Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 423.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Сторінка2/3
Дата конвертації23.05.2013
Розмір423.01 Kb.
ТипПротокол
1   2   3
Тема 1: Історія розвитку поглядів на зміст, структуру і завдання екологічної геології. Геоекологія, охорона геологічного середовища, антропогенна геологія – спільне і відмінності. Екологічна політика у техногенно напружених регіонах України.

Тема 2: Історія розвитку поняття “геологічне середовище”. Техногенез як прямий чинник зміни ГС. Основи теорії систем. Реальні та ідеальні природні й природно-технічні еколого-геологічні системи. Геологічне середовище України.

Тема 3: Складові екологічних функцій літосфери та пов’язані з ними еколого-геологічні задачі. Прикладні розділи екологічної геології. Раціональність і можливість використання освоюваної території з екологічних позицій.


^ ЗМ 1.2. Техногенні впливи та еколого-геологічні умови


Тема 4: Посередницькі функції техніки. Прямі та посередні зв’язки між ГС, техногенними впливами на нього та на біоту. Цілеспрямований і стихійний вплив техніки. Впливи фізичної (механічний, гідромеханічний, гідродинамічний, термічний, електромагнітний, радіоактивний), фізико-хімічної (гідратний, кольматування, вилуговування, іонообмінний), хімічної (забруднення, очищення, закріплення масивів), біологічної природи (забруднення, очищення). “Гігієнічний” стан середовища.

Тема 5: Тематичні, просторові і динамічні показники для оцінювання стану еколого-геологічних умов. Прямі та індикаторні показники. Критерії оцінювання сучасного стану екосистем. Біотичні тематичні критерії (ботанічні, біохімічні, зоологічні, ґрунтові). Біолого-медичні тематичні критерії. Просторові та динамічні критерії. Нормативні джерела критеріїв оцінювання стану компонентів літосфери. Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану систем.

Тема 6: Загальна структура еколого-геологічних досліджень: інформаційний, аналітичний, прогнозний та контрольно-управлінський блоки. Базові методи вивчення екологічних функцій літосфери (відповідні методи інженерної геології, геокріології, геохімії та геофізики). Головні методи визначення хімічних елементів. Аерокосмічні, наземні, аквальні та свердловинні комплекси одержання еколого-гео­фі­зичної інформації. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (GSEM).

МОДУЛЬ 2


ЗМ 2.1. Геологічні процеси і техногенез


Тема 7: Формування енергетичного балансу атмосфери і гідросфери та техногенний вплив на нього. Загальна циркуляція атмосфери. Головні сучасні денудаційні рівні території України. Схеми утворення алювію, делювію, колювію, пролювію, елювію. Типи і схеми річкових терас. Розвиток селевих, зсувних, ерозійних процесів в Україні. Районування України за розвитком і поширенням карстових процесів. Карстові печери. Діагностичні риси лесів. Специфіка рельєфу лесових рівнин. Головні чинники еволюційного розвитку лесових масивів. Природно-територіальні комплекси України за наявністю лесових порід та їхньою здатністю до просідання. Геокріологічна небезпека. Абразія на Чорноморському та Азовському узбережжях України. Водосховища України. Оцінювання стану еколого-геологічних умов за характером та інтенсивністю екзогенних геологічних процесів, які погіршують якість природного середовища, комфортність проживання людини та існування біоти та які є прямою загрозою життю й існуванню біоти. Оцінювання стану рельєфу, ґрунтового покриву і підземного простору залежно від їхньої зміни природними й техногенними екзогенними геологічними процесами.

Тема 8: Магматизм, метаморфізм і тектонічні рухи. Мобілізм і фіксизм. Концепція глибинної диференціації речовини. Сейсмічне районування території України. Техногенні чинники розущільнення земної кори. Природні небезпеки України. Класифікація геологічних процесів за кількістю жертв. Вулканічні зони Землі. Схема потенційної небезпеки під час виверження вулкана. Сейсмографи і сейсмограми. Сучасні моделі землетрусів.


^ ЗМ 2.2. Екологічні функції геологічного середовища


Тема 9: Ресурси геологічного простору і урбанізація. Оцінка екологічних наслідків вичерпання мінеральних ресурсів. Роль гірничодобувної та переробної промисловості в погіршенні екологічного стану геологічного середовища. Екологічне значення нових технологій видобутку й переробки корисних копалин.

Тема 10: Епейрогенез та орогенез. Сучасні геодинамічні зони й аномалії літосфери та їхнє екологічне значення. Геодинамічні, біологічні, соціально-економічні критерії оцінювання впливу геологічних процесів. Схема розвитку каскадної взаємодії стихійних явищ.

Тема 11: Геохімічні поля, геохімічні зони, геохімічні провінції. Геохімічні асоціації елементів. Природні й техногенні геохімічні поля і аномалії (літо-, гідро-, атмо- та біогеохімічні). Вплив геохімічних неоднорідностей літосфери на живі організми. Геохімічні та біогеохімічні критерії. Джерела забруднення і шляхи потрапляння токсикантів в організм людини. Система літосфера–рослини.

Тема 12: Параметри природних геофізичних полів. Зони глибинних розломів. Екологічний вплив геофізичних полів на природні і природно-техногенні екосистеми. Техногенне фізичне забруднення ГС. Геофізичні неоднорідності ГС і проблеми геопатогенезу. Геомагнітне поле і магнітне поле живих організмів. Земне випромінювання і здоров’я людини.


6. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом кожного семестру студенти виконують одне індивідуальне завдання, яке є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у реферативній формі згідно з запропонованими темами (обсягом 10–20 с. друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за літературними та Інтернет-джерелами і, по можливості, практичним матеріалом. Теми рефератів пов’язані з теоретичними і практичними питаннями загальної, регіональної та екологічної геології, конкретними еколого-геологічними проблемами України та світу.


Теми ІНДЗ


МОДУЛЬ 1


 1. Будова Землі.

 2. Головні структурні елементи земної кори.

 3. Континентальні рифти.

 4. Геосинкліналі і платформи.

 5. Структура, компоненти і сучасний стан геологічного середовища України.

 6. Хімічне звітрювання гірських порід.

 7. Геологічна діяльність вітру.

 8. Водні ресурси Землі.

 9. Види вулканічної діяльності.

 10. Наслідки землетрусів.

 11. Розробка прогнозів зміни геологічного середовища.

 12. Вплив діяльності людини на геологічну роботу поверхневих вод.

 13. Аерокосмічний контроль геологічного середовища.

 14. Структура, завдання і принципи організації системи моніторингу геологічного середовища.

 15. Дослідження міграції забруднювальних речовин у підземних водах.

 16. Управління станом геологічного середовища.

 17. Питання раціонального використання і охорони геологічного середовища у природоохоронному законодавстві України.

 18. Геологічне середовище та промислово-міські агломерації.

 19. Екологічний стан геологічного середовища чорноморського узбережжя Кримського півострова.

 20. Методика створення інформаційної основи моделей геологічного середовища під час еколого-геологічного моніторингу.

 21. Екологічний стан геологічного середовища Донбасу.

 22. Зміни геологічного середовища під впливом сільськогосподарської діяльності.

 23. Зміни гідрогеологічних умов під впливом техногенної діяльності.

 24. Принципи організації досліджень у рамках системи моніторингу геологічного середовища.

 25. Методи морських геологічних досліджень.

 26. Дослідження міграції забруднювальних речовин у гірських породах.

 27. Еколого-геологічні карти.

 28. Державний моніторинг екзогенних геологічних процесів.

 29. Еколого-геологічні проблеми території Львівської області.

 30. Екологічний стан геологічного середовища Закарпаття.

МОДУЛЬ 2


 1. Фізичне звітрювання гірських порід.

 2. Геохімічна характеристика геологічного середовища України.

 3. Зміна геологічного середовища під впливом кліматичних чинників.

 4. Водні ресурси і водогосподарські чинники впливу на геологічне середовище.

 5. Геоморфологічні і ландшафтні чинники впливу на геологічне середовище.

 6. Вплив сейсмічної активності на геологічне середовище.

 7. Грязьовий вулканізм та його вплив на геологічне середовище.

 8. Ерозійні процеси та їхній вплив на геологічне середовище.

 9. Абразійні процеси та їхній вплив на геологічне середовище.

 10. Селеві процеси та їхній вплив на геологічне середовище.

 11. Просідання лесових порід та його вплив на геологічне середовище.

 12. Карстові процеси та їхній вплив на геологічне середовище.

 13. Вплив гірничодобувної промисловості на геологічне середовище.

 14. Роль озер і боліт у геологічному житті Землі та їхня зміна під впливом людської діяльності.

 15. Підтоплення й заболочування територій.

 16. Позитивні і негативні аспекти видобутку корисних копалин в Україні.

 17. Штучні підземні порожнини.

 18. Природні й техногенні землетруси, їхній вплив на стан геологічного середовища.

 19. Розвиток яружної ерозії в Україні та заходи щодо попередження й боротьби з нею.

 20. Прояви природної й техногенної ерозії в Україні, заходи попередження й боротьби з ними.

 21. Розвиток карстових процесів в Україні та заходи щодо попередження й боротьби з ними.

 22. Лесові породи та їхня роль у зміні геологічного середовища.

 23. Підземні води як ресурс літосфери, необхідний для життя біоти.

 24. Техногенні геофізичні поля та їхнє екологічне значення.

 25. Геохімічні неоднорідності літосфери і здоров’я людини.

 26. Екологічний стан геологічного середовища в районах сучасної вулканічної діяльності.

 27. Геологічне середовище холодних кліматичних зон.

 28. Небезпечні геологічні процеси в басейні р. Дністер.

 29. Небезпечні геологічні процеси Карпатського регіону.

 30. Небезпечні геологічні процеси в межах Українського щита.7. Методи контролю


Контроль знань з курсу “Екологічна геологія” викладач здійснює за кредитно-мо­дульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми контролю:

1) відвідування лекцій і лабораторних робіт;

2) виконання лабораторних робіт;

3) тестування за кожним змістовим модулем (усього чотири тестування);

4) два індивідуальних навчально-дослідних завдання у вигляді реферату (у рамках самостійної роботи студента);

5) залік;

6) іспит.


8. Розподіл балів, які присвоюють студентам


Модуль 1

ЗМ 1.1

ЗМ 1.2

ЛР

ІНДЗ

1

Разом

Умови заліку

Т1

Т2

Т3

Тести

Т4

Т5

Т6

Тести

2

4

2

17

2

2

4

17

32

18

100

> 50
Модуль 2

ЗМ 2.1

ЗМ 2.2

Т7

Т8

Тести

Т9

Т10

Т11

Т12

Тести

3,5

1,5

10

1

0,5

0,5

1

7
Модуль 2

Іспит

Разом

ЛР

ІНДЗ

2

Сума

16

9

50

50

100


Оцінювання знань за навчальною дисципліною відбувається на підставі накопичених балів за результатами всіх видів поточного й підсумкового контролю згідно зі шкалою оцінювання.

Знання студента оцінюють за 100-бальною шкалою.

Максимальна кількість балів, яку студент може отримати за залік, – 100 балів.

До іспиту студент може отримати 50 балів, за іспит – 50 балів. Максимальна кількість балів, яку студент може отримати після здачі іспиту, становить 100 балів.

Разом за дисципліною “Екологічна геологія” студент максимально може отримати 200 балів.

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю відповідності оцінювання знань студентів за різними системами.


Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS)


Форма підсумкового контролю – залік


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Зараховано

81–89

B

71–80

C

61–70

D

51–60

E

20–50

FX

^ Не зараховано з можливістю повторного

складання

1–20

F

Не зараховано з обов’язковим повторним

вивченням дисципліни


Форма підсумкового контролю – іспит


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Відмінно

81–89

B

Дуже добре

71–80

C

Добре

61–70

D

Задовільно

51–60

E

Достатньо

20–50

FX

Незадовільно з можливістю повторної здачі

1–20

F

Незадовільно


9. Методичне забезпечення


 1. Базові конспекти лекцій.

 2. Лекції на електронних носіях.

 3. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт на електронних носіях.

 4. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

 5. Картографічні матеріали (наочні та на електронних носіях).


10. Рекомендована література


Базова


Література

Теми,

в яких застосовується

1. Адаменко О. М. Основы экологической геологии / О. М. Адаменко, Г. И. Рудько. – Киев, 1995. – 210 с.

1–4, 7, 8

2. Адаменко О. Екологічна геологія : Підручник / О. Адаменко, Г. Рудько. – К., 1998. – 340 с.

1, 2, 3, 7, 8

3. Байсарович І. М. Базові поняття екологічної геології / І. М. Байсарович, М. М. Коржнєв, В. М. Шестопалов. – К., 2008. – 124 с.

1–3, 5

4. Білявський Г. О. Основи екології / Г. О. Білявський, Р. С. Фурдуй, І. Ю. Костіков. – К., 2004. – 408 с.

1–3, 11

5. Вернадский В. И. Биосфера и ноосфера / В. И. Вернадский. – М., 1989. – 192 с.

1, 2

6. Вижва С. А. Геофізичний моніторинг небезпечних геологічних процесів / С. А. Вижва. – К., 2004. – 23 с.

6–8, 10, 12

7. Гошовський С. В. Екологічна безпека техногенних систем у зв’язку з катастрофічним розвитком геологічних процесів / С. В. Гошовський, Г. І. Рудько, Б. М. Преснер. – Львів; К., 2002. – 624 с.

1, 4, 7

8. Екологічна геологія : Підручник / [За ред. М. М. Коржнєва]. – К., 2005. – 257 с.

1–3, 7, 8

9. Малахов І. М. Техногенез у геологічному середовищі / І. М. Малахов. – Кривий Ріг, 2003. – 252 с.

2–4, 7

10. Методи геоекологічних досліджень : Навч. посібник / [За ред. М. Д. Гродзинського, П. Г. Щищенка]. – К., 1999. – 243 с.

6, 7, 11, 12
11. Паранько І. С. Основи екології геологічного середовища : Конспект лекцій / І. С. Паранько, Г. Я. Смірнова. – Кривий Ріг, 2004. – 64 с.

1, 7, 8, 11

12. Паранько І. Геологія з основами геоморфології : Навч. посібник / І. Паранько, А. Сіворонов, О. Мамедов. – Кривий Ріг, 2008. – 373 с.

1, 7, 8

13. Ресурси геологічного середовища і екологічна безпека техно-природних геосистем / [За ред. Г. І. Рудька]. – К., 2006. – 480 с.

2–4, 9

14. Рудько Г. І. Техногенна екологічна безпека геологічного середовища / Г. І. Рудько. – Львів, 2001. – 359 с.

2–4

15. Рудько Г. І. Екологічний моніторинг геологічного середовища / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Львів, 2001. – 260 с.

6, 7, 8

16. Рудько Г. І. Конструктивна геоекологія: наукові основи та практичне втілення / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – Чернівці, 2008. – 320 с.

2, 7, 8

17. Рудько Г. І. Землелогія. Еколого-ресурсна безпека Землі / Г. І. Рудько, О. М. Адаменко. – К., 2009. – 512 с.

7, 8

18. Теория и методология экологической геологии / [Под ред. В. Т. Трофимова]. – М., 1997. – 368 с.

1–12

19. Трофимов В. Т. Экологическая геология : Учебник / В. Т. Трофимов, Д. Г. Зилинг. – М., 2002. – 415 с.

1–12

20. Экологическая геология Украины : Справ. пособие / Е. Ф. Шнюков, В. М. Шестопалов, Е. А. Яковлев и др. – Киев, 1993. – 407 с.

1, 6–11

1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації