Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 385.8 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Сторінка1/3
Дата конвертації23.05.2013
Розмір385.8 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

________________ Мамчур З.І.

“____”____________2011р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


українська мова (за професійним спрямуванням)”


напряму підготовки 6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

для спеціальностей

7.04010601, 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

^ 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування (екологічна геологія)


геологічного факультету


Розробник: Є.М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Протокол № ___ від “___”____________ 2011 р.


Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології Волошин П.К.


“___”____________ 2011 р.


Схвалено методичною радою геологічного факультету.

Протокол № ___ від “___”____________ 2011 р.


Голова методичної ради геологічного факультету Скакун Л.З.

“___”____________ 2011 р.

ПОГОДЖЕНО

В. о. декана геологічного факультету Фурман В.В.

“___”____________ 2011 р.
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

“Українська мова (за професійним спрямуванням)”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

2,0 (денна форма);

2,0 (заочна форма)

^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Заочна форма

навчання

Модулів – 2

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Нормативна навчальна дисципліна з циклу гуманітарної та соціально-економічної підготовки

^ Рік підготовки

2–3-й

2–3-й

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин:

72 (денна форма);

72 (заочна форма)

IV

V

IV

V

^ Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год (IV семестр), 1 год (V семестр);

самостійної роботи студента – 0,25 год (IV семестр),

1,25 год (V семестр)

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


16

0

2

2

^ Практичні заняття, год

16

16

6

6

Самостійна робота, год

4

20

28

28

^ Вид контролю

Залік

Іспит

Залік

Іспит

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 89 % : 11 % (32:4) – ІV семестр;

44 % : 56 % (16:20) – V семестр;

для заочної форми навчання – 22 % : 78 % (16:56).


2. Мета і завдання навчальної дисципліни


Професійна і комунікативна діяльність еколога вимагає глибокого засвоєння не тільки екологічних знань, а й важливих норм літературної й професійної мови, знань із стилістики тощо. Тому метою дисципліни є вироблення мовних умінь і навичок професійного еколога, комунікатора, сприяння ефективному опануванню студентами фахової української мови, формування мовної особистості майбутнього фахівця-еколога.


Завдання дисципліни:

 1. навчити студентів правильно використовувати усталені мовностилістичні засоби української мови;

 2. поглибити знання з усіх рівнів мови;

 3. ознайомити студентів з особливостями наукового стилю та його підстилями;

 4. ознайомити студентів з мовними особливостями професійного спілкування;

 5. збагатити студентів лексикою ділового спілкування та наукового мовлення;

 6. сформувати навички роботи з навчальною та довідковою літературою;

 7. ознайомити студентів з особливостями складання різних видів письмових робіт у вищій школі: план, тези, реферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота, дипломна робота тощо;

 8. розвити у студентів комунікативні компетенції, необхідні у професійному спілкуванні;

 9. підвищити культуру офіційно-ділового мовлення;

 10. ознайомити студентів з видами й особливостями традиційного та комп’ютерного перекладання;

 11. опанувати основи науково-технічного перекладу;

 12. ознайомити студентів з традиційними та електронними словниками;

 13. опанувати правила користування різними видами словників.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:


 1. значення мови в житті людини та її функції в суспільстві;

 2. історію становлення української мови, українських графічних, орфографічних і пунктуаційних норм;

 3. стильове розмаїття сучасної української літературної мови;

 4. норми сучасної української літературної мови;

 5. види усного професійного мовлення;

 6. основні ознаки, засоби мовлення та підстилі офіційно-ділового та наукового стилів;

 7. основи термінознавства як загальної бази для опису наукової картини світу;

 8. основні поняття прикладного термінознавства і процеси термінологізації, транстермінологізації, детермінологізації;

 9. правила укладання бібліографічних списків;

 10. правила користування різними видами словників;

 11. основи науково-технічного перекладу.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:


 1. використовуючи знання державної української повсякденної, ділової та технічної мови грамотно використовувати її у своїй професійній діяльності та повсякденному житті (шифри предметно-практичних умінь – 3.02.ПП.Н.01; 3.04.ПП.Н.01);

 2. використовуючи фахові, науково-популярні та масові джерела інформації, засвоювати екологічні знання (шифри предметно-практичних умінь – 3.03.ПП.О.01; 3.06.ПП.О.01);

 3. вільно користуватися функціональними стилями та їхніми підстилями у навчальній діяльності і професійному вжитку;

 4. працювати з навчальною та довідковою літературою;

 5. вести діалог, дискусію на фахову тему;

 6. складати довідково-інформаційні документи;

 7. підготувати доповідь на наукову студентську конференцію та оголосити її;

 8. характеризувати терміни своєї майбутньої спеціальності;

 9. вдумливо читати оригінальну літературу за фахом, переробляти та перекладати її;

 10. оформлювати вилучену з вітчизняних та іноземних джерел інформацію у вигляді реферату, наукової доповіді, письмового чи усного перекладу, анотації тощо;

 11. укладати бібліографічні списки;

 12. користуватися традиційними та електронними словниками.

3. Програма навчальної дисципліни


модуль 1


Змістовий модуль 1.1 – ПП 1.05 – Культура мовлення


Тема 1. Українська мова  національна мова українського народу,

державна мова України


 1. Природа і функції мови.

 2. Походження української мови. Місце української мови серед мов світу.

 3. Правовий статус української мови.

 4. Лінгвоцид як свідоме нищення мови. Форми лінгвоциду.

 5. Український мовленнєвий етикет.


Тема 2. Стилі української літературної мови. Мова професійного спілкування

як функціональний різновид української літературної мови


 1. Класифікація стилів української літературної мови.

 2. Офіційно-діловий стиль як стиль писемного професійного мовлення, його мовні особливості й різновиди.

 3. Науковий стиль, його призначення, мовні особливості й різновиди. Підстилі наукового стилю. Стандартні звороти наукового стилю.

 4. Функції фахової мови: професійної комунікації, номінативна, акумулятивна, сигніфікативна, референції.

 5. Норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми української мови.


Тема 3. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні


 1. Лексичний склад української мови. Класифікація лексики.

 2. Синонімічне багатство української мови. Багатозначні слова в професійному мовленні. Омоніми й пароніми. Ставлення до запозичених слів. Неологізми.

 3. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологічні звороти в професійному спілкуванні. Складні випадки вживання слів і фразеологізмів.


Тема 4. Усне професійне мовлення


 1. Загальні вимоги до культури усного мовлення.

 2. Види усного професійного мовлення.

 3. Орфоепічні й акцентуаційні норми української літературної мови.

 4. Специфіка усного публічного мовлення. Види і жанри публічних виступів. Підготовка тексту виступу. Етика усного професійного спілкування.модуль 2


Змістовий модуль 2.1

ПП 1.05.01 – Українська мова (за професійним спрямуванням)


Тема 5. Термінологія у професійному спілкуванні


 1. Роль термінології в професійному спілкуванні. Становлення українських галузевих термінологій.

 2. Термін та його ознаки. Термінологія як система. Способи творення термінів. Співвідношення національних та запозичених одиниць у галузевих терміносистемах.

 3. Ступінь спеціалізації термінів. Загальнонаукова, міжгалузева і вузькоспеціальна термінологія.

 4. Кодифікація термінів. Термінографія. Стандартизація термінів. Алгоритм укладання національного термінологічного стандарту. Практика термінологічного планування в країнах Європи та США.


Тема 6. Словники української мови


 1. Різновиди сучасних словників.

 2. Словники професійного спрямування.

 3. Організація ресурсів національної словникової бази.

 4. Електронні словники.

 5. Європейська кодифікаційна практика.

 6. Бібліографічний опис джерел різних видів. Правила укладання бібліографічних списків.

 7. Правила оформлення цитат. Види посилань.


Тема 7. Науково-технічний переклад


 1. Суть і види перекладу. Поняття “науково-технічна інформація”.

 2. Специфіка науково-технічного перекладу і вимоги до нього. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад.

 3. Автоматизований (комп’ютерний) переклад.

 4. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад багатозначних слів. Труднощі перекладу омонімів і паронімів.


4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

практ.

роботи

лабор.

роботи

самост. робота, у т.ч. ІНДЗ

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1 – ПП 1.05 – Культура мовлення

1. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова України

9

4

41
2. Стилі української літературної мови. Мова професійного спіл­кування як функціональний різновид української літературної мови

9

4

41

3. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні.

9

4

41

4. Усне професійне мовлення

9

4

41

Разом

36

16

164

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. – ПП 1.05.01 – Українська мова (за професійним спрямуванням)

5. Термінологія у професійному спілкуванні

945

6. Лексикографія. Словники укра­їнської мови

945

7. Науково-технічний переклад

18810

Разом

361620

^ Усього годин

72

16

3224


5. Теми практичних занять


Зміст

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1 – ПП 1.05 – Культура мовлення

1. Форми пристосування мови до певних потреб. Спільні слова у слов’янських мовах. Територіальні діалекти української мови (північний, південно-західний і південно-східний). Засоби милозвучності української мови. Типові випадки хибного наголошування слів. Смислорозрізнювальна роль наголосу.

4

2. Стилі української мови: офіційно-діловий, науковий, публіцистичний, художній, епістолярний та ін. Наукова фразеологія, цитати, посилання, кліше, повні та багатокомпонентні складнопідрядні речення. Стандартні звороти наукового стилю. Правила скороченого запису.

4

3. Види оброблення науково-технічної інформації (план і тези, конспекти, реферат, автореферат, анотація, стаття, лабораторна робота, курсова робота тощо). Види плану (питальний, називний, цитатний, тезовий). Види конспекту (текстуальний, вільний, комбінований). Види реферату (інформативний, індикативний, монографічний, оглядовий, автореферат). Лексичні засоби для викладу змісту реферату, виступу, статті та ін. Правила скорочування слів і словосполучень.

4

4. Аудіювання – перцептивна розумова мнемонічна діяльність. Етапи навчання аудіюванню. Аудіовізуальний метод. Підготовка до виступу на науковій конференції. Особливості підготовки до виголошення доповіді.

4

Разом

16
МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. – ПП 1.05.01 – Українська мова (за професійним спрямуванням)

5. Термінологія у професійному спілкуванні: предмет та основні категорії термінознавства; побудова термінів; шляхи термінологічних запозичень з інших мов; спеціалізація, кодифікація і стандартизація термінів.

4

6. Лексикографія. Словники української мови. Різновиди сучасних словників. Словники професійного спрямування. Організація ресурсів національної словникової бази. Електронні словники. Європейська кодифікаційна практика. Бібліографічний опис джерел різних видів. Правила укладання бібліографічних списків. Правила оформлення цитат. Види посилань.

4

7. Науково-технічний переклад: суть і види перекладу; поняття “науково-технічна інформація”; специфіка науково-технічного перекладу і вимоги до нього; буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад; автоматизований (комп’ютерний) переклад. Типові помилки під час перекладу наукових текстів українською мовою; калькування елементів близькоспоріднених мов; вибір синоніма під час перекладу; переклад багатозначних слів; труднощі перекладу омонімів і паронімів.

8

Разом

16

^ Усього годин

32


6. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, словниками тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій та практичних робіт;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань та письмового іспиту (див. додаток).

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, що відводиться на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

У першому семестрі (модуль 1) розподіл годин самостійної роботи такий:Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1 – ПП 1.05 – Культура мовлення

Тема 1. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова України: Тезаурус людини. Сім’ї мов. Досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем. Невербальні засоби спілкування та їхня роль у професійній діяльності.

0,5

^ Тема 2. Стилі української літературної мови. Мова професійного спіл­кування як функціональний різновид української літературної мови: Стилістичне різноманіття української літературної мови.

0,5

^ Тема 3. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні: Історизми, архаїзми, неологізми. Евфемізми та омоніми. Вживання у фаховій мові службових частин мови.

0,5

^ Тема 4. Усне професійне мовлення: Теорія і практика комунікації. Засоби масової комунікації. Риторика як мистецтво переконуючої комунікації. Мовний етикет.

0,5

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

1

Підготовка до тестових випробувань

1

Разом

4


У другому семестрі (модуль 2) розподіл годин самостійної роботи такий:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. – ПП 1.05.01 – Українська мова (за професійним спрямуванням)

Тема 5. Термінологія у професійному спілкуванні: Співвідношення українських та запозичених компонентів у терміносистемі екології. Значення основних елементів словобудування (терміноелементів). Диференціація слів-термінів та слів-профе­сіо­на­лізмів. Інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі.

1

^ Тема 6. Лексикографія. Словники української мови: Енциклопедичні та власне лінгвістичні словники. Українська термінографія. Словник С. Бук “3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови” (2006).

1

^ Тема 7. Науково-технічний переклад: Термінологічні паралелі. Засоби комп’ютеризації процесу перекладання. Сучасні комерційні системи комп’ютерного перекладання.

2

Підготовка до лекцій та практичних робіт

2

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

5

Підготовка до тестових випробувань

3

Підготовка до іспиту

6

Разом

20

^ Усього годин

24


Студенти заочної форми навчання повинні самостійно опрацювати такий матеріал за відповідними змістовими модулями й темами:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1 – ПП 1.05 – Культура мовлення

1. Українська мова  національна мова українського народу, державна мова України.

Мова як ознака громадянства і чинник державотворення. Тезаурус людини. Сім’ї мов. Лінгвоцид як свідоме нищення мови. Форми лінгвоциду. Досвід країн Європи у розв’язанні мовних проблем. Норми української літературної мови. Знання і дотримання мовних норм – показник мовної культури майбутнього фахівця. Невербальні засоби спілкування та їхня роль у професійній діяльності.

7

2. Стилі української літературної мови. Мова професійного спіл­кування як функціональний різновид української літературної мови.

Класифікація стилів української літературної мови. Офіційно-діловий стиль як стиль писемного професійного мовлення, його мовні особливості й різновиди. Мовні особливості наукового та офіційно-ділового стилів, спільні та відмінні ознаки. Розмовний та конфесійний стилі української мови. Науковий стиль, його призначення, мовні особливості й різновиди. Підстилі наукового стилю. Стандартні звороти наукового стилю. Функції фахової мови: професійної комунікації, номінативна, акумулятивна, сигніфікативна, референції. Норми української літературної мови в професійному спілкуванні. Орфоепічні, акцентуаційні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми української мови.

7

3. Лексика і фразеологія української мови в професійному спілкуванні.

Лексичний склад української мови. Класифікація лексики. Диференціація лексики української мови. Синонімічне багатство української мови. Синоніми у фаховій термінології. Багатозначні слова в професійному мовленні. Евфемізми, омоніми й пароніми. Правильність уживання слів-паронімів у професійному спілкуванні. Ставлення до запозичених слів. Історизми, архаїзми, неологізми. Фразеологічне багатство української мови. Фразеологічні звороти в професійному спілкуванні. Складні випадки вживання слів і фразеологізмів. Вживання у фаховій мові службових частин мови.

7

4. Усне професійне мовлення.

Загальні вимоги до культури усного мовлення. Види усного професійного мовлення. Орфоепічні й акцентуаційні норми української літературної мови. Теорія і практика комунікації. Засоби масової комунікації. Риторика як мистецтво переконуючої комунікації. Мовний етикет. Специфіка усного публічного мовлення. Культура мовлення фахівця (правильність, точність, логічність, багатство, доречність та чистота мовлення). Публічний виступ як засіб переконувальної комунікації. Види і жанри публічних виступів. Підготовка тексту виступу. Етика усного професійного спілкування

7

Разом

28

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. – ПП 1.05.01 – Українська мова (за професійним спрямуванням)

5. Термінологія у професійному спілкуванні.

Співвідношення українських та запозичених компонентів у терміносистемі екології. Значення основних елементів словобудування (терміноелементів). Диференціація слів-термінів та слів-профе­сіо­на­лізмів. Синтаксична структура текстів фахового спрямування. Інтернаціональне та національне в термінотворчому процесі. Терміно­елементи латинського та грецького походження. ДСТУ 1.5:2003. ДСТУ 3966-2000.

7

6. Лексикографія. Словники української мови.

Різновиди сучасних словників. Енциклопедичні та власне лінгвістичні словники. Словники професійного спрямування. Особливості термінологічних словників та їхні класифікації. Українська термінографія. Організація ресурсів національної словникової бази. Електронні словники. Європейська кодифікаційна практика. Словник С. Бук “3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови” (2006). Бібліографічний опис джерел різних видів. Правила укладання бібліографічних списків. Правила оформлення цитат. Види посилань.

7

7. Науково-технічний переклад.

Суть, форми та види перекладу/перекладання. Поняття “науково-технічна інформація”. Науково-технічне перекладання та науково-технічний переклад. Специфіка науково-технічного перекладу і вимоги до нього. Буквальний, адекватний, реферативний, анотаційний переклад. Лексичні труднощі перекладання: перекладання вузькогалузевих термінів, загальновживаних та загальнонаукових слів; термінологічні паралелі; типові труднощі російсько-українського перекладання науково-технічних термінів. Калькування елементів близькоспоріднених мов. Вибір синоніма під час перекладу. Переклад багатозначних слів. Труднощі перекладу омонімів і паронімів. Автоматизований (комп’ютерний) переклад і засоби комп’ютеризації процесу перекладання. Сучасні комерційні системи комп’ютерного перекладання.

14

Разом

28

^ Усього годин

56


7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом кожного семестру студенти виконують два індивідуальних завдання, які є невід’ємною складовою самостійної роботи. Усього студент повинен виконати чотири індивідуальних завдання.

Індивідуальні навчальні завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача.

Кожне завдання підготовлено у десяти варіантах.

Під час виконання завдань студент повинен виявити розуміння актуальних проблем українського мовознавства, знання мовного законодавства. Виконання завдань повинно засвідчити рівень знань лексичних, граматичних, синтаксичних, правописних та інших норм української літературної мови, уміння працювати з довідковою літературою (тлумачними, перекладними словниками, словниками іншомовних слів, наголосів, “Українським правописом” тощо). Студент повинен продемонструвати навички перекладу російських текстів українською мовою і практичне застосування знання норм української літературної мови.

Приклади індивідуальних завдань:

  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації