Поиск по базе сайта:
Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую» icon

Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Скачати 134.05 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Дата конвертації23.05.2013
Розмір134.05 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_______________«ДИНАМІКА підземних вод»_________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________ 6.040103 – Геологія__

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей__ 7.04010601, 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища, 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокристування

геологічного факультету

Робоча програма складена __канд. геол.-мінерал. наук Харкевич В.В.________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Протокол № _1__ від. “__31__”__серпня____2011__ р.


Завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

_______________________ /___Волошин П.К.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__31___”____серпня____ 2011___ р


Схвалено методрадою геологічного факультету


Протокол № ______ від. “_______”__вересня____2011 р.


Голова методради геологічного факультету

_______________________ /___Скакун Л.З.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено

В.о. декана геологічного факультету, доц. В.В. Фурман

“________”_____вересня___ 2011___ р __________________


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Динаміка підземних вод”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 2,0


^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Модулів – 3

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Дисципліни самостійного вибору студента.

Цикл природничо-наукової

підготовки

^ Рік підготовки

4-й

Змістових модулів – 19

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин: 72


VIІ

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год;

самостійної роботи студента – 2,5 год

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


Лекції, год

32

Самостійна робота, год

40

^ Вид контролю

Залік

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди-

відуальної роботи становить: 44 % : 56 % (32:40). 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити випускника вищого навчального закладу із ступенем бакала­вра загально-природничими і, зокрема, теоретичними і практичними знаннями щодо вивчення закономірностей руху води в пористих і тріщинуватих гірських породах, у зв'язку з інженерно-господарською діяльністю людини, за допомогою якої можна обґрунтувати видобуток підземних вод із водозабору гідродинамічним методом з розрахунком зони санітарної охорони і побудуванням “Схеми ЗСО”.

^ Завдання дисципліни: систематичне викладення таких питань:

- основні види і закони руху підземних вод;

- рух підземних вод в однорідних пластах;

- обґрунтування видобутку підземних вод із водозабору гідродинамічним методом;

- розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

- Основні види і закони руху підземних вод;

- рух підземних вод в однорідних пластах;

- обґрунтування видобутку підземних вод із водозабору гідродинамічним методом;

- розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 • Визначати водоприток підземних вод в долину річки;

 • Визначати можливість водовідбору із конкретного водозабору;

 • Розраховувати зони санітарної охорони для конкретних водозаборів.
 1. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Основні види і закони руху підземних вод

Тема 1. Основні види і закони руху підземних вод.

Види руху підземних вод. Основний закон фільтрації (закон Дарсі). Коефіцієнт фільтрації. Коефіцієнт проникливості. Квадратичний закон фільтрації (закон Шезі-Краснопольського).

ЗМ 2.1. Рух підземних вод в однорідних пластах

Тема 2. Рух підземних вод в однорідних пластах.

Різні види потоків підземних вод (грунтові води в долинах річок, грунтові води у флювіогляціальних відкладах, грунтові води в передгірських утвореннях, грунтові води в сухих степах, і напівпустелях). Основні елементи потоку (лінії току і лінії рівних напорів, п’єзометричний напір, ухил поверхні підземних вод – напірний градієнт). Рівномірний і нерівномірний рух підземних вод в горизонтальних і похилих пластах. Рівняння руху грунтових вод в однорідному і неоднорідному водоносному горизонті. Витрати грунтового потоку. Побудова кривих депресії грунтових і напірних вод.

ЗМ 3.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом

Тема 3. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом.

 1. Розрахунок зниження рівня підземних вод одиночного водозабору (в свердловині) в необмеженому водоносному горизонті.

 2. Розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті.

 3. Розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті.

 4. Розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором.

 5. Розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в напівобмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором.

ЗМ 4.1. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом

Тема 4. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом.

 1. Обґрунтування ЗСО.

 2. Розрахунки другого і третього поясів ЗСО гідродинамічним методом.

 3. Правовий режим на території ЗСО.

 4. Опис характеристики водозабору.


4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

самостійна робота,

у т.ч. ІНДЗ

ЗМ 1.1. Основні види і закони руху підземних вод

1. Основні види і закони руху підземних вод.

7

2

5

ЗМ 2.1. Рух підземних вод в однорідних пластах

2. . Рух підземних вод в однорідних пластах.

12

2

10

ЗМ 3.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом

3. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом.

29

14

15

ЗМ 4.1. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом

4. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом.

24

14

10

Усього годин

72

32

40


^ 5. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, нормативними документами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Динаміка підземних вод” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять (лекцій);

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

ЗМ 1.1. Основні види і закони руху підземних вод

1. Основні види і закони руху підземних вод.

5

ЗМ 2.1. Рух підземних вод в однорідних пластах

2. . Рух підземних вод в однорідних пластах.

5

ЗМ 3.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом

3. Визначення можливості водовідбору із водозабору гідродинамічним методом.

15

ЗМ 4.1. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом

4. Розрахунок зони санітарної охорони гідродинамічним методом.
Підготовка до лекцій

5

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

5

Підготовка до тестових випробувань

5

^ Усього годин

40


6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Протягом семестру студенти виконують чотири індивідуальних завдань, які є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у формі задач (обсягом 1-5 с. – рисунків та друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за практичним матеріалом.

Теми* індивідуальних завдань:з/п

Назва теми

1

Визначення водопритоку підземних вод в долину річки.

2

Розрахунок зниження рівня підземних вод одиночного водозабору (в свердловині) в необмеженому водоносному горизонті та розрахунок зони санітарної охорони (ЗСО).

3

Розрахунок зниження рівня підземних вод напірних (або безнапірних) підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті та розрахунок ЗСО.

4

Розрахунок зниження рівня напірних (або безнапірних) підземних вод групового водозабору в напівобмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором та розрахунок ЗСО.

*Примітка. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях інформації студенти отримують у викладача


^ 7. Методи контролю


Контроль знань з дисципліни “Динаміка підземних вод” викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Форми контролю: відвідування лекцій, три індивідуальних завдань у вигляді карт (у рамках самостійної роботи студента), підсумкове тестування за кожним змістовним модулем, залік.

^ 8. Розподіл балів, які присвоюють студентам


Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Тема 1

Тесту-вання

Тема 2

Тесту-вання

Тема 3

Тесту-вання

1

5

2

5

3

5

15
Модуль 4

ІНДЗ 1-4

Сума

Разом

Тема 4

Тесту-вання

4

5

5

80

85

100Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:

 • максимальна кількість балів під час оцінювання знань студентів для отримання заліку становить 100 балів;

 • під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS).

Форма підсумкового контролю – залік


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни^ 9. Методичне забезпечення

 1. Базові конспекти лекцій.

 2. Лекції на електронних носіях.

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.^ 10. Рекомендована література

Базова

 1. И.Е.Жернов. Динамика подземных вод. Киев: Вища школа. 1982.

 2. В.М.Шестаков, И.П.Кравченко, Р.С.Штенгелов. Практикум по динамике подземных вод. М., Издательство Московского университета. 1987.

 3. Г.В.Богомолов, А.И.Силин-Бекчурин. Специальная гидрогеология. М., Госгеолтехиздат. 1955.

 4. Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024.

 5. Биндеман Н.Н., Язвин Л.С. Оценка експлуатационных запасов подземных вод. Методическое руководство. М., Недра, 1970. -216с.

 6. Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. М.: Недра, 1969. -220с.

Допоміжна

 1. Google Маps. - URL: http://maps.google.com/

 2. Законодавство України. - URL:

 3. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


11. Інформаційні ресурси


Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись для поглибленого вивчення питання екологічної безпеки  

Оглядові ресурси

http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm

http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації