Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 245.6 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір245.6 Kb.
ТипРобоча програма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Шифр дисципліни

^ ОСНОВИ ГІДРОГЕОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРНОЇ ГЕОЛОГІЇ
напряму підготовки

6.040106

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
для спеціальностей

7.04010601

Екологія та охорона навколишнього середовища

7.04010602

Прикладна екологія та збалансоване природокристування (екологічна геологія) 

 

 
факультету

^ Геологічний факультет
Розробник

кандидат геологічних наук  Волошин П.К..

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології

 Протокол № ___ від.  “____”________________2011 р.

Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології         ____________Волошин П.К.                   

“_____”___________________ 2011 р

Схвалено методичною Радою геологічного факультету

Протокол № ___ від.  “____”_____________2011 р.

Голова методичної ради   ___________ Скакун Л.З.

“_____”___________2011 р. 

Погоджено:

В.О.декана геологічного ф-ту ______________ доц.. Фурман В.В.

“____”_____________2011 р.


Опис навчальної дисципліни
^

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Основи гідрогеології та інженерної геології ”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-к

валіфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 3,0

Галуль знань

0401 – Природничі. науки

Нормативна


Модулів – 2

Напрям підготовки 6.040103 Геологія


^ Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність (професійне спрямування)


3 -й


Семестр

5-й


Загальна кількість годин -162

Лекції

54 год.


Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 5 год

самостійної роботи студента -4год

Освітньо-кваліфікаційний рівень:


^ Практичні, семінарські

год.

год.

Лабораторні

36 год.

.

^ Самостійна робота

72 год.


ІНДЗ:

Вид контролю: іспит


Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання -

для заочної форми навчання - 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Дисципліна «Основи гідрогеології та інженерної геології» є базовою нормативною дисципліною для освітнього рівня бакалаврів з геології. Вона читається протягом 5 семестру в обсязі 3 кредитів, у тому числі 90 годин аудиторних занять, з них 54 години лекцій, 36 годин лабораторних занять і 72 години самостійної роботи. Завершується вивчення дисципліни іспитом у кінці 5 семестру.

^ Метою і завданням навчальної дисципліни «Інженерна геологія і гідрогеологія» є підготовка майбутніх фахівців до постійного кваліфікованого вивчення поверхневої частини земної кори як середовища життя і діяльності людини, а також до розуміння сутності процесів і явищ, котрі відбуваються при взаємодії геологічного середовища зі спорудами та інженерними роботами.

^ Предмет навчальної дисципліни «Інженерна геологія і гідрогеологія» включає в себе: оцінку інженерно-геологічних умов для обґрунтування принципової можливості будівництва різного виду споруд; вибір методів моніторингу над геологічними та керування інженерно-геологічними та гідрогеологічними процесами, а також визначення заходів із запобігання небезпечним наслідкам, охорони довкілля і виконання методично обґрунтованих інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань.

^ Вимоги до знань та вмінь.

Студент повинен знати:

 1. основні принципи теорії комплексного формування геологічної обстановки і гідрогеологічних конкретного району;

 2. характеристики всіх діючих природних геологічних та гідрогеологічних чинників, що впливають на ґрунти і споруди;

 3. наслідки впливу певних чинників на систему «споруда – ґрунт »;

 4. класифікацію природних фізико-геологічних і інженерно-геологічних та гідрогеологічних процесів і явищ;

 5. методи вивчення процесів, явищ та наслідків їхньої взаємодії зі спорудами;

 6. засоби нейтралізації та протидії небезпечним фізико-геологічним, інженерно-геологічним та гідрогеологічним процесам і явищам.

Студент повинен уміти:

 1. піддавати аналізу й оцінці конкретні інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови;

 2. оцінювати вплив будь-якої споруди на геологічне середовище, підземні води і навпаки;

 3. самостійно приймати рішення щодо вибору місця розташування проектованої споруди;

 4. обирати комплекс заходів, спрямованих на забезпечення протидії несприятливим інженерно-геологічним і гідрогеологічним умовам;

 5. визначати й використовувати нормативні та розрахункові показники властивостей ґрунтів та підземних вод;

 6. призначати раціональні методики інженерно-геологічних та гідрогеологічних вишукувань відповідно до чинних нормативних документів.

^ Місце в структурно-логічній схемі спеціальності. Нормативна навчальна дисципліна «Інженерна геологія та гідрогеологія» є складовою циклу природничо-наукової підго товки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з геології..

^ 3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Гідрогеологія

Тема 1. Гідрогеологія - наука про підземну гідросферу

Гідрогеологія як наука. Об’єкт, пред мет, мета і завдання гідрогеології, структура та зв’язок її з іншими науками. Історія розвитку гідрогеології та її значення..

Тема 2. Загальні відомості про гідросферу Землі. Поняття гідросфери. Структура гідросфери. Вода в атмосфері. Вода на поверхні літосфери. Види води у гірських породах. Колообіг води у природі. Сучасні уявлення про походження і формуван ня підземних вод. Інфільтраційні води. Конденсаційні води. Седиментаційні води. Ювенільні води.

Тема 3.Фізичні та водно-фільтраційні властивості порід. Гранулометричний склад. Пористість порід. Тріщинуватість і кавернозність порід. Водопроникність порід. Діючий діаметр уламків і коефіцієнт неоднорідності. Водонасичення і водовіддача.

Тема 4.Фізичні властивості води.

Густина. В’язкість. Температура. Про зорість і каламутність. Колір. Смак. Запах. Осад. Стискуваність. Електропровідність. Теплоємність. Ізотопний склад води. Радіоактивність.

Тема 5. Хімічний склад і властивості підземних вод. Будова молекул води. Хімічний склад підземних вод. Макрокомпоненти у підземних водах. Мікрокомпоненти і мікроелементи у підземних водах. Загальна мінералізація і сухий залишок. Жорсткість води. Лужність і кислотність. Газовий склад підземних вод. Концентрація іонів гідрогену (рН). Окисно-віднов ний потенціал. Біогенні речовини. Органічні речовини. Бактеріологічний склад. Агресивні властивості підземних вод. Форми подання хімічних аналізів води. Графічні способи зображення. Формула Курлова. Розчинений кисень. Біохімічне споживання кисню. Окиснюваність. Чинники формування складу підземних вод.

Хімічні класифікації підземних вод.

Тема 6.Основні типи підземних вод.

Основні поняття про водоносні шари і водотривкі породи. Води рослинного шару. Болотні води. Верховодка. Грунтові води. Тріщинно-карстові води. Артезіанські води. Води зони вічної мерзлоти. Карти гідро-і п’єзоізогіпс.

Тема 7. Мінеральні і лікувальні води.

Загальна характеристика мінеральних вод. Хімічна класифікація лікувальних вод. Мінеральні води України.

Тема 8. Джерела підземних вод.

Поняття про джерела підземних вод. Класифікація джерел. Режим джерел. Дослідження джерел.

Тема. 9. Основи динаміки підземних вод. Фільтрація підземних вод. Лінійний закон фільтрації А. Дарсі. Коефіцієнт фільтрації і проникності. Види руху підземних вод. Визначення напрямку і швидкості руху підземних вод. Рух води до водозабірних споруд. Витрати грунтового потоку. Лійка і крива депресії. Радіус депресійної лійки.

Тема 10.Види і методи гідрогеологічних досліджень. Гідрогеологічна зйомка і гідрогеологічна розвідка. Методи гідрогеологічних досліджень. Гідрогеологічні дослідження в інженерній геології.

Змістовний модуль 2. Інженерна геологія


Тема 11. Інженерна геологія − наука про геологічне середовище. Інженерна геологія як наука.. Об’єкт, предмет, мета і завдання інженерної геології, структура та зв’язок її з іншими нау- ками. Історія розвитку інженерної геології та її значення..

Тема 2. Основи інженерно-геологічного вивчення грунтів.

Гірські породи (грунти) – складні динамічні системи. Поняття системи. Властивості систем. Основні складові грунтів. Тверда (мінеральна) складова грунтів. Інженерно-геологічні влас тивості мінералів. Головні ґрунтоутво рюючі мінерали. Вплив мінералогіч ного складу грунтів на їх інженерно-геологічні властивості. Гази у грунтах. Хімічний склад газів та їх ґенеза. Вплив газової складової на властивості грунтів. Органічна речовина у грунтах. Макроорганізми, мезоорганізми і мікроорганізми та їх вплив на властивості грунтів. Вода у грунтах. Вплив води на інженерно-геологічні властивості.

Структурні зв’язки у грунтах. Консти- туційні, кристалізаційні, цементаційні та колоїдні структурні зв’язки та їх роль у формуванні властивостей грун- тів. Структура і текстура грунтів. Інженерно-геологічна класифікація грунтів.

Тема 3. Склад і водно-фізичні властивості грунтів

Природна вагова і об’ємна та гігроскопічна вологість. Питома вага грунтів (щільність частинок грунту) та методи її визначення. Об’ємна вага (щільність природного грунту) та методи її визначення. Об’ємна вага скелету (щільність сухого грунту), пористість, коефіцієнт пористості, ступінь вологості та методи їх визначення. Пластичність та консистенція глинистих грунтів. Чинники, що визначають пластичність. Методи визначення пластичності.

Тема 4. Механічні властивості грунтів. Міцнісні і деформаційні характери стики грунтів з жорсткими струк турними зв’язками. Методи визначення механічних властивостей грунтів з жорсткими структурними зв’язками. Деформативні властивості. Стиску ваність незцементованих грунтів. Просадочність, набухання, консо лідація. Чинники, що визначають стискуваність грунтів. Методи виз начення деформативних властивостей незцементованих грунтів.

Опір грунтів на зсув. Опір на зсув піщаних грунтів. Опір на зсув глинистих грунтів. Методи вивчення опору грунтів на зсув.

Тема 5. Ендогенні морфодинамічні процеси.: Вулканізм. Сейсмічні явища. Сучасні тектонічні рухи. Умови і чинники розвитку ендогенних процесів. Вплив ендогенних процесів на стійкість будівель і споруд.

Тема 6. Екзогенні морфодинамічні процеси. Карст. Умови та чинники розвитку карсту. Зсуви. Умови та чинники розвитку зсувів. Вплив зсувів на стійкість споруд.

Механічна суфозія. Умови та чинники розвитку суфозії. Вплив суфозії на стійкість споруд. Абразія. Умови та чинники розвитку абразії. Вплив абразії на стійкість споруд. Лінійна ерозія та площинний змив. Умови та чинники розвитку ерозії.. Вплив ерозії на стійкість споруд. Підтоплення і заболочування. Умови та чинники розвитку підтоплення і заболочування Вплив підтоплення на стійкість споруд.

Тема 7. Інженерно-геологічні дослідження для будівництва. Теоретичні та методичні засади інженерно-геологічних досліджень. Стадії інженерно-геологічних досліджень. Особливості інженерно-геологічних досліджень для різних видів будівництва.


^ 4. Структура навчальної дисципліни


Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

лаб

ср

л

лаб

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Модуль 1

^ Змістовий модуль 1. Гідрогеологія


Тема 1. Інженерна геологія − наука про геологічне середо- вище
2
2

Тема 2 Основи інже нерно-геологічного вивчення грунтів


4

2

6

Тема 3. Склад і вод но-фізичні власти- вості грнтів
2

4

6

Тема 4. Механічні властивості грун- тів.
6

4

8

Тема 5. Ендогенні морфодинамічні процеси.
2

2

4

Тема 6. Екзогенні морфодинамічні процеси
6

4

6

Тема 7. Інженерно-геологічні дослідже ння для будівницт- ва
2

2

4

Разом – зм. модуль1
24

18

36

^ Змістовий модуль 2. ГідрогеологіяТема 8 .Гідрогеоло- гія - наука про підзе мну гідросферу
2
2

Тема 9. Загальні ві домості про гідр- сферу
2
2

Розділ 10 . Фізичні та водно-фільтра-ційні властивості порід
2

4

4

Розділ 11. Фізичні властивості води
2

2

4

Розділ 12. Хімічний склад підземних вод
6

4

6

Розділ 13. Основні типи підземних вод
4

4

4

Тема 14. Мінеральні і лікувальні води
4
4

Тема 15. Джерела підземних вод
2
4

Тема 16. Основи ди- наміки підземних вод
4

2

4

Тема 17. Види і ме- методи гідрогеоло- гічних досліджень
2

2

2

Разом – зм. модуль 2
30

18

36
^

Усього годин

54

36

72^ 5. Теми лабораторних занять
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Вивчення еталонної колекції грунтів Львівської області

2

2

Опрацювання резуль- татів визначення фізи чних властивостей та пластичності грунтів

4

3

Опрацювання резуль- татів визначення меха нічних властивостей грунтів

4

4

Побудова карти сейсмічного районування України

2

5

Побудова карти роз- витку екзогенних геологічних процесів

України

4

6

Опрацювання даних статичного зондуван- ня грунтів

2

7

Перерахунок типів вологості

4

8

Визначення гран складу грунтів

2

9

Опрацювання хіміч- ного аналізу природ- них вод

4

10

Побудова карт гідроі- зо гіпс

4

11

Визначення напря- мку руху підземних вод.

2

12

Визначення коефіціє- нта фільтрації

2


^ 6. Самостійна робота


Самостійна робота студента включає виконання таких основних завдань:

- опрацювання прослуханого лекційного матеріалу з використанням конспекту лекцій              та рекомендованих літературних джерел;

- вивчення окремих тем і питань, передбачених для самостійного опрацювання;

- підготовка до проведення та захисту лабораторних робіт;

- підготовка до написання модульних контрольних робіт;

- робота з пошуковими системами Інтернет.

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу виконується у бібліотеці, комп’ютерному класі факультету та домашніх умовах.

Контроль за виконанням самостійної роботи і отримання додаткової інформації з тих чи інших питань навчальної дисципліни проводиться на консультаціях, графік проведення яких затверджується на засіданні кафедри і розміщується на дошці оголошень кафедри.

Основні теми і питання, рекомендовані для самостійного опрацювання наведено у таблиці.
з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Інженерна геологія − наука про геологічне середовище

2

2

^ Основи інженерно-геологічного вивчення грунтів

6

3

Склад і вод но-фізичні властивості грнтів

6

4

^ Механічні властивості грунтів.

8

5

Ендогенні морфодинамічні процеси

4

6

^ Екзогенні морфодинамічні процеси

6

7

Інженерно-геологічні дослідже ння для будівництва

4

8

^ Гідрогеол гія - наука про підзе мну гідросферу

2

9

Загальні ві домості про гідрсферу

2

10

^ Фізичні та водно-фільтраційні властивості порід

4

11

Фізичні властивості води

4

12

^ Хімічний склад підземних вод

6

13

Основні типи підземних вод

4

14

^ Мінеральні і лікувальні води

4

15

Джерела підземних вод

4

16

^ Основи динаміки підземних вод

4
Види і меметоди гідрогеол гічних досліджень

2
Разом

72^ 7. Методи контролю


Контроль знань проводиться протягом семестру шляхом оцінювання модульних контрольних робіт, виконання лабораторних робіт, та самостійної роботи студента. за 100-бальною шкалою. Розподіл балів , що нараховуються студентам протягом семестру наведено у таблиці

^ 8. Розподіл балів, що присвоюється студентам


Поточне тестування та самостійна робота

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль 2Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т

10

Т

11

Т

12

Т

13

Т

14

Т

15

Т

16

Т

17

2

2

4

2

4

4

4

2

2

2

4

2

4

4

4

2

2

Т1, Т2… Т9 – теми змістових модулів


Сума балів за

лабораторні

роботи^ Сума балів за модульні контрольні

Сума балів за поточний контрольСума балів за іспит30

20

50

50Оцінювання знань проводиться за таблицею:

Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу

За національною шкалою

90-100

A

відмінно

відмінно

81-89

B

дуже добре

добре

71-80

C

добре

61-70

D

задовільно

задовільно

51-60

E

достатньо

20-50

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

незадовільно^ 9. Методичне забезпечення

1. Базові конспекти лекцій.

2,Лекції на електронних носіях.

3. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях

4. Методичні рекомендації з проведення лабораторних занять з курсу «Інженерна геологія». Для студентів геологічного факультету. ВЦ ЛНУ ім. Ів. Франка, 2002.-51 с.


Рекомендована література


Частина І. Гідрогеологія

1. Колодій В.В. Гідрогеологія. – Львів: ВЦ Львів. Нац. унів-ту, 2010.

2. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський     університет», 2005.

3.Всеволожский В.А. Основы гидрогеологии. М: Изд-во МГУ,1991.

4.Камзіст Ж.С., Шевченко О.Л. Гідрогеологія України.-К., 2009.

5. Климентов П.П., БогдановГ.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра,1977.

6. Гордеев П.В.., Шемелина В.А., Шуляков О.К. Гидрогеология.М.: Высшая школа, 1990.

7. Климентов П.П., БогдановГ.Я. Общая гидрогеология. М.: Недра,1977.

8. Мандрик Б.М. Чомко Д.Ф., Чомко Ф.В. Гідрогеологія. – К, 2005.

9. Огняник М.С. Мінеральні води України. – К.: ВПЦ «Київський університет», 2000.

10. Руденко Ф.А., Попов О.Є. Гідрогеологія. Вид-во Київського ун-ту,1960.


Частина ІІ. Інженерна геологія

1. Костюченко М.М., Шебатин В.С. Гідрогеологія та інженерна геологія. –К.: ВПЦ «Київський     університет», 2005.

2. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Яковлєв А.В. та ін. Інженерна геологія. Механіка грунтів, основи і фундаменти. К.: «Вища школа», 2003.

3. Дмитриев В.В. Оптимизация лабораторных инженерно-геологических      исследований. М.: «Недра», 1989.

4. Ломтадзе В.Д. Інженерная геология. Инженерная петрология. Л.: «Недра», 1984.

5. Ломтадзе В.Д. Інженерная геология. Инженерная геодинамика. Л.: «Недра», 1977.

6. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горнах пород.     Т.1. М.;    «Недра», 1984.

7. Методическое пособие по инженерно-геологическому изучению горнах пород.    Т.2. М.;    «Недра», 1984.

8. Сергеев Е. М. Инженерная геология.. М.: Узд-во МГУ, 1978.

9. ЧаповскийЕ.Г. Инженерная геология. М.: «Высшая школа», 1975.

10.Чаповский Е.Г. Лабораторные работыпо грунтоведению и механике грунтов. М.:      «Недра»,    1975.

11.Рыжов А.М. Определение прочности и деформативности грунтов в строительстве.    К.:   «Будівельник», 1976.

12.Сейсмическое районирование территории СРСР .- М.: Наука, 1980. 307 с.

13. Будівництво у сейсмічних районах України. ДБН В.1 – 12:2006. К.:     Мінрегіонбуд, 2006. -


11. Інформаційні ресурси


Бібліотеки м. Львова

 1. Наукова бібліотека ЛНУ ім. Івана Франка, вул. Драгоманова, 5

 2. Львівська наукова бібліотека ім.. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2

 3. Львівська обласна наукова бібліотека, просп.. Шевченка, 13Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації