Поиск по базе сайта:
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Скачати 423.01 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології
Сторінка1/3
Дата конвертації23.05.2013
Розмір423.01 Kb.
ТипПротокол
  1   2   3


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології


ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

________________ Мамчур З.І.

“____”____________2011р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИЕКОЛОГІЧНА ГЕОЛОГІЯ ”


напряму підготовки 6.040106Екологія, охорона навколишнього середовища

та збалансоване природокористування

для спеціальностей

7.04010601, 8.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища;

^ 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокористування (екологічна геологія)

геологічного факультету


Розробники: Є.М. Сливко, канд. геол.-мін. наук, доцент, доцент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології; І.Б. Книш, асистент кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології


Робочу програму затверджено на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології.

Протокол № ___ від _________ 2011 р.


Завідувач кафедри екологічної та

інженерної геології і гідрогеології Волошин П.К.


_____________ 2011 р.


Схвалено методичною радою геологічного факультету.

Протокол № ___ від _____________2011 р.


Голова методради геологічного факультету Скакун Л.З.


_______________ 2011 р.

ПОГОДЖЕНО

В.о. декана геологічного факультету Фурман В.В.


_________________ 2011р.
^

1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни

Екологічна геологія”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної

дисципліни

Кількість кредитів:

7,0 (денна форма);

4,5 (заочна форма)

^ Галузь знань:

Природничі науки


Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Модулів – 2

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Цикл природничо-наукової

підготовки.

Дисципліни за вибором

факультету

^ Рік підготовки

4-й

4–5-й

Змістових модулів – 4

Спеціальність (професійне спрямування): Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр

Загальна кількість годин: 252 (денна форма);

216 (заочна форма)

VII

VIII

VIII

IX

X

^ Лекції, год

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2 год (VII семестр), 4 год (VIII семестр);

самостійної роботи студента – 4,7 год (VII семестр),

5,0 год (VIII семестр)

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

бакалавр


16

32

6

6

6

^ Лабораторні заняття, год

16

32

6

6

6

^ Самостійна робота, год

76

80

60

60

60

Вид контролю

Залік

Іспит

Залік

КР

Іспит

П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 30 % : 70 % (32:76) – VII семестр;

44 % : 56 % (64:80) – VIII семестр;

для заочної форми навчання – 17 % : 83 % (36:180).


2. Мета і завдання навчальної дисципліни


^ Мета дисципліни – вивчення геологічних процесів, явищ і об’єктів, на які людина безпосередньо чи опосередковано може впливати (спричиняти, підсилювати, сповільнювати, послаблювати тощо), результатом чого є виникнення загрози життю, здоров’ю людини і умовам її життєдіяльності, виведення зі стану рівноваги природних екосистем і скорочення біорізноманіття, а також геологічних процесів, на які людина суттєво вплинути не може, проте вони загрозливі для людини й біосфери, тобто з’ясування закономірностей розвитку Землі та геологічних процесів, які керують цим розвитком, під впливом діяльності людини.


^ Завдання дисципліни:

 1. оцінювання умов організації геологічного середовища та вплив на його стан ендогенних, екзогенних і техногенних чинників;

 2. визначення стану та ступеня природних і техно-природних екологічних змін геологічного середовища в межах різних територіальних та функціональних рангів (створення техно-природної системи “людина–природне середовище”);

 3. обґрунтування параметрів інженерно-господарського геологічного ризику та техногенно-екологічної безпеки;

 4. визначення головних природних і техногенних чинників, які призводять до зміни стану геологічного середовища та його складових;

 5. визначення оптимального комплексу досліджень, необхідних для розробки методики прогнозування (створення моделі геологічного середовища, визначення просторових закономірностей механізму й динаміки геологічних процесів, що розвинуті в межах об’єму геологічного простору, який досліджують);

 6. верифікація прогнозів і розробка стратегії, тактики, технології та методів управління геологічним середовищем;

 7. коректування методики спостережень за станом геологічного середовища, а також вірогідності прогнозів і ефективності управлінських рішень.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

 1. головні закономірності взаємодії людини і природи;

 2. головні функції геоло­гіч­ного середовища;

 3. прояви екзогенних геологічних процесів, їхнього природного перебігу і техногенного впливу на них;

 4. прояви ендогенних геологічних процесів, їхнього природного перебігу і техногенного впливу на них;

 5. прояви впливу гірничодобувної та переробної промисловості на стан геологічного середовища;

 6. заходи запобігання й боротьби з техногенними впливами на геологічне середовище;

 7. показники і критерії оцінювання сучасного стану екосистем;

 8. методи еколого-геологічних досліджень;

 9. методи еколого-геологічного картування.


Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

 1. аналізувати реальну ситуацію, яка склалася внаслідок техногенного впливу на геологічне середовище;

 2. оцінювати стан еколого-геологічних умов конкретної території;

 3. оцінювати техногенний вплив на геологічне середо­вище;

 4. розробляти заходи з запобігання негативним наслідкам техногенної діяльності;

 5. розробляти заходи для боротьби з наслідками техногенної діяльності;

 6. оцінювати збитки від негативних наслідків техногенної діяльності на геологічне середовище;

 7. застосовувати в конкретній ситуації різноманітні методи еколого-геологіч­них досліджень;

 8. провадити еколого-геоло­гіч­не картування;

 9. працювати в групах;

 10. використовувати комп’­ютер­ну техніку для опрацювання й аналізування даних і пред­ставлення результатів, писати звіти з наукової роботи, реферувати й анотувати наукові публікації.


3. Програма навчальної дисципліни


модуль 1


Змістовий модуль 1.1 – Загальні відомості про екологічну геологію


Тема 1. Екологічна геологія як наука


 1. Становлення екологічної геології як науки. Історія розвитку поглядів на зміст, структуру і завдання екологічної геології.

 2. Єдність законів екології і геології.

 3. Об’єкт, предмет, мета і головні завдання екологічної геології.


Тема 2. Геологічне середовище (ГС) та його властивості


 1. Історія розвитку поняття “геологічне середовище”. Значення атмо-, гідро та біосфери у ГС.

 2. Межі ГС та його фундаментальні властивості (мінливість, неоднорідність, анізотропія, дискретність, організованість).

 3. Техногенез як прямий чинник зміни ГС.

 4. Природні і природно-технічні геосистеми.

 5. Екологічні функції ГС (ресурсна, геодинамічна, геохімічна, геофізична), їхній зміст і систематика.


Тема 3. Науковий метод екологічної геології та її змістовні задачі


 1. Структура наукового методу екологічної геології.

 2. Методи наук про Землю, які використовують для одержання еколого-геологічної інформації.

 3. Складові екологічних функцій літосфери та пов’язані з ними еколого-геологічні задачі.


Змістовий модуль 1.2 – Техногенні впливи та еколого-геологічні умови


Тема 4. Техногенні впливи на ГС та їхні екологічні наслідки


 1. Посередницькі функції техніки. Прямі та посередні зв’язки між ГС, техногенними впливами на нього та на біоту. Цілеспрямований і стихійний вплив техніки.

 2. Узагальнена класифікація техногенних впливів на ГС. Класи, підкласи, типи і види впливу.

 3. Впливи фізичної (механічний, гідромеханічний, гідродинамічний, термічний, електромагнітний, радіоактивний), фізико-хімічної (гідратний, кольматування, вилуговування, іонообмінний), хімічної (забруднення, очищення, закріплення масивів), біологічної природи (забруднення, очищення).


Тема 5. Оцінювання стану еколого-геологічних умов


 1. Схема взаємопов’язаного оцінювання стану еколого-геологічних умов, біоти й екосистеми.

 2. Чотири рівні природно-антропогенних екологічних порушень (норми, кризи, ризику, лиха). Класи стану еколого-геологічної обстановки літосфери.

 3. Тематичні, просторові і динамічні показники для оцінювання стану еколого-геологічних умов. Прямі та індикаторні показники.

 4. Критерії оцінювання сучасного стану екосистем. Біотичні тематичні критерії (ботанічні, біохімічні, зоологічні, ґрунтові). Біолого-медичні тематичні критерії. Просторові та динамічні критерії.


Тема 6. Еколого-геологічні дослідження


 1. Загальна структура еколого-геологічних досліджень: інформаційний, аналітичний, прогнозний та контрольно-управлінський блоки.

 2. Спеціальні методи одержання і опрацювання еколого-геологічної інформації: еколого-геологічне картування, функціональний аналіз еколого-геологічних умов, еколого-геологічне моделювання, моніторинг за станом ГС.


модуль 2


Змістовий модуль 2.1 – Геологічні процеси і техногенез


Тема 7. Екзогенні геологічні процеси і техногенез


 1. Природні, природно-техногенні і техногенні екзогенні геологічні процеси.

 2. Звітрювання. Гравітаційні процеси, їхні головні характеристики. Головні сучасні денудаційні рівні території України.

 3. Осипи та обвали, їхні причини та еколого-геологічні наслідки. Заходи для запобігання і боротьби з осипами та обвалами.

 4. Селеві процеси: види, головні характеристики, екологічні наслідки, техногенні чинники селеутворення. Розвиток селевих процесів в Україні. Заходи, спрямовані на запобігання та боротьбу з техногенними і техногенно-природними селями.

 5. Зсуви. Природні, природно-техногенні і техногенні чинники зсувів. Головні причини техногенного зсувоутворення. Розвиток зсувних процесів в Україні. Заходи, спрямовані на запобігання зсувоутворенню.

 6. Ерозійні процеси. Природні і техногенні чинники ерозії. Геологічна робота водних потоків. Бічна і донна ерозія. Яроутворення як вираз лінійної ерозії. Вітрова ерозія (дефляція). Техногенна ерозія та її чинники. Ерозія ґрунтів. Розвиток ерозійних процесів на території України.

 7. Карст. Поверхневі карстові форми рельєфу. Головні типи карсту. Техногенний карст і його чинники (змін зовнішнього середовища, геодинамічні та гідрохімічні). Районування України за розвитком і поширенням карстових процесів. Карстові печери. Протикарстові заходи.

 8. Лесові породи. Просідання лесових порід. Діагностичні риси лесів. Специфіка рельєфу лесових рівнин. Типи ґрунтових умов за здатністю до просідання. Головні чинники еволюційного розвитку лесових масивів. Природно-територіальні комплекси України за наявністю лесових порід та їхньою здатністю до просідання.

 9. Абразія та переробка берегів великих водосховищ. Чинники та умови розвитку морської абразії. Класи порід за ступенем стійкості до абразії. Абразія на Чорноморському та Азовському узбережжях України. Руйнування берегів великих водосховищ. Водосховища України. Заходи з охорони ГС узбережжя.Тема 8. Ендогенні геологічні процеси і техногенез


 1. Магматизм, метаморфізм і тектонічні рухи.

 2. Вулканізм. Головні види впливу вулканічної діяльності (механічний, термічний, хімічний, електромагнітний, психологічний). Потенційна небезпека під час виверження вулкана. Негативні і позитивні наслідки вулканічної діяльності.

 3. Землетруси. Цунамі. Техногенний приріст сейсмічності. Сейсмічне районування території України.

 4. Зміна рівня великих водойм.

 5. Техногенні чинники розущільнення земної кори.


Змістовий модуль 2.2 – Екологічні функції геологічного середовища


Тема 9. Ресурсна екологічна функція геологічного середовища


 1. Значення і структура ресурсної екологічної функції ГС.

 2. Ресурси літосфери, необхідні для життя біоти. Мінеральні ресурси, необхідні для життя і діяльності людської спільноти.

 3. Ресурси геологічного простору.

 4. Роль гірничодобувної та переробної промисловості в погіршенні екологічного стану ГС.


Тема 10. Геодинамічна екологічна функція літосфери


 1. Значення і структура геодинамічної екологічної функції літосфери.

 2. Порушення природного стану складових ГС (геомеханічний, гідродинамічний, аеродинамічний та біоморфологічний види порушень).

 3. Сучасні геодинамічні зони й аномалії літосфери та їхнє екологічне значення.

 4. Геодинамічні, біологічні, соціально-економічні критерії оцінювання впливу геологічних процесів.


Тема 11. Геохімічна екологічна функція геологічного середовища


 1. Значення і структура геохімічної екологічної функції ГС.

 2. Природні й техногенні геохімічні поля і аномалії (літо-, гідро-, атмо- та біогеохімічні).

 3. Вплив геохімічних неоднорідностей літосфери на живі організми. Геохімічні та біогеохімічні критерії.


Тема 12. Геофізична екологічна складова геологічного середовища


 1. Природні і техногенні геофізичні поля (гравітаційне, геомагнітне, теплове, електричне та електромагнітне поля, техногенні геофізичні поля).

 2. Взаємодія природних геофізичних, техногенних та йоносферних полів і її екологічне значення.

 3. Екологічний вплив геофізичних полів на природні і природно-техногенні екосистеми, на живі організми.

 4. Техногенне фізичне забруднення ГС.

 5. Геофізичні неоднорідності ГС і проблеми геопатогенезу.4. Структура навчальної дисципліни


Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

практ.

роботи

лабор.

роботи

самост. робота, у т.ч. ІНДЗ

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1. Загальні відомості про екологічну геологію

1. Екологічна геологія як наука

13,5

22

9,5

2. Геологічне середовище (ГС) та його властивості

27

4
4

19,0

3. Науковий метод екологічної геології та її змістовні задачі

13,5

2
2

9,5

Разом

54

8
8

38

ЗМ 1.2. Техногенні впливи та еколого-геологічні умови

4. Техногенні впливи на ГС та їхні екологічні наслідки

13,5

2
2

9,5

5. Оцінювання стану еколого-геологічних умов

13,5

2
2

9,5

6. Еколого-геологічні дослідження

27

4
4

19,0

Разом

54

8
8

38

Усього

108

16
16

76

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. Геологічні процеси і техногенез

7. Екзогенні геологічні процеси і техногенез

63

14
14

35

8. Ендогенні геологічні процеси і техногенез

27

6
6

15

Разом

90

20
20

50

ЗМ 2.2. Екологічні функції геологічного середовища

9. Ресурсна екологічна функція ГС

18

4
4

10

10. Геодинамічна екологічна функція літосфери

9

2
2

5

11. Геохімічна екологічна функція ГС

9

2
2

5

12. Геофізична екологічна складова ГС

18

4
4

10

Разом

54

12
12

30

Усього

144

32
32

80

^ Усього годин

252

48
48

1565. Теми лабораторних занять


Зміст

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1. Загальні відомості про екологічну геологію

1. Становище екологічної геології в системі наук про Землю. Взаємозв’язок з іншими геологічними науками.

2

2. Оцінка екологічних збитків території.

2

3. Еколого-геологічний моніторинг і моделювання.

2

4. Критерії оцінювання сучасного стану геоекосистем.

2

ЗМ 1.2. Техногенні впливи та еколого-геологічні умови

5. Визначення і особливості картування природних і техногенних геохімічних полів та аномалій.

2

6. Особливості картування природних і техногенних геофізичних полів.

2

7. Методика отримання і опрацювання еколого-геологічної інформації.

2

8. Оцінювання техногенного навантаження і процеси трансформації природно-техногенної системи.

2

Разом

16

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. Геологічні процеси і техногенез

9. Створення природно-технічної літо- і гідрогеологічної системи.

4

10. Критерії оцінювання стану еколого-геологічних умов території та її компонентів.

4

11. Види та оцінка розподілу геодинамічних зон і аномалій літосфери

2

12. Оцінка геодинамічних критеріїв екологічного стану літосфери

2

13. Оцінка впливу діяльності людини на геолого-динамічні умови території

2

14. Геохімічні критерії оцінювання екологічного стану територій і акваторій

2

15. Оцінка природних екологічних ризиків

2

16. Оцінка техногенних екологічних ризиків

2

ЗМ 2.2. Екологічні функції геологічного середовища

17. Розрахунок необхідних ресурсів літосфери для її існування.

4

18. Оцінка геохімічного впливу як еколого-геохімічний показник якості довкілля гірничопромислових територій

4

19. Методи комплексної оцінки впливу геофізичних полів на біоту

4

Разом

32

Усього годин

486. Самостійна робота


“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, геологічними та екологічними картографічними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Екологічна геологія” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій та лабораторних робіт;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до тестових випробувань та іспиту.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.


У першому семестрі (модуль 1) розподіл годин самостійної роботи такий:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

МОДУЛЬ 1

ЗМ 1.1. Загальні відомості про екологічну геологію

Тема 1. Екологічна геологія як наука: Глобальна модель розвитку нашої цивілізації Д. Медоуза і Дж. Ферресбера. Геоекологія, охорона геологічного середовища, антропогенна геологія – спільне і відмінності. Екологічна політика у техногенно напружених регіонах України.

5

^ Тема 2. Геологічне середовище та його властивості: Геологічне середовище, поверхнева частина літосфери, верхні горизонти літосфери – історія розвитку понять, спільне і відмінності. Історія розвитку поняття “техногенез”. Геологічна будова України. Геологічне середовище України. Основи теорії систем. Реальні та ідеальні природні й природно-технічні еколого-геологічні системи.

12

^ Тема 3. Науковий метод екологічної геології та її змістові задачі: Прикладні розділи екологічної геології. Закони осадової седиментації біофільних елементів та їхнє екологічне значення. Раціональність і можливість використання освоюваної території з екологічних позицій.

5

ЗМ 1.2. Техногенні впливи та еколого-геологічні умови

Тема 4. Техногенні впливи на ГС та їхні екологічні наслідки: “Гігієнічний” стан середовища. Літотехнічні системи, їхня типізація за екологічною небезпекою. Співучасть еколога-геолога у прийнятті управлінських рішень.

5

^ Тема 5. Оцінювання стану еколого-геологічних умов: Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану систем. Взаємопов’язане оцінювання стану еколого-геологічних умов, біоти і екосистеми. Нормативні джерела критеріїв оцінювання стану компонентів літосфери.

5

^ Тема 6. Еколого-геологічні дослідження: Базові методи вивчення екологічних функцій літосфери (відповідні методи інженерної геології, геокріології, геохімії та геофізики). Головні методи визначення хімічних елементів. Аерокосмічні, наземні, аквальні та свердловинні комплекси одержання еколого-гео­фі­зичної інформації. Глобальна система моніторингу навколишнього середовища (GSEM). Типи створених геологічних карт екологічного спрямування.

12

Підготовка до лекцій та лабораторних робіт

16

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання

10

Підготовка до тестових випробувань

6

Разом

76


У другому семестрі (модуль 2) розподіл годин самостійної роботи такий:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2.1. Геологічні процеси і техногенез

Тема 7. Екзогенні геологічні процеси і техногенез: Формування енергетичного балансу атмосфери й гідросфери і техногенний вплив на нього. Загальна циркуляція атмосфери. Схеми утворення алювію, делювію, колювію, пролювію, елювію. Типи і схеми річкових терас. Дельти та естуарії. Хімізм підземних вод. Геологічна діяльність озер. Снігові лавини та льодові обвали. Дейгіші. Термокарст. Термоабразія. Кріогенне тріщиноутворення. Геокріологічна небезпека. Коразія. Суфозія. Спучування. Соліфлюкція. Поділ пустель за рельєфом. Рельєф лесових рівнин. Оцінювання стану еколого-геологічних умов за характером та інтенсивністю екзогенних геологічних процесів, які погіршують якість природного середовища, комфортність проживання людини та існування біоти та які є прямою загрозою життю й існуванню біоти. Екологічна безпека. Оцінювання стану рельєфу, ґрунтового покриву і підземного простору залежно від їхньої зміни природними й техногенними екзогенними геологічними процесами.

18

^ Тема 8. Ендогенні геологічні процеси і техногенез: Мобілізм і фіксизм. Теорія неомобілізму. Концепція глибинної диференціації речовини В. В. Білоусова. Географія природного ризику. Природні небезпеки України. Класифікація геологічних процесів за кількістю жертв. Види і продукти ерупції. Вулканічні ексгаляції. Вулканічні зони Землі. Схема потенційної небезпеки під час виверження вулкана М. М. Певзнера. Сейсмографи і сейсмограми. Сучасні моделі землетрусів (модель лавино-нестійкого тріщиноутворення І. І. М’яч­кіна, модель М. В. Шебаліна та ін.).

8

ЗМ 2.2. Екологічні функції геологічного середовища

Тема 9. Ресурсна екологічна функція геологічного середовища: Оцінка екологічних наслідків вичерпання мінеральних ресурсів. Ресурси геологічного простору і урбанізація. Біофільні елементи літосфери. Видобуток залізних руд і вугілля глибокими шахтами. Видобуток вугілля і манґанових руд дрібними шахтами. Видобуток вугілля, сірки, залізних і манґанових руд кар’єрами. Навколишнє середовище в районі бурової. Екологічне значення нових технологій видобутку й переробки корисних копалин.

6

^ Тема 10. Геодинамічна екологічна функція літосфери: Епейрогенез та орогенез. Геодинамічні аномалії. Класифікація несприятливих і небезпечних природних процесів і явищ С. М. Мягкова. Класифікація природних і геологічних процесів Н. С. Красілової. Схема розвитку каскадної взаємодії стихійних явищ.

3

^ Тема 11. Геохімічна екологічна функція ГС: Хімізм і класифікація природних речовин. Геохімічні поля, геохімічні зони, геохімічні провінції (за О. Є. Ферсманом). Геохімічні асоціації елементів. Джерела забруднення і шляхи потрапляння токсикантів в організм людини. Шкала оцінювання аерогенних джерел забруднення (за Б. П. Ревичем та ін.). Система літосфера–рослини. Патогенні гідрогеохімічні аномалії.

3

^ Тема 12. Геофізична екологічна складова ГС: Параметри природних геофізичних полів. Зони глибинних розломів. Синергетичні ефекти в разі взаємодії космічних і геофізичних полів природного і техногенного походження. Геомагнітне поле і магнітне поле живих організмів. Праці К. Бахлер. Земне випромінювання і здоров’я людини.

6

Підготовка до лекцій та лабораторних робіт

12

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання

6

Підготовка до тестових випробувань

6

Підготовка до іспиту

12

Разом

80

Усього годин

156


Студенти заочної форми навчання повинні самостійно опрацювати такий матеріал за відповідними модулями й темами:

модуль 1


ЗМ 1.1 – Загальні відомості про екологічну геологію


  1   2   3Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації