Поиск по базе сайта:
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже астана, 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты» icon

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже астана, 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты»
Скачати 353.37 Kb.
Назва«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы ереже астана, 2012 жыл Жалпы ережелер «Қазақстандық индустрия дамыту институты»
Дата конвертації15.08.2014
Розмір353.37 Kb.
ТипДокументи

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

2012 жылғы 15 наурыздағы шешімімен (№01 хаттама)

бекітілген
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы

ЕРЕЖЕ

Астана, 2012 жыл

 1. Жалпы ережелер
 1. «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы акционерлерінің жалпы жиналысы туралы осы ереже (бұдан әрі – Ереже) «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) Жарғысына және Қоғамның Корпоративтік даму кодексіне сәйкес әзірленген.

 2. Ереже Қоғам акционерлері жалпы жиналысының мәртебесін, қызмет тәртібін және құзыретін, оның отырыстарын шақыру және өткізу, рәсімдерін, оның шешімдерін ресімдеу тәртібін айқындайды.

 3. Акционерлердің жалпы жиналысы Қоғамның жоғарғы органы болып табылады. Акционерлердің жалпы жиналысында қабылданған шешімдер барлық акционерлер және Қоғам үшін міндетті болып табылады.

 4. Өз қызметінде акционерлердің жалпы жиналысы Қазақстан Республикасының заңнамаларын, Жарғыны, Қоғамның, Корпоративтік басқару кодексін, осы Ережені, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысы бекітетін басқа да ішкі құжаттарды басшылыққа алады.
 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының құқықтары мен міндеттері
 1. Қоғамның акционерлері оларға тиесілі акцияларды иеленеді, пайдаланады және басқарады.

 2. Қоғам акционерлерінің:

 1. Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде, Қоғамның Жарғысында және осы Ережеде көзделген тәртіппен Қоғамды басқаруға қатысуға;

 2. дивидендтер алуға, сондай-ақ Қоғам берешегінің пайда болу мерзіміне қарамастан, белгіленген мерзімдерде алынбаған төлемдерді талап етуге;

 3. Қоғамның қызметі, акционерлік капитал (дар) саласындағы мәмілелер туралы Қазақстан Республикасы заңнамасының, Корпоративтік басқару кодексінің және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарының талаптарына сәйкес ақпарат алуға;

 4. Акционерлердің жалпы жиналысына Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлау үшін кандидатураларды ұсынуға;

 5. Қоғамның тіркеушісінен немесе акцияларды номиналды ұстаушыдан оның Қоғамның бағалы қағаздарына меншік құқығын растайтын үзінді көшірмелер алуға;

 6. Қоғамның ішкі қызметіне қатысты мәселелер бойынша Қоғамның өзге органдарының кез келген шешімдерінің күшін жоюға;

 7. Заңда көзделген жағдайда, Қоғамның лауазымды тұлғаларының Қоғамға келтірген шығындарын өтеу туралы және Қоғамның лауазымды тұлғаларының және (немесе) олардың үлестес тұлғаларының оларды жасауға мүдделі болған ірі мәмілелері және (немесе) мәмілелері туралы жасалған (жасауға ұсыныстары) туралы шешім қабылдаудың нәтижесінде олардың алған пайдаларын (кірістерін) қайтару туралы өз атынан сот органдарына жүгінуге;

 8. Қоғамға оның қызметі туралы, оның ішінде өзінің мүддесін қозғайтын мәселелер туралы өтініш жасауға және егер акционерлердің жазбаша сұрауларына өзге мерзімдер белгіленбеген жағдайда, сұрау келіп түскеннен бастап 5 (бес) күн ішінде дәлелді жауап алуға;

 9. Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның акцияларын немесе оның акцияларына айырбасталатын басқа да құнды қағаздарды басымдықпен сатып алуға;

 10. Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде көзделген өзге де құқықтарға құқығы бар.

 1. Ірі акционердің:

 1. Директорлар Кеңесіне заңнамаға сәйкес акционерлердің қарауына қосымша мәселелерді енгізуді ұсынуға;

 2. Директорлар Кеңесі отырысын шақыруды талап етуге;

 3. аудиторлық ұйымнан Қоғамның аудитін өз есебінен жүргізуді талап етуге құқығы бар.

 1. Қоғамның акционері:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамасында және Қоғам Жарғысында көзделген тәртіппен, мөлшерде және тәсілдермен акцияларды төлеуге;

 2. Қоғамның тіркеушісіне және осы акционерге тиесілі акциялардың номиналды ұстаушысына Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесіне енгізу үшін қажетті мәліметтерді өзгерту туралы 10 (он) күн ішінде хабарлауға;

 3. қызметтік, коммерциялық немесе Қоғамның заңмен қорғалатын өзге де құпияларын құрайтын Қоғам немесе оның қызметі туралы ақпаратты жарияламауға;

 4. осындай шешімдер қабылданған күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Қоғамға шешімдер көшірмелерін ұсынуға;

 5. Заңға және Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілеріне сәйкес өзге де міндеттерді атқаруға міндетті.

 1. Акционерлердің өздерінің құқықтарын іске асыру және міндеттерін орындау үшін Қоғам:

 1. барлық акционерлердің жалпы жиналысқа қатысу мүмкіндігін беруді қоса алғанда, оларға тиесілі акциялардың түріне қарамастан, барлық акционерлерге әділ және тең қарауды;

 2. акционерлерге Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметі және Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес нәтижелері туралы шынайы ақпарат ұсынуды;

 3. акционерлерге олардың сұраулары бойынша Қоғамның Жарғысында көзделген тәртіппен акционерлердің мүдделерін қозғайтын, Қоғамның қызметі туралы толық ақпаратты ұсынуды;

 4. акционерлердің жалпы жиналысына акционерлердің тиімді қатысуын (акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы акционерлерге уақтылы хабарлау; жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша акционерлерге қажетті және толық, оның ішінде ұйымдастыру және есеп беру ақпаратын ұсыну; акционерлерді тіркеу; жиналыс өткізуді ұйымдастыру; акционерлерді дауыс берудің қағидалары мен рәсімдері туралы ақпараттандыру және т.б.);

 5. акционерлердің елеулі корпоративтік оқиғаларға қатысты мәселелерді шешуіне қатысуын қамтамасыз етеді.

 1. Қоғам және Қоғамның тіркеушісі Қоғам акцияларын ұстаушылардың тізілімдер жүйесін жүргізу үшін қажетті ақпаратты беру бойынша акционердің өз міндеттемелерін орындамауының салдары үшін жауапты емес.


3.Акционерлердің жалпы жиналысының құзыреті


 1. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне мынадай мәселелер жатады:

 1. Директорлар Кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін айқындау, Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ Директорлар Кеңесінің мүшелеріне сыйақының мөлшерін және төлеу шарттарын айқындау;

 2. оның қызметінің, отырыстарды шақыру және жүргізу, оның шешімдерін қабылдау және ресімдеу тәртібін көздейтін Директорлар Кеңесі туралы ережені бекіту;

 3. тәуелсіз директорлардың сыйақы мөлшерін айқындау және тәуелсіз директорларға сыйақы төлеу және шығыстарын өтеу шарттарын көздейтін қағидаларды бекіту;

 4. Қоғамның жарияланған акцияларының санын ұлғайту немесе Қоғамның жарияланған орналастырылмаған акцияларының түрлерін өзгерту туралы шешімдер қабылдау;

 5. Қоғамның бағалы қағаздарын айырбастаудың шарттарын және тәртібін айқындау, сондай-ақ оларды өзгерту;

 6. Қоғамға тиесілі барлық активтер сомасының жиырма бес және одан да көп пайызын құрайтын активтердің бір бөлігін немесе бірнеше бөлігін беру жолымен Қоғамның өзге де заңды тұлғаларды құруға немесе қызметіне қатысуы туралы шешімдер қабылдау;

 7. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу немесе оның жаңа редакциясын бекіту;

 8. Қоғамның Корпоративтік басқару кодексін бекіту, сондай-ақ оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу;

 9. жылдық қаржылық есептілікті бекіту;

 10. есептік қаржылық жыл ішіндегі Қоғамның таза пайдасын бөлу тәртібін бекіту, жай акциялар бойынша дивидендтер төлеу туралы шешім қабылдау және жыл қорытындысы бойынша Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивиденд мөлшерін бекіту;

 11. осы Жарғының 23-тармағында көзделген жағдайлар туындаған кезде Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтер төлемеу туралы шешім қабылдау;

 12. Заңға сәйкес оларды Қоғам сатып алған кезде акциялардың құнын айқындау әдістемесіне өзгерістерді бекіту;

 13. Қоғамның өкілдік шығыстарының лимиттерін бекіту;

 14. Қоғамның аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;

 15. олар бойынша шешімдер қабылдау Заңмен, Қазақстан Республикасының өзге де заңнамалық актілерімен және Қоғамның Жарғысымен акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған өзге де мәселелер.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысы кумулятивтік дауыс беру арқылы Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлауды жүзеге асырады, бұл кезде дауыс беруге қатысатын әрбір акцияға Директорлар Кеңесінің сайланатын мүшелерінің санына тең дауыс саны келеді. Акционердің оған тиесілі акциялар бойынша бір кандидатқа даусын толық беруге немесе оларды Қоғамның Директорлар Кеңесінің мүшелігіне бірнеше кандидаттардың арасында бөлуге құқығы бар. Барынша көп дауыс санын жинаған кандидаттар Директорлар Кеңесіне сайланған болып саналады. Егер екі немесе одан да көп Директорлар Кеңесінің мүшелігіне кандидаттар дауыстардың тең санын жинаған кезде осы кандидаттарға қатысты қосымша дауыс беру жүргізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Қоғамның Директорлар Кеңесінің кез келген мүшесінің (барлық мүшелерінің) өкілеттігі мерзімінен бұрын тоқтатылуы мүмкін. Директорлар Кеңесі мүшелерінің өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату туралы шешім акционерлердің жалпы жиналысында ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай басым дауыстарымен қабылданады.

13. Осы Ереженің 10-тармағындағы 4), 5),7), 8) тармақшаларында көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілігімен қабылданады.

Акционерлердің жалпы жиналысының өзге де мәселелері бойынша шешімдер егер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде және Қоғамның Жарғысында басқаша белгіленбесе, дауыс беруге қатысатын Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының жай көпшілік дауыстарымен қабылданады.

14. Акционерлердің жалпы жиналысының айрықша құзыретіне жатқызылған мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, Қоғамның Директорлар Кеңесінің немесе өзге де органдардың және Қоғамның лауазымды тұлғаларына берілуі мүмкін емес.

^ 4. Акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру құқығы

15. Дауыс беруге қойылатын мәселелер бойынша акционерлердің жалпы жиналысында мыналар дауыс беру құқығын иеленеді:

 1. акционерлер – жай акциялардың иелері;

 2. акционерлер – егер мынадай жағдайларда, артықшылықты акциялардың иелері: Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы олар бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленген акционердің құқығын шектейтін мәселені қарастырады. Осындай мәселе бойынша шешім оған орналастырылған (сатып алынғандарды шегергенде) артықшылықты акциялардың жалпы санының кем дегенде үштен екісіне иелері шектеу үшін дауыс берген жағдайда ғана қабылданған болып саналады;

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысы Қоғамды қайта құру не тарату туралы мәселені қарайды;

артықшылықты акциялар бойынша дивидендтер оны төлеу үшін белгіленген мерзім өткеннен кейін үш ай ішінде толық мөлшерінде төлемейді.

^ 5. Акционерлердің жалпы жиналасын өткізудің түрлері мен нысандары

 1. Акционерлердің жалпы жиналысы жылдық және кезектен тыс болуы мүмкін. Өткізу нысаны ішкі, сыртқы және аралас болуы мүмкін.

 2. Ішкі нысан кезінде шешім тікелей қатысып отырған акционерлердің (олардың өкілдерінің) дауыс беру жолымен қабылданады.

 3. Сыртқы нысан кезінде күн тәртібі мәселелері бойынша акционерлердің (олардың өкілдерінің) пікірі жазбаша сұрау салу әдісімен және тек қана сырттай дауыс беру жүргізумен анықталады.

 1. Аралас нысан кезінде акционерлер (олардың өкілдері) күн тәртібінің мәселелері бойынша өз пікірін жалпы жиналысқа тікелей қатысу жолымен, не сырттай дауыс беруге қатысу жолымен білдіруге құқылы.

 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысын өткізу нысаны оны шақыруды бастамашылары айқындайды.

^ 6. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы

 1. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын жыл сайын өткізуге міндетті. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы қаржылық жыл аяқталғаннан кейін 5 (бес) ай мерзімнен кешіктірілмей өткізіледі. Көрсетілген мерзім Қоғамның есепті кезеңдегі жылдық қаржылық есептілігінің аудитін аяқтау мүмкін болмаған жағдайда, 3 (үш) айға дейін ұзартылған болып саналады.

 2. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысын Қоғамның Директорлар Кеңесі шақырады.

 3. Акционерлердің жылдық жалпы жиналысы «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының заңында белгіленген акционерлердің жылдық жалпы жиналысын шақыру тәртібін қоғамның органдары бұзған жағдайда, кез келген мүдделі тұлғаның талап-арызы бойынша қабылданған сот шешімінің негізінде шақырылуы және өткізілуі мүмкін.

 4. Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғамның жылдық қаржылық есептілігі бекітіледі;

 • өткен қаржы жылындағы Қоғамның таза табысын бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегендегі дивидендтің мөлшері айқындалады;

 • Қоғам акционерлерінің Қоғамның және оның лауазымды тұлғаларының іс-қимылына арналған шағымдары және оларды қарау қорытындылары туралы мәселелер қарастырылады.

Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысы олар бойынша шешім қабылдау акционерлердің жалпы жиналысының құзыретіне жатқызылған басқа да мәселелерді қарауға құқылы.

25. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы акционерлердің жылдық жалпы жиналысында:

- Қоғам акционерлерін Қоғамның Директорлар Кеңесі және Басқармасы мүшелерінің сыйақы мөлшері және құрамы туралы хабарлайды;

- акционерлерге Қоғамның жылдық есебін ұсынады, онда Директорлар Кеңесінің қызметі туралы есеп те қамтылады. Қоғамның және Директорлар Кеңесінің жылдық есебінің мазмұнына қойылатын талаптар Қазақстан Республикасының заңнамасымен, Қоғамның Жарғысымен, Корпоративтік басқару кодексімен және ішкі құжаттарымен белгіленеді.

^ 7. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

 1. Жылдық жиналыстан басқа, Қоғам акционерлерінің барлық жиналыстары кезектен тыс болып табылады.

 2. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы Қоғамның Директорлар Кеңесінің немесе Қоғамның ірі акционерінің бастамасы бойынша шақырылады.

Қоғам акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысын міндетті түрде шақырылатын жағдайлар Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен көзделуі мүмкін.

Ірі акционердің бастамашылығы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру талабы осындай жиналыстың күн тәртібін қамтуы тиіс Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша тиісті жазбаша хабарлама жіберу арқылы Директорлар Кеңесіне қойылады.

 1. Қоғамның Директорлар Кеңесінің ірі акционердің талабы бойынша шақырылатын акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы күн тәртібі мәселелерінің тұжырымдалуына өзгерістер енгізуге және оны жүргізудің ұсынылған тәртібін өзгертуге құқығы жоқ.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын қойылған талап бойынша шақырған кезде Қоғамның Директорлар Кеңесінің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін өзінің қарауы бойынша кез келген мәселелермен толықтыруға құқы бар.

30. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап ірі акционерден (акционерлерден) шыққан жағдайда, ол осындай жиналыстың шақырылуын талап етіп отырған акционердің (акционерлердің) атын (атауларын), оған тиесілі акциялардың санын, түрін көрсетуді қамтуға тиіс.

Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талапқа акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыруды талап етіп отырған тұлға (тұлғалар) қол қояды.

 1. Директорлар Кеңесі көрсетілген талапты алған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде шақыру туралы шешім қабылдауға және осындай шешімді қабылдаған сәттен бастап 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірмей осы талапты қойған тұлғаға акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы немесе оны шақырудан бастарту туралы қабылданған шешім туралы хабар жіберуге міндетті.

 2. Қоғамның Директорлар Кеңесі ірі акционердің талабы бойынша акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бастарту туралы шешімді мынадай жағдайларда қабылдауы мүмкін, егер:

1) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақыру туралы талап қоюдың осы Ережеде белгіленген тәртібі сақталмаса;

2) акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысының күн тәртібіне енгізу үшін ұсынылған мәселелер Қазақстан Республикасы заңнамаларының талаптарына сәйкес келмесе.

 1. Акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын шақырудан бастарту туралы Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімі сотта шағымдалуы мүмкін.

 2. Қоғамның Директорлар Кеңесі акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын ұсынылған талап бойынша шақыру туралы шешімді осы Ереженің 30-тармағында белгіленген мерзімде қабылдамаса, оның шақырылуын талап етіп отырған тұлғаның Қоғамды акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысын өткізуге міндеттеу талабымен сотқа шағымданыға құқылы.

^ 8. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындау және өткізу тәртібі

35. Акционерлердің жалпы жиналысын дайындауды және өткізуді Қоғамның Басқармасы, Директорлар Кеңесі, Қоғамның тіркеушісі, онымен жасалған шартқа сәйкес Қоғамның Тарату комиссиясы жүзеге асырады. Акционерлердің жиналыстары отырыстарын дайындауды және өткізуді Корпоративтік хатшы жүзеге асырады. Егер Қазақстан Республикасының заңнама актілерінде өзгеше көзделмеген болса, акционерлердің жалпы жиналысын шақыру, дайындау және өткізу бойынша шығыстарды Қоғам көтереді.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлауды Қоғам ол өткізілетін күнге дейін 30 (отыз) күнтізбелік күннен кешіктірмей, ал сырттай немесе аралас дауыс берген жағдайда 45 (қырық бес) күннен кешіктірмей жүзеге асырады.

 2. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау бұқаралық ақпарат құралдарында жариялануы немесе оларға жіберілуі тиіс. Егер Қоғам акционерлерінің саны елу акционерден аспайтын болса, хабарландыру акционерлердің назарына оларға жазбаша хабарлау жіберу арқылы жеткізілуі тиіс.

 3. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарлау мыналарды қамтуға тиіс:

 1. Қоғам Басқармасының толық атауы мен орналасқан жерін;

 2. жиналысты шақыру бастамашысы туралы;

 1. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысын өткізу күнін, уақыты мен орнын, жиналысқа қатысушыларды тіркеу уақытының басталуын, сондай-ақ егер бірінші жиналыс өтпей қаласа, өткізілуі тиіс Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысын өткізу күні мен уақытын;

 2. акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы бар акционерлердің тізімі жасалған күнді;

 3. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

 4. акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдарды.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысын аралас және сырттай нысандарда өткізген кезде хабарлау, сондай-ақ сырттай дауыс беретін акционерлер үшін бюллетендерді қабылдау мекенжайлары мен мерзімдері туралы ақпаратты да және оларды қабылданған шешімдер мен дауыс беру қорытындылары туралы хабардар ету тәртібін қамтуы тиіс.

40. Қоғам акционерлері жалпы жиналысының күн тәртібін оларды әр түрлі түсіндіруді болдырмайтын талқылауға шығарылатын нақты және толық тұжырымдармен және мәселелердің тізбесімен Қоғамның Директорлар Кеңесі қалыптастырады. Күн тәртібінде «әртүрлі», «өзге де», «басқа да» дегендерді қоса алғанда, оларға ұқсас, жалпылама түсіндірілетін тұжырымдарды пайдалануға тыйым салынады. Жиналыстың күн тәртібін бекіту акционерлердің жалпы жиналысында жиналыста ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының көпшілік даусымен жүргізіледі.

41. Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғам немесе мәселені акционерлердің жалпы жиналысының қарауына енгізуге бастамашылық жасаған ірі акционер дауыс беруге шығарылған күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша жеке шешім ұсынуға тиіс.

42. Хабарламада (хабарлауда, хабардар етуде) көрсетілген акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Қоғамның қалған акционерлеріне міндетті түрде хабарлай отырып, акционерлердің жалпы жиналысын өткізген күнге дейін 15 (он бес) күн мерзімнен бұрын кешіктірілмей, Директорлар Кеңесінің немесе ірі акционердің ұсынысы бойынша толықтырылуы мүмкін.

Ішкі тәртіппен өткізілетін акционерлердің жалпы жиналысын ашу кезінде Директорлар Кеңесі олардың күн тәртібін өзгерту жөнінде алған ұсыныстары туралы баяндайды.

43. Егер акционерлердің жалпы жиналысына қатысатын және Қоғамның дауыс беретін акциялары жиынының кем дегенде 95 (тоқсан бес) пайызын иеленетін акционерлердің (немесе олардың өкілдерінің) басым бөлігі енгізуге дауыс берсе, күн тәртібіне өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілуі мүмкін.

Күн тәртібі ол бойынша шешім артықшылықты акцияларды иеленетін акционерлердің құқықтарын шектеуі мүмкін, егер оның енгізілуіне орналастырылған (сатып алғандарды) шегергенде артықшылықты акциялардың жалпы санының кемінде үштен біріне дауыс берілген болса, мәселемен толықтырылуы мүмкін.

44. Акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру арқылы шешім қабылданған кезде, сондай-ақ Қоғам акционерлердің қайталама (өтпегеннің орнына) жиналыс жүргізген кезде, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі өзгеруі және/немесе толықтырылуы мүмкін. Акционерлердің қайталама жалпы жиналысының күн тәртібі акционерлердің өткізілмеген жалпы жиналысының күн тәртібінен ерекшеленбеуге тиіс.

45. Акционерлердің жалпы жиналысы жиналыстың күн тәртібіне енгізілмеген мәселелерді қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқығы жоқ. Акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің барлық мәселелері қарастырылғаннан және олар бойынша шешімдер қабылданғаннан кейін ғана жабық деп жариялануы мүмкін.

46. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізгенге дейін акционерлерге ұсынылатын ақпарат пен материалдар қарастырылатын мәселелердің мәнін барынша толық ашуға, акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібіне қатысты жүйеленген болуға және мүдделі барлық сұрақтарға жауап алуды және күн тәртібі мәселелері бойынша негізделген шешімдер қабылдау мүмкіндігін қамтамасыз етуге тиіс.

Корпоративтік хатшы акционерлердің жалпы жиналысы күн тәртібінің мәселелері бойынша материалдардың қалыптастырылуын қамтамасыз етеді және оған қолжетімділікті қамтамасыз етуге бақылау жүргізеді.

Жалпы жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша материалдарға қолжетімділігі акционерлерге Қоғам Басқармасының орналасқан жері бойынша олармен танысу үшін жиналыс өткізілетін күнге дейін 10 (он) күннен кешіктірілмей қамтамасыз етіледі, ал акционер сұрау салған кезде оған сұрауды алған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде жіберіледі.

47. Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау мәселелері жөніндегі материалдар ұсынылатын кандидаттар туралы мынадай ақпаратты қамтуға тиіс:

 1. тегі, аты, әкесінің аты;

 2. білімі туралы мәлімет;

 3. Қоғамға үлестестігі туралы мәлімет;

 4. соңғы үш жылдағы жұмыс орындары және атқарған лауазымдары туралы мәліметтер;

 5. ұсынылып отырған кандидаттың қай акционердің өкілі екендігі және (немесе) оның Қоғамның тәуелсіз директоры лауазымына кандидат екендігі туралы мәліметтер;

 6. кандидаттардың біліктілігін, жұмыс тәжірибесін растайтын өзге де ақпарат.

Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының күн тәртібі мыналарды қамтуға тиіс:

1) Қоғамның жылдық қаржылық есебін;

2) жылдық қаржылық есептілікке аудиторлық есепті;

3) Директорлар Кеңесінің өткен қаржы жылындағы таза табысты бөлу тәртібі және Қоғамның бір жай акциясына есептегенде бір жылдағы дивидендтің мөлшері туралы ұсынысы ;

4) акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге бастамашылық жасаушының қарауы бойынша өзге де құжаттарды.

48. Акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күні мен уақыты жиналысқа оған қатысу құқығы бар тұлғалардың барынша көп саны қатыса алатындай болып белгіленуі тиіс.

Акционерлердің жалпы жиналысы Басқарманың немесе ірі акционердің орналасқан жері бойынша өткізіледі.

Акционерлердің жалпы жиналысы кворум болған кезде жарияланған уақытта ашылады. Акционерлердің жалпы жиналысы, акционерлер немесе олардың өкілдері қазірдің өзінде тіркелген, хабарланған және жиналыстың ашылу уақытының өзгеруіне қарсы болмаған жағдайды қоспағанда, жарияланған уақыттан бұрын ашылуы мүмкін емес.

49. Акционерлердің жалпы жиналысы жалпы жиналыстың Төрағасын (президиумды), хатшысын және саны кемінде 3 (үш) адамнан тұратын, акционерлердің жалпы жиналысында дауыс санын есептеуді қамтамасыз ететін Есеп комиссиясының мүшелерін сайлауды жүргізеді. Қоғамда акционерлерінің саны жүзден аз болған жағдайда Есеп комиссиясының жұмысын акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы жүзеге асырады.

Қоғамның Басқарма мүшелері жиналысқа қатысқан барлық акционерлер Басқармаға кірген жағдайларды қоспағанда, акционерлердің жалпы жиналысында төрағалық ете алмайды.

Басқарма мүшелері Қоғамның Есеп комиссиясының құрамына кіре алмайды.

Жалпы жиналыс хатшысының функциялары Корпоративтік хатшыға жүктелуі мүмкін.

Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының жұмысындағы Есеп комиссиясының функциялары Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерімен айқындалады. Акционерлердің жалпы жиналысының шешімі бойынша Есеп комиссиясының функциялары Қоғамды тіркеушіге жүктелуі мүмкін. Есеп комиссиясы Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысында дауыс беру үшін толтырылған бюллетеньдерде қамтылған ақпараттың құпиялылығын қамтамасыз етеді.

50. Акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу барысында оның Төрағасы қаралатын мәселе бойынша жарыссөздердің тоқтатылуы туралы, сондай-ақ ол бойынша дауыс беру тәсілін өзгерту туралы ұсынысты дауыс салуға құқылы.

Төрағаның осындай сөз сөйлеулер акционерлердің жалпы жиналысының регламентін бұзуға немесе осы мәселе бойынша жарыссөздер тоқтатылған кездегі жағдайларды қоспағанда, күн тәртібіндегі мәселені талқылауға қатысуға құқығы бар тұлғалардың сөз сөйлеулеріне кедергі келтіру құқығы жоқ.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысының өз жұмысында үзіліс жасау туралы және жұмыс мерзімін ұзарту туралы, оның ішінде акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің жекелеген мәселелерін қарауды келесі күнге ауыстыру туралы шешім қабылдауға құқылы.

 2. Акционерлердің жалпы жиналысының жұмыс регламенті ақылға қонымды жеткіліктілікке және күн тәртібінің мәселелерін кеңінен талқылау мүмкіндігіне және олар бойынша негізді шешім қабылдауға негізделеді.

 3. Қоғамның Директорлар Кеңесінің Төрағасы акционерлердің сұрақтарына жауап берілуін қамтамасыз етеді.

^ 9. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы


 1. Қоғам Акционерлерінің жалпы жиналысына оларға тиесілі акцияларды толық төлеген акционерлер ғана қатысуы және дауыс беруі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесі деректері негізінде Қоғамның тіркеушісі жасайды.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін алу үшін Қоғам заңнамада белгіленген тәртіппен акциялардың мемлекеттік пакеттерін номиналды ұстаушының функциясын жүзеге асыратын ұйымнан («Ақпараттық-есепке алу орталығы» АҚ) көрсетілген ақпаратты алуы мүмкін.

55. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасау күні акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы шешім қабылданған күннен бұрын белгіленуі мүмкін емес.

Акционердің талабы бойынша Қоғам оған танысу үшін акционерлердің жалпы жиналысының жұмысына қатысу құқығы бар тұлғалардың тізімін беруге міндетті.

Тізімге оны жасау күніне көрсетілген тізімге енгізілмеген тұлғалардың бұзылған құқықтарын қалпына келтірген, оны жасау кезінде жол берілген қателіктерді түзету, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген өзге де жағдайларда өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және онда дауыс беру құқығы бар акционерлердің тізімін жасағаннан кейін осы тізімге енгізілген тұлға оған тиесілі Қоғамның дауыс беретін акцияларын иеліктен шығаруды жүргізген жағдайда, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу құқығы акцияларға меншік құқығын растайтын құжаттарды ұсынуға тиіс жаңа акционерге ауысады.

Миноритарлық акционердің акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінде көрсетілген мәселелер бойынша шешімдер қабылдаған кезде басқа акционерлермен бірігу мақсатында Қоғамның тіркеушісіне өтініш жасауға құқылы.

 1. Акционердің Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына қатысу және қарастырылатын мәселелер бойынша жеке өзінің немесе акционердің үшінші тұлғаға жеке өзі берген, немесе номиналды ұстаушының өкіліне сенімхат бойынша өзінің өкілі арқылы қатысу құқығы бар, бұл ретте жеке өзі берген не өзі тікелей қатыспаған дауыстың күші бірдей. Қоғам Басқармасы мүшелерінің акционерлердің жалпы жиналысында акционерлер өкілдері ретінде болу құқығы жоқ.

 2. Акционерлердің жалпы жиналысын ашқанға дейін келген акционерлерді (олардың өкілдерін) тіркеу жүргізеді. Акционердің өкілі оның қатысуға және акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беруге өкілеттігін растайтын, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкес ресімделген сенімхатты көрсетуге міндетті. Қазақстан Республикасының заңнамасына немесе шартқа сәйкес акционердің атынан сенімхатсыз іс-қимыл жасау немесе оның мүдделерін ұсыну құқығы бар тұлғалар үшін акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және қаралатын мәселелер бойынша дауыс беруге арналған сенімхат талап етілмейді.

Тіркеу уақыты қатысушылардың бәрі тіркеліп үлгеруі үшін жеткілікті болуы тиіс, бұл ретте тіркеу уақыты акционерлердің жалпы жиналысы жұмысының басталуымен шектелмейді. Акционерлердің жалпы жиналысы басталғаннан кейін келген акционерлер (акционерлердің өкілдері) оның одан арғы жұмыстарына қосылады және олар тіркелгеннен кейін дауысқа салуға қойылған мәселелер бойынша дауыс беруге қатысады.

Тіркеуден өтпеген акционер (акционердің өкілі) кворумды айқындау кезінде есепке алынбайды және дауыс беруге қатысу құқығы жоқ.

 1. Қоғамның акционерлері – артықшылықты акциялардың меншік иелері ішкі тәртіппен жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және қаралатын мәселелерді талқылауға қатысуға құқылы.

 2. Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысына ішкі тәртіппен жүргізілетін акционерлердің жалпы жиналысының шешімімен өзгеше белгінбеген жағдайда, Қоғамның акционерлері болып табылмайтын өзге де тұлғалар шақырусыз қатысуы мүмкін.

Акционерлердің жалпы жиналысында осындай тұлғалардың сөз сөйлеу құқығы жалпы жиналыстың шешімі бойынша беріледі. Осы қағида жалпы жиналыстың жұмысына акционерлерге қажетті ақпаратты және жиналыстың күн тәртібі мәселелері бойынша қосымша материалдарды ұсыну мақсатымен қатысатын Қоғамның қызметкерлеріне таратылмайды.

^ 10. Акционерлердің жалпы жиналысының кворумы

 1. Акционерлердің жалпы жиналысы егер жиналысқа қатысушыларды тіркеудің аяқталу сәтіне акционерлер немесе Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында 50 (елу) және одан да көп пайызын иеленетін, оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (осындай акционерлердің өкілдері) акционерлердің жалпы жиналысына қатысуға және дауыс беруге құқығы бар Қоғам акционерлерінің тізіміне енгізілген олардың өкілдері күн тәртібінің мәселелерін қарауға және олар бойынша шешім қабылдауға құқылы.

 2. Акционерлерге сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді жіберген жағдайда, Қоғам жалпы жиналысқа қатысушыларды тіркеу сәтінде көрсетілген және алған бюллетеньдерде ұсынылған кворумды айқындау және дауыс беру қорытындыларын жүргізген кезде ескеріледі.

Сырттай дауыс беру нысанында қабылданатын шешімдер акционерлердің жалпы жиналысын жүргізу үшін қажетті кворум сақталған кезінде заңды болып табылады.

62. Өткізілмегеннің орнына шақырылған акционерлердің қайталама жалпы жиналысы кворумның болмау себебі бойынша өткізілмеген және оған қатысу үшін тіркеудің аяқталу сәтінде онда тіркелген Қоғамның дауыс беретін акцияларының жиынтығында 40 (қырық) және одан да көп пайызын иеленетін (жиналысты өткізу сәтіндегі дауыс беру құқығы бар) акционерлер, оның ішінде сырттай дауыс беретін акционерлер (немесе осындай акционерлердің өкілдері) акционерлердің жалпы жиналысын шақыру тәртібі сақталған жағдайда құқылы.

Акционерлердің жалпы жиналысын сырттай дауыс беру жолымен жүргізген кезде кворум болмаған жағдайда акционерлердің қайталама жалпы жиналысы өткізілмейді.

Қоғам акционерлерінің қайталама жалпы жиналысы бастапқы (өткізілмеген) жиналысты өткізудің белгіленген күннен кейінгі келесі күнінен бұрын өткізілмеген жиналыс орны бойынша өткізіледі.

^ 11. Акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру

63. Қоғам дауыс берудің болуы мүмкін барлық тәсілдерін, сондай-ақ акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды есептеудің ашық үдерісін пайдалана отырып, акционерлер үшін дауыс берудің барынша оңай және ыңғайлы процесін қамтамасыз етеді.

64. Қоғамның әрбір акционерінің акционерлердің жалпы жиналысында мына жағдайларды қоспағанда, «бір акция – бір дауыс» қағидаты бойынша дауыс беру құқығы бар:

 1. Қазақстан Республикасының заңнамалық актілерінде көзделген жағдайларда бір акционерге берілген акционерлер бойынша дауыстардың барынша көп санын шектеу;

 2. Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау кезінде кумулятивтік дауыс беру;

 3. акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құқығы бар әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысын өткізудің рәсімдік мәселелері бойынша бір дауыстан беру. Кумулятивтік дауыс беру бюллетені 1-қосымшаға сәйкес жасалады.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысы дауыс беру нысанын айқындайды. Акционерлердің ішкі жалпы жиналысында дауыс беру қол көтеру не жасырын дауыс беру (бюллетеньдер бойынша) жолымен ашық тәсілмен жүргізілуі мүмкін. Акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша кворум айқындалады.

 2. Ішкі тәртіппен жүргізілетін акционерлердің жалпы жиналысында дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылған жағдайда, осындай дауыс беруге арналған бюллетеньдер олар бойынша дауыс беру құпия тәсілмен жүзеге асырылатын әрбір жеке мәселе бойынша жасалуға тиіс. Бұл ретте ішкі құпия дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуға тиіс:

 1. мәселенің тұжырымдалуын немесе жиналыстың күн тәртібіндегі оның реттік нөмірін;

 2. «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен берілген мәселе бойынша дауыс беру нұсқаларын немесе Қоғамның органдарына әрбір кандидаты бойынша дауыс беру нұсқаларын;

 3. акционерге тиесілі дауыстар санын.

Акционер бюллетеньге қол қою үшін өзі тілек білдірген жағдайда, оның ішінде Қоғамға Қазақстан Республикасының заңнамалық актілеріне сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу талабын қою мақсатындағы жағдайларды қоспағанда, ішкі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге қол қоймайды.

 1. Сырттай дауыс беру кезінде Қоғам акцияларын ұстаушылар тізілімінің жүйесіндегі деректерге негізделіп жасалған акционерлердің тізіміне енгізілген тұлғаларға дауыс беру үшін бірыңғай нысандағы бюллетеньдерді таратуға міндетті.

Қоғам бұқаралық ақпарат құралдарында және Қоғамның корпоративтік веб-сайтында жариялауды қамтамасыз етеді немесе акционерлерге акционерлердің жалпы жиналысында сырттай дауыс беру үшін бюллетеньдерді акционерлердің жалпы жиналысын өткізу туралы хабарламамен қоса жібереді.

Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер акционерлердің жалпы жиналысын өткізу күніне, не Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын жүргізбей, сырттай дауыс беруге арналған дауыстарды санау күніне дейін алушыға 45 (қырық бес) күннен кешіктірілмей жіберіледі.

68. Сырттай дауыс беруді жүргізу кезінде мынадай талаптар сақталуға тиіс:

1) күн тәртібінің мәселелері бойынша шешімдер қабылдау үшін 3-қосымшаға сәйкес бірыңғай нысандағы бюллетеньдер пайдаланылуға тиіс;

2) дауыс беруге арналған бюллетень мыналарды қамтуға тиіс:

- Қоғамның атқарушы органының толық атауын және орналасқан орнын;

- жиналысты шақырудың бастамашысы туралы мәліметтерді;

- сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдерді берудің соңғы күнін;

- ол шақырылған жағдайда жиналысты өткізу күнін немесе Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбегенде дауыстарды санау күнін;

- Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының күн тәртібін;

- олар бойынша дауыс беру жүргізілетін мәселелердің тұжырымдалуын;

- «қолдаймын», «қарсымын», «қалыс қалдым» сөздерімен тұжырымдалған дауысқа салынған әрбір мәселе бойынша дауыс беру нұсқаларын;

- күн тәртібінің әрбір мәселесі бойынша дауыс беру (бюллетеньді толтыру) тәртібін түсіндіруді;

- егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар Кеңесі мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтыған болса, сайлауға ұсынылған кандидаттардың аты-жөнін.

69. Сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньге жеке тұлға–акционер осы тұлғаның жеке басын растайтын құжат туралы мәліметтерді көрсете отырып, қол қоюға тиіс.

Заңды тұлға-акционердің сырттай дауыс беруге арналған бюллетеніне оның басшысы қол қоюға және заңды тұлғаның мөрімен расталуға тиіс.

Жеке тұлға-акционердің не заңды тұлға-акционерінің басшысы қолы қойылмаған, сондай-ақ заңды тұлғаның мөрі жоқ бюллетень заңсыз деп саналады.

 1. Сырттай және/немеске ішкі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньдер бойынша дауыстарды санаған кезде бюллетеньде айқындалған дауыс берушінің дауыс беру тәртібін сақтаған және дауыс берудің берудің болуы мүмкін нұсқаларының бірі ғана белгіленген мәселелер бойынша дауыстары ескеріледі.

 2. Егер акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібі Директорлар Кеңесінің мүшелерін сайлау туралы мәселелерді қамтитын болса, сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньдер жеке кандидаттар үшін берілген дауыстар санын көрсетуге арналған орынды қамтуға тиіс.

Егер сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді бұған дейін жіберген акционер онда аралас дауыс беру пайдаланылатын акционерлердің жалпы жиналысына қатысу және дауыс беру үшін келген болса, оның бюллетені акционерлердің жалпы жиналысының кворумын айқындауда және күн тәртібі мәселелері бойынша дауыстарды есептеуде ескерілмейді.

 1. Акционерлердің жалпы жиналысына қатысушыларды тіркеу сәтінде не Қоғам акционерлерінің жалпы жиналысының отырысын өткізбей шешім қабылданатын дауыс беру санын есептеу күніне Қоғам алған бюллетеньдер дауыс беруге қатысады.

 2. Дауыс беру қорытындылары бойынша Есеп комиссиясы немесе акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды санауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлға дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасайды және оған қол қояды. Дауыс беру қорытындылары туралы хаттаманы жасағаннан және акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қол қойғаннан кейін дауыс беруге арналған бюллетеньдерді Есеп комиссиясы немесе дауыстарды санауды жүзеге асыруға уәкілетті тұлға мөрлейді және Қоғамның мұрағатына сақтауға немесе Қоғамның Корпоративтік хатшысына сақтауға тапсырады.

Дауыс беру қорытындылары туралы хаттама акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қосылуға жатқызылады. Есеп комиссиясының функциясын жиналыстың хатшысы жүзеге асырған жағдайда дауыс беруді есептеу акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына енгізіледі, ал бюллетеньдер осы хаттамаға қоса беріледі.

 1. Акционерлердің дауыс беру қорытындылары олардың барысында дауыс беру жүргізілген акционерлердің жалпы жиналысында жарияланады және акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін акционерлерге жалпы жиналыс хаттамасының және әрбір акционерге акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 10 (он) күн ішінде жазбаша хабарламаның көшірмелерін жіберу жолымен назарына жеткізеді. Сырттай дауыс беру нәтижелері акционерлердің назарына осыған ұқсас тәртіппен жеткізіледі. Дауыс беру қорытындыларын акционерлерге уақтылы жеткізуді Қоғамның корпоративтік хатшысы қамтамасыз етеді.^ 12. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы
75. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы акционерлердің жалпы жиналысы жабылғаннан кейін 3 (үш) жұмыс күнінен кешіктірілмей ресімделеді және қол қойылады және мыналарды қамтуға тиіс:

 1. Қоғамның атқарушы органының толық атауын және орналасқан жерін;

 2. акционерлердің жалпы жиналысы өткен күнді, орын мен уақытты;

 3. акционерлердің жалпы жиналысына ұсынылған Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны туралы мәліметті;

 4. акционерлердің жалпы жиналысының күн тәртібін;

 5. акционерлердің жалпы жиналысының кворумын;

 6. акционерлердің жалпы жиналысындағы дауыс беру тәртібін;

 7. дауыс беруге қойылған жалпы жиналыстың күн тәртібіндегі әрбір мәселе бойынша акционерлер дауыстарының жалпы санын;

 8. Акционерлердің жалпы жиналысының Төрағасы (президиум) және хатшысы туралы деректер (Т.А.Ә., атқаратын лауазымы);

9) акционерлердің жалпы жиналысына қатысқан тұлғалардың сөздерін;

 1. дауыс беруге қойылған мәселелерді, олар бойынша дауыс беру қорытындыларын;

 2. акционерлердің жалпы жиналысы қабылдаған шешімдерді.

Акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның Директорлар Кеңесін сайлау (Директорлар Кеңесінің жаңа мүшесін сайлау) туралы мәселе қаралған жағдайда, жалпы жиналыстың хаттамасында Директорлар Кеңесінің сайланған мүшесі қай акционердің өкілі және/немесе Директорлар Кеңесінің сайланған мүшелерінің қайсысы тәуелсіз директор болып табылатындығы көрсетіледі.

76. Хаттамаға Төраға (Президиум мүшелері), акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы, жалпы жиналысқа қатысқан және дауыс беретін акциялардың он және одан да көп пайызын иеленетін акционерлер, Есеп комиссиясының мүшелері немесе акционерлердің жалпы жиналысында дауыстарды есептеуді жүзеге асыруға уәкілетті тұлға қол қояды.

Акционердің дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша ерекше пікірі болған кезде Қоғамның Есеп комиссиясы хаттамаға тиісті жазбаны енгізуге міндетті.

Акционерлердің жалпы жиналысының хатшысы акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасында көрсетілген мәліметтердің толықтығы мен шынайылығын жауап береді.

Хаттамаға қол қоюға міндетті тұлғаның хаттамаға қол қою мүмкіндігі болмаған жағдайда хаттамаға ол берген сенімхат негізінде оның өкілі қол қояды.

Осы тармақтың бірінші абзацында көрсетілген тұлғалардың бірінің хаттаманың мазмұнымен келіспеген жағдайда, осы тұлғалардың хаттамаға қоса берілуге жатқызылатын бас тарту себебін жазбаша түсіндіруді ұсынып, қол қоюдан бас тартуға құқылы.

77. Акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасы ішкі құпия және сыртқы дауыс беруге (оның ішінде жарамсыз деп танылған бюллетеньдер) арналған толтырылған бюллетеньдермен бірге, дауыс беру қорытындылары туралы хаттамамен, акционерлердің жалпы жиналысына қатысу, дауыс беру құқығына арналған сенімхаттармен және хаттамаға қол қоюмен, хаттамаға қол қоюдан бас тарту себептерін жазбаша түсініктемелермен жинақталады. Көрсетілген құжаттар хаттамамен бірге тігіледі, Қоғамның Корпоративтік хатшысында сақталады және Қоғамның коммерциялық, қызметтік және заңмен қорғалатын өзге де құпияларының сақталуын қамтамасыз ету бойынша талаптарды сақтай отырып, акционерлерге кез келген уақытта танысу үшін ұсынылады. Акционердің талабы бойынша оған акционерлердің жалпы жиналысы хаттамасының көшірмесі беріледі.


 1. ^ Акционерлердің жалпы жиналысы туралы Ережені бекіту және оған өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі
 1. Осы Ереже акционерлердің жалпы жиналысында Қоғамның дауыс беретін акцияларының жалпы санының басым көпшілік даусымен бекітіледі.

 2. Егер Қазақстан Республикасының заңнамасындағы өзгерістердің нәтижесінде осы Ереженің жекелеген тармақтары олармен қайшы келетін болса, осы тармақтар Ережеге өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізілген сәтке дейін күшін жояды.

^ Келісу парағы
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

акционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ереже


Лауазымы

Басшының, құрылымдық бөлімше басшысының Т.А.Ә.

Қолы

Күні

Вице-президент

Ғалиев С.Ж.Вице-президент

Мусенова Г.А.Ішкі аудитор

Рыспекова А.К.Өнеркәсіп технологияларын жаңғырту орталығының директоры

Жұмабекова С.А.Модельдеу және болжам жасау орталығының директоры

Дугалова Г.Н.Тау-кен өндіруші өнеркәсібін дамыту орталығының директоры

Юсупова Л.И.Өнеркәсіптің өңдеуші салаларын дамыту орталығының директоры

Көшербаева А.Б.Өндірістерді орналастыру жөніндегі зерттеулер орталығының директоры

Әмірғожин Х.А.Жобаларды басқару орталығының директоры

Ыдырысов А.Т.Халықаралық ынтымақтастық орталығының директоры

Бояндинова А.А.Бухгалтерлік есеп және есептілік департаментінің директоры-бас бухгалтер

Елеужанова З.С.Бюджеттік жоспарлау және мемлекеттік сатып алу департаментінің директоры

Оралбаева А.Р.Әкімшілік департаментінің директоры

Шорманов Е.Ш.Бас менеджердің м.а. (заңгер)

Сағиев А.Н.Құжатты әзірлеуші

Корпоративтік хатшы

Алдабергенова З.М.«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ережеге

№ 1 қосымша

^ КУМУЛЯТИВТІК ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы

Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 25, 13-қабат

Жиналыс нысанындағы акционерлердің жылдық жалпы жиналысы мыналардан тұрады: __________________

Жиналыстың өткізілетін мекенжайы: Астана қаласы, _________________________________________

Өткізу нысаны: ______________________________________ (жиналыс).

Толтырылған бюллетеньдерді қабылдаудың аяқталған күні: 20 _____жылғы ______________________.

Дауыс беру бюллетені

Акционердің атауы (Т.А.Ә.) ________________________________________________________________________________________________

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны: ______________________________________________________________________

Кумулятивтік дауыс беруге арналған дауыстар саны: _____________________________________________________________________________

№______________________________________________________________________ мәселе бойынша шешім

р/сКандидаттың Т.А.Ә.

«қолдаймын» деген дауыстар саны

12Барлық кандидаттарға қарсы -

Барлық кандидаттар бойынша қалыс қалды -

Назарларыңызға! Кумулятивтік дауыс беру кезінде әрбір акционерге тиесілі дауыстар саны Қоғамның Директорлар Кеңесіне сайлануға тиіс адамдардың санына көбейтіледі. Акционер (жиналысқа қатысатын тұлға) бір кандидат үшін осылайша алынған дауысты толығымен беруге немесе оларды екі және одан да көп кандидаттардың арасында бөлуге; дауыс берудің таңдап алынған нұсқасын ғана сызбай қалдырып, «барлығы қарсы» немесе «барлық кандидаттар бойынша қалыс қалды» деп дауыс беруге құқылы.

Акционердің (өкілінің) қолы ________________________ (____________________________________________)

(қолы) (Т.А.Ә.)

Дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер немесе оның өкілі қол қоюға тиіс.

Бюллетеньге Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалар өкілдерінің өкілеттігін куәландыратын құжаттар (заңнамалық тәртіппен куәландырылған олардың көшірмелері) қоса берілуге тиіс.


«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ережеге

№ 2 қосымша

ҚҰПИЯ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы

__________________________________________________акционерлердің кезектен тыс жалпы жиналысы

Жиналыстың өткізілетін мекенжайы: Астана қаласы, _________________________________________

Өткізу нысаны: ______________________________________ (жиналыс).

________________БЮЛЛЕТЕНЬ

Акционердің атауы (Т.А.Ә.) ________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны:№_____________________________________________________________________________________________________ мәселе бойынша шешім

Қолдаймын

Қарсымын

Қалыс қалды

Ішкі құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер (өкілі) қол қоймайды

(Құпия дауыс беруге арналған бюллетеньге акционердің өзі бюллетеньге қол қоюға ниет білдірген, оның ішінде Қоғамға

Қазақстан Республикасы заңнамалық актілеріне сәйкес оған тиесілі акцияларды сатып алу туралы талаптарды

көрсеткен мақсаттағы жағдайларды қоспағанда, акционер қол қоймайды)

Акционердің (өкілінің) қолы ________________________ (____________________________________________)

(қолы) (Т.А.Ә.)
«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

Акционерлерінің жалпы жиналысы туралы Ережеге

№ 3 қосымша

^ СЫРТТАЙ ДАУЫС БЕРУ БЮЛЛЕТЕНІ


«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамы
Атқарушы органның орналасқан жері: Астана қаласы, Сығанақ көшесі, 25, 13-қабат

Акционерлердің жалпы жиналысын шақырудың бастамашысы: ____________________________________

Акционерге сырттай дауыс беруге арналған бюллетеньді көрсету күні 20 ____жылғы _____________________________

Отырысты өткізбей дауыстарды есептеген күні 20 _____ жылғы _____________________ сағат _________ ______минутта

^ Сырттай дауыс беру бюллетені

Акционердің атауы (Т.А.Ә.) ___________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Қоғамның дауыс беретін акцияларының саны: __________________________________________________________________________________

Күн тәртібі:

1)

2)

^ Бірінші мәселе бойынша шешім:


Қолдаймын

Қарсымын

Қалыс қалды

(ерекше пікір)


Назарларыңызға! Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша осы бюллетеньде акционер (өкілі) ұсынылған «Қолдаймын», «Қарсымын», «Қалыс қалдым» бағандардың бірінің астына өз қолын (не белгі) қояды. «Қарсымын» немесе «қалыс қалдым» деп дауыс берген жағдайда, акционердің өзінің ерекше пікірін (жазбаша негіздемесін) білдіруге құқығы бар, ол жеке қоса беріледі, жазбаша нысанда және міндетті тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеледі.

^ Екінші мәселе бойынша шешім:

Қолдаймын

Қарсымын

Қалыс қалды
Назарларыңызға! Дауыс беруге шығарылған мәселе бойынша осы бюллетеньде акционер (өкілі) ұсынылған «Қолдаймын», «Қарсымын», «Қалыс қалдым» бағандардың бірінің астына өз қолын (не белгі) қояды. «Қарсымын» немесе «қалыс қалдым» деп дауыс берген жағдайда, акционердің өзінің ерекше пікірін (жазбаша негіздемесін) білдіруге құқығы бар, ол жеке қоса беріледі, жазбаша нысанда және міндетті тәртіппен акционерлердің жалпы жиналысының хаттамасына қоса тіркеледі.

Акционердің (өкілінің) қолы ________________________ (____________________________________________)

(қолы) (Т.А.Ә.)

Дауыс беруге арналған бюллетеньге акционер немесе оның өкілі қол қоюға тиіс.

Бюллетеньге Қоғам акционерлерінің жылдық жалпы жиналысына қатысуға құқығы бар тұлғалар тізіміне енгізілген тұлғалар өкілдерінің өкілеттігін куәландыратын құжаттар (заңнамалық тәртіппен куәландырылған олардың көшірмелері) қоса берілуге тиіс.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації