Поиск по базе сайта:
Додаток Затверджено ухвалою міської ради від № статут комунальної установи Інституту міста 1 icon

Додаток Затверджено ухвалою міської ради від № статут комунальної установи Інституту міста 1
Скачати 101.92 Kb.
НазваДодаток Затверджено ухвалою міської ради від № статут комунальної установи Інституту міста 1
Дата конвертації11.06.2013
Розмір101.92 Kb.
ТипДодатокДодаток

Затверджено

ухвалою міської ради

від __________№_____


СТАТУТ

комунальної установи Інституту міста


1. Загальні положення


Комунальна установа Інститут міста (надалі – Інститут міста) створена Львівською міською радою (надалі – Власник) на підставі цієї ухвали як неприбуткова установа, заснована на комунальній власності і підпорядкована виконавчому комітету Львівської міської ради (надалі – Уповноважений орган).


2. Найменування та місцезнаходження Інституту міста


Повне найменування: Комунальна установа Інститут міста.

Скорочене найменування: Інститут міста.


^ 3. Мета і завдання Інституту міста


3.1. Інститут міста створений з метою сприяння створенню соціально-економічних, організаційно-правових умов для ефективного відтворення, розвитку і використання науково-технічного потенціалу м.Львова, забезпечення впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій, виробництва і реалізації нових видів конкурентноздатної продукції, розвитку економіки м.Львова.

3.2. Завданнями Інституту міста є:

3.2.1. Проведення досліджень, у тому числі маркетингових, соціологічних, для визначення громадської думки, перспектив розвитку міста у цілому та окремих галузей.

3.2.2. Представлення міста на симпозіумах, конференціях, виставках, семінарах в Україні та за кордоном.

3.2.3. Розробка та впровадження методичних рекомендацій розвитку Львівської міської ради, її виконавчих органів, установ, підприємств та організацій комунальної форми власності.

3.2.4. Сприяння створенню сучасної інфраструктури у м.Львові, організація відбору проектів для впровадження їх на підприємствах, в установах та організаціях комунальної власності м.Львова, здійснення фінансової підтримки цих проектів.

3.2.5. Залучення коштів, у тому числі іноземних, для фінансування інвестиційних проектів.

3.2.6. Розробка та здійснення комплексу заходів передінвестиційного характеру.

3.2.7. Налагодження співробітництва з міжнародними організаціями, урядовими та неурядовими організаціями іноземних держав, у тому числі і з питань залучення фінансових ресурсів в економіку м.Львова, і реалізація спільних з ними проектів і програм.

3.2.8. Участь у розробленні та здійсненні комплексу заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою забезпечення розвитку підприємництва, підтримки малого та середнього бізнесу в інноваційній діяльності.

3.3. Відповідно до покладених завдань Інститут міста:

3.3.1. Проводить обстеження та дослідження потенційних об'єктів інвестиційної привабливості, забезпечує інформаційне обслуговування учасників інвестиційних проектів і програм на договірній основі.

3.3.2. Бере участь у підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань, віднесених до його діяльності.

3.3.3. Готує висновки та пропозиції щодо доцільності залучення кредитів та інвестицій, у тому числі іноземних.

3.3.4. Забезпечує пошук потенційних інвесторів та кредиторів для вітчизняних суб'єктів господарської діяльності.

3.3.5. Організовує і проводить виставки, семінари, конференції, виставки-продажі та аукціони.

3.3.6. Організовує навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовку спеціалістів, у тому числі працівників виконавчих органів міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності.

3.4. Відповідно до мети і завдань, визначених Статутом комунальної установи Інституту міста (надалі – Статут), Інститут міста провадить інші види діяльності, що не суперечать законодавству України, взаємодіє з органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями України та іноземних держав.


^ 4. Правовий статус Інституту міста


4.1. У своїй діяльності Інститут міста є неприбутковою установою, керується чинним законодавством України, нормативними актами міської ради, виконавчого комітету та цим Статутом, здійснює не комерційну діяльність.

4.2. Інститут міста є юридичною особою відповідно до законодавства України, має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах Державного казначейства, банківських установах, круглу печатку зі своїм найменуванням, а також штампи, бланки, інші реквізити.

Інститут міста набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

4.3. Інститут міста може набувати майнові та особисті немайнові права, укладати у встановленому порядку договори з підприємствами, установами, організаціями та громадянами як на території України, так і за її межами, від свого імені виступати господарському, адміністративному та третейському суді, а також у судах інших держав.

4.4. Витрати на утримання Інституту міста фінансуються за рахунок коштів міського бюджету м.Львова та з інших джерел, не заборонених законодавством України.

^ 5. Права Інституту міста


5.1. Для вирішення завдань та реалізації мети своєї діяльності Інститут міста має право:

5.1.1. Виступати учасником спілок, асоціацій та інших об'єднань відповідно до їх статутних завдань.

5.1.2. Здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до законодавства України, мети і завдань своєї діяльності.

5.1.3. Планувати діяльність і основні напрямки розвитку відповідно до програм, затверджених міською радою, фінансових, економічних, науково-технічних прогнозів та пріоритетів і економічної ситуації.

5.1.4. Брати участь у міжнародних організаціях і рухах.

5.1.5. Проводити науково-практичні конференції, круглі столи.

5.1.6. Інститут міста має право вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству України.

5.2. Повноваження, зазначені у підпункті 5.1.1 цього Статуту, здійснюються Інститутом міста за окремим рішенням міської ради.


^ 6. Майно і кошти Інституту міста


6.1. Майно Інституту міста є комунальною власністю територіальної громади м.Львова і закріплено за ним на праві оперативного управління.

6.2. Майно Інституту міста формується за рахунок:

1) коштів, отриманих з міського бюджету м.Львова;

2) коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

3) добровільних внесків юридичних та фізичних осіб;

4) інших джерел, не заборонених законодавством України.


^ 7. Органи управління Інститутом міста


7.1. Органом управління Інститутом міста є правління Інституту міста (надалі – правління).

7.2. Правління утворюється у складі голови правління і шести членів правління. Міський голова розпорядженням, а міська рада окремою ухвалою призначають по три члени правління.

Поточне керівництво Інститутом міста здійснює голова правління, якого призначає на посаду та звільняє з посади міський голова за погодженням з виконавчим комітетом.

Голова правління призначає заступника зі складу членів правління. Пропозиції щодо членів правління, які призначаються відповідно до ухвали міської ради, можуть надавати голови постійних комісій та депутатських фракцій.

7.3. Голова та члени правління призначаються терміном на 2 роки.

7.4. Правління Інституту міста здійснює безпосереднє керівництво діяльністю Інституту міста і несе відповідальність за ефективність його роботи.

7.5. Правління Інституту міста:

1) затверджує організаційну структуру Інституту міста;

2) розглядає шляхи перспективного розвитку Інституту міста, надає допомогу голові правління у реалізації завдань Інституту міста, забезпечує ефективну взаємодію Інституту міста з органами державного управління, місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними та комерційними організаціями в інтересах розвитку Інституту міста;

3) затверджує фінансові плани і звіти Інституту та основні напрями наукових досліджень;

4) погоджує рішення щодо фінансування організаційних заходів з розвитку Інституту міста, якщо це фінансування здійснюється не за бюджетні кошти.

7.6. Рішення правління вводяться у дію відповідно до розпорядження голови правління. Рішення правління можуть бути скасовані міським головою.

7.7. Засідання правління Інституту міста проводяться за необхідністю головою правління, але не менше одного разу на місяць, а у разі відсутності голови правління – його заступником.

7.8. Правління Інституту міста правомочне приймати рішення, якщо у його засіданні бере участь не менш як 2/3 його складу.

7.9. Рішення правління приймаються простою більшістю голосів.

7.10. У разі незгоди з рішенням правління члени правління можуть вносити свою окрему думку до протоколу засідання.

7.11. Голова правління:

1) самостійно у межах чинного законодавства та цього Статуту вирішує питання діяльності Інституту міста, затверджує його штатний розпис;

2) діє від імені Інституту міста, репрезентує його у всіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;

3) відповідає за результати діяльності Інституту міста;

4) у межах своїх повноважень видає накази, обов'язкові для виконання всіма працівниками Інституту міста;

5) виконує кошторис, укладає угоди, дає доручення, відкриває банківські рахунки;

6) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Інституту міста, окрім членів правління;

7) застосовує заходи морального та матеріального заохочення, притягає до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством;

8) забезпечує охорону праці, протипожежну безпеку, дотримання законності та порядку у межах Інституту міста;

9) визначає функціональні обов'язки працівників, окрім членів правління;

10) забезпечує захист відомостей, що становлять державну, службову та комерційну таємницю;

11) забезпечує своєчасне подання статистичної та бухгалтерської звітності, а також інших необхідних відомостей про роботу і стан Інституту міста;

12) звітує щорічно про результати діяльності Інституту міста перед міською радою;

13) вирішує інші питання діяльності Інституту міста, крім тих, що належать до компетенції правління.

7.2.3. Для виконання покладених обов'язків голова правління має такі права:

1) першого підпису банківських документів;

2) без довіреності діяти від імені Інституту міста, представляти його у всіх установах, підприємствах та організаціях України та іноземних держав;

3) вчиняти будь-які правочини (з врахуванням наведених вище обмежень), підписувати фінансово-господарські документи, відкривати в органах Державного казначейства України, банківських установах рахунки Інституту міста;

4) здійснювати інші дії, що не входять до компетенції правління та/чи за його окремим дорученням.

7.2.4. Голова правління може доручити вирішення окремих питань, що належать до його компетенції, своєму заступнику, членам правління, керівникам структурних підрозділів Інституту міста.


^ 8. Наглядова рада


8.1. Наглядова рада Інституту міста (надалі – наглядова рада) є постійно діючим колегіальним органом. Термін повноважень наглядової ради становить два роки.

8.2. Голова та члени наглядової ради виконують свої обов'язки на громадських засадах - безоплатно. Персональний склад наглядової ради у складі голови та двох членів затверджується окремою ухвалою міської ради.

8.3. Пропозиції щодо персонального складу наглядової ради можуть надавати міський голова, виконавчий комітет, голови постійних комісій та депутатських фракцій.

8.4. Повноваження наглядової ради:

8.4.1. Здійснення контролю діяльності правління, забезпечення її прозорості, правомірності, законності, доцільності.

8.4.2. Здійснення контролю фінансування цільових програм і проектів та використання майна Інституту міста.

8.4.3. Заслуховування інформаційних доповідей правління про його діяльність.

8.4.4. Аналіз результатів перевірок діяльності Інституту міста.

8.4.5. Ініціювання у разі необхідності проведення позапланових ревізій або аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Інституту міста.

8.5. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання, які проводяться за необхідності, але не рідше одного разу на півроку.

8.6. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо на ньому присутні всі її члени.

8.7. Рішення оформляються протоколом, який підписує голова наглядової ради. Рішення наглядової ради доводяться до відома керівництва Інституту міста та інших за компетенцією заінтересованих осіб.

8.8. Рішення наглядової ради приймаються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Наглядової ради.


^ 9. Облік і звітність


9.1. Інститут міста веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до законодавства України.

9.2. Фінансові результати діяльності Інституту міста визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

9.3. Інститут міста подає до органів державної статистики звітність в обсягах та у терміни, передбачені законодавством України.

9.4. Голова правління несе персональну відповідальність за додержання порядку ведення та достовірність обліку і статистичної звітності.

9.5. Інститут міста зобов'язаний приймати та виконувати доведені до нього у встановленому законодавством порядку завдання і враховувати їх при формуванні завдань, визначенні перспектив свого економічного і соціального розвитку.


^ 10. Ліквідація та реорганізація Інституту міста


10.1. Припинення діяльності Інституту міста здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації за рішенням міської ради чи рішенням суду.

10.2. Ліквідацію Інституту міста здійснює ліквідаційна комісія, яка утворюється власником або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. Порядок і терміни проведення ліквідації, а також термін заяви претензій кредиторами визначаються власником або уповноваженим ним органом чи судом.

10.3. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Інститутом міста. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження органу, який прийняв рішення про ліквідацію.

10.4. Працівникам, що звільняються у результаті реорганізації чи ліквідації Інституту міста, гарантується додержання їхніх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.

10.5. Майно Інституту міста, що залишилось після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Власника.

10.6. У разі реорганізації Інституту міста його права та обов'язки переходять до правонаступника.

10.7. Інститут міста вважається реорганізованим або ліквідованим з часу внесення відповідного запису до державного реєстру.


11. Зміни і доповнення до статуту Інституту міста


11.1. Зміни і доповнення до цього Статуту вносяться у тому ж порядку, яким затверджено цей Статут, і є його невід'ємною частиною.

11.2. Інститут міста у п'ятиденний термін повідомляє орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в установчих документах, для внесення необхідних змін до державного реєстру.


Секретар ради В.Квурт


Віза:


Начальник юридичного

управління Г.ПайонкевичСхожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації