Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 385.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Сторінка2/3
Дата конвертації23.05.2013
Розмір385.8 Kb.
ТипПротокол
1   2   3

Індивідуальне завдання № 1


1. Схарактеризуйте основні етапи становлення українського правопису.

2. З фахової літератури (монографій, статей, періодики, навчальних видань тощо) доберіть і запишіть текст (п’ятьшість речень). Зразком якого стилю є дібраний текст? Відповідь обґрунтуйте. З тексту випишіть три терміни і схарактеризуйте їх за планом: 1) дефініція (що означає термін); 2) ступінь спеціалізації (загальнонауковий, міжгалузевий, вузькоспеціальний); 3) походження (власний, запозичений); 4) спосіб творення (для власномовних термінів).

3. Запишіть іншомовні слова з подвоєнням або без подвоєння.

Мадон...а, ап...еляція, барок....о, нет...о, коміс...ія, інтел...ект, контр...озвідка, тон...а, ін...овація, кол...ектив, сюр...реалізм, осан...а, ван...а, ем...іграція, ім...іграція, грип..., піц...а, хоб...і, папарац...і, спагет...і, гол...андський, марок...анець, Ел...ада, Іл....я, Буд....а, Ліс..абон, От...ава, Брюс...ель.

4. Перекладіть речення українською мовою, запишіть і поставте пропущені розділові знаки.

В XIX в. когда началась добыча нефти с помощью буровых скважин газ рассматривали как досадную помеху при получении черного золота. Выделение газа мешало вычерпывать нефть из скважины и кроме того газ представлял опасность – он мог вспыхнуть при неосторожном обращении с огнем от какой-нибудь искры. Пробурив скважину до нефтегазовой залежи (бурили в то время очень неглубоко) прежде всего выпускали газ в атмосферу а затем начинали черпать нефть. Затем природный углеводородный газ начали понемногу использовать как топливо для подогрева паровых котлов для перегонки нефти и для других промышленных целей. Только когда стало известно что в недрах Земли хранятся огромные запасы горючих углеводородных газов когда научились их добывать началось стремительное развитие газовой промышленности.

5. Запишіть іменники в родовому відмінку однини.

Госпіталь, інститут, деканат, киянин, магістр, факультет, лікоть, верблюд, дощ, гопак, землетрус, каталог, курс, колектив, пульт, явір, документ, метр, контроль, референдум, бюджет, відсоток, акумулятор, гараж, будинок, журнал, графік, Тернопіль, майдан, бульвар, провулок.


Індивідуальне завдання № 2


1. Поясніть значення іншомовних слів або доберіть до них українські відповідники, поясніть походження слова.

^ Соліфлюкція, смог, суфозія, абразія, абіотичний, абісаль, абітурієнт, абсорбція, абсциса.

2. Підберіть паронімічну пару до поданих слів. Поясніть лексичне значення слів-паронімів. Складіть відповідні речення.

Ефект, прописка, адреса, корисний, текст, абонент, дипломат, гарантійний.

3. Запишіть по п’ять скорочень на кожен із трьох типів.

1) МВС; 2) Держгеолслужба; 3) спецпідготовка.

4. Запишіть іменники у кличній формі.

Майор, пан президент, старший лейтенант, Валер’ян Петрович, підсудний Степаненко, громадянин Василишин, викладач, Ірина Павлівна, Сергій, Ольга.

5. Складіть речення з наведеними словами в офіційно-діловому стилі.

^ Завідувач, законодавство, збитки, економіка, природокористування, Україна.

6. Перекладіть речення українською мовою, запишіть і поставте пропущені розділові знаки.

Как железо покрывается ржавчиной а статуи со временем портятся так и горные породы взаимодействуя с химическими веществами воздуха и воды медленно разрушаются. В результате химического разложения образуются продукты которые значительно отличаются от первоначальных пород. Воздух и вода способствуют разложению прямо или косвенно являясь носителями коррозионных агентов. В химическом выветривании главным образом участвуют такие вещества атмосферы как кислород вода двуокись углерода а также газы хлор окись серы и окись азота. Образование продуктов выветривания вследствие поглощения минералами влаги это гидратация конечным продуктом которой является глина. Растворение это разложение минералов под действием природных растворов.

7. Напишіть тези до запропонованої теми, висловивши в них своє розуміння і свою позицію щодо поставленого питання чи презентованої думки.

^ Поганий той учень, хто не перевищує свого вчителя.


Індивідуальне завдання № 3


1. Випишіть зі “Словника іншомовних слів” по п’ять термінів з фахової діяльності на різні правила правопису слів чужомовного походження.

2. Запишіть п’ять вузькоспеціальних термінів, якими послуговуються в сфері вашої фахової діяльності, розкриваючи їхнє значення. Подайте дані терміни в контексті.

3. Запишіть по п’ять термінів з фаху, які мають форму однини та множини. Подайте їх у контексті.

4. Поєднайте кількісні числівники з іменниками й запишіть їх у формі родового, давального, орудного відмінка (дві паралельні форми відмінювання):

^ 234 (підпис), 681(адресат), 8 530 (конверт), 772 (цвях).

5. Поясніть відмінності у значенні слів, поданих парами. Введіть їх у речення.

Виборний – виборчий, дипломат – дипломант, покажчик – показник, риф – рифт, спиратися – опиратися.

6. Перекладіть терміни українською мовою, складіть з ними речення.

Взгорье, включение, оползень, геолого-поисковый, изогнутый, недра.

7. Поясніть значення наведених термінів.

Зумпф, ізостазія, соліфлюкція, інжектор, напрям кліважу.

8. Напишіть автобіографію.


Індивідуальне завдання № 4


1. Серед наведених слів знайдіть архаїзми, історизми, неологізми та професіоналізми.

Перст, булава, ноутбук, інтерференція, град, відеомагнітофон, поміщик, ланіти, хакер, гридня, лексикограф, писар, комп’ютер, спайність, ваучер, гетьман, свитка, глас.

2. Поставте наголос у словах та словосполученнях.

^ Берете, відсотковий, водносталь, занедбаний, католичка, магістерський екзамен, зубожіння, набожний, нувориш, перебіг, зібралися ректори, середина, феномен.

3. Поєднайте кожне зі слів, виділених курсивом, із відповідними йому словами, словосполученнями й реченнями.

^ Дефект – недолік – вада: вимови, виробу, міжшлункової перегородки, агрегату, виховання, фізичні, психічні.

Знаходитися – перебувати: загублені речі, редакція журналу, люди, в Україні… віце-президент Словенії, директор … у відпустці до 20 серпня, в депресії, в стані шоку, у невигідному становищі.

4. Розкрийте дужки, поставивши іменник у потрібній відмінковій формі; у разі потреби додайте прийменник.

Повідомити (телефон), їхати (автобус), свідчити (факти), відзначати (успіхи), довести (інформація), опанувати (професія), злочинець оволодів (зброя, чуже майно), завідувач (кафедра), зрадити (товариш), потребувати (допомога), навчати (геоморфологія), наслідувати (старші), попереджувати (небезпека), запобігати (хвороба), пробачити (колега).

5. Поставте, де треба, апостроф.

В_янути, розв_язати,­ бур_ян, тр_юм, люб_язний, слов_яни, зів_ялий, сап_ян, інтер_єр, бар_єр, кав_ярня, п_єдестал, б_юро, п_юпітр, кур_єр, кар_єр, кар_єра, інтерв_ю, прем_єра, м_ясо, плем_я, зор_я, пір_їна, кутюр_є.

6. Утворіть прикметники від поданих слів.

^ Пристрасть, заздрість, користь, совість, доблесть, жалість, комендант, честь, президент, особистість, інтелігент. пристрасний

7. У ліву колонку запишіть слова з часткою “не”, яку пишуть окремо, у праву – яку пишуть разом.

Не/смажений, а печений; не/года; не/приязнь; він не/має часу; не/як слід; не/догляд; не/огороджене поле; не/одужати вчасно; не/зекономлені підприємством ресурси; не/дорід; не/з’ясоване питання; не/окрадений; не/втрьох; не/вечерявши; не/ввічливий; не/увіч­не­ний; не/швидше; не/зі мною; не/рідко; не/очікувані події.

8. Перекладіть на українську мову та розставте необхідні розділові знаки.

На примере природных вод ясно видно отсутствие каких-либо равновесий кроме динамических близ земной поверхности. Вода находится в постоянных круговоротах. Из атмосферы где она находится в форме пара попадает на поверхность земли проникает в недра захватывается минералами входит в их кристаллические решетки. С поверхности вода испаряется под землей движется рано или поздно выходя на поверхность. В минералах она сохраняется сравнительно долго погружаясь вместе с ними в зонах прогибания земной коры на 10–20 км. Там под влиянием высоких давления и температуры минералы преобразуются изменяясь подчас неузнаваемо и теряя воду. Кроме того в приполярных районах вода замерзая превращается в лед.


8. Методи контролю


Контроль знань з курсу “Українська мова (за професійним спрямуванням)” викладач здійснює за кредитно-мо­дульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюють за 100-бальною шкалою.

Форми контролю: відвідування лекцій і практичних робіт та робота на них; виконання практичних робіт; чотири ІНДЗ (у рамках самостійної роботи студента) (див. вище); чотири тестування: диктанти (у рамках кожного модуля) (див. додаток), складання анотації наукової статті (див. додаток), переклад наукового тексту з російської мови на українську (див. додаток); залік; іспит у письмовій формі (див. додаток).


9. Розподіл балів, які присвоюють студентам


Модуль 1

^ Змістовий модуль 1.1

Л

ПЗ

ІНДЗ

Тестовий

контроль

Разом

Умови заліку

Теми

1–4

Теми

1

2

Диктант

Ано­тація

1

2

3

4

4

5

5

5

5

20

20

20

16

100

> 50
Модуль 2

^ Змістовий модуль 2.1

Іспит

Разом

ПЗ

ІНДЗ

Тестовий

контроль

Сума

Теми

3

4

Диктант

Переклад

5

6

7

3

3

6

9

9

10

10

50

50

100


Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами поточного та підсумкового контролю всіх видів згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

У першому семестрі за відвідування лекцій студент може отримати 4 бали, за відвідування практичних занять та виконання практичних завдань – по 5 балів (разом – 20 балів), за ІНДЗ – по 20 балів. Якщо студент набрав понад 50 балів, то він отримує залік. Максимальна кількість балів, яку можна отримати, – 100.

У другому семестрі за відвідування практичних занять та виконання практичних завдань студент може отримати 12 балів, за ІНДЗ – по 9 балів. Загалом до іспиту студент може набрати 50 балів.

Іспит студенти здають у письмовій формі. Студентові треба виконати три завдання (див. додаток), за які він може набрати: 1 – 20 балів, 2 – 15, 3 – 15 балів. Загалом за іспит студент може набрати 50 балів. Максимальна кількість балів після здачі іспиту – 100.

Разом за весь курс дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” студент може отримати 200 балів.

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


^ Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів (ECTS)

Форма підсумкового контролю – залік


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


^ Форма підсумкового контролю – іспит


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Відмінно

5

81–89

B

Дуже добре

4

71–80

C

Добре

61–70

D

Задовільно

3

51–60

E

Достатньо

20–50

FX

Незадовільно з можливістю

повторної здачі

2

1–20

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

10. Методичне забезпечення


 1. Підручники та посібники.

 2. Базові конспекти лекцій.

 3. Лекції на електронних носіях.

 4. Роздруковані тексти практичних та індивідуальних робіт та їхній електронний варіант.

 5. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси – опубліковану українську та іноземну літературу (нормативні документи, підручники, навчальні посібники, наукові періодичні та монографічні видання, словники, довідники тощо), методичну літературу та Інтернет-джерела.


11. Рекомендована література


Базова


 1. Васенко Л. А. Фахова українська мова : [Навч. посібник] / Л. А. Васенко, В. В. Дубічинський, О. М. Крилець. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.

 2. Глуховцева К. Д. Модульний курс української мови за професійним спрямуванням / К. Д. Глуховцева, О. М. Горюшкіна, В. В. Лєскова, О. І. Ніколаєнко, М. О. Нікульчев. – Донецьк, 2007. – 116 с.

 3. Гуць М. В. Українська мова у професійному спілкуванні : [Навч. посібник] / М. В. Гуць, І. Г. Олійник, І. П. Ющук. – К. : Міжнародна агенція “Bee Zone”, 2004. – 336 с.

 4. Дубічинський В. В. Українська лексикографія: історія, сучасність і комп’ютерні технології / В. В. Дубічинський. – Харків: НТУ “ХПІ“, 2004. – 203 с.

 5. Д’яков А. С. Основи термінотворення / А. С. Д’яков, Т. Р. Кияк, З. Б. Куделько. – К. : Видавничий дім “КМ Academia”, 2000. – 208 с.

 6. Жайворонок В. В. Українська мова в професійній діяльності: [Навч. посібник] / В. В. Жайворонок, В. М. Бріцин, О. О. Тараненко. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.

 7. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : [Навч. посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів] / М. Зубков. – Х. : Торсінг, 2001. – 384 с.

 8. Мацюк З. О. Українська мова професійного спілкування : [Навч. посібник] / З. О. Мацюк, Н. І. Станкевич. – К. : Каравела, 2006. – 352 с.

 9. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування: [Навч. посібник] / В. О. Михайлюк. – К. : ВД “Професіонал”, 2005. – 496 с.

 10. Мозковий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс : [Навч. посібник] / В. І. Мозковий. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 592 с.

 11. Полтавська О. М. Вивчення української мови (за професійним спрямуванням): теоретичний і практичний аспекти : [Навч. посібник] / О. М. Полтавська. – Алчевськ : ДонДТУ, 2009. – 189 с.

 12. Ткаченко О. Г. Українська мова : [Навч. посібник для студентів усіх спеціальностей та всіх форм навчання з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” / О. Г. Ткаченко. – Суми : Вид-во СУМДУ, 2004. – 164 с.

 13. Українська ділова і фахова мова: практичний посібник на щодень / М. Д. Гінзбург, І. О. Требульова, С. Д. Левіна, І. М. Корнілевська. –К. : Фірма “ІНКОС”, Центр навчальної літератури, 2007. – 672 с.

 14. Українська мова за професійним спілкуванням: теоретико-прак­тич­ний посібник / [Укладач В. С. Акімова]. – Дніпропетровськ : Придніпровська державна академія будівництва і архітектури, 2008. – 46 с.


Словники


 1. Бук С. 3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / С. Бук. – Львів, 2006. – 192 с.

 2. Великий тлумачний словник сучасної української мови / [Укл. і гол. ред. В. Т. Бусел]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2001. – 1440 с.

 3. Войналович О. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять) / О. Войналович, В. Моргунюк. – К. : Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.

 4. Гнатишена І. М. Словник інтернаціональних терміноелементів грецького та латинського походження в сучасній термінології // І. М. Гнатишена, Т. Р. Кияк. – К. : Academia, 1996.

 5. Головащук С. І. Російсько-український словник сталих словосполучень / С. І. Головащук. – К. : Наук. думка, 2001. – 640 с.

 6. Гринчишин Д. Г. Словник паронімів української мови / Д. Г. Гринчишин, О. А. Сербенська. – К. : Радянська школа, 1986. – 221 с.

 7. Калашник В. Українсько-російський словник наголосів / В. Калашник, Л. Савченко. – X. : Каравела, 1997. – 112 с.

 8. Новий російсько-український політехнічний словник: [100 000 термінів і термінів-словосполучень] / [Укл. М. Зубков]. – Х. : Гриф, 2005. – 952 с.

 9. Перхач В. Російсько-український науково-технічний словник / В. Перхач, Б. Кінаш. – Львів, 1997. – 456 с.

 10. Полюга Л. М. Словник антонімів / Л. М. Полюга. – К. : Радянська школа, 1987. – 173 с.

 11. Полюга Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга. – К. : Довіра, 2001. – 477 с.

 12. Російсько-український геологічний словник. [19 000 термінів] / [Уклали С. І. Головащук, І. Л. Соколовський]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 280 с.

 13. Російсько-український гірничий словник. [20 000 термінів] / [Укладачі О. А. Ковшуля, М. З. Гармаш, М. С. Зільбан]. – К. : Вид-во АН УРСР, 1959. – 271 с.

 14. Російсько-український словник наукової термінології : Фізика. Математика. Техніка. Науки про Землю та Космос / В. В. Гейченко, В. М. Завірюха, О. О. Зеленюк та ін. – К. : Наук. думка, 1998. – 892 с.

 15. Русско-украинский словарь. Фамилии, имена, отчества, области, районы, города, поселки городского типа, села. – Х., 1997.

 16. Словник іншомовних слів / [За ред. О. С. Мельничука]. – К. : УРЄ, 1985. – 968 с.

 17. Словник іншомовних слів : [23 000 слів та термінологічних словосполучень] / [Укл. Л. О. Пустовіт, Л. І. Скопненко, Г. М. Сюта та ін.]. – К. : Довіра, 2000, – 1018 с.

 18. Словник синонімів української мови : У 2 т. / [Укл. А. А. Бурячок, Г. М. Гнатюк та ін.]. – К. : Наук. думка1999–2000.

 19. Українсько-російський словник наукової термінології / [За заг. ред. Л. О. Симоненко]. – К.; Ірпінь : ВТФ “Перун”, 2004. – 416 с.

 20. Хилько М. І. Екологічна безпека : Термінологічний словник-довідник / М. І. Хилько, В. І. Кушерець. – К. : Знання України, 2006. – 144 с.

1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації