Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 263.24 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір263.24 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

________________ Мамчур З.І.

“____”____________2011р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИГЕОХІМІЯ ТОКСИЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ”


напряму підготовки 6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

для спеціальностей

7.04010601, 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

^ 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування (екологічна геологія)

геологічного факультету


Розробники: Є.М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології; І.Б. Книш, асистент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Протокол № ___ від ______________ 2011 р.


Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології Волошин П.К.


“_____”_________________ 2011 р.


Схвалено методичною радою геологічного факультету.

Протокол № ___ від ______________ 2011 р.


Голова методради геологічного факультету Скакун Л.З.


“_____”_________________ 2011 р.


ПОГОДЖЕНО

В.о. декана геологічного факультету Фурман В.В.


“_____”_________________ 2011 р.
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Геохімія токсичних елементів”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів – 3

^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Дисципліни самостійного вибору студента.

Цикл професійної та практичної

підготовки.

^ Рік підготовки

4-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування):

Екологія та охорона навколишнього середовища


Семестр

Загальна кількість годин – 108

VIII


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год;

самостійної роботи студента – 2,75 год^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


Лекції, год

32

Лабораторні заняття, год

32

^ Самостійна робота, год

44

Вид контролю

Залік


П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить 60 % : 40 % (64:44).


2. Мета і завдання навчальної дисципліни


^ Мета дисципліни – ознайомлення студентів з найважливішими питаннями взаємозалежності між геохімічними особливостями навколишнього середовища і складових харчових ланцюгів (природних вод, атмосферного повітря, ґрунтів, культурних і природних рослин) та станом здоров’я живих організмів.


^ Завдання дисципліни:

 1. вивчення законів і закономірностей поширення токсичних елементів у земній корі та ландшафтах;

 2. вивчення геохімічних властивостей токсичних елементів, пов’язаних з будовою атомів, у тім числі властивостей, пов’язаних з ізотопним складом атомів хімічних елементів;

 3. вивчення законів і закономірностей міграції токсичних елементів;

 4. вивчення техногенної міграції хімічних елементів у зв’язку з забрудненням атмо-, гідро- і біосфери;

 5. визначення природних і техногенних геохімічних чинників, які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища і його складових;

 6. визначення природних і техногенних шляхів надходження токсичних елементів у земну кору, ґрунти, води, повітря, продовольство, робоче навколишнє середовище;

 7. прогнозна оцінка геоекологічних змін стану компонентів довкілля у часі та просторі на геохімічній основі;

 8. дослідження закономірностей розподілу хімічних елементів у живій речовині, у тканинах і біологічних рідинах;

 9. аналіз характеру засвоєння організмом людини різних форм хімічних елементів.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

 1. закони і закономірності поширення хімічних, у тім числі токсичних елементів у земній корі та ландшафтах;

 2. показники і критерії оцінювання сучасного стану екосистем;

 3. природні й техногенні геохімічні чинники, які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища та його складових;

 4. геохімічні властивості токсичних елементів, пов’яза­ні з будовою атомів;

 5. закони й закономірності міграції токсичних елементів у літо-, гідро-, атмо- і біосфері;

 6. природні й техногенні шляхи надходження токсичних елементів у земну кору, ґрунти, води, повітря, продовольство, робоче навколишнє середовище;

 7. закономірності розподілу хімічних елементів у живій речовині, тканинах і біологічних рідинах;

 8. характер засвоєння організмом людини різних форм хімічних елементів;

 9. методи еколого-геохімічних досліджень та еколого-геохімічних знімань.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 1. оцінювати стан еколого-гео­хімічних умов конкретної те­риторії;

 2. визначати природні і техногенні геохімічні чинники які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища і його складових;

 3. оцінювати геоекологічні зміни стану компонентів довкілля у часі та просторі на геохімічній основі;

 4. застосовувати різноманітні методи еколого-геохі­міч­них досліджень;

 5. провадити еколого-геохімічні знімання;

 6. працювати в групах;

 7. використовувати комп’­ютер­ну техніку для опрацювання й аналізування даних і пред­ставлення результатів, реферувати й анотувати наукові публікації.


3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.1 – Загальні відомості про токсичні елементи та їхню геохімію


Тема 1. Загальні відомості про метали та металовмісні сполуки


 1. Середній склад земних матеріалів. Кларки хімічних елементів. Класифікації хімічних елементів.

 2. Загальні відомості про “важкі” метали, їхні неорганічні сполуки, металеві комплекси, металоорганічні сполуки.

 3. Метали головної групи і перехідні.

 4. Металовмісні біологічні молекули.


Тема 2. Техногенне насичення біосфери хімічними елементами


 1. “Геохімічна” робота людини. Техногенез.

 2. Прямі емісії металів у природі (емісії в атмосферу, у воду і ґрунти).

 3. Непряме накопичення металів (кислотні дощі, кисневе виснаження, окиснення піриту тощо).

 4. Елементне видоутворення і фракціонування.

 5. Водна, біогенна і техногенна міграція металів.


Тема 3. Вплив металів на живі організми


 1. Історичний екскурс у токсикологію металів.

 2. Шляхи впливу металів та металовмісних сполук на людину.

 3. Токсичність металів і токсичні метали.

 4. Токсичність металів і клітинні біохімічні системи.

 5. Взаємодія між металами в організмі людини.

 6. Вплив токсичних металів на здоров’я людини.

 7. Канцерогенність металів і репродуктивна токсикологія.

 8. Сучасні проблеми, пов’язані з токсичністю металів.


Тема 4. Біогеохімічне перенесення металів


 1. Атмосферне перенесення.

 2. Видоутворення металів у воді.

 3. Перенесення металів в океані.

 4. Перенесення металів у прісній воді та дельтах.

 5. Метали в осадах.

 6. Біофільність металів, їхнє накопичення і виведення.

 7. Перенесення металів у водних живильних ланцюгах.

 8. Токсичність металів в екосистемах.


Змістовий модуль 1.2 – Геохімія окремих токсичних елементів


Тема 5. Металеві елементи


 1. Мідь (схема опису елементів: фізико-хімічні властивості; виробництво і використання; екологічні рівні і впливи: земна кора, ґрунт, вода, повітря, продовольство і щоденне споживання, робоче навколишнє середовище; рівні в тканинах і біологічних рідинах; токсикокінетика; метаболізм; ефекти й відповідні дози; поведінка у стічних водах та ін.).

 2. Цинк.

 3. Галій.

 4. Германій.

 5. Срібло.

 6. Кадмій.

 7. Станум.

 8. Ртуть.

 9. Талій.

 10. Свинець.


Тема 6. Елементи групи заліза


 1. Титан.

 2. Ванадій.

 3. Хром.

 4. Манґан.

 5. Залізо.

 6. Кобальт.

 7. Нікель.


Тема 7. Радіоактивні та пов’язані з ними елементи


 1. Уран.

 2. Цезій.

 3. Полоній.

 4. Стронцій.

 5. Трансуранові метали: плутоній, америцій, кюрій.


Тема 8. Інші метали


 1. Берилій.

 2. Алюміній.

 3. Молібден.

 4. Барій.

 5. Вольфрам.

 6. Платина.


Тема 9. Металоїдні елементи


 1. Арсен.

 2. Селен.

 3. Стибій.

 4. Бісмут.


4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

практ.

роботи

лабор.

роботи

самост. робота, у т.ч. ІНДЗ

ЗМ 1.1. Загальні відомості про токсичні елементи та їхню геохімію

1. Загальні відомості про метали та металовмісні сполуки

10

33

4

2. Техногенне насичення біосфери хімічними елементами

10

3
3

4

3. Вплив металів на живі організми

10

3
3

4

4. Біогеохімічне перенесення металів

10

3
3

4

Разом

40

12
12

16

ЗМ 1.2. Геохімія окремих токсичних елементів

5. Металеві елементи

13,6

4
4

5,6

6. Елементи групи заліза

13,6

4
4

5,6

7. Радіоактивні та пов’язані з ними елементи

13,6

4
4

5,6

8. Інші метали

13,6

4
4

5,6

9. Металоїдні елементи

13,6

4
4

5,6

Разом

68

20
20

28

^ Усього годин

108

32
32

445. Теми лабораторних занять


Зміст

Кількість годин

ЗМ 1.1. Загальні відомості про токсичні елементи та їхню геохімію

1. Будова атомів і хімічна класифікація елементів. Види ізоморфізму.

2

2. Геохімічна класифікація елементів. Геохімічні аспекти токсичності елементів.

2

3. Токсичність елементів за умов техногенезу. Техногенні цикли токсичних елементів. Розрахунок коефіцієнтів геотоксичності елементів.

4

4. Особливості поширення токсичних елементів у літосфері, атмосфері і гідросфері.

4

ЗМ 1.2. Геохімія окремих токсичних елементів

5. Особливості геохімії s-елементів (групи 1 і 2)

4

6. Особливості геохімії р-елементів (групи 3–5 та 6–7)

6

7. Особливості геохімії d-елементів ( групи 1–2 та 6–8)

6

8. Еколого-токсикологічне значення хімічних елементів

4

Разом:

326. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, табличними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Геохімія токсичних елементів” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій і лабораторних занять;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуального навчально-дослідного завдання;

4) підготовка до модульних тестувань.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

ЗМ 1.1. Загальні відомості про токсичні елементи та їхню геохімію

Тема 1. Загальні відомості про метали та металовмісні сполуки:

Нейонні форми перебування елементів, нейонні зв’язки. Кларки концентрації. Коефіцієнти, які відображають співвідношення між хімічними елементами в гірських породах, ґрунтах, водах, організмах. Парагенні і заборонені асоціації елементів. Стан і перспективи розвитку еколого-геохімічних досліджень в Україні.

3

^ Тема 2. Техногенне насичення біосфери хімічними елементами:

Іони в зоні гіпергенезу. Повітряні та водні мігранти. Класи геохімічних обстановок. Біофільність, таласофільність і технофільність. Техногенні біогеохімічні провінції України. Регіональні еколого-геохімічні провінції України. Принципи класифікації природних і техногенних геохімічних ландшафтів за умов їхнього функціонального використання. Техногенні родовища металів у промислових відходах України. ГДК металів у ґрунтах України.

3

^ Тема 3. Вплив металів на живі організми:

Діяльність Біогеохімічної лабораторії імені В. І. Вернадського. Діяльність Європейської Екологічної Асоціації, Всесвітньої Організації Здоров’я та Міжнародного агентства з дослідження раку.

Біологічні мікроелементи у життєдіяльності рослин. Наслідки споживання людиною забрудненої води. Токсичність металів і нанотехнології. Мутагенні токсичні елементи.

2

^ Тема 4. Біогеохімічне перенесення металів:

Геохімічна класифікація елементів за особливостями гіпергенної міграції. Інтенсивність міграції елементів. Ряди міграції елементів в окиснювальній та відновлювальній обстановках. Ряди біологічного поглинання елементів. Рухомі катіони – Ca, Na, Mg, Sr, Ra (наявність у живій речовині; біологічний колообіг; поведінка в ландшафтах; роль у ноосфері). Слабко рухомі катіони – K, Ba, Rb, Li, Be, Cs, Tl.

3

Підготовка до лекцій і практичних робіт

3

Підготовка до тестового випробування

2
ЗМ 1.2. Геохімія окремих токсичних елементів

Тема 5. Металеві елементи:

Історія відкриття і використання. ГДК у ґрунтах. Коефіцієнт нагромадження металів у ґрунті.

Критерії класифікації ґрунтів за небезпекою забруднення свинцем. Трансформація малорозчинних сполук Zn, Pb і Cd у ґрунтах. ГДК у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування. ГДК у воді водоймищ санітарно-побутового водокористування. Збільшення концентрації Cd у сільськогосподарських ґрунтах як світова проблема.

Арсенід галію як людський канцероген. Видобування Ge з відходів вугільної промисловості. Срібло і медицина. “Олов’яна чума”. “Ртутна” атмосфера Землі. Талій у родентицидах. Свинець у боєпри­пасах.

3

^ Тема 6. Елементи групи заліза:

Історія відкриття і використання. ГДК у ґрунтах. ГДК у воді водних об’єктів господарсько-питного та культурно-побутового водокористування. ГДК у воді водоймищ санітарно-побутового водокористування.

Визначення вмісту домішки ванадію в атмосфері за допомогою аналізу моху. Значення розчинності сполук хрому у воді для людського організму. Абсорбція манґану і гомеостаз. Залізо і гемоглобін. Кобаламін та його роль в організмі людини. Ефекти сумації металевого нікелю з іншими речовинами в атмосферному повітрі.

3

^ Тема 7. Радіоактивні та пов’язані з ними елементи:

Історія відкриття і використання. Ізотопи. Радіогеохімічні дослідження в Україні. Екологічна оцінка радіогеохімічного поля. Радіаційне забруднення України штучними радіонуклідами та їхній вплив на живі організми.

3

^ Тема 8. Інші метали:

Історія відкриття і використання. ГДК у ґрунтах. Дія фтористого берилію та фтороксиду берилію. Солі алюмінію як флокулянти під час очищення питної води. Молібдоензими у тваринах і людині. Радіоактивні ізотопи барію. Використання Pt в автомобільній промисловості.

3

^ Тема 9. Металоїдні елементи:

Історія відкриття і використання. ГДК у ґрунтах. Арсеноцукри та арсенобетаїн. Стибін та арсин; розрахунок аерозольного винесення електроліту з акумуляторів. Радіопротекторні й антиоксидантні властивості селену. Селен в амінокислотах.

3

Підготовка до лекцій і практичних робіт

5

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання

5

Підготовка до тестового випробування

3

Разом:

44


6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом семестру студенти виконують одне індивідуальне завдання, яке є невід’ємною складовою самостійної роботи. Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконують у реферативній формі згідно з запропонованими темами (обсягом 15–25 с. друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за літературними та Інтернет-дже­ре­лами і, по можливості, практичним матеріалом. Теми рефератів пов’язані з теоретичними і практичними питаннями геохімії загалом і токсичних елементів зокрема.


Теми індивідуальних завдань

 1. Чернівецька хімічна хвороба.

 2. Живі організми і біогеохімічний цикл.

 3. Харчові домішки та їхній вплив на людину.

 4. Хвороби, пов’язані з забрудненням ґрунтів металами.

 5. Природні джерела розсіяних металів.

 6. Біологічні функції металів.

 7. Промислові джерела розсіяних металів.

 8. Метали і медицина.

 9. Вулканічні гази та їхній вплив на довкілля і людину.

 10. Роль фтору у житті людини.

 11. Проблеми, пов’язані з забрудненням питної води.

 12. Селен – ворог чи друг живих організмів?

 13. Органічні речовини ґрунтів та морських і прісних природних вод.

 14. Біологічне поглинання елементів.

 15. Еколого-геохімічні дослідження в Україні.

 16. Техногенні біогеохімічні провінції України.

 17. Регіональні еколого-геохімічні провінції України.

 18. Мутагенні токсичні елементи.

 19. Роль заліза, молібдену і кобальту в організмі людини.

 20. Нагромадження металів у ґрунтах.7. Методи контролю


Контроль знань з курсу “Геохімія токсичних елементів” викладач здійснює за кредитно-модульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Форми контролю: відвідування лекцій, виконання лабораторних робіт, два тестування (за змістовими модулями) (див. додаток), ІНДЗ у вигляді реферату (у рамках самостійної роботи студента), залік.


8. Розподіл балів, які присвоюють студентам


ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

Т1

Т2

Т3

Т4

Тестування

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Тестування

1,5

1,5

1,5

1,5

14

2

2

2

2

2

24
^ Лабораторні заняття

ІНДЗ

Разом

Умови заліку

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

12

20

14

100

> 50

Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання. Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою:

 • залік студент може отримати, якщо набере понад 50 балів (51 і більше);

 • максимальна кількість балів за залік – 100.

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю відповідності оцінювання знань студента за різними системами.


^ Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS).

^ Форма підсумкового контролю – залік


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


9. Методичне забезпечення


 1. Базові конспекти лекцій.

 2. Підручники, навчальні посібники, тексти лекцій.

 3. Лекції на електронних носіях.

 4. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.


10. Рекомендована література


Базова

Література

Теми,

в яких застосовується

1. Билонижка П. М. Геохимия элементов главных под­групп периодической системы Д.И. Менде­леева : [Учеб. пособие] / П. М. Би­лонижка, О. И. Матковский. – Львов: ЛГУ, 1984. – 80 с.

5, 7–9

2. Вредные вещества в промышленности : [Справочник для химиков, инженеров и врачей] : В 3-х т. / [Под ред. Н. В. Лазарева и Э. Н. Левиной]. – Л : Химия, 1976.

3, 5–9

3. Вступ до медичної геології (за ред. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка). – К. : Академпрес, 2010. – Т. 1. – 736 с.; Т. 2. – 448 с.

2, 3, 9

4. Говард А. Д. Геология и охрана окружающей среды : [Пер. с англ.] / [Под ред. Ю. К. Буркова] / А. Д. Говард, И. Ремсон. – Л. : Недра, 1982. – 583 с.

2–9

5. Гуцуляк В. І. Ландшафтно-геохімічна екологія : [Навч. посібник] / В. І. Гуцуляк. Чернівці, 1995. – 317 с.

2, 4

6. Загальна гігієна праці : [Підручник] / [За ред. Г.Х. Шахбазяна]. – К. : Вища школа, 1970. – 456 с.

3, 5–9

7. Зербіно Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Дмитро Зербіно, Мечислав Гжегоцький. – Львів : БаК, 2005. – 280 с.

2, 3

8. Ковальский В. В. Геохимическая экология / В. В. Ковальский. – М. : Наука, 1974. – 300 с.

1–9

9. Нейко Є. М. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення / Є. М. Нейко, Г. І. Рудько, Н. І. Смоляр. – Івано-Франківськ; Львів : Екор, 2001.

1, 3

10. Перельман А. И. Геохимия элементов в зоне гипергенеза / А. И. Перельман. – М. : Недра, 1972. – 288 с.

1, 5–9

11. Сливко Є. М. Загальна геохімія : [Текст лекцій для студентів-екологів] / Є. М. Сливко. – Львів : ВЦ ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 162 с.

1, 2, 4

12. Штабський Б. М. Ксенобіотики, гомеостаз і хімічна безпека людини / Б. М. Штабський, М. Р. Гжегоцький. – Львів : Наутілус, 1999.

1, 3, 5–9

13. Handbook on the Toxicology of Metals : Third Edition / Gunnar F. Nordberg, Bruce A. Fowler, Monica Nordberg, Lars Friberg. – AP, 2005. – 969 p.

1–9

14. Hemond H. F. Chemical Fate and Transport in the Environment : Second Edition / Harold F. Hemond, Elizabeth J. Fechner-Levy. – Academic Press. – 446 p.

1–9

15. Lichtfouse E. Environmental Chemistry. Green Chemistry and Pollutants in Ecosystems / Eric Lichtfouse, Jan Schwarzbauer, Didier Robert (Editors). – Berlin; Heidelberg : Springer-Verlag, 2005. – 807 p.

1–9


Допоміжна

Література

Теми,

в яких застосовується

1. Беус А. А. Геохимия литосферы [(породообразующие элементы)] / А. А. Беус. – М. : Недра, 1972. – 296 с.

1, 2, 4

2. Геохимия молибдена и вольфрама / [Отв. ред. В. В. Щербина]. – М. : Наука, 1971. –128 с.

8

3. Зербіно Д. Д. Чернівецька хімічна хвороба: нове екологічне захворювання / Д. Д. Зербіно, А. М. Сердюк. – Львів : Місіонер, 1998.

3

4. Зикмунд В. Болезни – следствие цивилизации? / В. Зикмунд. – Братислава: Веда, 1987.

3

5. Коржнєв М. М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М. М. Коржнев, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Є. О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.

2–4

6. Малишева Л. Л. Ландшафтно-геохімічна оцінка екологічного стану території / Л. Л. Малишева. – К., 1998. – 264 с.

2, 4

7. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции. В 3-х т. – Киев : “МЕДЭКОЛ” МНИ БИО-ЭКОС, 1999.

3, 7

8. Наука. Чорнобиль-96 : [Зб. наук. праць]. – К., 1997.

7

9. Популярная библиотека химических элементов / [Отв. ред. И. В. Петрянов-Соколов]. – М. : Наука, 1983. – Книга первая. Водород–палладий. – 576 с.; Книга вторая. Серебро–нильсборий и далее. – 576 с.

5–9

10. Рейли К. Металлические загрязнения пищевых продуктов / К. Рейли. – М. : Агропромиздат, 1985.

3, 5–9

11. Таубе П. Р. От водорода до... нобелия? / П. Р. Таубе, Е. И. Руденко. – М. : Высшая школа, 1961. – 332 с.

5–9

12. Шалинец А. Б. Радиоактивные элементы : [Пособие для учащихся] / А. Б. Шалинец, Г. Н. Фадеев. – М. : Просвещение, 1981. – 144 с.

7

13. Штабский Б. М. Профилактическая токсикология и прикладная физиология / Б. М. Штабский, М. Р. Гжегоцкий. – Львов, 2003.

3, 5–9

14. Computational Toxicology. Risk Assessment for Pharmaceutical and Environmental Chemicals / Ed. by Sean Ekins. – New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2007. – 854 p.

3, 5–9

15. Environmental geochemistry. Site characterization, data analysis and case histories / Ed. by B. de Vivo, H. E. Belkin, A. Lima. – Elsevier B.V., 2008. – 448 p.

1–9

16. Heavy Metals in the Environment / Ed. by Bibudhendra Sarkar. – New York : Marcel Dekker, Inc., 2002. 743 p.

1–9

17. Геохімія і рудоутворення (періодичне видання)

1–9

18. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності (періодичне видання)

1–9

19. Збірник наукових праць УкрДГРІ (періодичне видання)

1–9

20. Мінеральні ресурси України (періодичне видання)

1–9

21. Пошукова та екологічна геохімія (періодичне видання)

1–9


11. Інформаційні ресурси


Інтернет-ресурси


 1. www.mama-86.kiev.ua (Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86”)

 2. Ecoportal.univ.kiev.ua (на сайті представлені матеріали екологічних конференцій, нарад, публікації, результати досліджень, освіта)

 3. www.ecolife.org.ua

 4. www.alter-eco.org.ua (коаліція українських неурядових організацій “Альтер-Еко”)

 5. www.ecoleague.net (офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги)

 6. www.unep.ch/ (Програма ООН з питань захисту довкілля – United Nations Environment Program)

 7. www.rada.kiev.ua (сайт Верховної Ради України)

 8. www.dovkilia.kiev.ua (сайт екологічного проекту)

 9. Ecoproduct.org.ua (сайт загальнонаціонального проекту “Екологічно чистий продукт”)

 10. www.erriu.ukrtel.net (сайт Інституту досліджень навколишнього середовища та ресурсів)

 11. www.ecology.org.ua (сайт Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

 12. zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (законодавство України)

 13. www.eea.europa.eu/ (EEA – European Environment Agency)

 14. www.ecopravo.Lviv.ua (сайт Львівської громадської організації “Eко-Право-Львів”)

 15. www.menr.gov.ua (сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища)

 16. www.iapm.edu.ua (сайт Центру сталого розвитку та екологічних досліджень)

 17. lib-ecolog.narod. ru (бібліотека інженера-еколога – http://vkontakte.ru/club994894)

 18. ru.wikipedia.org

 19. www.geo.ru

 20. www.ic-chernobyl.kiev.ua (офіційна інформація про території, що пережили Чорнобильську катастрофу)

 21. www.franko.lviv.ua


Бібліотеки м. Львова


 1. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2.

 2. Львівська обласна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13.

 3. Науково-технічна бібліотека Українського лісотехнічного університету, вул. Чупринки, 101.

 4. Центральна науково-технічна бібліотека Львівського ЦНТІ, просп. Чорновола, 5.


Екологічні та інші організації й установи м. Львова


 1. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Львівська обласна держадміністрація, м. Львів, вул. Винниченка, 18

 2. Головне управління статистики у Львівській обл., м. Львів, просп. Чорновола, 4

 3. Екозахід, м. Львів, вул. Жовківська, 15а

 4. Еколіга, Львівська обл., с. Оброшине, вул. Польова, 26

 5. Екоправо-Львів, м. Львів, вул. Крушельницької, 2

 6. Інфоцентр, м. Львів, просп. Шевченка, 7/7

 7. Львівська міська рада:

 • Інспекція благоустрою та екології м. Львова, вул. Галицька, 15;

 • Організаційно-інформаційне управління, відділ моніторингу, м. Львів, вул. Стефаника, 4;

 • Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, м. Львів, вул. Стефаника, 4;

 • Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин.

 1. Львівська обласна рада Українського товариства охорони природи, м. Львів, вул. Крушельницької, 2

 2. Львівський міський центр державного земельного кадастру, м. Львів, вул. Староєврейська, 9

 3. Львівський регіональний центр державного земельного кадастру, м. Львів, вул. Райніса, 7

 4. Львівський центр науково-технічної і економічної інформації, м. Львів, просп. В. Чорновола, 57

 5. Партія зелених, м. Львів, просп. Шевченка, 21

 6. Соціоінформ, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3

Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації