Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 209.13 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір209.13 Kb.
ТипРобоча програмаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
^ ЕКОЛОГІЧНА ГІДРОГЕОЛОГІЯ
напряму підготовки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
для спеціальностей

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602, 8.04010602

Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія) 

 

 
інституту, факультету, відділення

^ Геологічний факультет
Розробник

кандидат геологічних наук  Волошин П.К..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 Протокол № ___ від.  “____”________________2011 р.

Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології         _____________Волошин П.К.                   

“_____”___________________ 2011 р


Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від.  “____”_____________2011 р.

Голова методичної ради  ___________           Скакун Л.З.

“_____”___________2011 р. 

Погоджено:

В.о.декана геологічного ф-ту ______________ доц.. Фурман В.В.

“____”_____________2011 р.
^

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

(Витяг з робочої програми  навчальної дисципліни)


^ Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів:

Денна форма – 3

Заочна форма - 3,0

Галузь знань

^ 0401 Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

Модулів – 1

Напрям

^ 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)

^ Екологія, охорона навколишнього середовища

4-й

5-й

Загальна кількість годин -108

Семестр

VІІІ-й

Х-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента -2,75

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

32 год.

14 год.

 

Лабораторні

 32 год.

10

Самостійна робота

44 год.

84год.

 
Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 64 : 44 (1,45), заочної форми -24:84 (0,3)

Дисципліна викладається на 4 курсі у 8-му семестрі в обсязі 108 годин, з них лекції 32 годин, лабораторні роботи – 32 годин, самостійна робота – 44 години. Форма підсумкового контролю – залік у 8-му семестрі

.

^ 2. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою викладання дисципліни “Екологічна гідрогеологія” є ознайомлення студентів, що навчаються за ОКР бакалавр екології з основними екологічними проблемами підземної гідросфери, причинами забруднення підземних вод, методами оцінки їх екологічного стану, моніторингом якості підземних вод.

До завдань курсу належить розгляд проблем форування якості підземних вод, ознайомлення з основними видами забруднення, оцінка їх природної захищеності впив різних видів господарської діяльності на екологічний стан вод. Важливим завданням є вивчення питань нормування якості підземних вод як в Україні так і за кордоном, організація системи режимних спостережень за їхнім станом у процесі використання водних ресурсів. Предметом вивчення є сукупність гідрогеологічних об’єктів і процецесів, які впливають на особливості функціонування біоти та здоров’я людини

^ Вимоги до знань та вмінь – після вивчення навчальної дисципліни „Екологічна гідрогеологія” студенти повинні:

знати:

 • головні види забруднення підземних вод;

 • основні джерела забруднення підземних вод

 • причини і наслідки виснаження ресурсів вод;

 • вплив різних видів господарської діяльності на екологічний стан підземних вод;

 • методи оцінки природної захищеності і уразливості підземних вод від забруднення;

 • методи еколого-гідрогеологічного картографування;

 • види моніторингу підземних вод;

 • заходи охорони та раціонального використання підземних вод.


вміти:

 • визначати швидкість і напрямок руху підземних вод;

 • проводити якісну і кількісну оцінку природної захищеності підземних вод;

 • оцінювати якість підземних вод

 • визначати екологічний стан підземних вод;

 • здійснювати прогнози зміни якості вод;

 • розробляти заходи з охорони і раціонального використання підземних вод.^ 3. Програма навчальної дисципліни


Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі.

Нормативна навчальна дисципліна „Екологічна гідрогеологія” є складовою циклу природничо-наукової підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавра екології. Ця дисципліна є базовою для вивчення в подальшому таких дисциплін, як „Екологічна геологія України” Гідроекологія та екологія гідросфери»..


^ Змістовий модуль 1. Підземна гідрофера та її екологічна роль


Тема 1. Екологічна гіідрогеологія – новий науковий напрямок сучасної гідрогеології

Е гідрогеологія як наука. Об’єкт, пред мет, мета і завдання Е гідрогеології, структура та зв’язок її з іншими науками..

Тема 2 Загальні відомості про гідр сферу Земл таі її енологічну роль .. Поняття гідросфе ри. Структура гідро- сфери. Вода в атмосфері. Вода на пове рхні літосфери. Види води у гірських породах. Колообіг води у природі.

Тема 3. Гідрогеоеколологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Загальний стан водних ресурсів у світі та Україні.Види техногенного впливу на природне середовище і підземні води. Цілеспрямовані впливи на підземні води. Непрямі впливи на підземні води. Види забруднення підземних вод. Види носіїв забрудню ючих речовин.. Зв’язок забруднення підземних вод із забрудненням інших складових довкілля.

Тема 4. Нормування якості підземних вод.

Показники якості підземних вод. Поняття ГДК. Фонове забруднення підземних вод. Класифікація підзем них вод за ступенем забруднення. Інтегральний показник забруднення підземних вод. Мікробіологічні показ ники безпеки підземних вод .Органо лептичні показники якості підземних вод. Паразитологічні показники безпеки підземних вод.Токсикологічні показники безпеки підземних вод.

Тема 5 .Природна захищеність підтем них вод та методи її визначення. Основні чинники, що визначають захищеність. Природні чинники захищеності. Техногенні чинникм захищеності. Фізико-хімічні чинники захищеності.Якісна оцінка захищеності ґрунтових вод. Якісна оцінка захищеності артезіанських вод. Кількісна оцінка захищеності ґрунтових і артезіанських вод.


^ Змістовий модуль 2 Техногенні зміни підземної гідросфери, моніториг та управління


Тема 6 Основні види впливу господарської діяльності людини на екологічний стан підземних вод.

Вплив теплових і атомних електростанцій на підземні води.Вплив гідроі термальних станцій на підземні води. Вплив геологорозвідувальних робіт на стан підземних вод. Вплив підземної розробки корисних копалин на підземні води. Вплив кар’є рної розробки корисних копалин. Вплив полігонів твердих побутових відходів на підземні води. Вплив промислових відходів на підземні води. Вплив видобутку нафти і газу на підземні води.Вплив транспорту на підземні води. Вплив сільського господарства на підземнів оди. Вплив міст на підземні води..

Тема 7. Природне і техногенне підтоплення територій

Природні чинникі, що визначають підтоплення. Техногенні чинники, що визначають можливість підтоплення. Методи якіного прогнозу підтоплення. Методи кількісного прогнозу підтоплення

Тема 8. Моніторинг екологічного стану підземних вод.

Поняття гідро екологічного моніторин гу.. ГРегіональний моніторинг. Локаль ний моніторинг. Спеціальний моніто ринг. Фоновий моніторинг. Методи виконання гідро екологічного моніто рингу.

Тема. 9. Заходи із запобігання забруд неню та виснаженню підземних вод. Заходи із запобігання забрудненню підземних вод. Заходи із запобігання виснаженню підземних вод Штучне поповнення запасів підземних вод.методи очистки підземних вод.Управління екологічним станом підземних вод. Управління ресурсами підземних вод.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

лаб

ср

л

лаб

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Підземна гідрофера та її екологічна роль


Тема 1. Екологічна гіідрогеологія – но -вий науковий напря- мок сучасної гідо-

геології

2
4
1

1

7

Тема 2 Загальні відо мості про гідросфер- ру Земл таі її еколо- гічну роль.
2

4

4
1

1

10

. Тема 3. Гідрогеоеко логічні аспекти взає ємодії суспільства і природи
6

4

4
2

1

12

Тема 4.Нормування якості підземних вод.

2

2

4
2

1

8

Тема 5.Природна захищеність підтем них вод та методи її визначення
4

6

6
2

2

10

Разом – зм. модуль1
16

16

22
8

6

47

^ Змістовий модуль 2. Техногенні зміни підземної гідросфери, моніториг та управлінняТема 6. Основні види впливу господарської діяльності людини на екологічний стан підземних вод.
4

4

5
1

1

10

Тема 7. . Природне і техногенне підто плення територій
4

4

6
2

1

10

Розділ 8. . Моніторинг екологічного стану підземних вод.
4

4

6
2

1

10

Розділ. 9. Заходи із запобігання забруд неню та виснажен- ню підземних вод.
4

4

5
1

1

10

Разом – зм. модуль 2
16

16

22
6

4

40
^

Усього годин

32

32

44
14

10

87^ 5. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Визначення екологічної ролі ПВ для різних видів господарювання

4

2

Характеристика видів техногенного впливу на підземні води

4

3.

Оцінка якості питних підземних вод за даними лабораторних досліджень

2

4

Визначення ступеню природної захищеності підземних вод

6

5

Оцінка характеру та інтенсивності впливу різних видів господарських об’єктів на екологічний стан підземних вод

4

6

Визначення ступеню потенційної підтоплюваності територій

4

7

Розробка програми моніторингу підземних вод

4

8

Розробка заходів з поповнення запасів підземних вод

4


^ 6. Самостійна робота


Самостійна робота студента включає виконання таких основних завдань:

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій              та рекомендованих літературних джерел;

- вивчення окремих тем і питань, передбачених для самостійного опрацювання;

- підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт;

- підготовка до написання модульних контрольних робіт;

- робота з пошуковими системами Інтернет.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці, комп’ютерному класі факультету та домашніх умовах.

Контроль за виконанням самостійної роботи і отримання додаткової інформації з тих чи інших питань навчальної дисципліни проводиться на консультаціях, графік проведення яких затверджується на засіданні кафедри і розміщується на дошці оголошень кафедри.

Основні теми і питання, рекомендовані для самостійного опрацювання наведено у таблиці.
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Основні передумови виникнення екологічної гідрогеології. Об’єкт предмет мета, завдання ЕГГ.

4

2

Підземна гідросфера і навколишнє середовище...

4

3

Основні джерела, види забруднення підземних вод та оцінка їх екологічного стану

8

4

Чинники формування природної захищеності ПВ від забруднення, методи оцінки

4

5

Вплив видобутку і переробки корисних копалин на підземні води

5

6

Вплив енергетики, с/г та комунального господарства на ПВ

6

7

Природні і техногенні умови виникнення підтоплення. Підтоплення міст України.

6

8

Комплексний гідро екологічний моніторинг та його складові

5

9

Охорона ПВ та їх раціональне використання

2
Разом

44

Студенти заочної форми навчання самостійно опрацьовують навчальний матеріал за наступними змістовими модулями і темами:

^ Змістовий модуль 1. Підземна гідрофера та її екологічна роль


Тема 1. Екологічна гіідрогеологія – новий науковий напрямок сучасної гідрогеології

Е гідрогеологія як наука. Об’єкт, пред мет, мета і завдання Е гідрогеології, структура та зв’язок її з іншими науками..

Тема 2 Загальні відомості про гідр сферу Земл таі її енологічну роль .. Поняття гідросфе ри. Структура гідро- сфери. Вода в атмосфері. Вода на пове рхні літосфери. Види води у гірських породах. Колообіг води у природі.

Тема 3. Гідрогеоеколологічні аспекти взаємодії суспільства і природи. Загальний стан водних ресурсів у світі та Україні.Види техногенного впливу на природне середовище і підземні води. Цілеспрямовані впливи на підземні води. Непрямі впливи на підземні води. Види забруднення підземних вод. Види носіїв забрудню ючих речовин.. Зв’язок забруднення підземних вод із забрудненням інших складових довкілля.

Тема 4. Нормування якості підземних вод.

Показники якості підземних вод. Поняття ГДК. Фонове забруднення підземних вод. Класифікація підзем них вод за ступенем забруднення. Інтегральний показник забруднення підземних вод. Мікробіологічні показ ники безпеки підземних вод .Органо лептичні показники якості підземних вод. Паразитологічні показники безпеки підземних вод.Токсикологічні показники безпеки підземних вод.

Тема 5 .Природна захищеність підтем них вод та методи її визначення. Основні чинники, що визначають захищеність. Природні чинники захищеності. Техногенні чинникм захищеності. Фізико-хімічні чинники захищеності.Якісна оцінка захищеності ґрунтових вод. Якісна оцінка захищеності артезіанських вод. Кількісна оцінка захищеності ґрунтових і артезіанських вод.


^ Змістовий модуль 2 Техногенні зміни підземної гідросфери, моніториг та управління


Тема 6 Основні види впливу господарської діяльності людини на екологічний стан підземних вод.

Вплив теплових і атомних електростанцій на підземні води.Вплив гідроі термальних станцій на підземні води. Вплив геологорозвідувальних робіт на стан підземних вод. Вплив підземної розробки корисних копалин на підземні води. Вплив кар’є рної розробки корисних копалин. Вплив полігонів твердих побутових відходів на підземні води. Вплив промислових відходів на підземні води. Вплив видобутку нафти і газу на підземні води.Вплив транспорту на підземні води. Вплив сільського господарства на підземнів оди. Вплив міст на підземні води..

Тема 7. Природне і техногенне підто плення територій

Природні чинникі, що визначають підтоплення. Техногенні чинники, що визначають можливість підтоплення. Методи якіного прогнозу підтоплення. Методи кількісного прогнозу підтоплення

Тема 8. Моніторинг екологічного стану підземних вод.

Поняття гідро екологічного моніторин гу.. ГРегіональний моніторинг. Локаль ний моніторинг. Спеціальний моніто ринг. Фоновий моніторинг. Методи виконання гідро екологічного моніто рингу.

Тема. 9. Заходи із запобігання забруд неню та виснаженню підземних вод. Заходи із запобігання забрудненню підземних вод. Заходи із запобігання виснаженню підземних вод Штучне поповнення запасів підземних вод.методи очистки підземних вод.Управління екологічним станом підземних вод. Управління ресурсами підземних вод.


^ 7. Методи контролю


Контроль знань проводиться протягом семестру шляхом оцінювання модульних контрольних робіт, виконання лабораторних робіт, та самостійної роботи студента. за 100-бальною шкалою. Розподіл балів , що нараховуються студентам протягом семестру наведено у таблиці

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Лабо-ратор-ні

Моду

льні

контр.

Су-ма

Змістовий модуль №1

(15 балів)

Змістовий модуль № 2

(15 балів)

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

50

20

100

2

3

3

3

4

4

4

4

3

Т1, Т2… Т9 – теми змістових модулів


^ Оцінювання знань проводиться за таблицею:Оцінка ECTS

Оцінка в балах

Оцінка за національ- ною шкалою


Залік

А

90 – 100

Зараховано

Зараховано


В

81-89

С

71-80

D

61-70

Е

51-60

FX

25 -50^ Не зараховано з мож ливістю повторного складання

F

1 -20

Не зараховано з обо- в’язковим повторним вивченням дисципліни^ 9. Методичне забезпечення

1. Базові конспекти лекцій.

2,Лекції на електронних носіях.

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях


^ 10. Рекомендована література

Базова


1.В.В. Колодій Екологічна гідрогеологія. Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2006. – 94 с.

2.Экологическая гидрогеология. –М.: ИКЦ «Академкнига», 2006. – 397 с.

3. Кукурудза С.І. Гідроекологічні проблеми суходолу. Львів: Вид-во «Світ», 1999. – 230 с.

4. Кукурудза С.І. , Перхач О.Р. Використання та охорона водних ресурсів. Львів Видавн. Центр ЛНУ ім.. Ів. Франка, 2009. 302 с.

5. Петровська М.ирослава. Стандартизація, метрологія і сертифікація довкілля. ЛьвівВидав. Центр ЛНУ ім. Ів. Франка, 20010 . 419 с.


Допоміжна

 1. Методические рекомендации по гидрогеологическим исследованиям и прогнозам для контроля за охраной подземніх вод. М, 1980 . – 85 с.

 2. Петровська Мирослава Гідроекологічний словник. Львів: Видавн. Центр ЛНУ ім.. Ів. Франка,2010. – 139 с11. Інформаційні ресурси


Бібліотеки м. Львова

 1. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 5

 2. Львівська наукова бібліотека ім.. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2

 3. Львівська обласна наукова бібліотека, просп.. Шевченка, 13

.
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації