управління здійснює Львівський міський голова за погодженням з начальником управління, державним адміністратором.

3.11. Встановлення надбавок, рангів, грошових винагород, застосування дисциплінарних стягнень (за винятком звільнень), питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток і допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань державним адміністраторам відділу видачі документів дозвільного характеру здійснює начальник управління, державний адміністратор.

3.12. Державні адміністратори відділу видачі документів дозвільного характеру підпорядковуються начальнику управління, державному адміністратору.

3.13. Управління видає накази організаційно-розпорядчого характеру. Накази управління, що зачіпають права, свободи, законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, набирають чинності після їх реєстрації в юридичному управлінні Львівської міської ради.

3.14. Начальник управління, державний адміністратор:

3.14.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед міською радою, Львівським міським головою, виконавчим комітетом та керуючим справами виконкому за виконання покладених на управління завдань.

3.14.2. Організовує роботу та визначає міру відповідальності керівників структурних підрозділів управління.

3.14.3. Має право притягати до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників управління (за винятком звільнень державних адміністраторів).

3.14.4. Підписує видані у межах компетенції управління накази, організовує перевірку їх виконання.

3.14.5. Затверджує положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції працівників управління.

3.14.6. Для керівників структурних підрозділів та інших працівників управління вирішує питання преміювання, службових відряджень, надання відпусток, допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань.

3.14.7. Призначає на посади та звільняє з посад керівників структурних підрозділів та інших працівників управління (за винятком державних адміністраторів).

3.14.8. Надає суб’єктам господарювання вичерпну інформацію щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

3.14.9. Приймає від суб’єктів господарювання документи, необхідні для одержання документів дозвільного характеру, їх реєструє та подає документи (їх копії) відповідним місцевим дозвільним органам.

3.14.10. Забезпечує видачу (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.

3.14.11. Оптимізує процес видачі документів дозвільного характеру через налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільних центрів.

3.14.12. Забезпечує видачу (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру у разі звернення заявника безпосередньо до державного адміністратора.

3.14.13. Забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.

3.14.14. Здійснює організаційне та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ.

3.14.15. Здійснює ведення документообігу та забезпечує облік звернень суб’єктів господарювання до державних адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

3.14.16. Здійснює контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

3.14.17. Формує та веде Реєстр документів дозвільного характеру.

3.14.18. Інформує посадову особу, якій він підпорядковується, а також територіальний орган уповноваженого органу про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.

3.14.19. Готує пропозиції щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надає їх керівництву міської ради.

3.14.20. Забезпечує ведення у мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

3.14.21. Координує діяльність дозвільного центру.

3.14.22. Видає довідки з Реєстру документів дозвільного характеру.

3.14.23. Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

3.14.24. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, ухвалами міської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями Львівського міського голови та цим Положенням.

^ 4. Компетенція управління

4.1. До компетенції управління відносяться такі повноваження:

4.1.1. Здійснення дозвільно-реєстраційних функцій щодо суб’єктів господарювання.

4.1.2. Надання суб’єктам господарювання вичерпної інформації щодо вимог та порядку одержання документів дозвільного характеру.

4.1.3. Прийняття від суб’єктів господарювання документів, необхідних для одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам.

4.1.4. Забезпечення видачі (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру виключно через дозвільний центр.

4.1.5. Оптимізація процесу видачі документів дозвільного характеру через налагодження взаємодії між представниками місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

4.1.6. Забезпечення видачі (видача оформлених місцевими дозвільними органами) документів дозвільного характеру у разі звернення заявника безпосередньо до державного адміністратора.

4.1.7. Забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів.

4.1.8. Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності представників місцевих дозвільних органів щодо проведення спільного обстеження об’єктів, на експлуатацію (розміщення) яких видається дозвільний документ.

4.1.9. Ведення документообігу та забезпечення обліку звернень суб’єктів господарювання до державних адміністраторів, представників місцевих дозвільних органів, що беруть участь у роботі дозвільного центру.

4.1.10. Здійснення контролю за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних органів строків розгляду, надання інформації щодо видачі, відмови у видачі, анулювання та переоформлення документів дозвільного характеру.

4.1.11. Формування та ведення Реєстру документів дозвільного характеру.

4.1.12. Інформування відповідного органу (посадової особи) про порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру посадовою особою місцевого дозвільного органу.

4.1.13. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення процедури видачі документів дозвільного характеру та надання їх керівництву міської ради.

4.1.14. Забезпечення безоплатного консультування з питань отримання відповідних документів дозвільного характеру за зверненням суб’єкта господарювання.

4.1.15. Ведення у мережі Інтернет веб-сторінки, що містить інформацію, необхідну для отримання документів дозвільного характеру.

4.1.16. Координація діяльності дозвільного центру.

4.1.17. Видача довідок з Реєстру документів дозвільного характеру.

4.1.18. Складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законодавством.

4.1.19. Забезпечення доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління, у порядку, визначеному законом.

4.1.20. Виконання інших делегованих управлінню повноважень.

^ 5. Права управління

5.1. Для реалізації завдань та виконання повноважень, передбачених цим Положенням, іншими нормативними актами, управління має право:

5.1.1. Залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.1.2. Здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції.

5.1.3. Одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань.

5.1.4. Скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції.

5.1.5. Підготовлювати проекти ухвал міської ради, рішень виконавчого комітету та розпоряджень Львівського міського голови з питань, які належать до компетенції управління.

5.1.6. Організовувати і проводити у встановленому порядку тендери для закупівлі товарів, робіт, послуг для потреб управління та укладати відповідні договори.

5.1.7. Підготовлювати звернення до суду та представляти у встановленому законодавством порядку інтереси управління у судах та інших органах під час розгляду правових спорів з питань, що належать до компетенції управління.

5.1.8. Укладати договори про співпрацю з дозвільними органами, що не входять у структуру виконавчих органів міської ради.

5.1.9. Безоплатно одержувати від дозвільних органів інформацію, пов’язану з видачею документів дозвільного характеру, крім інформації, що становить державну таємницю. Дозвільний орган зобов’язаний надавати таку інформацію державному адміністратору протягом трьох робочих днів з дня отримання відповідного запиту.

5.1.10. Порушувати клопотання перед Львівським міським головою щодо вжиття заходів у частині забезпечення роботи управління.

5.1.11. Відмовляти у прийнятті заяви на одержання документа дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, у разі подання суб’єктами господарювання документів, необхідних для одержання документа дозвільного характеру, не у повному обсязі з наданням обгрунтованої відповіді (у разі отримання документів поштою – письмово повідомити заявника).

6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення

діяльності управління

6.1. Управління утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку. Кошторис управління затверджує керуючий справами виконкому за погодженням з департаментом фінансової політики.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації