Поиск по базе сайта:
Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую» icon

Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Скачати 221.08 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Дата конвертації23.05.2013
Розмір221.08 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________ 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування__

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей__ 7.04010601, 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища, 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокристування

геологічного факультету

Робоча програма складена __канд. геол.-мінерал. наук Харкевич В.В.________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Протокол № _1__ від. “__31__”__серпня____2011__ р.


Завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

_______________________ /___Волошин П.К.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__31___”____серпня____ 2011___ р


Схвалено методрадою геологічного факультету


Протокол № ______ від. “_______”__вересня____2011 р.


Голова методради геологічного факультету

_______________________ /___Скакун Л.З.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено

В.о. декана геологічного факультету, доц. В.В. Фурман

“________”_____вересня___ 2011___ р __________________

 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 3,0


^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Модулів – 4

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Дисципліни самостійного вибору студента.

Цикл природничо-наукової

підготовки

^ Рік підготовки

4-й

Змістових модулів – 14

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин: 108


VIІ

^ Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год;

самостійної роботи студента – 3,8 год

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


32

Лабораторні заняття, год

16

^ Самостійна робота, год

60

Вид контролю

Залік

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди-

відуальної роботи становить: 44 % : 56 % (48:60).


 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити випускника вищого навчального закладу із ступенем бакала­вра загально-природничими і, зокрема, теоретичними і практичними знаннями щодо вивчення методик гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень, за допомогою якої можна вивчити, оцінити і прогнозувати негативні змін екологічного стану геологічного середовища та розробити рекомендації з попередження (мінімізації) негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов’язані з ним інші складові частини довкілля.

Завдання: систематичне викладення таких методик:

 • гідрогеологічна зйомка;

 • дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів;

 • гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах;

 • гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти;

 • гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами;

 • гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв;

 • гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин;

 • гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель;

 • гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод;

 • гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання;

 • гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод;

 • вивчення і прогноз режиму підземних вод;

 • методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів;

 • методика інженерно-геологічних досліджень.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати методики:

 • Гідрогеологічна зйомка;

 • Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів;

 • Гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах;

 • Гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти;

 • Гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами;

 • Гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв;

 • Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин;

 • Гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель;

 • Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод;

 • Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання;

 • Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод;

 • Вивчення і прогноз режиму підземних вод;

 • Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів;

 • Методика інженерно-геологічних досліджень.

Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

- складати гідрогеологічну карту та гідрогеологічний розріз;

- визначати гідрогеологічні параметри за результатами відкачок;

- визначати можливість водовідбору із водозабору та розраховувати зони санітарної охорони для конкретних водозаборів;

- здійснювати оцінку ураженості території небезпечними геологічними процесами та явищами;

- складати інженерно-геологічний розріз. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Гідрогеологічна зйомка

Тема 1. Гідрогеологічна зйомка.

 1. вивчення, опис і картування джерел, колодязів і бурових свердловин;

 2. вивчення поверхневих водойм і водостоків;

 3. опис і картування фізико-геологічних явищ, що пов’язані з діяльністю підземних вод: карстоутворення, суфозії, зсувів, заболоченості;

 4. відбір проб поверхневих і підземних вод для хімічного аналізу;

 5. опис місцевості між точками спостережень;

 6. гідрогеологічна карта, розріз, умовні позначення;

 7. гідрогеологічні підрозділи (водоносні горизонти, комплекси і водотривкі породи та товщі);

 8. водопрояви (водопункти) і водозабірні споруди;

 9. гідрогеодинамічні показники;

 10. хімічний склад підземних вод;

 11. гідрогеологічне районування.


ЗМ 2.1. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів

Тема 2. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів.

1. Пробні, дослідні і дослідно-експлуатаційні відкачки.

2. Визначення коефіцієнта водопровідності за даними одиночних відкачок.

3. Метод Джейкоба.

4. Визначення напряму підземного потоку по трьом точкам.

5. Визначення дійсної швидкості руху підземних вод.


ЗМ 2.2. Гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах

Тема 3. Гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах.

 1. Показники наявності покладів нафти та газу; наявність нафти та газу; показники умов формування скупчень нафти та газу; показники умов збереження та руйнування нафти й газу; наявність пасток нафти й газу;

 2. Головні завдання гідрогеологічних досліджень під час підготовки та введення в експлуатацію нафтогазових покладів;

 3. Гідрогеологічні дослідження, пов'язані з розробкою нафтогазових покладів.


ЗМ 2.3. Гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти

Тема 4. Гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти.

1) вивчення геологічної будови і гідрогеологічних умов району, де намічається підземний скид, з метою виявлення можливих поглинальних горизонтів і загальної їх оцінки;

2) вивчення дослідних свердловин для встановлення їх прийомистості і визначення гідрогеологічних параметрів проникливих пластів, що намічаються до скиду;

3) лабораторні дослідження (визначення фізичних і водних властивостей проникливих порід і впливу на них фільтруючих стічних вод, визначення фізичних властивостей і проникливості водотривких порід, що утворюють покрівлю і підошву поглинальних горизонтів, спеціальні фізико-хімічні дослідження з метою вивчення взаємодії промстоків і пластових вод, розробка методів боротьби з корозією, з відкладами осадів у тубах та ін.);

4) гідрогеологічні розрахунки, в результаті яких встановлюється необхідна кількість поглинаючих свердловин, прийомістість, що очикується, необхідний тиск при закачуванні, а також відсутність загрози забруднення вод, які придатні для використанні, за рахунок води, що закачується.


ЗМ 2.4. Гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами

Тема 5. Гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами.

 1. Метод штучного підземного розчинення соляних покладів.

 2. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації сірчаних родовищ методом ПВС.

 3. Гідрогеологічні дослідження при підземному вилуговуванні рудних покладів.


ЗМ 2.5. Гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв

Тема 6. Гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв.

 1. Гідрогеологічні дослідження при проектуванні і будівництві гідротехнічних споруд для систем водопостачання.

 2. Склад й об'єм гідрогеологічних робіт.


ЗМ 2.6. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин

Тема 7. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин.

 1. Гідрогеологічні дослідження при пошуково-розвідувальних роботах та розробці родовищ твердих корисних копалин.

 2. Види та об'єми гідрогеологічних досліджень.

 3. Комплекс гідрогеологічних досліджень.


ЗМ 2.7. Гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель

Тема 8. Гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель.

 1. Задачі гідрогеологічних досліджень є спільними для різних видів меліорації земель.

 2. Головні стадії гідрогеологічних досліджень.

 3. Гідрогеологічні дослідження в період будівництва та експлуатації систем зрошення або осушення.

 4. Особливості стаціонарних спостережень за режимом та балансом підземних вод для потреб зрошення.

 5. Зміст, склад та методика гідрогеологічних досліджень для потреб зрошення.

 6. Гідрогеологічні дослідження по вивченню режиму, водного та сольового балансів підземних вод.


ЗМ 2.8. Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод

Тема 9. Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод.

 1. Мінеральні (лікувальні), промислові, термальні води та їх дослідження.


ЗМ 3.1. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання

Тема 10. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання.

 1. Гідрогеологічні дослідження джерел водопостачання.

 2. Експлуатаційні запаси.

 3. Гідродинамічні, гідравлічні, балансові та метод гідрогеологічних аналогів.

 4. Родовища підземних вод.


ЗМ 3.2. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод

Тема 11. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод.

 1. Виявлення та оцінку хімічного й санітарно-бактеріологічного складу підземних вод у природних умовах їх залягання.

 2. Прогнозування зміни якості підземних вод під час їх експлуатації (в умовах порушеного режиму);

 3. Гідрогеологічне обґрунтування організації й підтримки зон санітарної охорони водозаборів з метою забезпечення необхідної якості підземних вод при їх експлуатації.

ЗМ 3.3. Вивчення і прогноз режиму підземних вод

Тема 12. Вивчення і прогноз режиму підземних вод.

 1. Виявлення умов формування підземних вод (оцінка живлення, розвантаження та впливу окремих режимоутворюючих факторів і процесів, визначення елементів водного балансу).

 2. Вивчення закономірностей змін в часі природного живлення підземних вод.

 3. Встановлення закономірностей формування водного, сольового і теплового балансів підземних вод та використання їх для прогнозів режиму підземних вод.

 4. Регіональне вивчення природного режиму підземних вод в якості фону для аналізу і прогнозу порушеного режиму підземних вод на локальних ділянках.

 5. Оцінка фільтраційних властивостей і граничних умов водоносних горизонтів.

 6. Проектування і створення відомчої спостережної мережі на об’єктах.

 7. Спостереження за рівнем і витратами підземних вод.

 8. Баланс підземних вод.


ЗМ 4.1. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів

Тема 13. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів.

 1. Методи вивчення небезпечних інженерно-геологічних процесів (моніторинг НЕГП).

 2. Характеристика видів і складу робіт при веденні моніторингу зсувних процесів на ділянках I, II, III категорій.

 3. Головні заходи щодо запобігання активізації зсувів, карсту, яружної ерозії.

 4. Оцінка ураженості території небезпечними геологічними процесами та явищами.ЗМ 4.2. Методика інженерно-геологічних досліджень

Тема 14. Методика інженерно-геологічних досліджень.

1. Мета, задачі, обсяги, попередні дослідження району, детальні інженерно-геологічні дослідження на будівельній площі, розвідувальні роботи, геофізичні методи досліджень, лабораторні дослідження, польові дослідні роботи, інженерно-геологічний звіт.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

лабораторні

заняття

самостійна робота,

у т.ч. ІНДЗ

ЗМ 1.1. Гідрогеологічна зйомка

1. Гідрогеологічна зйомка

32

4

8

20

ЗМ2.1. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів,

ЗМ2.2. Гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах,

ЗМ2.3. Гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти,

ЗМ2.4. Гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами,

ЗМ2.5. Гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв,

ЗМ2.6. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин,

ЗМ2.7. Гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель,

ЗМ2.8. Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод

2. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів.

3. Гідрогеологічні дослідження в глибоких свердловинах.

4. Гідрогеологічні дослідження при скиду промислових стоків у поглинаючі горизонти.

5. Гідрогеологічні дослідження при розвідці і розробці родовищ корисних копалин геотехнологічними методами.

6. Гідрогеологічні дослідження для різних видів будівництв.

7. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці та розробці родовищ твердих корисних копалин.

8. Гідрогеологічні дослідження з метою меліорації земель.

9. Гідрогеологічні дослідження при пошуках і розвідці мінеральних (лікувальних), промислових та термальних вод.

30

18

2

10

ЗМ3.1. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і

експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання,

ЗМ3.2. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й

прогнозом якості підземних вод,

ЗМ3.3. Вивчення і прогноз режиму підземних вод

10. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання.

11. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод.

12. Вивчення і прогноз режиму підземних вод

26

6

-

20

ЗМ4.1. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів,

ЗМ4.2. Методика інженерно-геологічних досліджень

13. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів.

14. Методика інженерно-геологічних досліджень

20

4

6

10

Усього годин

108

32

16

60


^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Складання гідрогеологічної карти та гідрогеологічного розрізу.

8

2

Визначення гідрогеологічних параметрів за результатами відкачок.

2

3

Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони.

*

4

Здійснення оцінки ураженості території небезпечними геологічними процесами та явищами.

2

5

Складання інженерно-геологічного розрізу.

4

Примітка *Кількість годин по темі п.3 визначає викладач, відповідно по пп..1, 2, 4, 5 можуть бути зміни в кількості годин


^ 6. Самостійна робота

“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, нормативними документами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Моніторинг довкілля” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій і лабораторних занять;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

ЗМ 1.1. Гідрогеологічна зйомка

Тема 1. Гідрогеологічна зйомка. Складання фрагменту гідрогеологічної карти та гідрогеологічного розрізу за даними паспорту гідрогеологічної свердловини

10

ЗМ2.1. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів

Тема 2. Дослідно-фільтраційні роботи для визначення гідрогеологічних параметрів. Визначення гідрогеологічних параметрів за результатами відкачок методом Джейкоба

5

ЗМ3.1. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і

експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання,

ЗМ 3.2. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й

прогнозом якості підземних вод

Тема 10. Гідрогеологічні дослідження при пошуках, розвідці і експлуатації родовищ підземних вод для водопостачання.

Тема 11. Гідрогеологічні дослідження в зв'язку з оцінкою й прогнозом якості підземних вод.

Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом та розрахунок зони санітарної охорони.

10

ЗМ4.1. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів,

ЗМ4.2. Методика інженерно-геологічних досліджень

Тема 13. Методика вивчення сучасних небезпечних інженерно-геологічних процесів.

Тема 14. Методика інженерно-геологічних досліджень.

Складання інженерно-геологічного розрізу та оцінка стійкості зсувного схилу

5

Підготовка до лекцій і лабораторних робіт

15

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

10

Підготовка до тестових випробувань

5

^ Усього годин

60


7. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Протягом семестру студенти виконують чотири індивідуальних завдань, які є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у формі задач, згідно з запропонованими темами (обсягом 1-5 с. – рисунків та друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за практичним матеріалом.

Теми* індивідуальних завдань:з/п

Назва теми

1

Складання фрагменту гідрогеологічної карти та гідрогеологічного розрізу за даними паспорту гідрогеологічної свердловини.

2

Визначення гідрогеологічних параметрів за результатами відкачок методом Джейкоба.

3

Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом та розрахунок зони санітарної охорони.

4

Складання інженерно-геологічного розрізу та оцінка стійкості зсувного схилу.

*Примітка. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях інформації студенти отримують у викладача


^ 8. Методи контролю


Контроль знань з дисципліни “Методика гідрогеологічних та інженерно-геологічних досліджень” викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Форми контролю: відвідування лекцій, вісім індивідуальних завдань у вигляді задач (у рамках лабораторної та самостійної роботи студента), підсумкове тестування за кожним змістовним модулем, залік.

^ 9. Розподіл балів, які присвоюють студентам


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Тема 1

Тесту-вання

Теми 2-9

Тесту-вання

Теми 10-12

Тесту-вання

1

5

2

10

3

10

25
Модуль 4

ЛР 1–4

ІНДЗ 1-4

Сума

Разом

Теми 13-14

Тесту-вання

4

5

5

30

6

40

75

100


Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:

 • максимальна кількість балів під час оцінювання знань студентів для отримання заліку становить 100 балів;

 • під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS).

Форма підсумкового контролю – залік


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


^ 10. Методичне забезпечення

 1. Базові конспекти лекцій.

 2. Лекції на електронних носіях.

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

^ 11. Рекомендована література

Базова

 1. Я.А.Новосад. Геология и гидрогеология. Киев. “Вища школа”. 1988.

 2. Справочник по инженерной геологи под редакцией М.В.Чуринова. М., “Недра”, 1974.

 3. Методическое руководство по гидрогеологической съемке. М., “Госгеолтехиздат”, 1961.

 4. Справочное руководство гидрогеолога в двух томах под редакцией В.М.Максимова. Л.: Недра, 1979.

 5. С.З. Сайдаковський. Інженерна геологія. Вид. Харківського університету. 1958.

 6. С.В.Корнєєнко. Методика гідрогеологічних досліджень. Основні методи і види гідрогеологічних досліджень: Навч.посібник. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001. - 69 с.


Допоміжна

 1. Google Маps. - URL: http://maps.google.com/

 2. Законодавство України. - URL:

 3. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


12. Інформаційні ресурси

Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись для поглибленого вивчення питання екологічної безпеки  

Оглядові ресурси

http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm

http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації