Поиск по базе сайта:
Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую» icon

Львівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Скачати 193.4 Kb.
НазваЛьвівський національний університет імені івана франка кафедра екологічної та інженерної геології І гідрогеології «затверджую»
Дата конвертації23.05.2013
Розмір193.4 Kb.
ТипРобоча програма

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Кафедра екологічної та інженерної геології і гідрогеології

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Проректор з науково-педагогічної

та виховної роботи

____________ Мамчур З.І.

“______”_______________20___ р.

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ_______________«ЕКОЛОГІЧНА ГЕОДИНАМІКА»_________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки________ 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього природного середовища та збалансоване природокористування__

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальностей__ 7.04010601, 8.04010601 - Екологія та охорона навколишнього середовища, 7.04010602, 8.04010602 – Прикладна екологія та збалансоване природокристування

геологічного факультету

Робоча програма складена __канд. геол.-мінерал. наук Харкевич В.В.________________

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

Протокол № _1__ від. “__31__”__серпня____2011__ р.


Завідувач кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології 

_______________________ /___Волошин П.К.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“__31___”____серпня____ 2011___ р


Схвалено методрадою геологічного факультету


Протокол № ______ від. “_______”__вересня____2011 р.


Голова методради геологічного факультету

_______________________ /___Скакун Л.З.___/

(підпис) (прізвище та ініціали)

Погоджено

В.о. декана геологічного факультету, доц. В.В. Фурман

“________”_____вересня___ 2011___ р __________________


 1. ^

  Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “Екологічна геодинаміка”)

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

Природничі науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)


Модулів – 4

Напрям:

6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.


Цикл природничо-наукової

підготовки

Рік підготовки:

5-й

Змістових модулів – 14

Спеціальність (професійне спрямування)

Екологія та охорона навколишнього середовища

Семестр
ІХ

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента – 8,2

^ Освітньо-квалі­фікаційний рівень:

магістр


32 год.

Лабораторні

16 год.

^ Самостійна робота

132 год.

ІНДЗ:

Вид контролю:

Екзамен


П р и м і т к а: Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та інди-

відуальної роботи становить: 27 % : 73 % (48:132). 1. ^ Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета – на базі традиційної екології сформувати знання з гідрогеологічних і інженерно-геологічних процесів і явищ у зв'язку з інженерно-господарською діяльністю людини, за допомогою якої можна вивчити, оцінити і прогнозувати негативні змін екологічного стану геологічного середовища та розробити рекомендації з попередження (мінімізації) негативного впливу господарської діяльності на геологічне середовище і пов’язані з ним інші складові частини довкілля.


^ Завдання дисципліни:

систематичне викладення таких питань:

- інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів;

- прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод;

- розрахунок стійкості зсувного схилу;

- визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен знати:

- інтерполяцію функцій еколого-геологічних| процесів;

- прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод;

- розрахунок стійкості зсувного схилу;

- визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони.


^ Унаслідок вивчення даного курсу студент повинен вміти:

- інтерполювати функції еколого-геологічних| процесів для конкретних ділянок;

- прогнозувати конвективний масоперенос забруднюючих компонентів підземних вод для конкретних ділянок;

- розраховувати стійкість зсувного схилу для конкретних ділянок;

- визначати можливість водовідбору із водозабору та розраховувати зони санітарної охорони для конкретних водозаборів. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістові модулі (ЗМ):

ЗМ 1.1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів

Тема 1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів.

 1. Знаходження значення функції у всіх вузлах сітки, побудова|спорудити| лінії рівних| напорів з|із| кроком 0,5 метра і лінію току|току|;

 2. Використання ліній гідроізогіпс і закон Дарсі Q=kF=kFI, де ^ F – площа поперечного водоносного горизонту, м2; H1 і H2 – значення напору в перетинах, що розглядаються; L – довжина шляху міграції, м; k – коефіцієнт фільтрації, м/добу; I = - значення напірного градієнту; Q – витрати потоку підземних вод, м3/добу;

 3. Розрахунок водопритоку у річкову долину, враховуючи те, що коефіцієнт фільтрації k, а потужність водоносного горизонту h.

ЗМ 2.1. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод

Тема 2. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод.

 1. Характеристика процесу конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод для режиму планової фільтрації в безнапірному|, однорідному і ізотропному пласті постійної потужності без урахування інфільтрації, без урахування процесів фізико-хімічної|фізико-хімічного| взаємодії| переносимих компонентів з|із| вміщаючими породами - сорбцією, десорбцією|, розчиненням, іонним обміном і ін.

 2. Крайові умови, початкові умови області фільтрації.

 3. Граничні умови I, II, III і IV роду.

 1. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод на 1-2 доби з|із| граничними умовами I, II, III і IV роду.

ЗМ 3.1. Розрахунок стійкості зсувного схилу

Тема 3. Розрахунок стійкості зсувного схилу.

 1. Морфологічні елементи зсуву.

 2. Типи схилів по крутизні.

 1. Класифікація схилів за способом утворення .

 2. Типи зсувів.

 3. Форми порушення стійкості схилів.

 4. Стійкість вільних укосів і схилів.

 5. Стійкість вільних укосів і схилів, складених зв'язаними грунтами.

 6. Розрахунок стійкість зсувного|оповзень| схилу згідно|згідно з| варіанту завдання| з урахуванням|з врахуванням| геологічних умов і физико-механических| характери­стик| грунтів.

ЗМ 4.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони

Тема 4. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони.

 1. Розрахунок зниження рівня підземних вод одиночного водозабору (в свердловині) в необмеженому водоносному горизонті.

 2. Розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті.

 3. Розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті.

 4. Розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором.

 5. Розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в напівобмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором.

 6. Обґрунтування ЗСО.

 7. Розрахунки другого і третього поясів ЗСО.

 8. Правовий режим на території ЗСО.

 9. Опис характеристики водозабору.


4. Структура навчальної дисципліни

Назва змістових модулів

і тем

Кількість годин

Усього

у тому числі

лекції

лабораторні

заняття

самостійна робота,

у т.ч. ІНДЗ

ЗМ 1.1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів

1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів

26

4

2

20

Разом

26

4

2

20

ЗМ 2.1. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод

2. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод

38

4

2

32

Разом

38

4

2

32

ЗМ 3.1. Розрахунок стійкості зсувного схилу

3. Розрахунок стійкості зсувного схилу

26

4

2

20

Разом

26

4

2

20

ЗМ 4.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони

4. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони

90

20

10

60

Разом

90

20

10

60

Усього

180

32

16

132


^ 5. Теми лабораторних занятьз/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів для конкретної ділянки.

2

2

Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод для конкретної ділянки.

2

3

Розрахунок стійкості зсувного схилу для конкретної ділянки.

2

4

Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони для конкретних 5-ти водозаборів.

10


^ 6. Самостійна робота

“Положення про організацію самостійної роботи студентів” затверджене науково-методич­ною радою університету, протокол № 2 від 12.02.2007 р.

Самостійна робота студента (СРС) є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і є невід’ємною складовою процесу вивчення конкретної дисципліни. Її зміст визначений робочою навчальною програмою, методичними матеріалами, завданнями та вказівками викладача. Самостійна робота студента забезпечу­ється системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: підручниками, навчальними та ме­тодичними посібниками, конспектами лекцій, картографічними і табличними матеріалами тощо. Навчальний матеріал дисципліни, передбачений робочим навчальним планом для засвоєння студентом у процесі самостійної роботи, виноситься на підсум­ковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який студенти опрацьовують під час аудиторних занять.

Зміст СРС з дисципліни “Екологічна геодинаміка” складається з таких видів роботи:

1) підготовка до аудиторних занять – лекцій і лабораторних занять;

2) самостійне опрацювання матеріалу навчальної дисципліни, запропонованого викладачем, згід­но з навчально-тема­тичним планом;

3) виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань;

4) підготовка до модульних тестувань та іспиту.

При складанні плану самостійної роботи студента виходимо з загального обсягу годин, який відведений на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіо­логічно обґрунтованих норм навчального навантаження тощо.

Розподіл годин самостійної роботи такий:


Модулі, змістові модулі, теми.

Завдання для самостійного вивчення матеріалу

Кількість годин

ЗМ 1.1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів

Тема 1. Інтерполяція функцій еколого-геологічних| процесів. Знаходження значення функції у всіх вузлах сітки, побудова|спорудити| лінії рівних| напорів з|із| кроком 0,5 метра і лінію току|току|. Використання ліній гідроізогіпс і закон Дарсі Q=kF=kFI, де ^ F – площа поперечного водоносного горизонту, м2; H1 і H2 – значення напору в перетинах, що розглядаються; L – довжина шляху міграції, м; k – коефіцієнт фільтрації, м/добу; I = - значення напірного градієнту; Q – витрати потоку підземних вод, м3/добу. Розрахунок водопритоку у річкову долину, враховуючи те, що, згідно умови задачі, відомі коефіцієнт фільтрації k та потужність водоносного горизонту h, положення гідрогеологічних свердловин X і Y та значення напору Н


10

ЗМ 2.1. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод

Тема 2. Прогноз конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод. Описується характеристика процесу конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод для режиму планової фільтрації в безнапірному|, однорідному і ізотропному пласті постійної потужності без урахування інфільтрації, без урахування процесів фізико-хімічної|фізико-хімічного| взаємодії| переносимих компонентів з|із| вміщаючими породами - сорбцією, десорбцією|, розчиненням, іонним обміном і ін. Задаються крайові умови, початкові умови області фільтрації. Виконується прогнозування конвективного масопереносу забруднюючих компонентів підземних вод, якщо відомі граничні умови водоносного горизонту (I, II, III, IV роду)

10

ЗМ 3.1. Розрахунок стійкості зсувного схилу

Тема 3. Розрахунок стійкості зсувного схилу. Згідно варіанту завдання, надається геологічна характеристика грунтів зсувного|оповзень| схилу (дані буріння по свердловинах|щілинах|); фізико-механичні характеристики грунту тіла зсуву (φ - кут внутрішнього тертя, с - зчеплення, γ - об'ємна вага). Виконується побудова|шикування| геологічного розрізу відповідно до варіанту завдання|задавання|, виділення на розрізі тіла зсуву|оповзня| і поверхні ковзання, визначення площі|майдану| тіла зсуву|оповзня| (F), визначення ваги тіла зсуву P = F γ, вимір кута укосу зсувного схилу α і довжини поверхні ковзання тіла зсуву L, визначення зрушуючої Т і нормальною N складових тиску ваги тіла зсуву (T = P sinα і N = P cosα), розраховуєся коефіцієнт стійкості К обвального схилу за формулою K=

10

ЗМ 4.1. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони

Тема 4. Визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунок зони санітарної охорони. Згідно варіанту завдання, виконується опис характеристики водозабору, розрахунок зниження рівня підземних вод одиночного водозабору (в свердловині) в необмеженому водоносному горизонті, розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті, розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті, розрахунок зниження рівня напірних підземних вод групового водозабору в необмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором, розрахунок зниження рівня безнапірних підземних вод групового водозабору в напівобмеженому водоносному горизонті з границею з постійним напором, розрахунки другого і третього поясів ЗСО, опис правового режиму на території ЗСО

60

Підготовка до лекцій і лабораторних робіт

16

Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань

12

Підготовка до тестових випробувань

9

Підготовка до іспиту

12

^ Усього годин

1327. Індивідуальне навчально-дослідне завдання


Протягом семестру студенти виконують п’ять індивідуальних завдань, які є невід’ємною складовою самостійної роботи.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання студент виконує за рахунок годин самостійної роботи під керівництвом викладача. Завдання виконується у формі задачі, згідно з запропонованими темами (обсягом 2-5 с. – рисунків та друкованого тексту). Це повинно сприяти розвитку навичок самостійного вивчення та ціле­спрямованого аналізу конкретного питання за практичним матеріалом. Тема ІНДЗ № 1 пов’язана з розрахунком водопритоку у річкову долину, тема ІНДЗ № 2 – з розрахунком стійкості зсувного схилу, теми ІНДЗ № 3-5 – з розрахунком визначення можливості водовідбору із водозабору та розрахунком зони санітарної охорони


^ 8. Методи контролю


Контроль знань з курсу “Екологічна геодинаміка” викладач здійснює за кредитно-мо­дульною системою. Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою.

Форми контролю:

1) відвідування лекцій і лабораторних робіт;

2) виконання лабораторних робіт;

3) тестування за кожний змістовий модуль (усього чотири тестування);

4) п’ять індивідуальних навчально-дослідних завдання у вигляді задачі (у рамках самостійної роботи студента);

5) іспит.


^ 9. Розподіл балів, які присвоюють студентам


ЗМ 1.1

ЗМ 2.1

ЗМ 3.1

ЗМ 4.1

Тема 1

Тесту-вання

Тема 2

Тесту-вання

Тема 3

Тесту-вання

Тема 4

Тесту-вання

1

2

2

2

3

2

4

2
ЛР 1–4

ІНДЗ № 1

ІНДЗ № 2

ІНДЗ № 3

ІНДЗ № 4

ІНДЗ № 5

Разом

Іспит

Сума

2

6

6

10

8

10

50

50

100


Оцінювання знань студента за навчальною дисципліною “Екологічна геодинаміка” відбувається на підставі накопичених балів за результатами всіх видів поточного та підсумкового контролю згідно зі шкалою оцінювання.

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою.

За відвідування лекцій і лабораторних занять та роботу на них студент може отримати 10 балів, за індивідуальні навчально-дослідні завдання – 40 балів.

Загалом до іспиту студент може отримати 50 балів, за іспит – 50 балів.

Макси­мальна кількість балів, яку студент може отримати після іспиту, становить 100 балів.

Під час оформлення документів за екзаменаційну сесію використовують таблицю відповідності оцінювання знань студента за різними системами.


^ Перерахунок оцінок за національною шкалою в оцінки за шкалою

Європейської системи заліку навчальних кредитів

(European Credit Transfer System – ECTS)


^ Форма підсумкового контролю – іспит


Кількість балів

Оцінка

За шкалою ECTS

За шкалою навчального закладу та

національною шкалою

90–100

A

Відмінно

5

81–89

B

Дуже добре

4

71–80

C

Добре

61–70

D

Задовільно

3

51–60

E

Достатньо

20–50

FX

Незадовільно з можливістю

повторної здачі

2

1–20

F

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


^ 10. Методичне забезпечення


 1. Підручники та навчальні посібники.

 2. Базові конспекти лекцій.

 3. Лекції на електронних носіях.

 4. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт на електронних носіях.

 5. Матеріали для самостійного вивчення на електронних носіях.

 6. Картографічні матеріали (наочні та на електронних носіях).


^ 11. Рекомендована література

Базова

 1. Стародубцев В.С. Экологическая геодинамика. [Текст] / В.С. Стародубцев. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. -44с.

 2. Мироненко В.А. Динамика подземных вод [Текст] / В.А. Мироненко. - М.: Изд-во МГУ, 1996. - 519 с.

 3. Миpоненко В. А. Теоpия и методы интеpпpетации опытно-фильтpационных pабот [Текст] / В А. Миpоненко, В.М. Шестаков. - М. : Hедpа, 1978. - 325 с.

 4. Шестаков В.М. Динамика подземных вод [Текст] / В.М. Шестаков -М. : Изд-во МГУ, 1979. - 418 с.

 5. Мироненко В.А. Динамика подземных вод [Текст] / В.А. Мироненко. -М. : Изд-во МГУ, 1996. -519 с.

 6. Миpоненко В.А. Теоpия и методы интеpпpетации опытно-фильтpационных pабот [Текст] / В.А. Миpоненко, В.М. Шестаков. -
  М.:Hедpа, 1978.-325 с.

 7. Ломакин Е.А. Численное моделирование геофильтрации [Текст] /
  Е.А. Ломакин, В.А. Мироненко, В.М. Шестаков. - М. : Недра, 1988. -
  228 с.

 8. Золотарев Г.С. Инженерная геодинамика [Текст] : учебник / Г.С. Золотарев. - М. : МГУ, 1983.

 9. Учебное пособие по инженерной геологии [Текст] / ред. Г.С. Золота­рев. - М. : МГУ, 1989. - 383 с.

 10. Трофимов В.Т. Экологические функции литосферы / В.Т. Трофимов, Д.Г. Зилинг, Т.А. Барабошкина. - М. : МГУ, 2000. - 432 с.

 11. Биндеман Н.Н., Язвин Л.С. Оценка експлуатационных запасов подземных вод. Методическое руководство. М., Недра, 1970. -216с.

 12. Орадовская А.Е., Лапшин Н.Н. Санитарная охрана водозаборов подземных вод. М.: Недра, 1969. -220с.

Допоміжна

 1. Google Маps. - URL: http://maps.google.com/

 2. Законодавство України. - URL:

 3. http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi


14. Інформаційні ресурси


Перелік WEB- сайтів у мережі Інтернет, якими можна скористатись для поглибленого вивчення питання екологічної безпеки  

Оглядові ресурси

http://www.countries.ru/library/nature/glob.htm

http://www.ecobez.narod.ru/ecosafety.html


Схожі:
База даних захищена авторським правом ©lib.exdat.com
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації