Поиск по базе сайта:
Статут лютівського навчально-виховного комплексу icon

Статут лютівського навчально-виховного комплексу
Скачати 275.99 Kb.
НазваСтатут лютівського навчально-виховного комплексу
Дата конвертації11.09.2013
Розмір275.99 Kb.
ТипДокументи
СТАТУТ

Лютівського навчально-виховного комплексу

(загальноосвітня школа І-ІІ ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Золочівськоїрайонної державної адміністрації

Харківської області

(нова редакція)


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Лютівський навчально-виховний комплекс ( загальноосвітня школа І - II ступенів - дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) Золочівської районної державної адміністрації Харківської області (далі навчально-виховний комплекс) створений у 2010 році на підставі рішення V сесії VI скликання Золочівської районної ради від 31.12.2010 року № 37 на базі Лютівської загальноосвітньої школи І - II ступенів, є комунальною формою власності, знаходиться у спільній комунальній власності сіл, селища Золочівської районної ради Харківської області.

 2. Юридична адреса навчально-виховного комплексу:

62230 Харківська область, Золочівський район, село Лютівка, вулиця Клубна, 6, телефон (057) 64 94-2-47.

 1. Скорочена назва: Лютівський НВК.

 2. Навчально-виховний комплекс є юридичною особою, має гербову печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.5.Засновником навчально-виховного комплексу є Золочівська районна державна адміністрація Харківської області (далі «засновник»).

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування закладу освіти, його матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, встановлює його статус, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування учнів та дітей.

1.6. Навчально-виховний комплекс діє на підставі статуту, який розробляється на основі Положення про навчально-виховний комплекс (загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад) та типового статуту, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

Статут навчально-виховного комплексу затверджується начальником відділу освіти районної державної адміністрації.

Статут закладу реєструється районною державною адміністрацією.

1.7. Головною метою навчально-виховного комплексу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття дошкільної та повної загальної середньої освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового та духовного розвитку.

1.8.Головним завданням навчально - виховного комплексу є:

 • забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність дошкільної та повної загальної середньої освіти;

 • виховання морально і фізично здорового покоління;

 • створення умов для здобуття дітьми дошкільного віку, учнями безперервної дошкільної та загальної середньої освіти в обсязі державних стандартів дошкільної та загальної середньої освіти;

 • забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;

 • створення сприятливих умов для самовираження особистості дітей та учнів, розвиток їх творчих здібностей та нахилів у різних видах діяльності, формування морального, психічного, фізичного розвитку; набуття ними соціального досвіду;

 • надання вихованцям, учням можливості для реалізації індивідуальних творчих потреб;

 • підготовка дітей, учнів до життя та діяльності в умовах ринкових відносин;

 • виховання громадян України;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського та інших народів і націй;

 • формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

 • виховання в дітей та учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини;

 • розвиток особистості вихованців та учнів, їх здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

 • реалізація права дітей на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей та учнів;

 • створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.9.Навчально-виховний комплекс у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про навчально-виховний комплекс, іншими законодавчими актами України,постановами Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування та власним Статутом.

^ II. Створення, комплектування та організація діяльності навчально-

виховного комплексу

2.1 Навчально-виховний комплекс складається з двох підрозділів - дошкільного та шкільного.

Дошкільний підрозділ забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти ( Базового компонента дошкільної освіти) та обов'язкову дошкільну освіту дітей старшого дошкільного віку.

Шкільний підрозділ забезпечує відповідний рівень загальноосвітньої підготовки учнів згідно з вимогами Державного стандарту загальної середньої освіти. У складі шкільного підрозділу можуть бути класи з поглибленим вивченням окремих предметів, групи продовженого дня.

2.2. Кількість дошкільних груп, класів, груп продовженого дня у навчально-виховному комплексі встановлюється засновником на підставі нормативів їх наповнюваності, затверджених Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та за погодженням з районною санітарно-епідеміологічною станцією, з урахуванням наявності приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для організації життєдіяльності дітей та здійснення навчально-виховного процесу відповідно до кількості поданих заяв батьків або осіб, які їх замінюють, про зарахування до навчально-виховного комплексу.

2.3 Групи та класи формуються з урахуванням демографічної ситуації, а в разі, коли кількість учнів менша за визначену нормативами їх наповнюваності - організовують заняття за індивідуальною формою навчання.

До різновікової групи дошкільного підрозділу зараховуються діти віком від 1,5 років до 6(7), наповнюваність становить до 15 дітей, в літній оздоровчий період - до 15 дітей.

2.4. З урахуванням потреб населення та місцевих умов засновник приймає рішення про створення груп продовженого дня та перебування дітей дошкільного віку за короткотривалим режимом.

2.5. З урахуванням освітніх запитів населення, кадрового забезпечення та матеріально-технічної і методичної бази навчально-виховний комплекс організує навчання в старшій школі за одним або кількома профільними напрямами.

2.6. Індивідуальне навчання та навчання екстерном у закладі організовуються відповідно до положень про індивідуальне навчання та екстернат у системі загальної середньої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України.

2.7. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у навчально-виховному комплексі здійснюється згідно з нормативами, встановленими Міністерством освіти і науки України.

2.13. Зміст дошкільної освіти у дошкільному підрозділі навчально- виховного комплексу визначається Базовим компонентом дошкільної освіти та реалізується згідно з Державною програмою, обласними, авторськими програмами, навчально-методичними посібниками, затвердженими Міністерством освіти і науки України, у шкільному підрозділі навчально- виховний процес здійснюється відповідно до робочого навчального плану, складеного на основі Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України згідно з навчальними програмами, підручниками, посібниками, що мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України та забезпечують виконання навчально-виховних завдань на кожному ступені навчання відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

Дошкільний підрозділ навчально-виховного комплексу працює за таким пріоритетним напрямом: гуманітарний.

У робочому навчальному плані навчально-виховного комплексу з урахуванням його типу та профілю навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

Робочі навчальні плани затверджуються відділом освіти районної державної адміністрації.

Експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани погоджуються з Міністерством освіти і науки України за поданням відділу освіти державної адміністрації.

2.14. Навчально-виховний процес може здійснюватися за груповою та індивідуальною формою навчання.

2.15. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчально-виховний комплекс за погодженням з відповідним органом управління освітою створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.16. Навчально-виховний комплекс може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України та порядку надання платних послуг затвердженим Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів та Міністерством економіки.

2.17. Навчальний рік у навчально-виховному комплексі починається 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року, а в дошкільному підрозділі - починається 1 вересня, закінчується 31 травня наступного року оздоровчий період - з 1 червня по 31 серпня.

2.18. Структура навчального року (тривалість навчальних занять, поділ на чверті, семестри (триместри) та режим роботи встановлюються навчально-виховним комплексом у межах часу, передбаченого робочим навчальним планом, за погодженням з відповідним органом управління освітою.

2.19. Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.20. Тривалість уроків становить: у 1-х класах - 35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-9-х - 45 хвилин, у дошкільному підрозділі - тривалість занять становить: у ясельній підгрупі - 15 хв. у молодшій підгрупі 15-20 хв., у середній підгрупі - 20-25 хв., у старшій підгрупі 25-30 хв. Заняття з фізичного виховання тривають від 20 до 40 хв. в залежності від віку дітей.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації та державної санітарно- епідеміологічної служби.

2.21. Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

2.22. Навчально-виховний комплекс може обрати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.23.Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не

менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин, у дошкільному підрозділі - 10 хвилин між заняттями.

  1. Розклад уроків складається відповідно до робочого навчального плану навчально-виховного комплексу з дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог і затверджується керівником закладу та погоджується з районною санітарно-епідеміологічною станцією.

  2. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством).

  3. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом , дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

  4. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням вимог навчальних програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

^ III. Оцінювання навчальних досягнень учнів

  1. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів навчально- виховного комплексу визначаються Міністерством освіти і науки України.

  2. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

  3. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради навчально- виховного комплексу може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  4. Навчально-виховний комплекс може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учнів за погодженням з відділом освіти районної державної адміністрації. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  5. Навчання у випускних (4-х, 9-х класах закладу завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються Міністерством освіти і науки України.

В окремих випадках учні за станом здоров'я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров'я.

  1. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та згодою батьків (осіб, які їх замінюють) направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками зазначеної консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціальних школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

  2. Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

  3. За результатами навчання учням (випускникам) видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту. Зразки документів про базову загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

  4. Учням, які закінчили основну школу (9-й клас), видається свідоцтво про базову загальну середню освіту.

Свідоцтво про базову загальну середню освіту дає право на вступ до * школи III ступеня, професійно-технічного навчального закладу, вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації.

3.10. Випускникам 9-х, класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

Учні, які не отримали документи про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

3.11.3а відмінні успіхи в навчанні учні 2-8-х, класів можуть нагороджуватися похвальним листом "За високі досягнення у навчанні. За відмінні успіхи в навчанні випускникам закладу II ступеня видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється Міністерством освіти і науки України.

3.12. Свідоцтва про базову загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книзі обліку та видачі свідоцтв про базову загальну середню освіту.

Контроль за дотриманням порядку видачі випускникам свідоцтв, похвальних листів здійснюється Міністерством освіти і науки України, іншими центральними органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить навчально-виховний комплекс, відділом освіти районної державної адміністрації.

^ IV. Виховний процес у навчально-виховному закладі

  1. Виховання учнів у навчально-виховному комплексі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

  2. Цілі виховного процесу визначаються на основі принципів, закладених у Конституції та законах України, інших нормативно-правових актах.

  3. Забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в < агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

  1. Дисципліна в навчально-виховному комплексі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та власного статуту.

Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів та вихованців забороняється.

^ V. Учасники навчально-виховного процесу

  1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчально-виховному комплексі є учні, вихованці, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти , фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

  2. Статус, права та обов'язки учасників навчально-виховного процесу, їх права та обов'язки визначаються Законами України "Про освіту" ,"Про загальну середню освіту" , «Про дошкільну освіту» іншими актами законодавства, Положенням про навчально-виховний комплекс, власним статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

  3. Учень та вихованець - особа, яка навчається і виховується в навчально- виховному комплексі.

  4. Учні закладу мають гарантоване державою право на:

 • доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти у закладі; вибір певного закладу, форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять; безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновлювальною та лікувально- оздоровчою базою закладу;

 • участь в різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

 • отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

 • перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

 • участь в роботі органів громадського самоврядування закладу; участь в роботі добровільних самодіяльних об'єднань, творчих студій, клубів, гуртків, груп за інтересами тощо;

 • повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

 • захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насильства, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права, принижують честь і гідність.

  1. Вихованці мають гарантоване право на :

 • безоплатну дошкільну освіту;

 • безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання та навчання;

 • захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

 • безоплатне медичне обслуговування;

 • захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

 • здоровий спосіб життя. 5.5. Учні зобов'язані:

 • оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • підвищувати свій загальний культурний рівень; брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом навчально-виховного закладу, власним статутом;

 • дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, '

 • поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

 • виконувати вимоги педагогічних та інших працівників відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

 • брати участь у різних видах трудової діяльності;

 • дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

 • дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

 • дотримуватися правил особистої гігієни.

  1. Учні залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

  2. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов'язків, порушення статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до закону.

  3. Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я якої дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

  4. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

  5. Призначення на посаду, звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу, інші трудові відносини регулюються законодавством про працю, Законом України "Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів, вихователів визначається відповідно до законодавства керівником навчально-виховного комплексу і затверджується відділом освіти районної державної адміністрації.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

  1. Керівник навчально-виховного комплексу призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками, права та обов'язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та власним статутом.

  2. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків крім випадків, передбачених законодавством.

Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, здійснюється лише за їх згодою.

  1. Педагогічні працівники підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки України.

За результатами атестації педагогічних працівників визначається їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст І, спеціаліст II, вищої категорії) та може бути присвоєно педагогічне звання "старший учитель", "учитель (вихователь) - методист", "педагог - організатор - методист" та інші.

  1. Педагогічні працівники мають право:

 • самостійно обирати форми, методи, способи навчальної роботи, не шкідливі для здоров'я учнів;

 • брати участь у роботі методичних об'єднань, нарад, зборів та інших органів самоврядування , в заходах, пов'язаних з організацією навчально- виховної роботи;

 • обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації; навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 • проходити атестацію для здобуття відповідної кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;

 • проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

 • вносити керівництву навчально-виховного комплексу і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи:

 • на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

 • об'єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об'єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

 • порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності.

5.15. Педагогічні працівники зобов'язані:

 • дотримуватись педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь- яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також фізичного та психологічного насильства;

 • забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

 • контролювати рівень навчальних досягнень учнів; /

 • нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим Міністерством освіти і науки України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, що їх замінюють, керівника;

 • сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я;

 • виховувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

 • виконувати власний статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору (контракту);

 • брати участь у роботі педагогічної ради;

 • виховувати в учнів, вихованців шанобливе ставлення до батьків, жінок, старших за віком осіб; повагу до народних традицій та звичаїв, духовних і культурних надбань народу;

 • готувати учнів, вихованців до самостійного життя з дотриманням принципів взаєморозуміння, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

 • дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

 • постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

 • виконувати накази і розпорядження керівника навчально-виховного комплексу, органів управління освітою;

 • вести відповідну документацію.

  1. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчально-виховного комплексу, не виконують посадових обов'язків, умови трудового договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

  2. Права і обов'язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, власним статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

  3. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей; створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківського комітету та органів управління освіти;

 • звертатися до органів управління освітою, керівника навчально-виховного комплексу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

 • приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

 • брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази закладу;

 • на захист законних інтересів дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

  1. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

 • створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

 • забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу; поважати честь і гідність дитини та працівників закладу; постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

 • виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

 • виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

  1. У разі невиконання батьками та особами, які їх замінюють, обов'язків, передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

^ VI. Управління навчально-виховним комплексом

  1. Керівництво навчально-виховним комплексом здійснює його директор. Керівником закладу може бути громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

Керівник навчально-виховного комплексу і заступник директора призначаються на посаду та звільняються з посади відділом освіти районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

  1. Керівник навчально-виховного комплексу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів та вихованців;

відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, базового компоненту дошкільної освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог щодо охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог техніки безпеки; розпоряджається в установленому порядку майном закладу; підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об'єднаннями за інтересами;

забезпечує реалізацію права учнів та вихованців на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків; контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів, вихованців;

видає у межах своєї компетенції накази і контролює їх виконання; щороку звітує про свою роботу на загальних зборах колективу.

  1. Для вирішення основних питань діяльності навчально-виховного комплексу створюється колегіальний орган управління - педагогічна рада та органи громадського самоврядування, повноваження яких визначаються положеннями про загальносвітній і дошкльний навчальні заклади та статутом навчально-виховного комплексу.

Керівник навчально-виховного комплексу є головою педагогічної ради.

  1. Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не менш як чотири рази на рік.

  2. Педагогічна рада розглядає питання:

 • удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • планування та режиму роботи навчально-виховного комплексу; варіативної складової робочого навчального плану;

 • переведення учнів до наступного класу і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, / співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами; морального та матеріального заохочення учнів та працівників закладу;

 • морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників закладу за невиконання ними своїх обов'язків;

 • педагогічна рада розглядає також інші питання, пов'язані з діяльністю навчально-виховного комплексу.

  1. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори його колективу, що скликаються не менш як один раз на рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Порядок скликання, повноваження, чисельність, склад загальних зборів колективу визначаються статутом навчально-виховного комплексу і колективним договором. Загальні збори:

 • заслуховують звіт директора про здійснення керівництва навчально- виховним комплексом, голови ради навчально- виховного комплексу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності закладу;

 • обирають раду навчально-виховного комплексу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

 • розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово- господарської діяльності;

 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку навчально-виховного комплексу;

 • підтримують громадські ініціативи щодо удосконалення розвитку навчання і виховання дітей;

 • розглядають пропозиції, скарги, зауваження учасників навчально- виховного процесу, відповідних структурних підрозділів, органів державногоуправління з питань роботи шкільного та дошкільного підрозділів і приймають відповідні рішення;

 • порушують питання про розірвання трудового договору з працівником, який не відповідає посаді, яку займає;

  1. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада навчально-виховного комплексу, діяльність якої регулюється статутом. Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради є правомірним, якщо в ньому беруть участь не менше двох третин її членів.

До складу ради закладу обираються представники педагогічного колективу, учнів школи II ступеня, батьки і громадськість.

Члени піклувальної ради закладу обираються на загальних зборах. Склад піклувальної ради формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів та окремих громадян.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття якісної освіти, зміцнення матеріально- технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально- виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти

6.8. У закладі за рішенням загальних зборів створюється також піклувальна рада, учнівський комітет, батьківський комітет, методичні об'єднання, комісії, асоціації, згідно положень, розроблених і затверджених Міністерством освіти і науки України.

Піклувальна рада вживає заходів до зміцнення матеріально- технічної і навчально-методичної бази, залучення додаткових джерел фінансування закладу, поліпшення умов для організації навчально-виховного процесу, стимулювання творчої праці педагогічних працівників.

^ VII . Організація харчування дітей у дошкільному підрозділі навчально-

виховного комплексу

7.1. Навчально-виховний комплекс забезпечує збалансоване харчування дітей дошкільного віку, необхідне для їх росту і розвитку із дотриманням натурального набору продуктів, визначеного Міністерством охорони здоров'я спільно з Міністерством освіти і науки України за погодженням з Міністерством фінансів України.

  1. У різновіковій групі здійснюється 3-х разове харчування дітей.

  2. Під час оздоровчого періоду в дошкільному підрозділі вводиться другий сніданок перед прогулянкою у вигляді соків і фруктів.

  3. Розмір плати за харчування дітей батьками або особами, які їх замінюють встановлює відділ освіти Золочівської районної державної адміністрації один раз на рік відповідно до статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту» .

7.5 Контроль і державний нагляд за якістю харчування покладаються на засновника, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освітою.

^ VIII. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність

  1. Фінансово- господарська діяльність навчально-виховного комплексу проводиться відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів.

Утримання та розвиток матеріально-технічної бази навчально- виховного комплексу фінансується за рахунок коштів його засновника.

Матеріально-технічна база навчально-виховного комплексу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі.

  1. Майно, закріплене за закладом, належить йому на правах оперативного управління та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

  2. Фінансування закладу здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти районної державної адміністрації відповідно до законодавства.

  3. Фінансово-господарська діяльність закладу проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України ,Законів України "Про освіту" ,"Про загальну середню освіту", «Про дошкільну освіту» та інших нормативно-правових актів.

  4. Джерелами фінансування закладу є:

 • кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

 • доходи від навчально-дослідних ділянок, від передачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

 • благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

 • інші джерела, не заборонені законодавством.

  1. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та органами управління закладу.

  2. Звітність про діяльність закладу ведеться відповідно до законодавства.

^ IX. Міжнародне співробітництво

 1. Заклад за наявності належної матеріально-технічної та соціально- культурної бази, відповідного фінансування має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

 2. Участь закладу у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

^ X. Контроль за діяльністю закладу

  1. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

  2. Державний контроль за діяльністю закладу здійснюють Міністерство освіти і науки України, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать заклад, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування і відділ освіти районної державної адміністрації.

  3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

  4. Позачергова атестація проводиться, як виняток, лише за рішенням Міністерства освіти і науки України за поданням відділу освіти районної державної адміністрації.

  5. Атестованому закладу, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

  6. Заклад, результати діяльності якого умови організації навчально- виховного процесу якого не відповідають установленим державним стандартам, вважається неатестованим. Щодо такого закладу приймається рішення про проведення повторної атестації через один - два роки або зміни типу, реорганізації чи ліквідації відповідно до законодавства.

  7. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) закладу з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально- виховної роботи, але не частіше як два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою закладу, проводяться його засновником відповідно до законодавства.

XI. Реорганізація або ліквідація навчального закладу

11.1. Реорганізація та ліквідація загальноосвітнього навчального закладу здійснюється відповідно до Закону України "Про загальну середню освіту» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації