Поиск по базе сайта:
Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының ішкі бақылау жүйесі туралы ереже icon

Бекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының ішкі бақылау жүйесі туралы ереже
Скачати 152.37 Kb.
НазваБекітілген «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының ішкі бақылау жүйесі туралы ереже
Дата конвертації15.08.2014
Розмір152.37 Kb.
ТипДокументи

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының

2012 жылғы 2 сәуірдегі шешімімен (№ 2 хаттама)

БЕКІТІЛГЕН

«Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының

ішкі бақылау жүйесі туралы

ЕРЕЖЕ

Астана – 2012 жыл

І. Жалпы ережелер
1. Осы «Қазақстандық индустрия дамыту институты» акционерлік қоғамының (бұдан әрі – Қоғам) ішкі бақылау жүйесі туралы Ереже (бұдан әрі – Ереже) Қоғамның Жарғысына және Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның бөлімшелері туралы ережелерге және Қоғамның өзге де ішкі құжаттарына сәйкес әзірленген.

2. Ереже ішкі бақылау жүйесі ұғымы мен мақсатын, ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуын және оның жұмыс істеу қағидаттарын, Қоғам қызметін жүзеге асырған кезде ішкі бақылау рәсімдерін, ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін құру жөніндегі талаптарды, сондай-ақ ішкі бақылау рәсімдерінің орындалуы және Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін бағалау бойынша ішкі бақылау субъектілерінің жауапкершілігін айқындайды. Ішкі бақылау жүйесі Қоғамның барлық құрылымдық бөлімшелеріне қолдануға міндетті.

3. Ережеде пайдаланылатын ұғымдар мен анықтамалар:

Акционерлер –Қоғамның акционерлерінің жалпы жиналысы (жоғарғы орган);

Директорлар Кеңесі – Қоғамның Директорлар Кеңесі (басқару органы);

Ішкі аудит қызметі – Қоғамның Ішкі аудит қызметі (Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыратын орган);

Атқарушы орган – Қоғамның Басқармасы;

Лауазымды тұлғалар – Қоғамның Директорлар Кеңесінің және Қоғамның Атқарушы органының мүшелері;

Ішкі бақылау субъектілері –ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуына, жұмыс істеуіне және тиімділігін бағалауға жауапты Қоғамның органдары, бөлімшелері және қызметкерлері.
ІІ.Ішкі бақылау жүйесінің анықтамасы және мақсаты, ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру
4. Қоғамның ішкі бақылау саласындағы қызметі акционерлердің Қоғамның басқару органдарына сенімділіктің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге және акционерлердің күрделі қаржысы мен активтерін қорғауға бағытталған.

5. Ішкі бақылау Қоғамның Директорлар Кеңесі, Ішкі аудит қызметі, Атқарушы орган, Қоғамның бөлімшелері және қызметкерлерімен бірлесіп жүзеге асыратын басқару үдерісінің бір бөлігі болып табылатын және мынадай бағыттар бойынша мақсаттарға қол жеткізуде ақылға қонымды сенімділікті қамтамасыз етуге бағытталған үздіксіз үдеріс ретінде айқындалады:

1) Қоғам қызметінің тиімділігі және нәтижелілігі;

2) Активтерді сақтау, ресурстарды пайдалану тиімділігі, алаяқтықтың және Қоғамның заңсыз іс-қимылының алдын алу;

3) Қоғамның қаржы және басқарушылық есептілігінің дұрыстығы, оны дайындау жүйесінің сенімділігі;

4) Қазақстан Республикасы заңнамасының қолданыстағы талаптарын және Қоғамның ішкі құжаттарын сақтау;

5) Менеджмент-тәуекелінің оңтайлы жүйесін енгізу және қолдау есебінен тәуекелдерді мейлінше азайту;

6) Оңтайлы ұйымдық құрылымды құруға жәрдемдесу.

6. Ішкі бақылау жүйесі Қоғамға Қоғамның мақсаттарына қол жеткізу бөлігінде елеулі тәуекелдерге тиісті түрде ден қоюға мүмкіндік беретін тиімді және ұтымды қызметке мүмкіндік жасайтын саясат, үдерістер мен рәсімдер, мінез-құлық және іс-қимыл нормаларының жиынтығы ретінде айқындалады.

7. Ішкі бақылау жүйесі мынадай өзара байланысты құрамдауыштарды қамтиды:

1) бақылау ортасын;

2) тәуекелдерді бағалауды;

3) ішкі бақылау рәсімдерін;

4) ақпараттық қамтамасыз ету және ақпарат алмасу жүйесін;

5) ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін мониторингілеуді және бағалауды.

8. Ішкі бақылау жүйесі үдерістерге және Қоғамның күн сайынғы операцияларына кіріктіріледі, басқарудың тиісті деңгейін кез келген елеулі кемшіліктер және табылған бақылаудың осал жерлері туралы жасалған немесе жасалуға тиісті тәуекелдерге ден қоюға қабілетті болуы тиіс түзету іс-шараларының егжей-тегжейлерімен қоса, дереу хабарлау рәсімдерін қамтиды.

Қоғамда оларда Қоғамның жарғысына сәйкес ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, бекіту, қолдану және бағалау үдерістеріне қатысты тәуелділігіне қарай органдардың құзыретінің ара-жігі айқындалады.

9. Қоғамның Директорлар Кеңесі және Атқарушы органы Қоғам қызметін басқарудың барлық деңгейлері мен бағыттарында ішкі бақылаудың маңыздылығын және этикалық нормалардың сақталуын Қоғамның персоналына білдіретін және көрсететін бақылау ортасын құруды қамтамасыз етеді.

10. Директорлар Кеңесі Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесінің ұйымдастырылуына жауапты болып табылады. Директорлар Кеңесі ішкі бақылау жүйесі туралы Ережені бекітеді, оны жетілдіру жөнінде шаралар қабылдайды және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін тұрақты бағалауды жүзеге асырады.

11. Атқарушы орган Директорлар Кеңесі бекіткен ішкі бақылау жүйесі туралы Ережені әзірлеуге, енгізуге, ішкі бақылау жүйесінің сенімді жұмыс істеуіне және мониторингілеуге жауапты.

12. Қоғам бөлімшелерінің басшылары өздерінің лауазымдық (функционалдық) міндеттеріне сәйкес Қоғамның өздеріне сеніп тапсырылған қызметінің бағыттарындағы ішкі бақылау рәсімін әзірлеуге, құжаттауға, енгізуге, мониторингілеумен жетілдіруге жауапты болады.

13. Қоғамның үдерістері мен операцияларын ішкі бақылаудың жекелеген функциялары Қоғамда құрылатынҚоғамның мамандандырылған бөлімшелеріне немесе жекелеген қызметкерлеріне тапсырылуы мүмкін.

ІІ. Ішкі бақылау жүйесінің жұмыс істеу қағидаттары
14. Қоғамдағы ішкі бақылау жүйесін ұйымдастыру келесі қағидаттарға сәйкес жүзеге асырылады:

1) үнемі үзіліссіз жұмыс істеу – ішкі бақылау жүйесінің тұрақты және тиісінше жұмыс істеуі Қоғамға қоғамның қызметіне келеңсіз әсерін тигізетін кез келген ауытқуды уақтылы айқындауға және олардың келешекте туындауының алдын алуға мүмкіндік береді;

2) ішкі бақылау жүйесінің барлық субъектілерінің есептілігі – әрбір тұлғаның бақылау функцияларының орындау сапасын ішкі бақылау жүйесінің басқа субъектісі бақылайды;

3) міндеттердің бөлінуі - Қоғам бақылау функцияларының қайталануына жол бермеуге ұмтылады, ал осы функциялар Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлердің арасында сол бір тұлғаның белгілі бір активтердің операцияларын бекітумен, операцияларды есепке алумен, активтердің сақталуын қамтамасыз етумен және оларға түгендеу жүргізумен байланысты функцияларды біріктірмейтіндей етіп, бөлінуі тиіс;

4) операцияларды тиісінше мақұлдау және бекіту –Қоғам барлық қаржы-шаруашылық операцияларын уәкілетті органдардың және тұлғалардың олардың тиісті өкілеттігі шегінде бекіту тәртібін белгілеуге ұмтылады;

5) Қоғамда жұмыс істейтін ішкі бақылаудың барлық субъектілерінің бақылау функцияларын тиісінше орындауға жауаптылығы;

6) Қоғамның Ішкі аудит қызметінің тәуелсіздігін және оның тікелей Директорлар Кеңесіне функционалдық есептілігін қамтамасыз ету;

7) Ішкі бақылауды Қоғамның барлық органдары мен бөлімшелерінің нақты өзара іс-қимылы негізінде жүзеге асыру;

8) тұрақты даму және жетілдіру – ішкі бақылау жүйесі икемді болуы және оны Қоғамның жұмыс істеуінің ішкі және сыртқы жағдайларының өзгеруіне және туындайтын жаңа міндеттерге бейімдеу мүмкіндігі болатындай етіп, құрылуға тиіс;

9) бақылаудың кез келген елеулі кемшіліктері мен осал тұстары туралы хабарды уақтылы жеткізу – Қоғамда тиісті ақпаратты кез келген елеулі кемшіліктер мен бақылаудың осал тұстарын жою туралы шешім қабылдауға уәкілетті органдарға және/немесе тұлғаларға барынша қысқа мерзімде беру белгіленуге тиіс;

10) ішкі бақылау жүйесі күрделілігінің деңгейі мен бақыланатын объектінің күрделілік деңгейінің сәйкестігі;

11) ішкі бақылаудың кешенді және жүйелік сипаты.

ІІІ. Бақылау ортасы
15. Бақылау ортасы басшылықтың стратегиясымен және іс-қимылдарымен айқындалатын және қызметкерлердің ішкі бақылау рәсімдерінің қажеттілігін түсінуге және орындауға әсер ететін Қоғамның ішкі ортасының факторлар жиынтығы ретінде айқындалады:

1) этикалық құндылықтарды сақтау, корпоративтік мәдениет;

2) персоналдың білім мен дағдысын және дамуын көрсететін Қоғам қызметкерлерінің құзыреттілігі;

3) құрылымдық бөлімшелер мен қызметкерлердің тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз ету;

4) өкілеттіктерді және жауапкершілікті бөлу;

5) алаяқтықтың алдын алу бойынша шараларды жүзеге асыру;

6) ішкі бақылау органдарының қызметін ұйымдастыру.
^ IV. Тәуекелдерді бағалау
16. Тәуекелдерді басқарудың қағидаттары, әдістері, тәуекелдерді басқару жүйесінің тиімділігін мониторингілеу және бақылау тәртібі, оның жұмыс істеуіне жауапты органдардың өкілеттіктері және ол туралы ақпаратты ашу Қоғамның ішкі құжаттарымен реттеледі.

17. Тәуекел – Қоғамға тікелей немесе жанама ысыраптарға алып келетін қандай да болмасын қолайсыз оқиғаның болу мүмкіндігі.
^ V. Ішкі бақылау рәсімдері
18. Қоғамның органдарымен қызметкерлері сақтауға жатқызылатын ішкі бақылау рәсімдері іс-шаралардың құжатты тіркелген жүйесі және Қоғамның мақсатын, міндеттері мен жоспарларын тиімді ішкі бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі іс-қимылдар, стандартты емес операцияларды айқындау мен жетілдірудің, сондай-ақ Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері тарапынан тәуекелдерді және болуы мүмкін жосықсыз және заңсыз іс-қимылдарды ескерту, шектеу мен алдын алу болып табылады.

19. Ішкі бақылау рәсімдері мыналарды қамтиды:

1) Қоғамды басқарудың барлық деңгейлерінде бөлімшелер, қызметкерлер және лауазымды тұлғалардың мақсаттары мен міндеттерін, өкілеттіктері мен жауапкершілігін белгілеуді, олардың тиімді өзара іс-қимылын қамтамасыз етуді;

2) Операциялардың рұқсат етілуі бойынша өкілеттіктерді белгілеу: тиісті өкілеттіктермен бөлінген тұлғалардың ғана операцияларды бекітуі және жүзеге асыруы;

3) Қоғамның лауазымды тұлғалары мен қызметкерлері өз міндеттерін орындаған кезде міндеттерді бөлуді және мүдделер қақтығысының болмауын;

4) Қоғамның органдары, бөлімшелері және қызметкерлері арасында ақпараттық қамтамасыз етудің сенімді жүйесін және ақпарат алмасудың тиімді арналарын құруды және жұмыс істеуін қамтамасыз етуді;

5) Қоғамның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының назарына олардың ішкі бақылау жүйесін сақтау және олардың ішкі бақылау жүйесіндегі өз рөлін сезіну бойынша міндеттерін жеткізуді;

6) Қоғам қызметінің негізгі көрсеткіштерін және Қоғамның құжаттарына сәйкес Қоғамның басқарушы персоналының әрбір қызметкері үшін қызметтің жеке негізгі көрсеткіштерін белгілеуді;

7) Қоғам органдары, бөлімшелері және қызметкерлері қызметінің өлшемдерін және тиімділігін бағалауды белгілеуді;

8) Қоғамның тәуекелдерін басқаруды;

9) Қоғам активтерінің сатып алу/иелігінен айыруды, қайта құрылымдауды мониторингілеуді және оларға (активтердің сақталуына) мүліктік құқықтарды сақтауды;

10) Қоғам ресурстарының тиімді пайдаланылуын мониторингілеуді;

11) Қоғамның даму жоспары мен бюджетінің атқарылуын мониторингілеуді;

12) Қоғамның бухгалтерлік және салықтық есебін жүргізудің, есептілікті (бухгалтерлік, басқарушылық, қаржылық, салықтық және өзге) жасау және уақтылы ұсынудың белгіленген тәртібінің сақталуын бақылауды;

13) Қазақстан Республикасының заңнамасы, сондай-ақ Қоғамның ішкі құжаттары талаптарының сақталуын, уәкілетті мемлекеттік органдардың нұсқауларының орындалуын бақылауды;

14) Қоғамның органдары қабылдайтын шешімдердің орындалуын бақылауды;

15) Қоғамның жылдық қаржылық есептілік аудитін жүзеге асыратын аудиторлық ұйымның ұсыныстарының, сондай-ақ Ішкі аудит қызметінің ұсыныстарының орындалуын бақылауды;

16) Қоғамның ақпаратты ашудың белгіленген рәсімдерінің сақталуын бақылауды;

17) Қоғамда құжат айналымының белгіленген тәртібінің сақталуын бақылауды;

18) Ішкі бақылау жүйесінің сапасын тұрақты бағалауды;

19) Ішкі бақылау рәсімдеріне тиісінше құжаттауды;

20) Қоғамның ішкі құжаттарында көзделген өзге де рәсімдер.
^ VI. Ақпараттық қамтамасыз ету және ақпарат алмасу жүйесі
20. Ақпараттық қамтамасыз ету және ақпарат алмасу жүйесі деп Қоғам қызметінің барлық саласын қамтитын деректерді уақтылы және тиімді айқындау, оларды тіркеу және олармен алмасу түсіндіріледі.

21. Қоғам олар қабылдайтын шешімдерге әсерін тигізуге қабілетті оқиғалар мен талаптар туралы толық және барабар ақпараттың болуын қамтамасыз етеді.

22. Қоғам оның қызметі мен үдерістерінің барлық саласын қамтитын тиісті ақпараттық жүйені құруға ұмтылады.

23. Қоғам ақпарат алмасудың тиімді арналарын құруға ұмтылады. Қолданбалы бағдарламаларға енгізілген ақпарат авторландырылады және Қоғамда қабылданған рәсімдерге сәйкес сақталады.

24. Қоғам ақпаратқа рұқсат берілмеген қолжетімділікті қорғау үшін шаралар қабылдайды.
^ VII. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау
25. Ішкі бақылау жүйесін бағалау мақсаттарға қол жеткізуге және Қоғамның есептілігінің шынайылығына әсерін тигізетін қателердің туындау мүмкіндігін, осы қателердің елеулі болуын айқындау және ішкі бақылау жүйесінің оның алдына қойылған мақсаттар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз етуге қабілетін айқындау үшін жүргізіледі.

26. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі мен баламалылығын айқындау кезінде бірінші кезекте Директорлар Кеңесінің, Атқарушы органның және Қоғам қызметкерлерінің ішкі бақылауды барлық үдерістерге кіріктіруге, тәуекелдерді уақтылы бағалауға және олардың әсерін жеңілдету үшін қолданылатын бақылау шараларының тиімділігіне бағытталған әрекеті (әрекетсіздігі) ескерілуге тиіс.

27. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау Директорлар Кеңесі міндеттерінің ажырамас бөлігі болып табылады. Директорлар Кеңесі есептерге, оған Ішкі аудит қызметі және Атқарушы орган жеткізген ақпарат пен кепілдіктерге негізделген тиісінше және мұқият зерделеуден кейін оның тиімділігі туралы жеке өз пікірін қалыптастыруға тиіс.

28. Атқарушы орган Директорлар Кеңесінің алдында ішкі бақылау жүйесін тұрақты мониторингілеуге және мониторингілеу орындалып жатыр деген Директорлар Кеңесіне кепілдіктерді беруге жауапты болады. Директорлар Кеңесі Атқарушы органның ішкі бақылау жөніндегі есептерін тұрақты алуға және бағалауға тиіс.

29. Тұрақты негіздегі тиімді мониторингілеу ішкі бақылаудың сенімді жүйесінің ажырамас құрамдауышы болып табылады. Директорлар Кеңесі өз міндеттерін орындау кезінде Қоғам қызметіне кіріктірілген мониторингілеу үдерісіне ғана сүйенуге тиіс емес,

30. Ішкі аудит қызметі туралы Ережеге сәйкес Ішкі аудит қызметі Қоғамның ішкі бақылау жүйесін тұрақты мониторингілеудің бір бөлігі ретінде көрінеді және ішкі бақылау жүйесін оның қойылған мақсаттарға, міндеттер мен берілген өлшемдерге сәйкестігі мәніне тікелей бағалайды және ішкі бақылау жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар береді. Ішкі аудит қызметінің ішкі бақылау жүйесін бағалау жөніндегі жұмысының нәтижелері Директорлар Кеңесіне жеткізілуге және олар қарастырылуға тиіс.

31. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалау кезінде Ішкі аудит қызметі оның қызметін реттейтін Қоғамның өзге де құжаттарын басшылыққа алады.

32. Ішкі бақылаудың тиімділігіне бағалау жүргізу үдерісін Директорлар Кеңесі анықтауға және олар жыл бойы алып отыратын және Директорлар Кеңесі қарайтын Атқарушы органның есептерінің мақсатын, шектерін және тұрақтылығын, сондай-ақ дұрыс және тиісінше құжатталатын және Қоғамның жыл сайынғы есебінде ішкі бақылау жүйесі туралы ақпараттың негізі болып табылатын жыл сайынғы бағалау рәсімі қамтылуға тиіс.

33.Ішкі аудит қызметінің есептері Директорлар Кеңесіне елеулі тәуекелдер мен қызметтің тиісті салаларындағы осы тәуекелдерді басқаруға, ішкі бақылау жүйесінің тиімділігінің теңгерімді есебін беруге тиіс. Кез келген елеулі кемшіліктер және бақылаудың айқындалған осал тұстары, оның ішінде олардың Қоғамға әсерін тигізетін немесе тигізуі мүмкін әсері және оларды жою үшін алдын ала қабылданған іс-қимылдары есепте көрсетілуге тиіс.

34. Бір жыл ішіндегі есептерді бағалай отырып, Директорлар Кеңесі:

1) елеулі тәуекелдерді қарауға және олардың қалай сәйкестендірілгенін, бағаланғанын және басқарылатынын бағалауға;

2) атап айтқанда, есепте сипатталған ішкі бақылаудың кез келген кемшіліктері мен осал тұстарына қатысы бар елеулі тәуекелдерді басқарудың ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін бағалауға;

3) бақылаудың табылған елеулі кемшіліктері мен осал тұстарын түзету үшін тиісті іс-қимылдардың дереу қолданылуын қарастыруға;

4) бақылаудың табылған кемшіліктері мен осал тұстарында ішкі бақылау жүйесіне барынша қарқынды мониторинг жүргізу қажеттілігі туралы дабылдарға негіздердің болуын айқындауға тиіс.

35. Директорлар Кеңесі Қоғамның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы есепті жасау мақсатында жыл сайынғы бағалауды жүргізуге тиіс. Бағалау жыл бойы қаралған есептерде көрсетілген мәселелерді, сондай-ақ Директорлар Кеңесі талданатын жыл ішінде және ішкі бақылау бойынша жыл сайынғы есеппен мақұлдау (расталған) күніне өзектендірілген күніне елеулі аспектілердің бәрін ескеруіне кепілдік беретін қажетті кез келген қосымша ақпаратты қамтуға тиіс.

36. Директорлар Кеңесінің жыл сайынғы бағалауы, атап айтқанда мыналарды:

1) соңғы жылдық бағалаумен салыстырғанда елеулі тәуекелдер табиғаты мен дәрежелерінің өзгеруі және Қоғамның бизнестегі және сыртқы ортадағы өзгерістерге ден қою мүмкіндігін;

2) бұл қолдануға жарамды болса, Атқарушы орган жүзеге асыратын қолданыстағы тәуекелдерді мониторингілеу жүйесінің және ішкі бақылау жүйесінің шекаралары және сапасы, кепілдіктер ұсынатын ішкі аудит қызметінің және/немесе Қоғамның өзге де бөлімшелері мен тұлғалары жұмыстарының нәтижелерін;

3)мониторингілеу нәтижелері бойынша Қоғамдағы бақылаудың және тәуекелдерді басқару тиімділігінің жай-күйіне жалпы бағалауға мүмкіндік беретін ақпаратты Директорлар Кеңесіне берудің көлемін және кезеңділігін;

4) жыл ішінде анықталған елеулі кемшіліктер мен бақылаудың осал тұстарының үлесін және келтірілген немесе әлеуетті болуы мүмкін зиянның немесе Қоғамның қаржылық көрсеткіштеріне немесе жай-күйіне елеулі ықпалын тигізуі мүмкін болжауға келмейтін басқа да салдарлардың мөлшерін;

5) Қоғамның жылдық есебін қалыптастыру жөніндегі үдерістердің тиімділігінқамтуға тиіс.

37.Ішкі бақылау жүйесінің елеулі кемшіліктері мен осал тұстары туралы ақпаратты алуына орай, Директорлар Кеңесі олардың туындау себептерін айқындауға және Атқарушы органның ішкі бақылау жүйесін әзірлеу, жұмыс істеу және мониторингілеу бойынша іс-қимылдарының тиімділігін қайта бағалауға тиіс.
^ VIII. Директорлар Кеңесінің ішкі бақылау жүйесі жөніндегі есеп
38. Директорлар Кеңесі акционерлерге ұсынылатын жыл сайынғы есепте ішкі бақылау жүйесі туралы ақпаратты ашып көрсеткені үшін жауапты болады, онда мыналар:

1) Қоғам ұшырайтын тәуекелдерді басқару бойынша қолданыстағы үдеріс сипатталуға;

2) үдеріс талданатын жылдың ішінде жүзеге асырылатыны және жылдық есепті мақұлдау күніне өзектендірілгені (расталғаны ) көрсетілуге;

3) үдеріс Директорлар Кеңесімен тұрақты бақыланатыны және осы Ереженің талаптарына сәйкес келетіні көрсетілуге тиіс,

4) Директорлар Кеңесі ұсынылған есептің дәйекті, шынайы және уақтылы ақпаратты қамтитынына кепілдік беруге тиіс.

39. Директорлар Кеңесі Қоғамдағы тәуекелдерді басқару үдерістерін және ішкі бақылау жүйесін түсінуге көмектесу үшін жылдық есепке қосымша ақпаратты енгізе алады.

40. Егер Директорлар Кеңесі осы Ереженің 36-39-тармақтарында көзделген ақпаратты аша алмаса және ішкі бақылау жүйесінің тиімділігіне бағалау жүргізбесе, ол осы фактіні көрсетуге және түсініктемелер беруге тиіс.

ІX. Қорытынды ережелер
41. Осы Ереже, сондай-ақ оған барлық толықтырулар мен өзгерістер Қоғамның Директорлар Кеңесімен бекітіледі.

42. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының Заңымен, Қоғамның Директорлар Кеңесінің шешімдерімен және Қоғамның өзге де құжаттарымен реттеледі.


«Қазақстандық индустрия дамыту институты» АҚ

ішкі бақылау жүйесі туралы Ереженің

келісу парағыр\сҚұрылымдық бөлімшенің индексі

Т.А.Ә.

Қолы

Күні

1

03

Буранбаев Ә.Б.2

03

Ғалиев С.Ж.3

03

Мусенова Г.А.4

02-01

Алдабергенова З.М.5

04

Рыспекова А.К.6

05-01

Елиужанова З.С.7

05-02

Оралбаева А.Р.8

06

Шурманов Е.Ч.9

07

Бояндинова А.А.10

08

Юсупова Л.И.11

09

Беков Б.Ж.12

10

Лобанова Е.В.13

11

Жұмабекова С.А.14

12

Дұғалова Г.Н.15

13

Тукенов А.А.16

14

Ыдырысов А.Т.

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації