Поиск по базе сайта:
Положення про Головне управління охорони здоров\

Положення про Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації
Скачати 77.43 Kb.
НазваПоложення про Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації
Дата конвертації10.11.2012
Розмір77.43 Kb.
ТипПоложення

Положення про Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації

Дане положення розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 року № 1845 “Про затвердження типового положення про управління охорони здоров'я обласної, Севастопольської міської державної адміністрації та головне управління охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації (із змінами, внесеннями згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 1446 (1446-2002-н) віл 26.09.2002 року".

1. Головне управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації (далі - головне управління) є структурним підрозділом Львівської обласної держадміністрації, та є підзвітним і підконтрольним Голові Львівської облдержадміністрації та МОЗ України.

2. Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами МОЗ України. розпорядженнями Голови Львівської облдержадміністрації, актами відповідного органу місцевою самоврядування, прийнятими у межах його компетенції, а також цим положенням.

3. Основним завданням головного управління є:

забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я;

прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

здійснення заходів, спрямованих па запобігання інфекційних захворювань, епідемій і на їх ліквідацію;

організація надання медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи;

забезпечення виконання актів законодавства у галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог. спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно–епідемічного благополуччя населення, а також додержання нормативів професійної діяльності у галузі охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичною обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

4. Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

1) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку території та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд обласній держадміністрації та забезпечує їх виконання;
2) У межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-еконо.мічного розвитку відповідної території;
3) вивчає стан злоров'я населення, вживає заходів по запобіганню і зниженню захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
4) в установленому законодавством порядку надає МОЗ необхідну інформацію, документ та матеріали;
5) здійснює на основі галузевих медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надасться закладами охорони здоров'я всіх форм власності;
6) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно- курортне лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров'я;
7) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйовані та відселені із зон відчуження. І тих, що проживають па радіаційне забруднених територіях:
8) готує пропозиції, спрямовані на проведення реформ у галузі охорони здоров'я, і подає їх на розгляд відповідній держадміністрації:
9) визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;
10) подає пропозиції та погоджує проекти планів приватизації закладів охорони здоров'я:
11) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я по питаннях надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;
12) є головним розпорядником коштів обласного бюджету в частині фінансування в галузі охорони здоров'я, здійснює фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласною бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
13) сприяє розвитку медичної науки і техніки, реалізації регіональних науково-технічних програм, впроваджу є у практику наукові досягнення та передовий досвід у галузі охорони здоров'я;
14) забезпечує здійснення контролю за підтриманням неналежного санітарною та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних серед населення:
І5) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічною розвитку відповідних територій:
16) проводить в установленому порядку державну акредитацію комунальних закладів охорони здоров'я;
17) разом і відповідними органами бере участь у вирішенні питань про визнання місцевості курортом, установлення меж округів, зон санітарної охорони курортів і визначення їх режиму;
18) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад громадських консультативних громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об’єднань громадян.
19) організовує правове виховання працівників галузі, роз'яснення законодавства про охорону здоров'я.
20) здійснює контроль за діяльністю медичних та фармацевтичних вищих навчальних закладів І – II рівня акредитації, що належать до сфери його управління:
21)визначає потребу у фахівцях спеціальностей для галузі охорони здоров'я, формує державне замовлення та проводить в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;
22) організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху засобів автотранспорту і протипожежного захисту охорони здоров'я;
23) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій:
24) забезпечує у визначений законом термін розгляд звернень громадян та їх об'єднань, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я:
25) проводить роботу пов'язану з розробленням та здійсненням заходів щодо медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються у регіони їх колишнього проживання:
26) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони здоров'я:
27) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я незалежно від форм власності:
28) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на обласну держадміністрацію завдань у галузі охорони здоров'я.

5. Головне управлінця має право:

давати, згідно із законодавством, обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форм власності і громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, у встановленому законом;

залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від Інших структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

використовувати в установленому законодавством порядку кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я;

сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій:

6. Головне управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими виконавчими органами, структурними підрозділами Львівської облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

7. Головне управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Львівської облдержадміністрації за погодженням з МОЗ України.

Начальник головного управління .має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Львівської облдержадміністрації за поданням начальника управління за погодженням з МОЗ України.

8 Начальник головною управління:

здійснює керівництво діяльністю головного управління, несе персональна відповідальність за виконання покладених на управління завдань перед головою Львівської обласної державної адміністрації,

визначає ступінь відповідальності заступників начальника, керівників структурних підрозділів головного управління; видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання:

затверджує положення про структурні підрозділи головного управління і функціональні обов'язки його працівників;

розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання головного управління;

призначає на посади і звільняє з посад працівників головного управління, керівників закладів охорони здоров'я, що знаходяться у прямому підпорядкуванні головного управління;

погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до сфери головного управління відповідних територіальних органів самоврядування;

розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, структуру мережі І ліжковий фонд, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської і статистичної звітності;

має право брати участь у засіданні органів місцевою самоврядування та виступати на них з питань, що належать до його компетенції;

постійно інформує населення про стан виконання повноважень покладених на головне управління, у відповідних засобах масової інформації.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції головного управління, в ньому може утворюватися колегіальний орган у складі начальника головного управління (голова колегіального органу), його заступників (за посадою), а також інших працівників головного управління.
Членом колегіального органу головного управління за посадою є також головний державний санітарний лікар області. До складу колегіального органу можуть входити керівники інших структурних підрозділів Львівської облдержадміністрації, та працівники закладів охорони здоров'я.
Ректор Львівського державного національного медичного університету імені Данила Галицького, голова Львівської обласної організації професійної спілки працівників охорони здоров'я України т а голова Львівського обласного відділення Українського лікарського товариства, можуть бути введенні до складу колегіального органу за їх згодою.
Склад колегії затверджується головою Львівської обласної державної адміністрації за погодженням начальника головного управління.
Рішення колегії проводяться у життя наказами начальника головною управління.

10. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань у головному управлінні можуть утворюватись наукові ради і комісії.
Склад наукових рад і комісій та положення про них затверджує начальник головного управління.

11. Головне управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.
Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників головною управління та видатки на їх утримання визначає голова Львівської облдержадміністрації у межах виділених їй асигнувань.
Кошторис доходів і видатків, штатний розпис головного управління затверджує голова Львівської облдержадміністрації після попередньої їх експертизи у відповідному фінансовому управлінні.

12. Головне управління є юридичною особою, мас самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації