Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 357.14 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Дата конвертації23.05.2013
Розмір357.14 Kb.
ТипПротокол


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

________________ Мамчур З.І.

“____”____________2011р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕКОЛОГІЯ УКРАЇНИ ”


напряму підготовки 6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

для спеціальностей

8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування

(екологічна геологія)


г е о л о г і ч н о г о ф а к у л ь т е т у


Розробники: Є. М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології;

В. Ю. Гарасимчук, канд. геол. наук, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Протокол № ___ від “___”__________ 2011 р.


Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології Волошин П. К.


“___”__________ 2011 р.


Схвалено методичною радою геологічного факультету.

Протокол № ___ від “___”__________ 2011 р.


Голова методичної ради геологічного факультету Скакун Л. З.


“___”__________ 2011 р.

ПОГОДЖЕНО

В. о. декана геологічного факультету Фурман В. В.


“___”__________ 2011 р.
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Екологія України”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів: 5,0


^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Модулів – 1

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Цикл природничо-наукової

підготовки

^ Рік підготовки

5-й

Змістових модулів – 3

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин: 180


ІХ

^ Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3 год;

самостійної роботи студента – 8,25 год

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

магістр


32

Практичні заняття, год

16

^ Самостійна робота, год

132

Вид контролю

Іспит

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди-

відуальної роботи становить: 27 % : 73 % (48:132).


2. Мета і завдання навчальної дисципліни


^ Мета дисципліни – на базі традиційної екології сформувати знання з сучасної екології України, галузі знань, присвяченої вивченню екологічних проблем, які ґрунтуються на міждисциплінарних знаннях, що охоплюють усі сфери життєдіяльності, у нерозривному зв’язку з абіотичним, соціальним та іншими середовищами.


^ Завдання дисципліни:

 1. оцінювання умов організації навколишнього природного середовища України та вплив на його стан природних і техногенних чинників;

 2. визначення стану й ступеня природних і техно-природних екологічних змін навколишнього природного середовища України в межах різних територіальних та функціональних рангів (створення техноприродної системи “людина–природне середовище”);

 3. визначення головних техногенних чинників, які призводять до зміни стану навколишнього природного середовища та всіх його складових у межах різних зон і економічних районів України;

 4. визначення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методики прогнозування (створення моделі навколишнього середовища, визначення просторових закономірностей механізму й динаміки різноманітних процесів, які розвинуті в межах об’єму простору, який досліджують);

 5. верифікація прогнозів і розробка стратегії, тактики, технології та методів управління навколишнім середовищем окремих регіонів України;

 6. коректування методики спостережень за станом навколишнього природного середовища, а також вірогідності прогнозів та ефективності управлінських рішень.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:


 1. головні закономірності взаємодії людини і природи;

 2. еволюцію взаємовідносин людини і природного середовища;

 3. головні закони, закономірності, правила і принципи в екології;

 4. головні чинники, які формують сучасний екологічний стан території України;

 5. показники і критерії оцінювання сучасного стану екосистем;

 6. головні загально-екологічні проблеми України;

 7. екологічне й економічне районування України;

 8. заходи запобігання й боротьби з техногенними впливами на навколишнє природне середовище;

 9. класичні й сучасні методи екологічних досліджень;

 10. методи екологічного картування;

 11. прояви природного перебігу екзогенних та екзогенних процесів і техногенного впливу на них;

 12. першочергові заходи зі стабілізації стану навколишнього природного середовища;

 13. інформацію про результати робіт екологічного спрямування, які провадить Міністерство екології та природних ресурсів України.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:


 1. аналізувати реальну ситуацію, яка склалася внаслідок техногенного впливу на навколишнє середовище;

 2. визначати джерела забруднення всіх компонентів навколишнього середовища;

 3. оцінювати стан екологічних умов конкретної території;

 4. оцінювати антропогенний вплив на навколишнє природне середо­вище;

 5. пояснити причини екологічної кризи в різних регіонах України;

 6. провадити екологіч­не картування;

 7. застосовувати різноманітні методи екологіч­них досліджень;

 8. розробляти план заходів зі стабілізації стану довкілля;

 9. розробляти заходи з запобігання негативним наслідкам на природне середовище техногенної діяльності;

 10. розробляти заходи для боротьби з наслідками впливу техногенної діяльності на навколишнє природне середовище;

 11. працювати в групах та організовувати роботу групи;

 12. використовувати комп’­ютер­ну техніку для опрацювання й аналізування даних і пред­ставлення результатів, писати звіти з наукової роботи, реферувати й анотувати наукові публікації.

3. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1.1 – Природне й соціальне середовище України

та її ресурсний потенціал


Тема 1. Людське суспільство та середовище його існування


 1. Природне, техногенне, соціокультурне середовища.

 2. Уявлення давніх українців про природу. Традиції природокористування в Україні.

 3. Еволюція взаємовідносин людини і природного середовища.


Тема 2. Структура природного середовища України


 1. Фізико- та економіко-географічне положення України, його господарська оцінка.

 2. Атмосфера.

 3. Літосфера. Мінеральні та паливні ресурси України.

 4. Гідросфера.

 5. Біосфера.

 6. Ноосфера, антропосфера. Соціосфера.

 7. Національна екологічна мережа України.


Тема 3. Демографічні проблеми і можливості біосфери


 1. Демографічна ситуація у світі.

 2. Кількість і розміщення населення України; його природний і механічний рух. Демографічні проблеми України.

 3. Урбанізація та її негативні наслідки.

 4. Трудові ресурси України, їхня структура. Нерівномірність у забезпеченні трудовими ресурсами окремих регіонів.

 5. Проблеми транспорту і туризму.


Змістовий модуль 1.2 – Загально-екологічні проблеми України


Тема 4. Вплив людської діяльності на довкілля


 1. Головні джерела антропогенного забруднення довкілля України.

 2. Сучасний стан ґрунтів України та шляхи його поліпшення. Рекультивація земель.

 3. Вплив діяльності людини на гідросферу. Джерела забруднення гідросфери. Головні напрями раціонального використання водних ресурсів.

 4. Стан повітряного середовища України.

 5. Стан рослинного і тваринного світу України.

 6. Радіаційна обстановка в Україні.

 7. Глобальне потепління. Наслідки для України. Техногенні чинники зниження ризику глобального потепління.


Тема 5. Загальна характеристика екологічного стану України


 1. Україна – зона екологічного лиха. Зонування України за рівнем забруднення.

 2. Показник техногенного навантаження, потенціал стійкості природного середовища, екологічний потенціал території, еколого-економічний потенціал території.

 3. Еколого-економічне зонування України.

 4. Причини розвитку екологічної кризи в Україні.


Тема 6. Головні екологічні проблеми України


 1. Проблеми забруднення повітряного басейну, шляхи та засоби їх розв’язання.

 2. Проблеми якості поверхневих і підземних вод.

 3. Проблеми збереження земельних ресурсів.

 4. Проблеми збереження біологічних ресурсів.

 5. Проблеми природно-техногенної (екологічної) безпеки.

 6. Проблема транскордонного перенесення забруднювальних речовин.

 7. Проблема радіаційної безпеки навколишнього середовища.

 8. Проблеми екологічної безпеки продуктів харчування.

 9. Проблеми здоров’я населення.

 10. Першочергові заходи зі стабілізації стану навколишнього середовища.


Тема 7. Роботи екологічного напряму Геологічної служби України


 1. Еколого-геохімічний, радіогеохімічний та ландшафтно-геохімічний напрями еколого-геологічних робіт.

 2. Оцінювання можливості довгочасного поховання високоактивних радіоактивних відходів у глибоких горизонтах земної кори.

 3. Регіональне картографування (1:500 000) поширення та умов розвитку екзогенних геологічних процесів на території України. Регіональна оцінка (1:1 000 000) інженерно-геологічної небезпеки розвитку екзогенних геологічних процесів. Підтоплення територій. Інженерно-сейсмологічні умови території України (1:1 000 000).

 4. Еколого-геологічні дослідження та картування середньо- і великомасштабного рівня.


Змістовий модуль 1.3 – Екологічний стан окремих регіонів України


Тема 8. Регіональні природні екосистеми


 1. Типи регіональних природних екосистем.

 2. Чорноморська басейнова екосистема.

 3. Дніпровська басейнова екосистема.

 4. Придунайська і Причорноморська ділянки євразійської степової екосистеми.


Тема 9. Екологічний стан і проблеми Подільського регіону


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Корисні копалини (граніти, каоліни, фосфорити, флюорит, пісковики, вапняки, крейда, гіпси, піски, мергелі, цегельно-черепичні та гончарні глини, буре вугілля, торф, мінеральні води), вплив їхнього видобутку й переробки на довкілля. Промисловість будівельних матеріалів.

 3. Сільське господарство.

 4. Стан річок.

 5. Стан атмосферного повітря.

 6. Території та об’єкти природно-заповідного фонду України.

 7. Екологічна безпека в зоні Хмельницької АЕС та великих промислових підприємств.


Тема 10. Екологічний стан і проблеми Карпатського регіону


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Передкарпатська нафтогазоносна провінція. Нафтопереробна промисловість.

 3. Львівсько-Волинський кам’яновугільний басейн.

 4. Родовища калійних та кам’яної солей і самородної сірки. Хімічна промисловість.

 5. Військова діяльність.

 6. Дефіцит води.

 7. Зниження біорізноманіття і біопродуктивності.

 8. Стан лісів і відповідної промисловості.

 9. Активізація екзогенних геологічних процесів.

 10. Природні та антропогенні катастрофи.

 11. Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського регіону.


Тема 11. Екологічний стан і проблеми Поліського регіону


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Негативний вплив гірничодобувної та переробної промисловості.

 3. Необґрунтована меліорація земель.

 4. Стан лісопромислових районів.

 5. Зниження біорізноманіття і біопродуктивності.

 6. Військова діяльність.

 7. Активізація екзогенних геологічних процесів.

 8. Природні та антропогенні катастрофи.

 9. Чорнобильська катастрофа та її наслідки.


Тема 12. Екологічний стан і проблеми території басейну Дніпра

(Придніпровський, Столичний та Центрально-Український економічні райони)


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Кризовий стан екосистеми Дніпра. Національна програма екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води.

 3. Дніпровський буровугільний басейн.

 4. Родовища урану. Забруднення радіонуклідами.

 5. Криворізько-Кременчуцький залізорудний басейн.

 6. Придніпровський манґанорудний басейн.

 7. Придніпровський металургійний район. Галузі чорної та кольорової металургії.

 8. Енергетика і машинобудування.

 9. Стан атмосферного повітря регіону.

 10. Стан поверхневих та підземних вод. Комунальні стоки.

 11. Активізація екзогенних геологічних процесів.

 12. Проблеми, пов’язані з використанням родючих земель.

 13. Екологічні катастрофи та аварії.

 14. Заходи, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації в регіоні.


Тема 13. Екологічний стан і проблеми Донецького

та Північно-Східного економічних районів


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Гірничодобувна промисловість. Родовища кам’яного вугілля, горючого газу і нафти.

 3. Енергетика, чорна металургія. Донецький та Приазовський металургійні райони.

 4. Деградація всіх екосистем місцевих ландшафтів.

 5. Хімічна промисловість.

 6. Машинобудівний комплекс.

 7. Цементна промисловість.

 8. Стан річок. Мінеральні води. Дефіцит питної води.

 9. Виснаження земельних ресурсів.

 10. Активізація екзогенних геологічних процесів.

 11. Зниження біорізноманіття і біопродуктивності.

 12. Демографічна криза і зростання захворюваності населення.


Тема 14. Екологічний стан і проблеми Азово-Чорноморського регіону


 1. Природні умови та природні ресурси.

 2. Азовське море – зона екологічної катастрофи. Головні причини екологічної кризи.

 3. Екологічна ситуація в басейні Чорного моря. Кризова ситуація в чорноморських лиманах.

 4. Причорноморсько-Кримська нафтогазоносна область.

 5. Керченський залізорудний басейн.

 6. Лікувальні грязі, ропа і джерела мінеральних вод.

 7. Хімічна промисловість.

 8. Військова промисловість.

 9. Виснаження земельних ресурсів.

 10. Активізація екзогенних геологічних процесів.

 11. Зниження біорізноманіття і біопродуктивності.

 12. Проблема водних ресурсів.

 13. Наслідки неорганізованого туризму.

 14. Природні й антропогенні екологічні катастрофи.


4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

практичні

заняття

самостійна робота,

у т.ч. ІНДЗ

^ ЗМ 1.1 – Природне й соціальне середовище України

та її ресурсний потенціал

1. Людське суспільство та середовище його існування

11

2

2

8

2. Структура природного середовища України

23

4

17

2

3. Демографічні проблеми і можливості біосфери

11

2

8

Разом

45

8

4

33

ЗМ 1.2 – Загально-екологічні проблеми України

4. Вплив людської діяльності на довкілля

11

2

2

8

5. Загальна характеристика екологічного стану України

11

2

8

6. Головні екологічні проблеми України

23

4

3

17

7. Роботи екологічного напряму Геологічної служби України

11

2

8

Разом

56

10

5

41

^ ЗМ 1.3 – Екологічний стан окремих регіонів України

8. Регіональні природні екосистеми

5

1

1

3

9. Екологічний стан і проблеми Подільського регіону

7

1

2

5

10. Екологічний стан і проблеми Карпатського регіону

12

2

9

11. Екологічний стан і проблеми Поліського регіону

7

1

5

12. Екологічний стан і проблеми території басейну Дніпра (При­дніпровський, Столичний та Центрально-Україн­ський економічні райони)

16

3

2

12

13. Екологічний стан і проблеми Донецького та Північно-Схід­ного економічних районів

16

3

12

2

14. Екологічний стан і проблеми Азово-Чорномор­сь­кого регіону

16

3

12

Разом

79

14

7

58

Усього

180

32

16

132


5. Теми практичних занять


Зміст практичних занять

Кількість годин

ЗМ 1.1 – Природне й соціальне середовище України та її природно-ресурсний

потенціал

1. Системний рівень організації живого в біосфері (від мікробіоценозу до біосфери), головні закономірності їхнього функціонування

2

2. Абіотичні, біотичні та антропогенні чинники середовища

2

Разом

4

ЗМ 1.2 – Загально-екологічні проблеми України

3. Еколого-економічні проблеми використання природних ресурсів України

2

4. Екологічна характеристика окремих населених пунктів України (на прикладі конкретних міст і сіл України)

3

Разом

5

ЗМ 1.3 – Екологічний стан окремих регіонів України

5. Біорегіональний тест “Де Ви проживаєте” (за Л. Шарлем, Дж. Доджем, Л. Мікліманом, В. Стоклі)

1

6. Оцінка корисності природних ресурсів (на прикладі конкретних областей України)

2

7. Забруднення довкілля та здоров’я людини (на прикладі конкретних областей України)

2

8. Економічна оцінка антропогенного забруднення атмо-, гідросфери та земельних ресурсів (на прикладі окремих областей України)

2

Разом

7

^ Усього годин

16


6. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, картографічними і табличними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Екологія України” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій і практичних занять;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до модульних тестувань та іспиту.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

^ ЗМ 1.1 – Природне й соціальне середовище України

та її природно-ресурсний потенціал

Тема 1. Людське суспільство та середовище його існування: Циліндр таємниць природи. Схема еволюції планетарних сфер. Праця Дж. Марша “Людина і природа, або Про вплив людини на зміни фізико-географічних умов природи” (1864, США). Ноосферологія. Прикладна екологія. Класифікація практичних екологічних задач. Споживацька психологія людини і суспільства.

6

^ Тема 2. Структура природного середовища України: Природні процеси і природні системи. Природно-заповідний фонд України. Природні регіони та природні коридори Національної екологічної мережі України. Характеристика території України за типами ландшафту. Порівняльна характеристика екосистем України та інших країн.

13

^ Тема 3. Демографічні проблеми і можливості біосфери: Щільність заселення Землі. Перша екологічна катастрофа (демографічна катастрофа 12–16 тис. років тому). Процеси міграції населення світу. Головні показники техногенної діяльності в Україні. “Чисті” природні екосистеми. Динаміка погіршення стану довкілля. “Екологічні несподіванки”. Вплив на людство бумерангової дії природи. Недостатній рівень екологічної освіти і культури людей. Екологічна Конституція Землі.

7

^ ЗМ 1.2 – Загально-екологічні проблеми України

Тема 4. Вплив людської діяльності на довкілля: Позитивний вплив людини на природу (заповідний, споживчий, декоративний, рекреаційний напрями). Класифікації негативних впливів на довкілля за об’єктами, характером, рівнем, способом, періодом, видом впливу, особливостями джерел впливу, технологічними особливостями джерел впливу. Конвенція ООН про зміни клімату (1992, Ріо-де-Жанейро). Недосконалість виробничих технологій.

5

^ Тема 5. Загальна характеристика екологічного стану України: Особливості промислового впливу, впливу аграрного виробництва, комунального господарства, транспорту. Оцінка антропогенної діяльності. Динаміка погіршення стану довкілля. Деградація земельних ресурсів України порівняно з іншими країнами. Рекреація як важливий чинник забезпечення екологічної безпеки.

6

^ Тема 6. Головні екологічні проблеми України: “Кліматична революція”. Теплове забруднення. Проблема кислотності опадів; природні й антропогенні джерела кислотних дощів. Проблема руйнування озонового шару. Вплив на озон різних хімічних речовин та їхніх джерел; механізм проникнення забруднень у стратосферу. Атомна енергетика в Україні і світі. Закономірності міграції радіонуклідів у зовнішньому середовищі. Залежність показників здоров’я від токсичних речовин. “Чернівецька” та “соснівська” хвороби.

12

^ Тема 7. Роботи екологічного напряму Геологічної служби України: Міжнародні, міждержавні та державні правові екологічні документи. Великомасштабні екологічні дослідження на території промислово-міських агломерацій і територіально-промислових комплексів та житлових зон. Комплексна оцінка впливу гірничих робіт на стан навколишнього середовища в межах вугільних басейнів і гірничорудних районів Донбасу, Кривбасу зі складанням комплектів спеціалізованих карт і розробкою заходів проти негативних змін навколишнього середовища та їхніх небезпечних наслідків.

4

^ ЗМ 1.3 – Екологічний стан окремих регіонів України

Тема 8. Регіональні природні екосистеми:

Структурно-ієрархічна схема екосистеми Чорного й Азовського морів. Біопродуктивність морів. Закриті та відкриті лимани. Водний режим Дніпра. Ієрархічна схема дніпровської басейнової системи. Характерні особливості степів; масштаби зміни степових екосистем. Широтно-зональний, континентальний та висотно-поясний градієнти. Клімат екосистеми степу Євразії.

3

^ Тема 9. Екологічний стан і проблеми Подільського регіону:

Поширення лесових порід; проблеми, пов’язані з лесами. Мінеральні води регіону. Кам’яно-Подільський цементний завод, Глухівський каоліновий комбінат, Турбівський каоліновий завод, Джуринський комбінат вапнякових блоків, Вінницьке ВО “Хімпром” та ін. – діяльність і вплив на довкілля. Підвищена кислотність сільськогосподарських земель. Застосування ґрунтозахисних технологій.

3

^ Тема 10. Екологічний стан і проблеми Карпатського регіону:

Водні ресурси. Лісистість та лісові запаси, райони лісозаготівлі. Перспективи Західноукраїнського нафтогазового регіону. Закарпатський прогин – нова газоносна область. Стан на Північно-По­діль­ській, Передкарпатській та Закарпатській буровугільних ділянках. Озокеритові промисли. Нафтопереробка. Кольорова промисловість (алюмінієва промисловість, виробництво магнію, Закарпатський розвідувально-експлуатаційний ртутний комбінат). Природно-запо­від­ний фонд регіону. Перспективи розвитку туризму. Масове захворювання дітей флюорозом у Червоноградському гірничопромисловому районі.

4

^ Тема 11. Екологічний стан і проблеми Поліського регіону:

Стан Українського Полісся до Другої світової війни. Перспективи алмазо- й міденосності регіону. Родовища коштовного каміння, будівельного й оздоблювального каміння, буто-щебеневої сировини. Іршанський гір­ничо-збагачувальний ільменітовий комбінат. Рівненська АЕС. Шацький національний природний парк. Стан болотних угідь. Міжнародні програми “Чорнобиль” та “Дніпро”.

3

^ Тема 12. Екологічний стан і проблеми території басейну Дніпра (При­дніпровський, Столичний та Центрально-Україн­ський економічні райони):

Природно-ресурсний потенціал Придніпров’я – майже третина загальноукраїнського потенціалу. Стан річок, водосховищ, ставків і болотних угідь Столичного району. Атомні та гідроелектростанції в басейні Дніпра. Програма “Титан України”. Діяльність Побузького нікелевого заводу, Завалівського графітового комбінату, ВО “Дніпро­важмаш”, “Криворіжсталі” тощо. Вплив військової діяльності на стан довкілля. Стан атмосферного повітря в м. Києві. Екологічна ситуація в Дніпропетровську та Дніпродзержинську.

6

^ Тема 13. Екологічний стан і проблеми Донецького та Північно-Схід­ного економічних районів:

Очисні споруди на гігантах металургії, хімії, енергетики, машинобудування, гірничої та вугільної промисловості. Стан кам’яно­ву­гільних шахт Донбасу. Нетрадиційні нафтогазоносні об’єкти. Газопроводи Уренгой–Ужгород і внутрішнього значення. Програма “Розвідка, оцінка і залучення у паливно-енергетичний баланс Луганської області ресурсів метану кам’янову­гільних покладів”. Нафтопереробний завод у Лисичанську. Родовища вогнетривких глин. Микитівський ртутний комбінат. Екологічний стан у трикутнику Донецьк–Лу­ганськ–Рубіжне. Центри коксохімії та азотних добрив. Завод “Лисичанська сода”. Медико-генетичні дослідження в регіоні.

6

^ Тема 14. Екологічний стан і проблеми Азово-Чорномор­сь­кого регіону: Рельєф і гідрологія регіону. Солоні й прісноводні озера, плавні, затока Сиваш. Беззвучний “екологічний вибух” в Азовському морі. Стан Таганрозької затоки. Стан чорноморських пляжів. Червоні водорості філофора. Сонячна електростанція у с. Щолкіно, вітроустановки. Діяльність Комиш-Бурунського залізорудного комбінату. Газо- і водоочисні споруди на підприємствах машинобудування. Забруднення повітря об’єктами хімічної промисловості. Діяльність об’єктів портово-промислового комплексу. Печери Криму.

5

Підготовка до лекцій і практичних робіт

16

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

12

Підготовка до тестових випробувань

9

Підготовка до іспиту

12

^ Усього годин

132


7. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом семестру студенти виконують два індивідуальних завдання, які є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у реферативній формі згідно з запропонованими темами (обсягом 10–20 с. друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за літературними та Інтернет-джерелами і, по можливості, практичним матеріалом. Теми ІНДЗ № 1 пов’язані з загальними екологічними проблемами України, теми ІНДЗ № 2 – з екологічним станом конкретних регіонів країни.


Теми ІНДЗ № 1


 1. Традиційне природокористування і господарювання в Україні.

 2. Екологічний стан озер України.

 3. Енергетика України – стан, проблеми, перспективи.

 4. Промислово-міські агломерації України – стан, проблеми, перспективи.

 5. Зміни навколишнього середовища України під впливом сільськогосподарської діяльності.

 6. Вплив військової діяльності на стан навколишнього середовища України.

 7. Штучні підземні порожнини на території України.

 8. Причини і наслідки глобального потепління для України.

 9. Стан лісів та лісопереробної промисловості України.

 10. Проблема питної води в Україні.

 11. Очисні споруди на гігантах металургії, хімії, енергетики, машинобудування, гірничої та вугільної промисловості України.

 12. Стан болотних угідь України.

 13. Позитивний вплив людини на навколишнє природне середовище в Україні.

 14. Стан і діяльність об’єктів портово-промислового комплексу України.

 15. Екологічні аспекти техногенного втручання в середовище соляних масивів.


Теми ІНДЗ № 2


 1. Екологічний стан Полтавської області.

 2. Екологічний стан Луганської області.

 3. Екологічний стан Миколаївської області.

 4. Екологічний стан Дніпропетровської області.

 5. Екологічний стан Черкаської області.

 6. Екологічний стан Харківської області.

 7. Екологічний стан Хмельницької області.

 8. Екологічний стан території в басейні р. Дунай.

 9. Екологічний стан території в басейні р. Західний Буг.

 10. Екологічні проблеми Івано-Франківської області.

 11. Екологічні проблеми Рівненської області.

 12. Екологічні проблеми Чернівецької області

 13. Екологічні проблеми Тернопільської області.

 14. Екологічні проблеми Закарпатської області.

 15. Екологічні проблеми м. Кривий Ріг.


8. Методи контролю


Контроль знань з курсу “Екологія України” викладач здійснює за кредитно-мо­дульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми контролю:

1) відвідування лекцій і практичних робіт;

2) виконання практичних робіт;

3) тестування за кожний змістовий модуль (усього три тестування);

4) два індивідуальних навчально-дослідних завдання у вигляді реферату (у рамках самостійної роботи студента);

5) іспит.


9. Розподіл балів, які присвоюють студентам


ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЗМ 1.3

Теми 1–3

Тестування

Теми 4–7

Тестування

Теми 8–14

Тестування

1

4

2

5

3

9
ПР 1–8

ІНДЗ № 1

ІНДЗ № 2

Разом

Іспит

Сума

16

5

5

50

50

100


Оцінювання знань студента за навчальною дисципліною “Екологія України” відбувається на підставі накопичених балів за результатами всіх видів поточного та підсумкового контролю згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

За відвідування лекцій і роботу на них студент може отримати 6 балів, за роботу на практичних заняттях та виконання всіх практичних завдань – 16 балів, за кожне індивідуальне навчально-дослідне завдання – по 5 балів.

Загалом до іспиту студент може отримати 50 балів, за іспит – 50 балів.

Макси­мальна кількість балів, яку студент може отримати після іспиту, становить 100 балів.

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю відповідності оцінювання знань студента за різними системами.


^ Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS)


^ Форма підсумкового контролю – іспит


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Відмінно

5

81–89

B

Дуже добре

4

71–80

C

Добре

61–70

D

Задовільно

3

51–60

E

Достатньо

20–50

FX

Незадовільно з можливістю

повторної здачі

2

1–20

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


10. Методичне забезпечення


 1. Підручники та навчальні посібники.

 2. Базові конспекти лекцій.

 3. Лекції на електронних носіях.

 4. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт на електронних носіях.

 5. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

 6. Картографічні матеріали (наочні та на електронних носіях).


11. Рекомендована література


Базова


 1. Адаменко О. Екологічна геологія : Підручник / О. Адаменко, Г. Рудько. – К., 1998. – 340 с.

 2. Білявський Г. О. Основи екології / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К.: Либідь, 2004. – 408 с.

 3. Географічна енциклопедія України : У 3 т. – К. : Укр. енциклопедія, 1990–1994.

 4. Гошовський С. В. Екологічна безпека техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. В. Гошовський, Г. І. Рудько, Б. М. Преснер. – Львів; К., 2002. – 624 с.

 5. Данилишин Б. М. Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України / Б. М. Данилишин, С. І. Дорогунцов, В. С. Міщенко. – К., 1999.

 6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища : Навч. посібник / В. С. Джигирей. – К. : Т-во “Знання”, КОО, 2004. – 309 с.

 7. Екологічна геологія : Підручник / [За ред. М. М. Коржнєва]. – К., 2005. – 257 с.

 8. Заставний Ф. Д. Географія України / Ф. Д. Заставний. – Львів : Світ, 1990. – 860 с.

 9. Зербіно Д. Екологічні катастрофи у світі та в Україні / Дмитро Зербіно, Мечислав Гжегоцький. – Львів : БаК, 2005. – 280 с.

 10. Крисаченко В. С. Людина і біосфера / В. С. Крисаченко. – К., 1999, – 690 с.

 11. Маринич А. М. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое районирование / А. М. Маринич, В. М. Пащенко, П. Г. Шищенко. – Киев : Наук. думка, 1985. – 224 с.

 12. Нейко Є. М. Медико-геоекологічний аналіз стану довкілля як інструмент оцінки та контролю здоров’я населення / Є. М. Нейко, Г. І. Рудько, Н. І. Смоляр. – Івано-Франківськ; Львів : Екор, 2001.

 13. Паранько І. С. Основи екології геологічного середовища : Конспект лекцій / І. С. Паранько, Г. Я. Смірнова. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.

 14. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / [За ред. Г. І. Рудька]. – К. : ЗАТ “Нічлава”, 2006. – 480 с.

 15. Розміщення продуктивних сил України / [За ред. Є. П. Качана]. – К.: ВД “Ю­ри­­­дична книга”, 2001. – 552 с.

 16. Рудько Г. І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Чернівці: ТОВ “Маклаут”, 2008. – 320 с.

 17. Рудько Г. І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К., 2009. – 512 с.

 18. Соціально-економічна географія України : Навч. посібник / За ред. О. І. Шаблія. – Львів : Світ, 2000.

 19. Экологическая геология Украины : Справ. пособие / Е. Ф. Шнюков, В. М. Шестопалов, Е. А. Яковлев и др. – Киев, 1993. – 407 с.


Допоміжна


 1. Атлас України (комплексний). – К., 2005. – 96 с.

 2. Атлас. Геологія і корисні копалини України / [Гол. ред. Л. С. Галецький]. – К., 2001. – 168 с.

 3. Барановський В. А. Екологічний атлас України / В. А. Барановський. – К., 2000. – 42 с.

 4. Бастрыгина Т. М. Медь, свинец, цинк в почвах зоны влияния промышленного источника загрязнения / Бастрыгина Т. М. // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 14–19.

 5. Бодлак П. М., Чебан В. Д. Регіональні сейсморозвідувальні роботи в Карпатському регіоні та Волино-Поділлі: результати і перспективи / П. М. Бодлак, В. Д. Чебан // Мін. ресурси України. – 1998. – № 3. – С. 21–24.

 6. Будыко М. И. Глобальная экология / М. И. Будыко. – М. : Гидрометеоиздат, 1977. – 336 с.

 7. Волков М. Г. Методичні основи вивчення рельєфу території України з метою раціонального природокористування / М. Г. Волков, В. П. Палієнко, Р. П. Купраш // Вісн. АН УРСР. – 1983. – № 9. – С. 75–80.

 8. Вступ до медичної геології (за ред. Г. І. Рудька, О. М. Адаменка). – К. : Вид-во “Академпрес”, 2010. – Т. 1. – 736 с.; Т. 2. – 448 с.

 9. Гавриш В. К. Нафта і навколишнє середовище / В. К. Гавриш. – К. : Знання, 1984, – 48 с.

 10. Геоекологія України : [Зб. наук. праць] / [Відп. за випуск Г. І. Рудько]. – К. : Манус­крипт, 1993. – 117 с.

 11. Гетьман В. В малих річках зароджується життя... нації / Володимир Гетьман // Науковий світ. – 2007. – № 9. – С. 14–16.

 12. Гурський Д. С. Концептуальні засади державної мінерально-сировинної політики щодо використання стратегічно важливих для економіки країни корисних копалин / Д. С. Гурський. – Львів : ЗУКН, 2008. – 192 с.

 13. Гуцуляк В. М. Ландшафтно-геохімічна екологія : [Навч. посібник] / В. М. Гуцуляк. – Чернівці : Рута, 1995. – 317 с.

 14. Довгий С. О. Екологічна мінералогія України / С.О. Довгий, В. І. Павлишин. – К., 2003. – 150 с.

 15. Екологічний стан геологічного середовища як фактор масового захворювання дітей флюорозом в Червоноградському гірничопромисловому районі / Г. І. Рудько, Ю. П. Скатинський, В. П. Федосєєв та ін. // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 17–23.

 16. Екологія Львівщини, 2007 : Бюлетень Держуправління охорони НПС у Львівській обл. – Львів, 2008. – 184 с.

 17. Єгорова Т. До питання розвитку екологічної геохімії України / Т. Єгорова // Геолого України. – 2004. – № 1. – С. 13–16.

 18. Зелікман Є. М. Оцінка стійкості земель до антропогенних впливів / Є. М. Зелікман // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 40–44.

 19. Иванов Б. Н. Карбонатный карст Украины и Молдавии / Б. Н. Иванов // Тр. Москов. об-ва испытателей природы. – 1972. – Т. 17. – С. 131–140.

 20. Инженерно-геологическая карта Украинской ССР. Масштаб 1:500000 / Гл. ред. П. Н. Сторчак. – Киев : МГ УССР, 1985.

 21. Карпатское землетрясение 4 марта 1977 г. и его последствия / [Под ред. А. В. Друмя]. – М. : Наука, 1980.

 22. Карта естественной защищенности подземных вод УССР. Масштаб 1:200 000. – К., 1989.

 23. Карта районирования территории УССР по условиям и степени подтопления. Масштаб 1:1 000 000 / Гл. ред. П. Н. Сторчак. – Киев, 1986.

 24. Карта распространения экзогенных геологических процессов на территории Украины. Масштаб 1:500 000 / Гл. ред. Н.М. Гавриленко. – Киев, 1995.

 25. Комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах України : Кабінет Міністрів України. – К., 2002. – 42 с.

 26. Коржнєв М. М. Чинники впливу антропогенних змін геологічного середовища України на біорізноманіття і людину / М. М. Коржнев, Ю. Р. Шеляг-Сосонко, Є. О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. – 2003. – № 1. – С. 59–69.

 27. Коржнєв М. М. Природно-ресурсні основи розвитку суспільства : [Підручник] / М. М. Коржнєв. – К., 2004.

 28. Краев В. Ф. Инженерно-геологическая характеристика пород лессовой формации Украины / В. Ф. Краев. – Киев, 1971. – 112 с.

 29. Крюченко Н. О. Наличие фтора в подземных водах Украины и заболевания, связанные с ним / Крюченко Н. О. // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 9–13.

 30. Куница Н. А. Природа Украины в плейстоцене / Н. А. Куница. – Черновцы : Рута, 2007. – 240 с.

 31. Кучма Л. М., Зав’ялов В. М., Мельничук Т. В. Геолого-економічна оцінка вуглеводневого потенціалу Дніпровсько-Донецької западини / Л. М. Кучма, В. М. Зав’ялов, Т. В. Мельничук // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 20–23.

 32. Ловинюков В. І. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин Державного фонду надр / В. І. Ловинюков // Мін. ресурси України. – 1998. – № 2. – С. 35–38.

 33. Медицинские последствия аварии на Чернобыльской атомной станции : В 3-х т. – Киев : “МЕДЭКОЛ” МНИ БИО-ЭКОС, 1999.

 34. Металіді В. С., Гурський Д. С. Титан України / В. С. Металіді, Д. С. Гурський // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 11–17.

 35. Методические рекомендации по изучению эколого-геоло­ги­ческих условий городских агломераций и территориально-про­мыш­ленных комплексов УССР / [Под ред. Е. А. Яковлева]. – Днепропетровск : Ин-т минер. ресурсов, 1988. – 243 с.

 36. Наука. Чорнобиль-96 : [Зб. наук. праць]. – К., 1997.

 37. Національна доповідь України про гармонізацію життєдіяльності суспільства у навколишньому природному середовищі : Спец. видання до 5-ї Всеєвропейської конф. міністрів навколишнього середовища “Довкілля для Європи”. – К., 2003.

 38. Национальный доклад Украины на конференции ООН “Окружающая среда и развитие”. Бразилия, 1992. – Киев : Час, 1992. – 44 с.

 39. Огляд з регіональної оцінки еколого-геологічних умов геолого-промислових районів України. – К. : Геоінформ, 1999. – 148 с.

 40. Олиферов А. Н. Борьба с эрозией и селевыми паводками в Крыму / А. Н. Олиферов. – Симферополь : Крым, 1968. – 92 с.

 41. Перспективи нарощування та збереження енергетичних ресурсів України. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2006.

 42. Пінчук Н. М. Еколого-економічні умови використання підземних вод України / Н. М. Пінчук // Мін. ресурси України. – 1998. – № 3. – С. 28–30.

 43. Постанова Кабінету Міністрів України “Комплексна програма реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003–2015 роки” (2003).

 44. Природные национальные парки Украины / П. Т. Ященко, Е. М. Гребенюк, Л. А. Галенкевич и др. – Львов: Вища школа, 1988. – 199 с.

 45. Сводная карта условий развития экзогенных геологических процессов на территории Украины масштаба 1:500 000 и объяснительная записка к ней / Гл. ред. Н. М. Гавриленко. – Киев : Геоинформ, 1998.

 46. Стихійні природні та природно-техногенні явища на території України / Л. Г. Руденко, В. П. Палієнко, О. М. Харитонов та ін. // Укр. геогр. журн. – 1994. – № 1. – С. 7–18.

 47. Україна на зламі тисячоліть. Історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи / За заг. ред. Г. В. Щокіна, М. Ф. Головатого. – К. : МАУП, 2000. – 384 с.

 48. Філіпчук Г. Г. Словник термінів з питань екології та безпеки життя та діяльності / Г. Г. Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2003. – 752 с.

 49. Хрущов Д. П. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д. П. Хрущов, Л. П. Босевська, Ю. В. Кирпач // Геол. журн. – 2010. № 2. – С. 38–46.

 50. Чорнокур І. Г., Гурський Д. С., Сіроштан Д. Р. Про доцільність освоєння ресурсної бази вуглеводневої сировини морських акваторій України / І. Г. Чорнокур, Д. С. Гурський, Д. Р. Сіроштан // Мін. ресурси України. – 2009. – № 3. – С. 18–19.

 51. Шульга В. Г. Основні результати та завдання впровадження нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії в Україні / В. Г. Шульга, Б. Н. Коробко, М. М. Жовнір // Энергетика и электрификация. – 1995. – № 2. – 39–42.

 52. Шурпач Н. А. Исследования буферной способности почв Украины к загрязнению тяжелыми металлами / Шурпач Н. А. // Пошукова та екол. геохімія. – 2001. – № 1. – С. 28–35.


12. Інформаційні ресурси


Інтернет-ресурси


 1. www.mama-86.kiev.ua (Всеукраїнська екологічна громадська організація “МАМА-86”)

 2. Ecoportal.univ.kiev.ua (на сайті представлені матеріали екологічних конференцій, нарад, публікації, результати досліджень, освіта)

 3. www.ecolife.org.ua

 4. www.alter-eco.org.ua (коаліція українських неурядових організацій “Альтер-Еко”)

 5. www.ecoleague.net (офіційний сайт Всеукраїнської екологічної Ліги)

 6. www.unep.ch/ (Програма ООН з питань захисту довкілля – United Nations Environment Program)

 7. www.rada.kiev.ua (сайт Верховної Ради України)

 8. www.dovkilia.kiev.ua (сайт екологічного проекту)

 9. Ecoproduct.org.ua (сайт загальнонаціонального проекту “Екологічно чистий продукт”)

 10. www.erriu.ukrtel.net (сайт Інституту досліджень навколишнього середовища та ресурсів)

 11. www.ecology.org.ua (сайт Комітету ВР України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи)

 12. http://zakon1.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi (законодавство України)

 13. http://www.eea.europa.eu/ (EEA – European Environment Agency)

 14. www.ecopravo.Lviv.ua (сайт Львівської громадської організації “Eко-Право-Львів”)

 15. www.menr.gov.ua (сайт Міністерства охорони навколишнього природного середовища)

 16. http://www.iapm.edu.ua (сайт Центру сталого розвитку та екологічних досліджень)

 17. lib-ecolog.narod. ru (бібліотека інженера-еколога – http://vkontakte.ru/club994894)

 18. ru.wikipedia.org

 19. www.geo.ru

 20. www.franko.lviv.ua


Бібліотеки м. Львова


 1. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України, вул. Стефаника, 2.

 2. Львівська обласна наукова бібліотека, просп. Шевченка, 13.

 3. Науково-технічна бібліотека Українського лісотехнічного університету, вул. Чупринки, 101.

 4. Центральна науково-технічна бібліотека Львівського ЦНТІ, просп. Чорновола, 5.


Екологічні та інші організації й установи м. Львова


 1. Головне управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Львівська обласна держадміністрація, м. Львів, вул. Винниченка, 18

 2. Головне управління статистики у Львівській обл., м. Львів, просп. Чорновола, 4

 3. Екозахід, м. Львів, вул. Жовківська, 15а

 4. Еколіга, Львівська обл., с. Оброшине, вул. Польова, 26

 5. Екоправо-Львів, м. Львів, вул. Крушельницької, 2

 6. Інфоцентр, м. Львів, просп. Шевченка, 7/7

 7. Львівська міська рада:

 • Інспекція благоустрою та екології м. Львова, вул. Галицька, 15;

 • Організаційно-інформаційне управління, відділ моніторингу, м. Львів, вул. Стефаника, 4;

 • Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, м. Львів, вул. Стефаника, 4;

 • Управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин.

 1. Львівська обласна рада Українського товариства охорони природи, м. Львів, вул. Крушельницької, 2

 2. Львівський міський центр державного земельного кадастру, м. Львів, вул. Староєврейська, 9

 3. Львівський регіональний центр державного земельного кадастру, м. Львів, вул. Райніса, 7

 4. Львівський центр науково-технічної і економічної інформації, м. Львів, просп. В. Чорновола, 57

 5. Партія зелених, м. Львів, просп. Шевченка, 21

 6. Соціоінформ, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 3
Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації