Поиск по базе сайта:
Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую» icon

Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Скачати 254.22 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Дата конвертації23.05.2013
Розмір254.22 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИРЕГІОНАЛЬНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ


напряму підготовки________ 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування__

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей 7.04010601, 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища, 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування

геологічного факультету

Робоча програма складена __канд. геол. наук, доц. Гарасимчук В.Ю., асист. Бучацька Г.М.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Протокол № _1__ від. “__1__”__вересня____2010__ р.


Завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

_______________________ /___Волошин П.К.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__2___”____вересня____ 2010___ р


Схвалено методрадою геологічного факультету


Протокол № _40__ від. “_16___”__вересня____2010 р.


Голова методради геологічного факультету

_______________________ /___Скакун Л.З.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено

Декан геологічного факультету, проф. М.М. Павлунь

“__17___”_____вересня___ 2010___ р __________________


1. Опис навчальної дисципліни

^

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Регіональна гідрогеологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

^ Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 2

Напрям

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористувння

(шифр, назва)

^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища


5

6

Курсова робота – 1

Семестр

Загальна кількість годин - 247

9-й,10-й

11-й,12-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 1

самостійної роботи студента - 5

^ Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр/спеціаліст


27 год.

22 год.

Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

40 год.

6 год.

^ Самостійна робота

150 год.

189 год.

ІНДЗ: 30 год

Вид контролю: залік, контрольна робота


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 67 год / 180 год

для заочної форми навчання – 28 год / 215 год


^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Мета дисципліни:

забезпечити студента знаннями особливостей гідрогеологічного районування територій і факторів, які визначають характер розповсюдження та умови формування підземних вод.

Завдання:

– встановлення чинників, які визначають умови формування та поширення
типів підземних вод;

– виявлення регіональних закономірностей розповсюдження і умов залягання
підземних вод;

– вивчення принципів і методів оцінки ресурсів підземних вод;

– освоєння методів гідрогеологічного районування та картографування;

– висвітлення особливостей гідрогеологічних структур України;

– вивчення особливостей поширення мінеральних та термальних вод в межах
території України;

– дослідження екологічних характеристик підземних вод.


У результаті вивчення даної дисципліни студент повинен набути наступні показники знань, умінь та навичок :

знання:

 • - геологічної будови;

 • - гідрогеологічних умов території України,

 • - фізичних та геохімічних процесів та явищ, що ведуть до формування різних типів підземних вод,

 • - впливу антропогенних чинників на еколого-геохімічний стан підземних вод;

уміння:

 • - встановлювати генезу та умови формування вод на основі палеогеографічного, палеокліматичного, літолого-фаціального, палеотектонічного, палео- та сучасного гідрогеохімічного, гідродинамічного, гідрогеотермічного, газогідрогеохімічного методів аналізу;

 • - проводити геолого-структурний аналіз,

 • - проводити аналіз ємнісно-фільтраційних характеристик осадових товщ;

 • - використовувати методи статистичного аналізу;

 • використовувати метод картування та районування території;

 • оцінювати ресурси підземних вод у межах окремих територій.

^ 3. Програма навчальної дисципліни


Лекційні заняття

Зміст

Кількість годин

ЗМ 1.1 Теоретичні основи регіональної гідрогеології, класифікації підземних вод

1. Історія зародження регіональної гідрогеології. Предмет, задачі і методи досліджень.

2

2. Основні гідрогеологічні поняття і терміни.

2

3. Класифікації підземних вод.

2

ЗМ 1.2 Принципи районування і типізації гідрогеологічних структур

1. Чинники, що визначають умови формування та характер поширення типів підземних вод.

2

2. Природні водонапірні системи, їхні типи та ознаки.

2

3. Методичні основи та принципи гідрогеологічного районування.

2

4. Типи та ознаки гідрогеологічних структур.

2

ЗМ 2.1. Гідрогеологічні структури України

1. Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн.

2

2. Волино-Подільський артезіанський басейн.

2

3. Причорноморський артезіанський басейн.

2

4. Гідрогеологічні провінції Донецької складчастої області, українських Карпат та Гірського Криму.

2

5. Гідрогеологічна провінція масиву тріщинних вод Українського кристалічного щита.

2

ЗМ 2.2. Геоекологічні характеристики підземних вод України

1. Мінеральні та термальні води України.

2

2. Ресурси та екологічні характеристики підземних вод України.

1

Разом

27Лабораторні заняття

Зміст

Кількість годин

^ ЗМ 1.1 Теоретичні основи регіональної гідрогеології, класифікації підземних вод

1. Польові дослідження. Ознайомлення з гідрогеологічною будовою району шляхом вивчення джерел виходу ґрунтових та підземних вод. Заміри дебітів та температур джерел.

4

2. Дослідження органолептичних характеристик відібраних проб вод.

2

ЗМ 1.2 Принципи районування і типізації гідрогеологічних структур

1. Польові роботи. Дослідження геологічних чинників, що визначають особливості гідрогеологічної структури.

4

2. Польові роботи. Дослідження фізико-географічних та антропогенних чинників, які визначають умови формування і здійснюють вплив на підземні води

4

ЗМ 2.1. Гідрогеологічні структури України

1. Побудова гідрогеологічної картосхеми та профілю структур Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну

4

2. Побудова гідрогеологічної картосхеми та профілю структур Волино-Подільського артезіанського басейну

4

3. Побудова гідрогеологічної картосхеми та профілю структур Причорноморського артезіанського басейну

4

4. Побудова гідрогеологічної картосхеми та профілю структур гідрогеологічних провінцій Донецької складчастої області, українських Карпат та Гірського Криму

4

5. Побудова гідрогеологічної картосхеми та профілю структур Українського кристалічного щита

4

ЗМ 2.2. Геоекологічні характеристики підземних вод України

1. Ознайомлення з методами підрахунку запасів підземних вод.

2

2. Побудова карти запасів підземних вод України.

2

3. Побудова карти поширення та запасів мінеральних вод України.

2

Разом

40^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1.1. “Теоретичні основи регіональної гідрогеології, класифікації підземних вод”.

Тема 1. Історія зародження регіональної гідрогеології. Предмет, задачі і методи досліджень.

14

2
2
10

17

2


14

Тема 2. Основні гідрогеологічні поняття і терміни.

14

2
2
10

17

2


14

Тема 3. Класифікації підземних вод.

14

2
2
10

17

2


14

Разом – зм. модуль1.1

42

6
6
30

51

6


42

Змістовий модуль 1.2. “Принципи районування і типізації гідрогеологічних структур”

Тема 4. Чинники, що визначають умови формування та характер поширення типів підземних вод.

14

2
2
10

16

2


14

Тема 5. Природні водонапірні системи, їхні типи та ознаки.

14

2
2
10

16

2


14

Тема 6.Методичні основи та принципи гідрогеологічного районування

14

2
2
10

16

2


14

Тема 7.Типи та ознаки гідрогеологічних структур.

14

2
2
10

16

2


14

Разом – зм. модуль 1.2

56

8
8
40

64

8


56

Змістовий модуль 2.1. “Гідрогеологічні структури України”

Тема 8. Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн

16

2
4
10

21

1
1

4

14

Тема 9. Волино-Подільський артезіанський басейн

16

2
4
10

21

1
1

4

14

Тема 10. Причорноморський артезіанський басейн

16

2
4
10

21

1
1

4

14

Тема 11. Гідрогеологічні провінції Донецької складчастої області, українських Карпат та Гірського Криму

16

2
4
10

21

1
1

4

14

Тема 12. Гідрогеологічна провінція масиву тріщинних вод Українського кристалічного щита

16

2
4
10

23

2
2

4

14

Разом – зм. модуль 2.1

80

10
20
50

107

6
6

20

70

Змістовий модуль 2.2. “Геоекологічні характеристики підземних вод України”

Тема 13. Мінеральні та термальні води України.

20

2
3
15

23

15

10,5

Тема 14. Ресурси та екологічні характеристики підземних вод України

19

1
3
15

22

15

10,5
^

Разом – зм. модуль 2.2


39

3
6
30

45

210

21
^

Усього годин


217

27
40
150

247

22
6

30

189^ 5. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методичною радою університету, протокол №2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчння конкретної дисципліни.

Зміст самостійної роботи студента складається з таких вдів роботи:

  • підготовка до аудиторних занять;

  • самостійне опрацювання окремих тем навчальної дисципліни;

  • підготовка до усіх видів контролю.

При складанні плану самостійної роботи студента виходили із загального обсягу годин, відведених на самостійне опрацювання, видів самостійної роботи, загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно обґрунтованих норм навчального навантаження.

Студент самостійно опрацьовує запропоновані теми занять.
з/п

Назва теми

Кількість

годин ст./заоч.

1

Ознайомлення із зародженням та розвитком регіональної гідрогеології, її задачами та основними методами досліджень.

10/15

2

Освоєння гідрогеологічних понять і термінів.

10/15

3

Вивчення критеріїв та підходів щодо класифікацій підземних вод.

Класифікація С.А. Щукарєва, О.А. Алєкіна, В.А. Суліна.

10/15

4

Встановлення чинників, що визначають генезис та поширення типів підземних вод: природно-кліматичний, тектонічний, літолого-стратиграфічний, ємнісно-фільтраційний, палеогідрогелогічний, антропогенний.

10/14

5

Ознайомлення із типами водонапірних систем, їхніми характеристиками і особливостями.

10/14

6

Вивчення підходів та основних принципів гідрогеологічного районування.

10/14

7

Ознайомлення із типами гідрогеологічних структур різних рівнів та їхніми ознаками.

10/14

8

Вивчення латеральної та вертикальної гідрогеологічної зональності Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну

10/15

9

Вивчення латеральної та вертикальної гідрогеологічної зональності Волино-Подільського артезіанського басейну

10/15

10

Вивчення латеральної та вертикальної гідрогеологічної зональності Причорноморського артезіанського басейну

10/15

11

Вивчення латеральних та вертикальних гідрогеологічних зональностей гідрогеологічних провінцій Донецької складчастої області, українських Карпат та Гірського Криму

10/15

12

Вивчення латеральної та вертикальної гідрогеологічної зональності гідрогеологічної провінції масиву тріщинних вод Українського кристалічного щита

10/15

13

Ознайомлення з типами, бальнеологічними особливостями і поширенням мінеральних та термальних вод України

15/17

14

Вивчення ресурсів підземних вод та їхнього екологічного стану.

15/16
Разом

150/189^ 6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом семестру студенти виконують індивідуальні завдання, які є невід’ємною частиною навчальної роботи.

Індивідуальні завдання виконуються за рахунок годин, виділених на опрацювання курсових робіт.


Рекомендовані теми курсових робіт:

 1. Регіональна гідрогеологія. Основні завдання та методи досліджень.

 2. Типи водонапірних систем та їхні особливості.

 3. Фактори, що визначають походження та поширення підземних вод.

 4. Методи та підходи щодо гідрогеологічного районування.

 5. Типи гідрогеологічних структур України і їхні характеристики.

 6. Гідрогеологічні умови Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну.

 7. Гідрогеологічні умови Волино-Подільського артезіанського басейну.

 8. Гідрогеологічні умови Причорноморського артезіанського басейну.

 9. Підземні води гідрогеологічної провінції Донецької складчастої області.

 10. Підземні води гідрогеологічної провінції українських Карпат.

 11. Підземні води гідрогеологічної провінції Гірського Криму.

 12. Гідрогеологічні умови масиву тріщинних вод Українського кристалічного щита.

 13. Типи мінеральних вод та їхні характеристики.

 14. Бальнеологічні характеристики мінеральних вод та їхніх компонентів.

 15. Мінеральні води України.

 16. Мінеральні води без специфічних компонентів і властивостей.

 17. Вуглекислі мінеральні води.

 18. Залізисті мінеральні води.

 19. Кременисті мінеральні води.

 20. Сульфідні мінеральні води.

 21. Мінеральні води з підвищеним вмістом органічної речовини.

 22. Йодні та бромні мінеральні води.

 23. Радіоактивні мінеральні води.

 24. Термальні води.

 25. Лікувальні грязі та їхні особливості.

 26. Еколого-гідрогеологічний стан підземних вод України.

 27. Вплив сільського господарства на стан підземних вод.

 28. Вплив гірничо-видобувної промисловості на стан підземних вод.

 29. Вплив нафтогазовидобутку на стан підземних вод.

 30. Ресурси підземних вод України.^ 7. Методи контролю


Контроль знань з дисципліни викладач оцінює згідно-кредитно-модульної системи за 100-бальною шкалою.

Контроль виконання курсової роботи включає поточний контроль за виконанням розрахунків за трьома розділами та захист перед комісією. Оцінка виконання та захисту курсової роботи проводиться за 100-бальною шкалою.


^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Приклад розподілу балів, які отримують студенти (для заліку)


Поточне тестування та самостійна робота

Сума

ЗМ 1

ЗМ 2

ЗМ 3

ЗМ 4

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100

5

5

5

5

5

5

5

10

10

10

10

10

10

5


Примітки: ЗМ 1 – змістові модулі

Т1, Т2 ... Т14 – теми змістових модулів.

Приклад розподілу балів, які отримують студенти за виконання курсової роботи


Пояснювальна записка

Ілюстративна частина

Захист роботи

Сума

до 25

до 25

до 50

100


Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою (для заліків).

Шкала оцінювання: вузу, національна та ECTS


Оцінка ECTS

Оцінка в балах

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка, оцінка з диференційованого заліку


Залік

А

90 – 100

5

Відмінно
Зараховано


В

81-89

4

Дуже добре

С

71-80

Добре

D

61-70

3

Задовільно

Е

51-60

ДостатньоПротягом семестру проводиться не менше двох модулів. Максимальна кількість балів, яка встановлюється для цих видів контролю, а також відповідність оцінок FX та F у шкалі ECTS, у балах та національній шкалі визначається Вченими радами факультету.


^ 9. Методичне забезпечення


1. Підручники, навчальні посібники, методичні вказівки, наукова література.

2. Опорні конспекти.

2. Нормативні документи.

3. Ілюстративні матеріали.

5.Інтернет-ресурси.


^ 10. Рекомендована література


Базова

1. Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України. Навч. посібник. – К.: Фірма Інкос, 2009. – 613 с.

2. Руденко Ф.А. Гідрогеологія Української РСР. – К.: Вища школа, 1972. –174 с.

3. Кирюхин В.А., Толстихин Н.И. Региональная гидрогеология. Учебник для ВУЗов -М.: Недра, 1987 -382 с.

4. Маков К.И. Подземные воды Украинской ССР. – Изд. АН УССР, 1947. –410 с.


Допоміжна

5. Шестопалов В.М., Сухоребрый А.А. и др. Водообмен в гидрогеологических структурах Украины. Водообмен в естественных условиях. К.: Наукова думка, 1989 -288 с.

6. Підземні води західних областей України / Під ред. К.С. Гавриленко, О.Д. Штогрин. К.: Наукова думка, 1968. – 314 с.

7. Камзист Ж.С., Коротких І.В. Збірник задач і вправ з інженерної геології, гідрогеології та охорони довкілля. – К.: Основа, 2002.

8. Питьева К.Е., Брусиловский С.А. и др. Практикум по гидрохимии. – М.: Изд. Моск. ун-та, 1984. – 254 с.


11. Інформаційні ресурси


1. Львівська наукова бібліотека ім.. Стефаника НАН України

2. Львівська обласна наукова бібліотека.

3. Центральна науково-технічна бібліотека Львівського ЦНТІ.

4. Інтернет-ресурси:

www.ukrstat.gov.ua

uk.wikipedia.org

zakon.rada.gov.ua

nature.org.ua

www.menr.gov.ua


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації