Поиск по базе сайта:
Додаток 2 до наказу гуоз лода від 26 грудня 2008року №1190 положення про головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації icon

Додаток 2 до наказу гуоз лода від 26 грудня 2008року №1190 положення про головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Скачати 85.07 Kb.
НазваДодаток 2 до наказу гуоз лода від 26 грудня 2008року №1190 положення про головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації
Дата конвертації10.11.2012
Розмір85.07 Kb.
ТипДодаток

Додаток 2
до наказу ГУОЗ ЛОДА
від 26 грудня 2008року №1190

ПОЛОЖЕННЯ
про головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації


 

1. Загальні положення.

      Це положення визначає для головного позаштатного спеціаліста головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації (далі – ГУОЗ ЛОДА) його повноваження, статус, кваліфікаційні вимоги, функції, обов’язки, права, відповідальність та взаємовідносини в системі охорони здоров’я України.
^

      Головний позаштатний спеціаліст з однієї із лікарських спеціальностей є провідним фахівцем з цієї спеціальності у системі охорони здоров’я області.


      Призначення і звільнення головного позаштатного спеціаліста здійснюється наказом начальника ГУОЗ ЛОДА за поданням заступників начальника ГУОЗ ЛОДА та керівників закладів охорони здоров’я.
У своїй діяльності головний позаштатний спеціаліст керується чинними законодавчими актами України, Указами Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови ЛОДА, наказами ГУОЗ ЛОДА, нормативними документами МОЗ України, методичними рекомендаціями по відповідній службі  та даним Положенням.
Головний позаштатний спеціаліст безпосередньо підпорядковується заступникам начальника ГУОЗ ЛОДА згідно розподілу обов’язків.
Йому функціонально підпорядковуються головні позаштатні спеціалісти міст і районів області.

 

^ 2. Кваліфікаційні вимоги 1. Головний позаштатний спеціаліст ГУОЗ ЛОДА – це кваліфікований фахівець з вищою медичною освітою однією із спеціальностей, передбачених номенклатурою, затвердженою наказом МОЗ України від 28.10.2002р. №385 «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров’я»

 2.  На посаду головного позаштатного спеціаліста призначається провідний фахівець з відповідної спеціальності, що має спеціалізацію, стаж роботи із базової спеціальності не менше 5 років, досвід організаційної роботи, вищуабо першукваліфікаційну категорію. У виняткових випадках, за поданням заступника начальника ГУОЗ ЛОДА, може призначатись спеціаліст із другою кваліфікаційною категорією.

 3. Атестація головних позаштатних спеціалістів ГУОЗ ЛОДА проводиться відповідно до Положення про порядок проведення атестації лікарів, п. 1.7.1. наказу МОЗ України від 19.12.1997 р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів».

 4. Головний позаштатний спеціаліст є консультантом ГУОЗ ЛОДА з питань медичної допомоги із даної спеціальності. Працює у тісному контакті з начальниками  відділів та головними спеціалістами ГУОЗ ЛОДА за профілем роботи згідно плану, затвердженого ГУОЗ ЛОДА

 

^ 3. Основні завдання головного позаштатного спеціаліста:

 

 1. Проведення постійного моніторингу стану здоров’я населення, використання кадрових та матеріальних ресурсів, виконання державних та регіональних програм, якості, своєчасності та повноти надання медичної допомоги за своєю спеціальністю в лікувально-профілактичних закладах області.

 2. Організація консультативно-лікувальної допомоги населенню області, забезпечення організаційно-методичного керівництва службою.

 3. Організація і контроль заходів з профілактики захворювань, а також лікування, реабілітації та диспансеризації профільних хворих, зниження інвалідності і смертності населення, а також роботи серед населення з формування здорового способу життя.

 4. Забезпечення впровадження стандартів, протоколів діагностики і лікування профільної патології та контроль за їх додержанням.

 5. Здійснення контролю якості і обсягів надання медичної (первинної, спеціалізованої, високоспеціалізованої) допомоги населенню регіону за фахом, розроблення заходів щодо їх поліпшення, зокрема, шляхом особистого ознайомлення з роботою лікувально-профілактичних закладів, а також відповідною медичною документацією.

 6. Проведення щоквартального аналізу стану медичної допомоги відповідного профілю, недоліків діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації профільних хворих.

 7. Систематичний контроль стану медичного обліку та звітності в лікувально-профілактичних закладах області за фахом.

 8. Вивчення і визначення потреби лікувально-профілактичних закладів області у необхідності забезпечення фахівцями, сучасною медичною апаратурою, устаткуванням та медичними препаратами, вивчення їх можливості щодо залучення коштів інвесторів, спонсорів та благодійних організацій.

 9. Підготовка пропозицій стосовно формування заявок державних закупівель, розподілу та раціонального використання медикаментів, виробів медичного призначення, обладнання та апаратури у профільній галузі, тощо.

 10. Організація співпраці з кафедрами вищих медичних навчальних закладів та науково-дослідними установами МОЗ і АМН України щодо вивчення фахових проблем регіону.

 11. Організація заходів з підвищення рівня кваліфікації, проведення атестації лікарів і середніх медичних працівників з профільної патології.

 12. Організація розгляду звернень громадян, установ, закладів та організацій з питань діяльності профільної служби.

 13. Забезпечення надання планової консультативної та екстреної медичної допомоги населенню області за профілем

 14. Здійснення обміну передового досвіду у практичній роботі вітчизняних та закордонних фахівців.

 

^ 4. Відповідно до основних завдань головний позаштатний спеціаліст має наступні функції: 1. Здійснює координацію діяльності міських, районних позаштатних спеціалістів з профільної патології та організовує взаємодію спеціалізованих підрозділів лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я області та окремих спеціалістів з профільних питань.

 2. Здійснює планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів міст і районів області з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

 3. Надає методичну допомоги фахівцям відповідного профілю у районах (містах).

 4. Готує пропозиції, проекти управлінських рішень для керівництва ГУОЗ ЛОДА з питань, що відносяться до компетенції головного позаштатного спеціаліста, проекти наказів, розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної служби.

 5. Вносить пропозицій щодо розгляду проблемних питань по службі на засіданнях колегій, апаратних, селекторних нарадах ГУОЗ ЛОДА.

 6. Погоджує та щорічно подає у встановлений термін до профільного структурного підрозділу ГУОЗ ЛОДА та обласного медичного інформаційно-аналітичного центру план основних організаційних заходів та звіти про проведену роботу.

 7. Формує графік чергування фахівців служби з надання планової та екстреної консультативної допомоги.

 8. Організовує (спільно з іншими головними позаштатними спеціалістами) консиліуми у важких хворих, відділеннях інтенсивної терапії на вимогу ЛПЗ області.

 9. Спільно з профільним відділом ГУОЗ ЛОДА організовує проведення щорічної підсумкової наради по профільній службі.

 10. Планує і спільно з профільними асоціаціями, науково-дослідними інститутами та громадськими організаціями  проводить конференції, симпозіуми, семінари, наради,  тощо з профілактики, зниження захворюваності та інвалідності населення від профільних захворювань.

 11. За дорученням ГУОЗ ЛОДА здійснює експертну оцінку організації лікувально-діагностичного процесу (згідно профілю) в лікувально-профілактичних закладах області. Висновки та пропозиції щодо усунення дефектури подає заступнику начальника ГУОЗ ЛОДА відповідно до розподілу обов’язків.

 12. Бере участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги профільним хворим в умовах лікувально-профілактичних закладів регіону, незалежно від їх підпорядкування та форми власності.

 13. Аналізує статистичну інформацію із різних джерел надходження і використовує її для удосконалення лікувально-профілактичної допомоги населенню, готує аналіз діяльності служби.

 14. Бере участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги.

 15. Запроваджує у практику лікувально-профілактичних закладів області передовий досвід, сучасні методи діагностики та лікування.

 16. Складає поточні і перспективні плани підготовки і підвищення кваліфікації фахівців за профілем служби.

 17. Бере участь у підготовці і проведенні атестації та переатестації медичних кадрів у встановленому чинним законодавством порядку.

 18. Забезпечує регулярне інформування широких верств населення з актуальних питань відповідної служби, використовуючи засоби масової інформації: радіо, телебачення, пресу,  медичні інформаційно-аналітичні вісники.

 19. Підвищує свою кваліфікацію на циклах тематичного удосконалення, передатестаційних циклах, науково-практичних конференціях, семінарах тощо.

 20. Бере участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних фахівців МОЗ та АМН України.

 

^ 5. Головному позаштатному спеціалісту надається право: 1. Отримувати необхідну інформацію та консультативну допомогу від ГУОЗ ЛОДА, лікувально-профілактичних закладів, вищих медичних навчальних закладів, за погодженням з керівництвом відповідних структур охорони здоров’я у встановленому порядку.

 2. Залучати до виконання доручень МОЗ України, ГУОЗ ЛОДА інших фахівців системи охорони здоров'я у встановленому порядку.

 3. Брати участь в розробці проектів обласних, галузевих, державних та національних програм в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань.

 4. Брати участь у підготовці рішень колегій, наказів, методичних рекомендацій, готувати матеріали на селекторні та апаратні наради ГУОЗ ЛОДА, Міністерства охорони здоров`я України.

 5. Порушувати перед керівництвом ГУОЗ ЛОДА питання поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів та установ, що здійснюють діяльність у галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.

 6. Користуватися в установленому порядку статистичними та іншими матеріалами МОЗ України, ГУОЗ ЛОДА, органів статистики тощо.

 7. Контролювати виконання нормативно-правових актів з відповідної спеціальності в системі лікувально-профілактичних закладів та установ охорони здоров'я області.

 8. У стосунках з медичними установами та закладами України та з міжнародними організаціями з питань, що стосуються профільної служби за дорученням ГУОЗ ЛОДА, виступати його офіційним представником.

 9. Надавати пропозиції щодо призначення та звільнення відповідних позаштатних спеціалістів районів (міст) з профільної спеціальності.

 10. Подавати до ГУОЗ ЛОДА клопотання про заохочення та накладання стягнень щодо окремих фахівців,а також, при необхідності, проведення переатестації;

 11. Бути членом тимчасових комісій, робочих груп, які розглядають або вивчають профільні питання.

 12. Брати участь у перевірках роботи відповідної служби лікувально-профілактичних закладів області, розробляти заходи щодо усунення виявлених недоліків.

 13. За погодженням із заступниками начальника ГУОЗ ЛОДА проводити наради із районними та міськими спеціалістами засідання лікарських товариств, семінарів, науково-практичних конференцій за участю співробітників науково-дослідних інститутів, провідних фахівців медичної галузі.

 14. Систематично вдосконалювати свій кваліфікаційний рівень за спеціальністю, а також із питань організації та управління охороною здоров’я.

 15. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби регіону.

 16. Отримувати доплату за виконання покладених на нього обов’язків у розмірі до 50% посадового окладу за основним місцем праці на основі наказу ГУОЗ ЛОДА в межах виділених асигнувань.

 17. Брати участь у проведені медичної експертизи та відбору профільних хворих на санаторно-курортне лікування.

 18. Рекомендувати до затвердження персональний склад координаційної ради при Головному позаштатному спеціалісті з профільної спеціальності.

 19. Готувати резерв на посаду головного позаштатного спеціаліста за відповідним профілем.

Вносити пропозиції з:

 1. організаційно-методичних питань профілактики, діагностики та лікування захворювань за профілем;

 2. основних напрямків поточного і перспективного розвитку первинної, спеціалізованої та високоспеціалізованої медичної допомоги області з врахуванням потреби населення, досягнень медичної науки та впровадження їх у практику лікувально-профілактичних закладів;

 3. щодо забезпечення галузі лікарськими засобами, апаратурою, устаткуванням та виробами медичного призначення;

 4. організації і проведення науково-практичних конференцій, з’їздів та нарад тощо;

 5. підготовки відповідних медичних кадрів та їх атестації.

 

6. Відповідальність головного позаштатного спеціаліста.

Головний позаштатний спеціаліст несе відповідальність за виконання своїх професійних обов’язків відповідно до цього Положення та чинного законодавства України

Заступник начальника ГУОЗ ЛОДА –
начальник управління організації  
медичної допомоги населенню   І.В.Микичак                                   


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації