Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 380.78 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Сторінка1/2
Дата конвертації23.05.2013
Розмір380.78 Kb.
ТипПротокол
  1   2


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

________________ Мамчур З.І.

“____”____________2011р.
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


3.02 “економіка природокористування”


напряму підготовки 6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

для спеціальностей

^ 7.04010601, 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування


геологічного, біологічного та географічного факультетів


Розробник: Є.М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Протокол № _____ від ________2011 р.


Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології Волошин П.К.


_____ __________ 2011 р.


Схвалено методичною радою геологічного факультету.

Протокол № _____ від __________2011 р.


Голова методради геологічного факультету Скакун Л.З.


_____ _______________ 2011 р.


ПОГОДЖЕНО

В.о.декана геологічного факультету Фурман В.В.


_____ вересня 2011 р.
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Економіка природокористування”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний

рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів – 2,0

^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

(шифр, назва)

Нормативна навчальна дисципліна з циклу професійної та практичної підготовки

^ Рік підготовки

2-й

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин – 72

ІІІ

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год;

самостійної роботи студента – 2,5 год

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


Лекції, год

32

12

^ Практичні заняття, год

0

Самостійна робота, год

40

60

^ Вид контролю

Залік

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44,5 % : 55,5 % (32:40);

для заочної форми навчання – 17 % : 83 % (12:60).


2. Мета і завдання навчальної дисципліни


^ Мета дисципліни – формування знань студентів у галузі управління раціональним використанням природних ресурсів і охорони навколишнього середовища, соціально-еконо­міч­них аспектів природокористування та природоохоронного законодавства, надбання практичних навичок в економічній оцінці природних ресурсів, ефективності впровадження природоохоронних заходів та оцінці економічного збитку, що утворюється внаслідок забруднення довкілля; формування у студентів наукового світогляду і здатності до економічного мислення.


Завдання дисципліни:

 1. вивчення економічних аспектів взаємодії суспільства і природи;

 2. виявлення негативного впливу господарської діяльності на довкілля;

 3. характеристика сучасних протиріч між потребами соціально-економічного розвитку і можливостями екосистем;

 4. оцінка природних ресурсів і пошук економічних механізмів досягнення раціональнішого їх використання (різні форми оплати за природні ресурси, прогресивні технології, безвідходне виробництво та ін.);

 5. аналіз процесу залучення ресурсів довкілля в цінову систему на підставі визначення економічної цінності компонентів довкілля;

 6. освоєння методології й методики економічного обґрунтування оптимальних напрямів соціально-економічного розвитку з урахуванням екологічних обмежень;

 7. визначення можливих шляхів підвищення еколого-економічної ефективності господарства;

 8. аналіз спроможності ринкової системи забезпечити ефективне використання ресурсів довкілля;

 9. аналіз реальної ситуації, яка склалась у певній галузі, та розробка заходів на перспективу.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

1) головні закономірності взаємодії суспільства і природи;

2) типи економічного розвитку та їхні особливості;

3) екологічні проблеми макро­економіки;

4) основні напрями екологіза­ції економічного розвитку;

5) природоохоронні заходи;

6) показники економічної ефек­тивності природоохоронних рішень;

7) методи розрахунку соціальних витрат та економічної ефективності природокористування;

8) методи розрахунку збитків від нераціонального природо­користування та забруднення довкілля;


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

1) визначати економічну цінність природи;

2) виявляти й аналізувати вплив господарської діяльності на довкілля (забруднення, пряме руйнування та ін.);

3) визначати показники ефективності функціонування еколого-економічної системи;

4) визначати ефективність природокористування з урахуванням чинника часу;

5) оцінювати збитки від забруднення навколишнього середовища та нераціонального природокористування;

6) аналізувати реальну ситуацію, яка склалася внаслідок нераціонального природокористування;

7) розробляти заходи з підвищення ефективності природоохоронних заходів;

8) працювати в групах;

9) використовувати комп’­ютер­ну техніку для опрацювання й аналізування даних і пред­ставлення результатів, реферувати й анотувати наукові публікації.


3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.1

^ 3.02.01 – Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи економіки

природокористування


Тема 1. Економіка природокористування як наука. Природокористування


 1. Економіка природокористування як наука, її об’єкт, завдання, головні закономірності, методологія та методи дослідження.

 2. Природокористування та його історичні типи. Схема галузевої класифікації видів природокористування. Напрями та рівні природокористування в Україні.

 3. Природно-ресурсний потенціал території. Еколого-економічна ситуація. Еколого-економічне районування.

Тема 2. Природні ресурси


 1. Природні ресурси: визначення, особливості. Реальні і потенційні, вичерпні і невичерпні, замінні й незамінні, виснажені природні ресурси. Природна та економічна класифікації природних ресурсів.

 2. Облік природних ресурсів. Кадастри природних ресурсів.

 3. Оцінка природних ресурсів.


Тема 3. Природокористування в Україні на тлі міжнародного природокористування. Концепція сталого розвитку


 1. Ідеї та принципи концепції сталого розвитку

 2. Індекс економічної сталості.

 3. Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки.


Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи


 1. Головні принципи та рівні управління природокористуванням та охороною природи.

 2. Державна система екологічного управління, система корпоративного, місцевого, громадського та спеціального екологічного управління.

 3. Інформаційні системи екологічного управління.

 4. Еколого-економічний моніторинг, його мета і завдання.


Змістовий модуль 1.2

   1. ^ 3.02.02 – Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефективність.

Економічні, соціально-екологічні збитки та платність природокористування


Тема 5. Економічні заходи забезпечення раціонального природокористування

та охорони довкілля


 1. Питання економіки природокористування у державних нормативних актах України.

 2. Економічні інструменти (ціна за ресурси, економічні вигоди, перерозподільні платежі).

 3. Економічна оцінка природоресурсного потенціалу.

 4. Збір за спеціальне використання природних ресурсів, за забруднення, за погіршення якості природних ресурсів; розподіл цих зборів.


Тема 6. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні


 1. Головні бюджетні та позабюджетні джерела фінансових ресурсів.

 2. Головні сфери цільового державного фінансування.

 3. Фонди охорони навколишнього природного середовища різних рівнів.

 4. Економічне стимулювання раціонального природокористування.


Тема 7. Економічна оцінка впливу людини на природу.

Економічні та еколого-економічні збитки


 1. Економічна оцінка впливу людини на природу. Головні складові екологічних витрат. Модифікації економічної оцінки.

 2. Економічні та еколого-економічні збитки. Нормативні та понаднормативні збитки.

 3. Елементи додаткових витрат через забруднення довкілля.


Тема 8. Економічна ефективність охорони природи.

Екологічні показники продукції


 1. Економічна ефективність охорони природи, охорони довкілля, природокористування, управління охороною довкілля. Економність у природокористуванні.

 2. Екологічні, соціальні та економічні результати оцінки ефективності природоохоронних заходів.

 3. Екологічні показники продукції. Визначення ступеня екологічності продукції.

 4. Маркування екологічно чистої продукції. Стан проблеми в Україні.


Тема 9. Система ринкових механізмів економічного регулювання

і стимулювання у сфері природоохоронної діяльності


 1. Головні економічні інструменти впливу на ринкову кон’юнктуру: державне кредитування приватного підприємництва, податкові пільги, система пільгової амортизації, фіксовані платежі, штрафи тощо.

 2. Нові ринкові методи екологічного природокористування (торгівля правом на забруднення та ін.).

 3. Екологізація банківської справи.

 4. Еколого-етичні мотиви в інвестиційній політиці. Операційні критерії еколого-етичних фондів.


Змістовий модуль 1.3

^ 3.02.03 – Економічні аспекти екологічних проблем


Тема 10. Економічний механізм охорони й раціонального використання

водних ресурсів


 1. Контроль за використанням і охороною вод. Державний моніторинг вод. Державний облік поверхневих і підземних вод. Державний облік водокористування. Державний водний кадастр.

 2. Організаційно-економічні заходи щодо раціонального використання й охорони вод та відтворення водних ресурсів. Плата за спеціальне водокористування, за користування вод для потреб гідроенергетики і водного транспорту; розподіл платежів.

 3. Проблеми економічного механізму охорони й раціонального використання водних ресурсів України та Львівської обл. зокрема.

 4. Концепція нарощування мінерально-сировинної бази як основи стабілізації економіки України (стосовно підземної питної води).


Тема 11. Економічний механізм охорони й раціонального використання земель


 1. Облік земель та бонітування ґрунтів.

 2. Раціональне землекористування та охорона земельних угідь.

 3. Закон України “Про плату за землю”. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь.


Тема 12. Економічний механізм охорони й раціонального використання

атмосферного повітря


 1. Закон України “Про охорону атмосферного повітря”.

 2. Регулювання викидів та рівнів впливу фізичних і біологічних чинників на стан атмосферного повітря; заходи щодо відвернення і зменшення забруднення атмосферного повітря викидами транспортних та інших пересувних засобів і установок та впливу їхніх фізичних чинників.

 3. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення охорони атмосферного повітря.


Тема 13. Економічний механізм охорони і раціонального використання надр 1. Кодекс України “Про надра”, Гірничий кодекс України.

 2. Облік мінерально-сировинних ресурсів.

 3. “Інструкція про порядок обчислення і справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин”. Базові та диференційовані нормативи плати.


Тема 14. Економічний механізм охорони й раціонального використання

лісів, рослинних і тваринних ресурсів


 1. Екологічне лісокористування. Плата за використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду.

 2. Економічне стимулювання охорони, захисту, раціонального використання та відтворення лісів. Стан лісокористування в Україні.

 3. Економічний механізм охорони й раціонального використання рослинних ресурсів.

 4. Економічний механізм охорони й раціонального використання тваринного світу.


4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

практ.

роботи

лабор.

роботи

самост. робота, у т.ч. ІНДЗ

ЗМ 1.1. Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи

економіки природокористування

1. Економіка природокористування як наука. Природокористування.

4,5

2

2,5

2. Природні ресурси

9,0

45,0

3. Природокористування в Україні на тлі міжнародного природокористування. Концепція сталого розвитку

4,5

22,5

4. Управління природокористуванням і охороною природи

4,5

22,5

Разом

22,5

1012,5

ЗМ 1.2. Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефективність.

Економічні, соціально-екологічні збитки та платність природокористування

5. Економічні заходи забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля

9,0

45,0

6. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні.

4,5

22,5

7. Економічна оцінка впливу людини на природу. Економічні та еколого-економічні збитки

4,5

22,5

8. Економічна ефективність охорони природи. Екологічні показники продукції

4,5

22,5

9. Система ринкових механізмів економічного регулювання і стимулювання у сфері природоохоронної діяльності

4,5

22,5

Разом

27

1215

ЗМ 1.3. Економічні аспекти екологічних проблем

10. Економічний механізм охорони й раціонального використання водних ресурсів

4,5

22,5

11. Економічний механізм охорони й раціонального використання земель

4,5

22,5

12. Економічний механізм охорони й раціонального використання атмосферного повітря

4,5

22,5

13. Економічний механізм охорони і раціонального використання надр

4,5

22,5

14. Економічний механізм охорони й раціонального використання лісів, лісових і рослинних ресурсів, тваринного світу

4,5

22,5

Разом

22,5

1012,5

^ Усього годин

72

3240

5. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, картографічними і табличними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Економіка природокористування” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять (лекцій);

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість

годин

ЗМ 3.02.01 – Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи

економіки природокористування

Тема 1. Економіка природокористування як наука. Природокористування: Роль Ю. М. Куражковського у розробці терміна “природокористування”. Еколого-економічні системи різних рівнів (глобального, макроекономічного, мезоекономічного тощо). Причинно-наслід­кові зв’язки в економіці природокористування.

Використання конкретно-наукових методів в економіці природокористування (метод варіантних розрахунків, балансовий метод, математичне моделювання).

1

^ Тема 2. Природні ресурси: Природні ресурси як історична категорія. Утилітарні та неутилітарні форми ставлення людини до природи. Ресурси продуцентів, консументів і редуцентів.

Натуральні та вартісні показники оцінки природних ресурсів. Економічна оцінка природних ресурсів на макро- та мікроекономічному рівні, її головні методологічні й методичні принципи. Диференційна рента.

Кадастри природних ресурсів Канади та скандинавських країн.

2
^ Тема 3. Природокористування в Україні на тлі міжнародного природокористування. Концепція сталого розвитку: “Порядок денний на ХХІ століття”. П’ята Всеєвропейська конференція міністрів навколишнього середовища “Довкілля для Європи” (Київ, 2003 р.). Діяльність Міжнародної спілки охорони природи, Світової комісії з охорони довкілля й розвитку та ін.

Діяльність львівських установ і організацій з проекту “Про охорону та раціональне використання транскордонних водотоків і міжнародних озер” та програми ТАСІС “Транскордонний моніторинг та оцінка якості води річок Уж, Латориця і Західний Буг”.

1

^ Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи: Постанова Кабінету міністрів України “Перелік видів діяльності, які відносяться до природоохоронних заходів” (1992). Галузеве (відомче) управління – управління земельних ресурсів, районна гірничотехнічна інспекція з охорони надр, лісгоспи і лісництва та ін. Діяльність Міністерства екології та природних ресурсів України.

Положення про державне управління екології та природних ресурсів у Львівській обл.

1

ЗМ 3.02.02 – Економічне обґрунтування природоохоронних заходів, їх ефективність.

Економічні, соціально-екологічні збитки та платність природокористування

Тема 5. Економічні заходи забезпечення раціонального природокористування та охорони довкілля: Обчислення збору за забруднення навколишнього природного середовища (викиди в атмосферне повітря, скиди забруднювальних речовин у водні об’єкти, розміщення відходів). Розрахунок збору за наступний рік, за квартал, остаточний річний розрахунок збору.

2

^ Тема 6. Фінансування природоохоронної діяльності в Україні: Діяльність Міністерства екології та природних ресурсів України і державних податкових інспекцій з обліку платежів, правильністю та своєчасністю їхньої сплати. Діяльність фондів охорони навколишнього природного середовища всіх рівнів у Львівській обл.

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з державного бюджету за розділом “Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека”.

1

^ Тема 7. Економічна оцінка впливу людини на природу. Економічні та еколого-економічні збитки: Економічні, екологічні показники та показники безпеки виробничих процесів. Визначення екологічності технологічного процесу і підприємства. Обчислення показників еколого-економічної оцінки конкретних видів виробництв або підприємств еколого-еконо­мічної оцінки конкретних видів виробництв або підприємств. Додатковий економічний ефект від багатоцільових природоохоронних заходів.

1

^ Тема 8. Економічна ефективність охорони природи. Екологічні показники продукції: Розрахунок ефективності природоохоронних заходів. Екологічні вимоги до продукції, техніки і технологій. Міжнародний стандарт ISO 14024. “Програма розвитку екологічного маркування в Україні” (2004). Сертифікація за системою менеджменту якості та безпечності харчових продуктів, що відповідає вимогам ДСТУ ISO 22000.

1

^ Тема 9. Система ринкових механізмів економічного регулювання і стимулювання у сфері природоохоронної діяльності: Фінансово-економічна політика розвинутих держав світу у сфері природокористування. Вплив економічних інструментів на ринкову кон’юнктуру у США. Допомога держави приватному капіталу.

Діяльність Світового банку та ЄБРР з підтримки природоохоронної діяльності в Україні.

1

ЗМ 3.02.03 – Економічні аспекти екологічних проблем

Тема 10. Економічний механізм охорони й раціонального використання водних ресурсів: Водний кодекс України. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку здійснення державного моніторингу вод” (1996). Діяльність Держкомітету України з гідрометеорології щодо державного обліку поверхневих вод та Державної геологічної служби України з державного обліку підземних вод. Державний облік водокористування.

Стан проблеми на Львівщині.

1

^ Тема 11. Економічний механізм охорони й раціонального використання земель: Земельний кодекс України. Закон України “Про меліорацію земель”. Визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства.

Стан проблеми на Львівщині.

2

^ Тема 12. Економічний механізм охорони й раціонального використання атмосферного повітря: Кіотський протокол. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря” (1999). Стан атмосферного повітря міст Києва, Львова та інших великих промислових центрів України.

Розрахунок збору за викиди в атмосферне повітря забруднювальних речовин.

2

^ Тема 13. Економічний механізм охорони і раціонального використання надр: Родовища металевих і неметалевих корисних копалин України. Техногенні родовища корисних копалин. Якість мінеральних ресурсів. Державний баланс корисних копалин.

Стан проблеми на Львівщині.

1

^ Тема 14. Економічний механізм охорони й раціонального використання лісів, лісових і рослинних ресурсів, тваринного світу: Лісовий кодекс України. Закони України “Про рослинний світ”, “Про тваринний світ”, “Про мисливське господарство та полювання”. Оцінка рекреаційної функції лісів.

Розрахунок збитків, заподіяних рибному господарству внаслідок порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

1

Підготовка до лекцій

8

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

8

Підготовка до модульних тестувань

6

Разом

40


Студенти заочної форми навчання повинні самостійно опрацювати такий матеріал за відповідними змістовими модулями й темами:


^ Змістовий модуль 3.02.01 – Понятійно-термінологічний апарат та методологічні основи економіки природокористування


  1   2Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації