Поиск по базе сайта:
Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую» icon

Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Скачати 238.21 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Дата конвертації23.05.2013
Розмір238.21 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ«ГІДРОГЕОЛОГІЧНЕ КАРТУВАННЯ»

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________ 6.040103 – Геологія__

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей__ 7.04010601, 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища, 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокристування

геологічного факультету

Робоча програма складена __канд. геол.-мінерал. наук Харкевич В.В.________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Протокол № _1__ від. “__31__”__серпня____2011__ р.


Завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

_______________________ /___Волошин П.К.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__31___”____серпня____ 2011___ р


Схвалено методрадою геологічного факультету


Протокол № _____ від. “______”__вересня____2011 р.


Голова методради геологічного факультету

_______________________ /___Скакун Л.З.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено

В.о. декана геологічного факультету, доц. В.В. Фурман

“________”_____вересня___ 2011___ р __________________


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Гідрогеологічне картування”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 2,0


^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Модулів – 3

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Дисципліни самостійного вибору студента.

Цикл природничо-наукової

підготовки

^ Рік підготовки

4-й

Змістових модулів – 19

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин: 72


VIІ

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год;

самостійної роботи студента – 2,5 год

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


Лекції, год

32

Самостійна робота, год

40

^ Вид контролю

Залік

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди-

відуальної роботи становить: 44 % : 56 % (32:40). 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечити випускника вищого навчального закладу із ступенем бакала­вра загально-природничими і, зокрема, теоретичними і практичними знаннями щодо вивчення комплексу польових досліджень на значних територіях і картуванню загальних гідрогеологічних умов, а також вивчення стану існуючого водопостачання і можливостей його розвитку за рахунок підземних вод, з’ясування впливу, що оказують підземні води на фізико-геологічні явища і форми рель’єфу, на гірські породи і корисні копалини, що в них знаходяться, визначення впливу на підземні води різних штучних факторів: рудничних виробок, крупних водозаборів, зрошувальних і осушних систем, крупних водосховищ, скиду в підземні води рідких і твердих відходів виробництва і тому подібне, за допомогою якої можна вивчити, оцінити і прогнозувати негативні зміни екологічного стану геологічного середовища та розробити рекомендації з попередження (мінімізації) негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов’язані з ним інші складові частини довкілля.

^ Завдання дисципліни: систематичне викладення таких питань:

- гідрогеологічне картування (загальні положення);

- особливості гідрогеологічного картування масштабу 1:200000;

- особливості складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

- види, завдання та зміст гідрогеологічного картування;

- основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування;

- порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки;

- гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт;

- складання гідрогеологічних звітів;

- вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000;

- вимоги до первинної інформації, яка використовується при гідрогеологічному картуванні;

- основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації;

- організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення масштабу 1:200000;

- методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні;

- проектування і передпроектний (підготовчий) період; польовий період; лабораторно-аналітичні роботи; камеральний період; комп’ютерне супроводження робіт з ггдп-200;

- вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000; вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000;

- складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000; комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

- планувати і проектувати гідрогеологічну зйомку;

- складати гідрогеологічну карту, гідрогеологічний розріз та умовні позначення. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування

Тема 1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування.

 1. Гідрогеологічне картування.

 2. Водоносність різноманітних геологічних утворень і структур.

 3. Розповсюдження і умови залягання підземних вод.

 4. Умови живлення, руху і розвантаження підземних вод.

 5. Витриманість по площі і в розрізі водовмісних та водотривких порід.

 6. Якість, кількість і умови використання різноманітних типів підземних вод.

 7. Основні природні та штучні фактори, які визначають гідрогеологічні особливості досліджуваної території.

 8. Умови охорони підземних вод;

 9. Перспективи проведення подальших робіт.

 10. Комплексне геолого-гідрогеологічне картування.

 11. Зміст гідрогеологічного картування.

 12. Загальне (або державне) гідрогеологічне картування.

 13. Спеціальне (або спеціалізоване) гідрогеологічне картування.

 14. Дрібномасштабне гідрогеологічне картування.

 15. Середньомасштабне гідрогеологічне картування.

 16. Крупномасштабне гідрогеологічне картування.

 17. Загальне гідрогеологічне картування (дрібно- і середньомасштабне).

 18. Спеціалізоване гідрогеологічне картування (крупно- і середньомасштабне).

ЗМ 1.2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування

Тема 2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування.

1. Види і методи досліджень: збирання, систематизація і аналіз матеріалів раніше виконаних досліджень; аерометоди та дешифрування аеро- і космофотознимків; наземні візуальні спостереження (гідрогеологічні, геологічні, геоботанічні, геоморфологічні та ін.); буріння і гірничопрохідницькі роботи; дослідно-фільтраційні роботи; спостереження за режимом підземних вод; геофізичні, гідрохімічні і радіогідрогеологічні дослідження; лабораторні і камеральні роботи.

ЗМ 1.3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки

Тема 3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки.

1. Три періоди проведення гідрогеологічної зйомки: підготовчий, польовий і камеральний.

ЗМ 1.4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт

Тема 4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт.

 1. Гідрогеологічне картування.

 2. Гідрогеологічні карти.

 3. Гідрогеологічна стратифікація.

 4. Оглядові дрібномасштабн), середньомасштабн), крупномасштабні карти.

 5. Загальні гідрогеологічні карти.

 6. Поєднані, розчленовані кондиційні та некондиційні карти.

ЗМ 1.5. Складання гідрогеологічних звітів

Тема 5. Складання гідрогеологічних звітів.

 1. Текстова частина.

 2. Графічні додатки до звіту.

 3. Текстові додатки.

ЗМ 2.1. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000

Тема 6. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000.

Завдання гідрогеологічного до вивчення:

 • планомірне довивчення і картування гідрогеологічних умов території;

 • аналіз, узагальнення та комплексна інтерпретація інформації, одер­жаної раніше в результаті гідрогеолого- і геологозйомочних та інших регіональних до­сліджень, пошукових, розвідувальних, тематичних, науково-дослідних робіт, а також даних, одержаних в процесі ГГДП-200;

 • оцінка та вибір найбільш перспективних горизонтів та площ для можливої постановки пошуків на підземні води господарсько-питного призначення, оцінка якості питних підземних вод;

 • оцінка перспектив території на мінеральні, теплоенергетичні і промислові води;

 • виявлення можливості використання підземних вод для зрошення земель і обводнення пасовиськ;

 • уточнення, оновлення, доповнення і узгодження попередніх та нових даних з сучасним баченням геолого-структурної будови території;

 • розробка рекомендацій для подальших регіональних гідрогеологічних до­сліджень (у тому числі більш детальних гідрогеологозйомочних), пошуково-розвідувальних і еколого-геологічних робіт;

 • оцінка розміщення народногосподарських об‘єктів з урахуванням охорони підземних вод від забруднення і виснаження;

 • встановлення гідрогеологічних показників, які свідчать про перспективи виявлення рудних і нерудних корисних копалин;

 • сучасна оцінка природних і техногенних гідрогеологічних умов території;

 • оцінка повноти і представництва спостережної мережі системи моніторингу за станом підземних вод (рівні, якість, температура підземних вод).

Методи та види досліджень:

 • результати дешифрування дистанційних аеро- та космодосліджень;

 • наземні візуальні спостереження (геолого-гідрогеологічні, геоморфологічні, геоботанічні, гідрорежимні);

 • буріння (картувальне, пошукове, параметричне, зондувальне), шурфування та розчистки;

 • опробування свердловин та природних водопроявів підземних вод;

 • геофізичні дослідження;

 • гідрохімічні і радіогідрологічні дослідження;

 • морфоструктурний аналіз території.

ЗМ 2.2. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при гідрогеологічному картуванні

Тема 7. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при гідрогеологічному картуванні.

При проведенні гідрогеологічного довивчення необхідні матеріали та показники, які стосуються:

 • гідрогеологічної стратифікації території робіт і геологічного розрізу;

 • умов поширення і залягання гідрогеологічних підрозділів;

 • глибин залягання підземних вод;

 • дебітів свердловин, колодязів, джерел та інших водопунктів;

 • основних типів підземних вод за їх хімічним складом;

 • гідрогеодинамічних, гідрогеохімічних, температурних показників та характеристики підземних вод (мінералізації, хіміко-бактеріологічного складу підземних вод, макро- і мікрокомпонентного складу, Eh, pH, фільтраційних параметрів водоносних і водотривких порід, температури вод тощо);

 • гідрогеологічної ролі тектонічних порушень;

 • режимної спостережної мережі за станом підземних вод;

 • діючих водозаборів та режиму їх експлуатації;

 • експлуатаційних запасів та прогнозних ресурсів підземних вод;

 • техногенних об’єктів, що впливають на геологічне середовище і умови природного формування підземних вод (осушувальні та зрошувальні системи, кар’єри, шахти та ін).

Місцезнаходження основних вихідних матеріалів:

 • фонди геологічних підприємств і організацій Державного комітету природних ресурсів;

 • фонди відомств, організацій, установ, національних акціонерних компаній, проектних та наукових інститутів, які проводять виробничі роботи та науково-практичні дослідження з гідрогеології, водопостачання, моніторингу та охорони підземних вод тощо на території ГГДП-200 та суміжних територіях (Мінекоресурсів, Мінагропрому, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету по земельних ресурсах, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики, НАН України);

 • обласні та районні санепідстанції (контроль хіміко-бактеріологічного стану підземних вод).

ЗМ 2.3. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації

Тема 8. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації.

 1. Гідрогеологічна стратифікація.

 2. Дрібність розчленування гідрогеологічного розрізу.

 3. Критерії для виділення гідрогеологічних підрозділів.

 4. Тип колекторів гірських порід.

 5. Значення водопроникності.

 6. Характер водоносності гірських порід у просторі.

 7. Характер водоносності гірських порід у часі.

 8. Типи колекторів.

 9. Значення (величина) водопроникності (у водонасиченому стані)

 10. Характер водоносності у простор.

 11. Характер водоносності у часі.

 12. Градації проникності порід.

 13. Основні таксономічні одиниці регіональних гідрогеологічних підрозділів.

 14. Водоносні горизонти і комплекси.

 15. Водотривкі породи.

 16. Умови гідравлічного зв‘язку водоносних (слабо водоносних) гідрогеологічних підрозділів.

 17. Гідрогеологічна роль розломів.

 18. Основні одиниці гідрогеологічного розчленування.

 19. Градації величини водопроникності (за значенням коефіцієнта фільтрації).

 20. Характер обводнення порід у просторі.

 21. Характер обводнення порід у часі.

 22. Вік, генетичний тип (для еоплейстоцен-голоценових підрозділів).

 23. Водоносний (слабоводоносний) горизонт.

 24. Водоносний (слабоводоносний) комплекс.

 25. Гідрогеологічне значення зони аерації.

 26. Водотривкі породи (водотривка товща).

 27. Водоносні горизонти.

 28. Геологічний індекс і назва гідрогеологічного підрозділу.

ЗМ 2.4. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення масштабу 1:200000

Тема 9. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення масштабу 1:200000.

1. Три етапи гідрогеологічного довивчення території масштабу 1:200 000: підготовчий (передпроектний), польовий і камеральний.

ЗМ 2.5. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні масштабу 1:200000

Тема 10. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні.

1. Методи і види досліджень:

- дешифрування аеро-космознімків;

- наземні спостереження (геолого-гідрогеологічні, геоморфологічні, гідрологічні, геоботанічні, гідрорежимні);

- буріння (картувальне, пошукове, параметричне, зондувальне), шурфування, розчистки;

- опробування природних водопроявів та каптажів підземних вод;

- геофізичні дослідження;

- гідрохімічні дослідження, водно-гелієве опробування, еманаційні та гелієве дослідження.

ЗМ 2.6. Проектування і передпроектний (підготовчий) період

Тема 11. Проектування і передпроектний (підготовчий) період.

1. Задачі і склад робіт передпроектного періоду.

2. Роботи, що входять до складу передпроектного періоду.

3. Складання проектно-кошторисної документації.

4. Проект на проведення ГГДП-200.

ЗМ 2.7. Польовий період

Тема 12. Польовий період.

1. Види і методи польових робіт.

2. Польова камеральна обробка.

ЗМ 2.8. Лабораторно-аналітичні роботи

Тема 13. Лабораторно-аналітичні роботи.

1. Завдання лабораторно-аналітичних робіт.

2.Основні види лабораторно-аналітичних досліджень.

ЗМ 2.9. Камеральний період

Тема 14. Приклади практичного застосування результатів моніторингу геохімічного стану ландшафтів.

 1. Первинна обробка матеріалів.

 2. Поточна і остаточна камеральна обробка матеріалів.

 3. Звітні матеріали по гідрогеологічному довивченню території.

ЗМ 2.10. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200

Тема 14. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200.

1. Бази картографічних даних

2. Атрибутивної бази.

3. ГІС–засобів.

4. Бази геоданих.

ЗМ 3.1. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000

Тема 14. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

1. Тимчасові вимоги щодо складання гідро­гео­ло­гічної карти масштабу 1:200000.

2. Гідрогеологічна карта.

ЗМ 3.2. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000

Тема 14. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

1. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

ЗМ 3.3. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000

Тема 14. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

 1. Зміст карти.

2. Умовні позначення, гідрогеологічні розрізи та колонки.

ЗМ 3.4. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти

Тема 14. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти.

1. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти.

4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

самостійна робота,

у т.ч. ІНДЗ

ЗМ1.1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування,

ЗМ1.2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування,

ЗМ1.3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки,

ЗМ1.4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт,

ЗМ1.5. Складання гідрогеологічних звітів

1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування.

2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування.

3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки.

4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт.

5. Складання гідрогеологічних звітів

15

10

5

ЗМ2.1. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих

площ масштабу 1:200000,

ЗМ2.2. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при

гідрогеологічному картуванні,

ЗМ2.3. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації,

ЗМ2.4. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення

масштабу 1:200000,

ЗМ2.5. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні

масштабу 1:200000,

ЗМ2.6. Проектування і передпроектний (підготовчий) період,

ЗМ2.7. Польовий період,

ЗМ2.8. Лабораторно-аналітичні роботи,

ЗМ2.9. Камеральний період,

ЗМ2.10. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200

6. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000.

7. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при гідрогеологічному картуванні.

8. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації.

9. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення масштабу 1:200000.

10. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні масштабу 1:200000.

11. Проектування і передпроектний (підготовчий) період.

12. Польовий період.

13. Лабораторно-аналітичні роботи.

14. Камеральний період.

15. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200

24

14

10
ЗМ3.1. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.2. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.3. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.4. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти

16. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

17. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

18. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

19. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти

33

8

25

Усього годин

72

32

40

^ 5. Самостійна робота

“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, нормативними документами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Гідрогеологічне картування” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять (лекцій);

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

ЗМ1.1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування,

ЗМ1.2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування,

ЗМ1.3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки,

ЗМ1.4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт,

ЗМ1.5. Складання гідрогеологічних звітів

1. Види, завдання та зміст гідрогеологічного картування.

2. Основні види і методи досліджень, які використовуються при проведенні гідрогеологічного картування.

3. Порядок планування і проведення гідрогеологічної зйомки.

4. Гідрогеологічне картування, принципи складання і зміст гідрогеологічних карт.

5. Складання гідрогеологічних звітів

Підготовка до аудиторних занять (лекцій)

5

ЗМ2.1. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих

площ масштабу 1:200000,

ЗМ2.2. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при

гідрогеологічному картуванні,

ЗМ2.3. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації,

ЗМ2.4. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення

масштабу 1:200000,

ЗМ2.5. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні

масштабу 1:200000,

ЗМ2.6. Проектування і передпроектний (підготовчий) період,

ЗМ2.7. Польовий період,

ЗМ2.8. Лабораторно-аналітичні роботи,

ЗМ2.9. Камеральний період,

ЗМ2.10. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200

6. Вимоги до гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000.

7. Вимоги до первинної інформації, яка використовується при гідрогеологічному картуванні.

8. Основні таксономічні одиниці гідрогеологічної стратифікації.

9. Організація і етапи проведення гідрогеологічного до вивчення масштабу 1:200000.

10. Методи, які застосовуються при гідрогеологічному картуванні масштабу 1:200000.

11. Проектування і передпроектний (підготовчий) період.

12. Польовий період.

13. Лабораторно-аналітичні роботи.

14. Камеральний період.

15. Комп’ютерне супроводження робіт з ГГДП-200

Підготовка до аудиторних занять (лекцій)

5

ЗМ3.1. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.2. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.3. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000,

ЗМ3.4. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти

16. Вимоги до інформативності гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

17. Вимоги щодо первинної інформації, яка використовується при складанні гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

18. Складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200000.

19. Комп’ютерне супроводження гідрогеологічної карти

Підготовка до аудиторних занять (лекцій), складання гідрогеологічної карти, гідрогеологічного розрізу, умовних позначень до гідрогеологічної карти

15

Підготовка до лекцій

5

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

5

Підготовка до тестових випробувань

5

^ Усього годин

40

6. Індивідуальне навчально - дослідне завдання

Протягом семестру студенти виконують три індивідуальних завдань, які є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальні навчально-дослідні завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у формі карт. Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за практичним матеріалом.

Теми* індивідуальних завдань:з/п

Назва теми

1

Складання гідрогеологічної карти за даними паспорту гідрогеологічної свердловини.

2

Складання гідрогеологічного розрізу.

3

Складання умовних позначень до гідрогеологічної карти.

*Примітка. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях інформації студенти отримують у викладача

^ 7. Методи контролю

Контроль знань з дисципліни “Гідрогеологічне картування” викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Форми контролю: відвідування лекцій, три індивідуальних завдань у вигляді карт (у рамках самостійної роботи студента), підсумкове тестування за кожним змістовним модулем, залік.

^ 8. Розподіл балів, які присвоюють студентам

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Сума

Тема 1

Тесту-вання

Теми 2-9

Тесту-вання

Теми 10-12

Тесту-вання

1

5

2

5

3

5

15
ІНДЗ 1-3

Сума

Разом

4

85

85

100

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:

 • максимальна кількість балів під час оцінювання знань студентів для отримання заліку становить 100 балів;

 • під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовується таблиця відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS).

Форма підсумкового контролю – залік

Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни

^ 9. Методичне забезпечення

 1. Базові конспекти лекцій.

 2. Лекції на електронних носіях.

 3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

^ 10. Рекомендована література

Базова

1

Впровадження сучасних комп’ютерних технологій у геологічне картування з використанням програмних засобів геоінформаційних систем. (вид. Виконавці Веклич Ю.М., Волков О.Б.), УкрДГРІ, Київ, 2003

2

Збірник укрупнених кошторисних норм на геологорозвідувальні роботи (ЗУКН). Розділ 4, гідрогеологічні роботи. Київ, 1999

3

Організація та проведення геологічного довивчення раніше закартованих площ масштабу 1:200000 (Інструкція). Керівний нормативний документ. К., Геолком України, 1999

4

“Тимчасові вимоги щодо складання гідрогеологічної карти масштабу 1:200 000

як складової частини робіт з ГДП- 200 (відп. вик. І.В.Саніна, В.В.Кухар), УкрДГРІ, Київ, 2002 р.

5

“Тимчасові вимоги до проведення гідрогеологічного довивчення раніше закартованих площ території України масштабу 1:200 000” (відп. вик. І.В.Саніна, В.В.Кухар), УкрДГРІ, Київ, 2004 р.

6

Державна геологічна карта України масштабу 1:200000 аркушу М-36-ХІІІ з пояснювальною запискою. Ковальов О.Б., Київ, 2001.

Допоміжна

 1. Google Маps. - URL: http://maps.google.com/

 2. Законодавство України. - URL:

 3. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi

11. Інформаційні ресурси

Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись для поглибленого вивчення питання екологічної безпеки  

Оглядові ресурси

http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm

http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації